kask kask

JAK WYPEŁNIĆ DZIENNIK PRAKTYKI BUDOWLANEJ - DZIENNIK PRAKTYKI BUDOWLANEJ Z PRZED 2014r I WEDŁUG OBECNYCH ZASADDługi artykuł bo sprawa poważna i skomplikowana. Przygotuj więc kawę i jedziemy...

Dnia 24 września 2014r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , które ułatwiło proces dokumentowania praktyki budowlanej i odsunęło do lamusa wypełnianie dziennika praktyk.
Rozporządzenie weszło w życie dzień po ogłoszeniu czyli 25 września 2014r i od tego dnia jesteśmy zobligowani do dokumentowania praktyki budowlanej wg. nowych – uproszczonych zasad.
Ponadto bardzo istotną jest data 10.08.2014 kiedy weszła w życie tzw. Ustawa deregulacyjna, z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. 30 maja 2014 r. podpisana przez Prezydenta RP, 10 czerwca 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 768) a przepisy weszły w życie w ciągu 60 dni od daty publikacji tj. 10 sierpnia 2014 r.
Ustawa przewidywała zmniejszenie lub likwidację ograniczeń w dostępie do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych. Zmiana przepisów wynikała z nadmiernej regulacji zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera, która niekorzystnie wpływała na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniżała poziom zatrudnienia w tych sektorach.
Istotnym dla Nas jest to, że w świetle ustawy IZBY Inżynierów Budownictwa zakończyły wydawanie książki praktyki budowlanej a do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia nie było określone prawnej formy dokumentowania praktyki zawodowej.


Tak więc sposób dokumentowania praktyki budowlanej dzielimy na 2 etapy:
1. Praktyka do dnia 24.09.2014 – wg. starych zasad z książką praktyki budowlanej
2. Praktyka od dnia 25.09.2014 - wg. aktualnych zasad ze zbiorczym zestawieniem praktyki i oświadczeniem potwierdzającym praktykę zawodową
3. Ponadto jeżeli ktoś rozpoczął praktykę pomiędzy 10.08.2014 – 25.09.2014 (zatem nie otrzymał książki praktyki budowlanej), w ustaleniu ze swoją IZBĄ Inżynierów Budownictwa, powinien dokumentować praktykę wg. aktualnych zasad -wyjątkowo już od dnia 10.08.2014.


1. PRAKRYKA DO DNIA 24.08.2014
Osoby które rozpoczęły praktykę i pobrały ze swojej IZBY „książkę praktyki zawodowej” przed dniem 09.08.2014r. dokumentują w niej praktykę do dnia 24.08.2014 (nowe rozporządzenie).
KSIĄŻKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ w głównej mierze składa się z dwóch części: zbiorczego zestawienia odbytej praktyki i tabeli cotygodniowych wpisów.
W zbiorczym zestawieniu wypisujemy chronologicznie obiekty którymi się zajmowaliśmy: określamy dane dot. inwestycji, czas praktyki wg. dat i sumaryczny czas liczony w MIESIĄCACH!, formę zatrudnienia i funkcję jaką pełniliśmy – asystent projektanta/ inżynier budowy. Każdą inwestycję potwierdza kierujący praktyką własnoręcznym podpisem i pieczątką (z NUMEREM UPRAWNIEŃ!)
Wartość czasu praktyki wyrażona w miesiącach, ma być w formie liczby po przecinku np 2,73 miesiąca. NIE ZAOKRĄGLAMY!
Kolejna część to tabela o nazwie SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ gdzie umieszczamy COTYGODNIOWE wpisy określające zakres wykonywanych w tym czasie prac, na budowie lub przy danym projekcie.
CO NAJMNIEJ RAZ NA MIESIĄC wpisy muszą być potwierdzone przez osobę kierującą w tym czasie praktyką. Potwierdzenie ma mieć formę krótkiego wpisu, z pieczątką (z numerem uprawnień) i podpisem. Wystarczający będzie zapis typu: „Potwierdzam zgodność wpisów z zakresem powierzonych i wykonanych prac” czy też jeszcze krócej „Potwierdzam wykonywanie prac”
Na koniec praktyki (osobno projektowej i/lub wykonawczej), niezależnie od comiesięcznych potwierdzeń powinna się znaleźć obszerniejsza opinia kierującego praktyką, opatrzona pieczątką i podpisem.

Generalne zasady przy wypełnianiu „Książki Praktyki Zawodowej”:
- Liczba porządkowa obiektu w cotygodniowym spisie musi się zgadzać ze spisem zbiorczym na początku dziennika.
- Tygodnie kiedy wypadają duże święta np.: Boże Narodzenie i Wielkanoc, Długi weekend majowy można pozostawić z wpisem – URLOP WYPOCZYNKOWY.
- IZBY rozliczają praktykę w układzie tygodniowym, klasyfikując czas od poniedziałku do piątku, bez powiększania czasu praktyki o pracujące weekendy i nadgodziny. Jeżeli układ tygodniowy zostaje zaburzony poprzez dłuższe bloki świąteczne, bardzo często sprawdzający odrzucają cały tydzień. Warto mieć więc w zapasie te min. 2 tygodnie praktyki przypadającej na rok kalendarzowy.
- Jeżeli rozpiszemy się za bardzo i zabraknie stron, można dokserować strony i dopiąć na końcu zeszytu praktyk.
- W treści opisów unikamy zwrotów typu: kreśliłem, składałem rysunki, projektowałem, kierowałem, montowałem, – świadczących o pracy typowo odtwórczej - kreślarskiej, czynnościach monterskich (że niby my fizycznie - osobiście je wykonywaliśmy) bądź czynnościach zarezerwowanych dla opiekunów praktyk – kierowanie i projektowanie. Zamiast tego stosować zapisy typu: opracowanie, sporządzanie, nadzorowanie, wykonywanie. - Niektóre IZBY odrzucają wpisy o prowadzeniu uzgodnień projektowych / wykonawczych z instytucjami i właścicielami, czy też odbiorów przez inwestora wybudowanych obiektów.


2. PRAKTYKA OD 25.08.2014r
Od tego dnia praktykę zawodową dokumentuje się wg. założeń rozporządzenia, czyli wypełniając zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej z dołączonym stosownym oświadczeniem opiekuna praktyki.
W zbiorczym zestawieniu wypisujemy kolejno inwestycje w których braliśmy udział ze skrótowym opisem parametrów charakterystycznych dla danego zadania, czas praktyki w tygodniach jak też formę odbywania praktyki.
Osoba kierująca praktyką która robi potwierdzenie naszego wpisu (pieczątka z uprawnieniami + podpis), to faktyczny projektant bądź kierownik budowy inwestycji którą wpisaliśmy.
Jednocześnie osoba ta podpisuje OŚWIADCZENIE potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, wpisując również tą inwestycję i potwierdzając stanowisko jakie na niej pełniła.
Jeżeli mamy więc parę projektów i budów z różnymi osobami, to tworzymy dla każdego opiekuna osobne oświadczenia.
Jeżeli kończymy serię inwestycji pod danym projektant/kierownikiem budowy warto wpisać (jak w zeszycie praktyki budowlanej), kilka zdań opinii końcowej, poświadczonej pieczątką z uprawnieniami i podpisem.

Rozporządzenie znacznie ułatwiło proces dokumentowania praktyki. Odpadło żmudne wypisywanie reliktu przeszłości który absorbował ok. 2 tygodnie życia zakładając, że do wypełnienia pustej książki siadało się przed terminem złożenia wniosku o weryfikację ;)
W Izbach są jednak nadal zagorzali zwolennicy przywrócenia dzienników praktyk, zatem sytuacja może się jeszcze odmienić.


GENERALNE ZASADY DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA PRAKTYKI BUDOWLANEJ:
1. Osoba nadzorująca praktykę musi posiadać pełne uprawnienia w specjalności i zakresie (projektowe/ do kierowania) o którą stara się praktykant.
2. Składając wniosek o weryfikacje powinniśmy mieć chociaż jakiś zapas czasowy praktyki w stosunku do wymagań. Nie zdziwimy się wówczas, że do zaliczenia całości praktyki zabraknie nam tygodnia.
3. To że złożyliśmy dokumentacje z praktyki nie oznacza, że musimy podchodzić w najbliższej sesji do egzaminu. Niektóre osoby nie mają czasu by zdawać w danym czasie na uprawnienia. Jeżeli Masz taką sytuację i chcesz odciągnąć egzamin w czasie to polecam się sprężyć i jak najszybciej zaliczyć w IZBIE praktykę.
4. Jeżeli chcemy zdawać w innej IZBIE Inżynierów niż jesteśmy zameldowani (bo np. prowadzimy budowę w innym województwie czy też nie lubimy swojej IZBY) wystarczy podać adres znajomego z danego województwa, na który będzie przychodziła korespondencja – zawiadomienia. Osobę mieszkającą pod tym adresem warto upoważnić (pisemnie)do odbioru z poczty korespondencji na nasze nazwisko.
5. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu udokumentowania praktyki, zalecam koniecznie kontakt ze swoją Izbą. To właśnie okręgowa komisja kwalifikacyjna danej IZBY Inżynierów Budownictwa ma ostateczną decyzję w zakresie uznania bądź odrzucenia Twojej praktyki. Piszesz więc tak jak sobie życzą.
6. Uczulam raz jeszcze, że jeżeli jest możliwość to nawet wg. starych zasad staramy się utrzymać zgodność funkcji opiekuna z fizycznym projektantem lub kierownikiem budowy danego obiektu. Izba może wezwać nas do udokumentowania wiarygodności wpisanych inwestycji i wówczas może wyjść problem.
7. Do wniosku należy załączyć notarialne potwierdzenia nadania uprawnień opiekunom praktyk. Nie odkładaj tego na koniec.
8. Zaświadczenia o przynależności do IZBY (czyli potwierdzenia opłat ubezpieczeń za okres w którym opiekun sprawował nadzór nad naszymi pracami:
- Jeżeli projektant / kierownik budowy był zarejestrowany w tej samej IZBIE w której składamy wniosek, nie ma koniczności załączania zaświadczeń.
- Jeżeli projektant / kierownik budowy był zarejestrowany w innej IZBIE niż składamy wniosek, należy załączyć potwierdzenia notarialne.
- W większości przypadków na nasza prośbę i starania, IZBY mogą wymienić się zaświadczeniami. Generalnie mają wewnętrzny elektroniczny system rejestracji zaświadczeń i ich żądanie jako załącznik do składanej praktyki jest bezsensowne. Niemniej za każdym razem postrzegane jest to jako problem. Jeżeli zatem opiekun praktyki nie ma zaświadczenia z przed paru lat – warto podzwonić po IZBACH czy nie mogą sobie przesłać wewnętrznie tych dokumentów.

Na koniec chcę wspomnieć o ŻELAZNEJ ZASADZIE dokumentowania praktyki, która tak faktycznie powinna być na pozycji nr 1 w zestawieniu:
Jeżeli zmieniasz pracę, to przed opuszczeniem obecnego pracodawcy wyprostuj sprawę wpisów!
- Wypełnij dokumenty, pozbieraj zaświadczenia, podpisy itp.
- zachowaj sobie dane kontaktowe (nr telefonu prywatnego) do osób które zaświadczały twoją praktykę gdyby trzeba było coś wyjaśniać
- W ostatni dzień pracy bądź z praktyką na czysto, tak jakbyś miał kolejnego dnia składać wniosek o weryfikację do IZBY

Z praktyką jest jak z emeryturą - każdy miesiąc się liczy ;) Nieraz okazuje się że brakuje tygodnia i zamiast podchodzić do egzaminu w najbliższej sesji, czekasz kolejne pół roku przez które wiele rzeczy może się wydarzyć. Ponadto jeżeli pozostawiasz sobie wypisanie wszystkiego na koniec okazuje się, że: nie ma już kierowników / projektantów pod którymi robiłeś praktykę, nie wiesz co wpisywać i co kiedy było robione, nie masz dostępu do dziennika budowy, numerów pozwoleń na budowę dla projektów, dokumentacji która mogła by ci pomóc czasowo rozpisać praktykę.
Jeżeli zamierzasz dożyć końca praktyki u jednego pracodawcy, to również nie odkładaj wypełniania dokumentów na koniec. Chociaż raz na pół roku pokłoń się nad tematem, wypisz co potrzeba, pozbieraj podpisy opiekunów i zgromadź papiery.

Trochę obszernie wyszło, ale przy dokumentowaniu praktyki jest nieskończenie wiele wątków. Starałem się zgromadzić odpowiedzi na te najbardziej powtarzalne, z którymi spotykam się co sesję. Na wszelkie inne nietypowe sytuacje najlepiej odpowie IZBA w której zamierzasz składać dokumenty. To właśnie komisja kwalifikacyjna IZBY weryfikuje praktykę, zatem zrób wszystko jak chcą, by dokumenty przeszły a Ciebie dopuszczono do egzaminu.


Powodzenia!

haustechnik.plPost "Jak wypełnić dziennik praktyki budowlanej - dziennik praktyki budowlanej z przed 2014r i według obecnych zasad" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2016.08.16 Zredagowano: - -

enerpro © 2016