kask kask

JAK ROZPOCZĄĆ NAUKĘ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – CO I JAK CZYTAMYZ doświadczenia polecam rozpoczęcie nauki od przeczytania po raz pierwszy najważniejszych ustaw, z których jest znaczna część pytań na egzaminie na uprawnienia, tzn:

- Prawo budowlane
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ze specjalną czujnością co do treści dot. twojej branży)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział I i II. Zwracaj uwagę na terminy w postępowaniu o pozwolenie na budowę , wnaszanie uwag/odwołań/skarg (na co przysługuje konkretna forma)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - ciężka lektura:)
- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwania zabytków - osobiście na swoim egzaminie miałem 5 pytań tylko z tego rozporządzenia, które wgniotły mnie w krzesło, dlatego uczulam
- Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie


Oraz dodatkowo dla branż:

dla IE:
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - całość! W sesji wiosna 2016 pojawiło się bardzo dużo pytań właśnie z prawa energetycznego
- Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności - krótkie rozporządzenie, a dużo generowanych pytań
- Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej ROZP. M.T.i G.M z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie – Dział III - rozdz. 10, Dział VI - rozdz. 7
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
- Wyjątkowo wredne rozporządzenie a pytania na egzaminie ani trochę elektryczne
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

dla IS:
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

dla ID:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

dla IM:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

dla IK:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei

dla IH:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

dla IW:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową
- Ustawa z dnia 21.06.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (rozdział 1,2,3,4 i 6)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.07.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.11.2002r w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
- Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

dla Kb:
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
- raz jeszcze warunki techniczne i wyroby budowlane

dla IT:
- Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
- Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.08.2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów


Generalnie bądź czujny na każde zapisy dotyczące twojej specjalizacji. Zakreślaj je dla zwiększenia czytelności.
Po pierwszym przeczytaniu ustaw, zabierz się za testy z generatora. By nie tracić czasu polecam byś zapoznał się z wpisem dot. optymalizacji nauki testów.

W miarę jak coraz lepiej poruszasz się w pytaniach, wiesz gdzie szukać odpowiedzi, polecam ponowne przeczytanie głównych aktów prawnych wraz z tymi które są dedykowane Twojej specjalizacji.

Osobiście uważam, że Prawo Budowlane powinno być przeczytane min. 3 razy na różnych stopniach uczenia się do uprawnień, a warunki techniczne do opanowania pamięci wzrokowej zawartości poszczególnych kartek  (ze specjalnym uwzględnieniem rozdziałów dot. Twojej specjalizacji) Niestety pytania z warunków technicznych są pokrętne a odpowiedzi w stylu 3,45; 4,35; 3,54 to norma, więc bez wzrokowego zapamiętania tabel i wartości jest ciężko.
Ale pocieszam, jest to do opanowania.
Po egzaminie i tak o tym zapomnisz.


Jeżeli już od pół roku, codziennie do poduszki czytasz Prawo Budowlane i Warunki Techniczne, kliknij DALEJ->

Post "Jak rozpocząć nauke na uprawnienia budowlane - co i jak czytamy" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2016.04.14. Zredagowano: 2016.11.14

enerpro © 2016