kask kask
Pytania - lista [1136]

Pytanie: 1 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku jest:

Pytanie: 2 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na terenie budowy można nie umieszczać tablicy informacyjnej, jeżeli realizowane są roboty budowlane polegające na

Pytanie: 3 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego

Pytanie: 4 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W rozumieniu przepisów prawa budowlanego katastrofą budowlaną jest

Pytanie: 5 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń są udzielane w specjalności

Pytanie: 6 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy w sytuacji chwilowej nieobecności kierownika rozbiórki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę terenu budowy

Pytanie: 7 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest łączenie funkcji:

Pytanie: 8 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi:

Pytanie: 9 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Koszty wykonania rozbiórki obiektu budowlanego objętego nakazem rozbiórki ponosi

Pytanie: 10 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 11 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Rozbiórka budynku nie będącego obiektem zabytkowym o wysokości 7 m, oddalonego od granicy działki o 4 m wymaga:

Pytanie: 12 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego należy określić:

Pytanie: 13 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren budowy

Pytanie: 14 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy projektowania:

Pytanie: 15 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy utrzymania i rozbiórki:

Pytanie: 16 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo budowlane normuje sprawy budowy:

Pytanie: 17 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy, który dopuścił się czynu podlegającego odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w trybie ustawy Prawo budowlane może być pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej jeżeli od dnia zakończenia robót budowlanych na której ten czyn popełnił upłyneło nie więcej niż:

Pytanie: 18 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych ustawa Prawo budowlane zalicza do samodzielnych funkcji technicznych?

Pytanie: 19 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 21 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi:

Pytanie: 22 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoba, która pozytywnie zdała egzamin na uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielną funkcję techniczną od dnia:

Pytanie: 23 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie bez wpisania się na listę członków właściwego samorządu zawodowego?

Pytanie: 24 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może również wykonywać nadzór inwestorski?

Pytanie: 25 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 26 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ma prawo do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 27 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 28 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie Prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 29 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Praktyka przy sporządzaniu projektów wymagana przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane jest to:

Pytanie: 31 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek zainteresowanego orzeka:

Pytanie: 32 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Pytanie: 33 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co należy do obowiązków inwestora?

Pytanie: 34 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy a w szczególności zapewnienie:

Pytanie: 35 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściwy organ może w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek:

Pytanie: 36 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy ustawę prawo budowlane stosuje się do wyrobisk górniczych?

Pytanie: 37 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

Pytanie: 38 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem budowy?

Pytanie: 39 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy sporządza się plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie?

Pytanie: 40 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obowiązki kierownika budowy wymienione w ustawie Prawo budowlane to:

Pytanie: 41 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy ma prawo:

Pytanie: 42 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Łączenie jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie jest dopuszczalne w zakresie tego samego procesu budowlanego:

Pytanie: 43 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Pytanie: 44 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 45 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wyznacza koordynatora przy budowie obiektu budowlanego wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności ?

Pytanie: 46 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenia na budowę, można rozpocząć:

Pytanie: 47 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto jest stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę?

Pytanie: 48 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć:

Pytanie: 49 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo Budowlane przez teren budowy należy rozumieć:

Pytanie: 50 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć:

Pytanie: 51 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Budowle wg przepisów prawa budowlanego to:

Pytanie: 52 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W rozumieniu ustawy - Prawo budowlane budowlą nie jest:

Pytanie: 53 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nie jest tymczasowym obiektem budowlanym:

Pytanie: 54 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przez remont należy rozumieć:

Pytanie: 55 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do właściwego organu należy zgłosić budowę:

Pytanie: 56 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W zgłoszeniu budowy należy określić:

Pytanie: 57 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

Pytanie: 58 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

Pytanie: 59 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany między innymi powinien zawierać:

Pytanie: 60 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 61 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 62 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie właściwy organ zobowiązany jest wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, aby uniknąć kary?

Pytanie: 63 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka jest wysokość kary w przypadku nie wydania przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę w określonym terminie:

Pytanie: 64 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne:

Pytanie: 65 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 66 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

Pytanie: 67 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany na rzecz innej osoby?

Pytanie: 68 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:

Pytanie: 69 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalny czas obowiązujący inwestora do zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęciu budowy obiektu szkolnego wynosi:

Pytanie: 70 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Rozpoczęcie dostaw energii i wody na potrzeby budowy może nastąpić:

Pytanie: 71 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Za prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny:

Pytanie: 72 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia powinno być umieszczone na budowie:

Pytanie: 73 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają, po ich wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej przez:

Pytanie: 74 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych:

Pytanie: 75 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dziennik budowy jest prawidłowym dokumentem budowy jeżeli został:

Pytanie: 76 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla potrzeb budowy można zająć część sąsiedniego budynku, lokalu lub terenu:

Pytanie: 77 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzję o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości, niezbędny do wykonania robót budowlanych, przy braku zgody właściciela nieruchomości wydaje:

Pytanie: 78 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściwy organ podejmuje decyzję administracyjną o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości (przy braku zgody jej właściciela) na wniosek:

Pytanie: 79 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściwy organ dokonuje wstrzymania prowadzenia robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę:

Pytanie: 80 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku niewypełnienia obowiązków zawartych w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych właściwy organ:

Pytanie: 81 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność:

Pytanie: 82 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli, po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w ciągu dwóch miesięcy, właściwy organ nie wydał decyzji co do dalszego postępowania, oznacza to:

Pytanie: 83 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 84 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych przysługuje:

Pytanie: 85 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Po stwierdzeniu, że wykonywane roboty budowlane w części obiektu w sposób istotny odbiegają od warunków określonych w pozwoleniu na budowę, właściwy organ:

Pytanie: 86 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Koszty związane z rozbiórką obiektu budowlanego lub jego części, wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, pokrywa:

Pytanie: 87 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, gdy:

Pytanie: 88 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane:

Pytanie: 89 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego powinien zawierać:

Pytanie: 90 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego następuje, gdy:

Pytanie: 91 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto odpowiada za zgodne z przepisami utrzymanie użytkowanego obiektu budowlanego?

Pytanie: 92 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej:

Pytanie: 93 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okresowa kontrola, co najmniej raz w roku, obejmuje swym sprawdzeniem stan technicznej sprawności:

Pytanie: 94 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Instalacje urządzeń służących ochronie środowiska podlegają okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

Pytanie: 95 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie elementy budynku powinny być poddane kontroli corocznej:

Pytanie: 96 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia co najmniej:

Pytanie: 97 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów podlega kontroli okresowej:

Pytanie: 98 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jak często właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzenia badań instalacji odgromowej obiektu budowlanego?

Pytanie: 99 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obowiązek okresowej kontroli obiektów budowlanych co najmniej raz w roku, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 100 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okresową kontrolę stanu technicznego grawitacyjnych przewodów kominowych i wentylacyjnych może przeprowadzać zgodnie z przepisami:

Pytanie: 101 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony, może przeprowadzać:

Pytanie: 102 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przechowywanie przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej (a w razie potrzeby także instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji oraz urządzeń z nim związanych) należy do obowiązków:

Pytanie: 103 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściciel lub zarządca obowiązany jest przechowywać dokumentację obiektu tj. dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, decyzje dot. obiektu oraz dokumenty dot. badań i ekspertyz przez:

Pytanie: 104 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przez jaki okres czasu powinny być przechowywane zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę?

Pytanie: 105 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 106 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do książki obiektu budowlanego powinny być dołączone m.in.:

Pytanie: 107 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściwy organ wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego nie użytkowanego lub niewykończonego z wyjątkiem obiektów budowlanych objętych przepisami o ochronie zabytków, gdy obiekt:

Pytanie: 108 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Komu nakazuje właściwy organ rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu jeśli nieużytkowany lub niewykończony obiekt nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia?

Pytanie: 109 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zawaleniem się budynku właściwy organ:

Pytanie: 110 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do przepisów techniczno budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zalicza się:

Pytanie: 111 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Stwierdzone w protokole z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie dla ludzi, mienia, środowiska winny być usunięte przez właściciela, zarządcę lub użytkownika:

Pytanie: 112 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoba dokonująca kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń, jest obowiązana do przedstawienia ich w protokole i bezzwłocznego zawiadomienia:

Pytanie: 113 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną jest:

Pytanie: 114 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 115 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące przyczyn katastrofy budowlanej?

Pytanie: 116 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Postępowanie w sprawie ustalenia przyczyny katastrofy budowlanej prowadzi:

Pytanie: 117 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy jest zobowiązany:

Pytanie: 118 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej w budowanym lub rozbieranym obiekcie budowlanym kierownik budowy ma obowiązek:

Pytanie: 119 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego:

Pytanie: 120 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej w trakcie budowy organ prowadzący postępowanie obowiązany jest powiadomić:

Pytanie: 121 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kogo właściwy organ po zakończeniu prac komisji zobowiązuje decyzją do podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej?

Pytanie: 122 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem wykonującymi zadania administracji architektoniczno-budowlanej na terenie gminy jest:

Pytanie: 123 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wykonują:

Pytanie: 124 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu województwa jest:

Pytanie: 125 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wykonującym zadania:

Pytanie: 126 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wykonuje zadania nadzoru budowlanego na terenie gminy?

Pytanie: 127 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organami nadzoru budowlanego są:

Pytanie: 128 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zadania nadzoru budowlanego na szczeblu województwa wykonuje:

Pytanie: 129 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują:

Pytanie: 130 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:

Pytanie: 131 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej należy:

Pytanie: 132 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić czynności kontrolne na terenie budowy, pomimo, iż jej kierownik jest chwilowo nieobecny?

Pytanie: 133 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czynności kontrolne obiektów będących w zarządzie obcych państw organ może przeprowadzić:

Pytanie: 134 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenie na budowę obiektu użyteczności publicznej wydaje:

Pytanie: 135 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem odwoławczym od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez starostę, jako organ I instancji jest:

Pytanie: 136 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenie na budowę drogi publicznej wojewódzkiej wydaje:

Pytanie: 137 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wojewoda jest organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę:

Pytanie: 138 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organy administracji architektoniczno - budowlanej przekazują organom nadzoru budowlanego:

Pytanie: 139 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Od postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wstrzymaniu budowy można się odwołać do:

Pytanie: 140 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem odwoławczym w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest:

Pytanie: 141 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest właściwy do kontrolowania:

Pytanie: 142 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wojewoda może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat na wniosek:

Pytanie: 143 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Pytanie: 144 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wnosi się do:

Pytanie: 145 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kontrolę działalności starosty, jako organu administracji architektoniczno- budowlanej przeprowadza:

Pytanie: 146 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych prowadzi:

Pytanie: 147 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi na budowie, polecenie podjęcia działań zabezpieczających może wydać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego:

Pytanie: 148 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych udziela:

Pytanie: 149 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy możliwe jest odstępstwo od wymagań zawartych w rozporządzeniach w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie?

Pytanie: 150 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wniosek w sprawie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych składa do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane:

Pytanie: 151 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy który otrzymał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia, wydane przez organ nadzoru budowlanego, ale nadal roboty te realizuje podlega:

Pytanie: 152 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoba, która wykonuje samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, nie posiadając prawa do wykonywania tej samodzielnej funkcji technicznej, podlega:

Pytanie: 153 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściciel wielorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie prowadzi książki obiektu budowlanego dla tego budynku podlega:

Pytanie: 154 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 155 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy osoba, która została ukarana w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlega również odpowiedzialności zawodowej wg ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 156 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 157 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy niedbałe spełnianie obowiązków przez kierownika budowy może spowodować pociągnięcie go do odpowiedzialności w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 159 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy projektant uchylający się od podjęcia nadzoru autorskiego podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 160 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydany wg. art.96 ustęp 1 ustawy Prawo budowlane za popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność zawodową może być wydany na okres nie dłuższy niż:

Pytanie: 161 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto może złożyć do organu właściwego w sprawach uprawnień budowlanych wniosek o ukaranie kierownika budowy niedbale wykonującego swoje obowiązki?

Pytanie: 162 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wniosek o ukaranie projektanta za uchylanie się od podjęcia nadzoru autorskiego może złożyć do organu właściwego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych:

Pytanie: 163 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obiekt małej architektury w zrozumieniu ustawy prawo budowlane jest:

Pytanie: 164 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Budynek jednorodzinny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest to budynek wolnostojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w którym:

Pytanie: 165 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy budynek wolnostojący w którym wydzielono jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy może być uznany za budynek jednorodzinny w zrozumieniu przepisów prawa budowlanego?

Pytanie: 166 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe zaliczane są przez przepisy prawa budowlanego do:

Pytanie: 167 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Niewielkie obiekty służące rekreacji takie jak piaskownice, huśtawki są przez ustawę Prawo budowlane zaliczane do:

Pytanie: 168 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wykonywana, bez pozwolenia na budowę, nadbudowa jednorodzinnego domu mieszkalnego z naruszeniem istotnych przepisów techniczno - budowlanych podlega:

Pytanie: 170 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Po stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych, po ich wcześniejszym wstrzymaniu, właściwy organ:

Pytanie: 171 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ wydaje:

Pytanie: 172 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do użytkowania obiektu budowlanego, przy wymaganym pozwoleniu na budowę i braku sprzeciwu właściwego organu, można przystąpić najwcześniej w terminie:

Pytanie: 173 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Którą z niżej wymienionych kar może zostać ukarany projektant za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie wg. przepisów ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 174 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie uprawnienia budowlane stanowią podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w określonej specjalności?

Pytanie: 175 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy pracę w organach nadzoru budowlanego zalicza się do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych?

Pytanie: 310 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:

Pytanie: 506 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy projektowaniu nowych linii kolejowych średnia gęstość przejazdów nie powinna przekraczać jednego przejazdu na:

Pytanie: 507 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy projektowaniu nowych linii kolejowych średnia gęstość przejazdów nie powinna przekraczać jednego przejazdu na:

Pytanie: 508 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej odległości od przejazdu kolejowego zabrania się umieszczania reklam, plakatów oraz innych przedmiotów, które mogłyby ograniczyć widoczność?

Pytanie: 509 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej odległości od przejazdu kolejowego zabrania się umieszczania reklam, plakatów oraz innych przedmiotów, które mogłyby ograniczyć widoczność:

Pytanie: 510 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazd kolejowy jest to:

Pytanie: 511 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazd kolejowy to:

Pytanie: 512 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skrzyżowanie dwupoziomowe jest to:

Pytanie: 513 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejście przez tory kolejowe jest to:

Pytanie: 514 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pojazd szynowy jest to:

Pytanie: 515 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pojazd szynowy to:

Pytanie: 516 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Iloczyn ruchu na przejeździe kolejowym jest to:

Pytanie: 517 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skrajnia budowli kolejowej jest to:

Pytanie: 518 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skrajnia budowli kolejowej jest to:

Pytanie: 519 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejście przez tory kolejowe jest to:

Pytanie: 520 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Droga ogólnodostępna jest to:

Pytanie: 522 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skrzyżowanie dwupoziomowe nowej drogi z linią kolejową należy projektować gdy:

Pytanie: 523 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skrzyżowanie dwupoziomowe nowej drogi z linią kolejową należy projektować gdy:

Pytanie: 524 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kąt skrzyżowania osi drogi (osi pasa ruchu) z osią toru linii kolejowej normalnotorowej powinien wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 525 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kąt skrzyżowania projektowanej osi nowej drogi z osią linii kolejowej normalnotorowej powinien wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 526 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kąt skrzyżowania osi drogi (osi pasa ruchu) z osią toru linii kolejowej normalnotorowej powinien wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 527 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazdy kolejowe kategorii A są to:

Pytanie: 529 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazdy kolejowo - drogowe kategorii B są to:

Pytanie: 530 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazd kolejowy kategorii B to:

Pytanie: 532 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazdy kolejowe kategorii C są to:

Pytanie: 533 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazdy kolejowe kategorii C to:

Pytanie: 534 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazdy kolejowe kategorii D są to:

Pytanie: 536 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazdy i przejścia kategorii E przez tory kolejowe są to:

Pytanie: 537 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazdy kolejowe kategorii E to:

Pytanie: 538 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejazdy i przejścia kategorii F przez tory kolejowe są to:

Pytanie: 539 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kategorie F przejazdów i przejść przez tory kolejowesą to:

Pytanie: 540 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Natężenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg krajowych ustala się na podstawie:

Pytanie: 541 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach przeprowadza się:

Pytanie: 542 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach przeprowadza się:

Pytanie: 543 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy pomiarach natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych uwzględnia się pojazdy:

Pytanie: 544 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pomiary natężenia ruchu kolejowego na przejazdach przeprowadza się w godzinach:

Pytanie: 545 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy pomiarach natężenia ruchu kolejowego na przejazdach uwzględnia się:

Pytanie: 548 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Warunki widoczności przejazdów lub przejść dla pieszych na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą określa się podając odległość punktu obserwacyjnego na drodze od przejazdu lub przejścia. Wyznacza się ją w zależności od:

Pytanie: 549 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Iloczyn ruchu na przejeździe kolejowym jest to:

Pytanie: 553 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pomiary natężenia ruchu kolejowego na przejazdach przeprowadza się w godzinach:

Pytanie: 555 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy pomiarach natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych uwzględnia się:

Pytanie: 557 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pomiary natężenia ruchu kolejowego na przejazdach przeprowadza:

Pytanie: 611 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wysokość skrajni nowobudowanej autostrady wynosi:

Pytanie: 612 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na autostradzie płatnej można stosować węzły:

Pytanie: 613 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na węzłach autostrady płatnej można stosować łącznice:

Pytanie: 614 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na łącznicach węzłów autostrady można stosować przekroje poprzeczne łącznic:

Pytanie: 615 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kanalizację deszczowa na autostradzie płatnej należy wykonywać:

Pytanie: 616 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odległość między sąsiednimi MOP na autostradzie powinna być nie mniejsza niż:

Pytanie: 617 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prędkość projektowa na autostradach płatnych jest określona:

Pytanie: 618 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla celów wymiarowania nawierzchni autostrady płatnej uwzględnia się:

Pytanie: 638 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przepisy techniczno-budowlane dla lotnisk cywilnych dotyczą:

Pytanie: 639 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wymaganą rzeczywistą długość drogi startowej określa się dla samolotu:

Pytanie: 640 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejszy zasięg widoczności drogi startowej określa się:

Pytanie: 641 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Powierzchnia nowobudowanej nawierzchni drogi startowej powinna w przekroju poprzecznym:

Pytanie: 642 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Liczba klasyfikacyjna nawierzchni drogi startowej PCN jest to:

Pytanie: 643 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Latarnia lotniskowa to:

Pytanie: 644 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Oznaczenie ACN to:

Pytanie: 645 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejsza dopuszczalna odległość pomiędzy osią drogi kołowania a osią drogi startowej określa się w zależności od:

Pytanie: 646 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kod referencyjny lotniska określony jest cyfra i literą, które określają odpowiednio:

Pytanie: 769 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dotyczą:

Pytanie: 770 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wymiary urządzeń odwadniających drogę określa się na podstawie:

Pytanie: 771 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejsza szerokość jezdni manewrowej przy stanowiskach postojowych zależy od:

Pytanie: 772 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prędkość projektową na drodze określa się w zależności od:

Pytanie: 773 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Bariery ochronne na pasie dzielącym drogi klasy A lub S powinny być stosowane:

Pytanie: 774 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszczalne naciski pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni drogi klasy A i S powinny wynosić:

Pytanie: 775 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na drodze dwupasowej dwukierunkowej na łuku kołowym w planie, poszerzenie pasa ruchu należy stosować:

Pytanie: 776 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejszą wielkość promienia łuku drogi w planie ustala się w zależności od:

Pytanie: 777 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejszą wielkość promienia krzywej wypukłej w przekroju podłużnym drogi ustala się w zależności od:

Pytanie: 778 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Krzywa przejściowa powinna spełniać warunki wynikające z:

Pytanie: 779 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Węzeł drogowy jest to:

Pytanie: 780 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Natężenia miarodajne ruchu jest to:

Pytanie: 781 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie teren zabudowy to:

Pytanie: 782 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prędkość miarodajna jest to:

Pytanie: 783 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pasy awaryjnego postoju na drogach klasy A i S:

Pytanie: 784 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Usytuowanie chodnika względem jezdni zależy od:

Pytanie: 785 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skrajnia drogi to wolna przestrzeń nad drogą:

Pytanie: 786 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Największe dopuszczalne pochylenie podłużne wlotu ulicy na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną:

Pytanie: 787 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na skrzyżowaniu skanalizowanym o jednym pasie ruchu na wprost szerokość tego pasa zależy od:

Pytanie: 788 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejsza szerokość wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu w miejscu wyznaczonej strefy oczekiwania pieszych:

Pytanie: 789 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zjazd publiczny jest to:

Pytanie: 790 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejsze dopuszczalne odstępy pomiędzy węzłami lub skrzyżowaniami określa się w celu:

Pytanie: 791 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Linia telekomunikacyjna nadziemna przy skrzyżowaniu z drogą ekspresową powinna być zawieszona nad drogą na wysokości co najmniej:

Pytanie: 792 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszczalne wartości osiadań eksploatacyjnych korpusu i podłoża drogowej budowli ziemnej wynoszą:

Pytanie: 793 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Grupę nośności podłoża pod nawierzchnie drogową określa się w zależności od:

Pytanie: 794 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Mrozoodporność podłoża pod nawierzchnię drogową należy sprawdzać:

Pytanie: 797 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy odbiorach nawierzchni dróg klasy Z i wyższej sprawdza się:

Pytanie: 798 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla nowych nawierzchni dróg klasy S, GP i G ocenia się własności przeciwpoślizgowe:

Pytanie: 819 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do jakiej szerokości światła mostu na rzekach górskich powinno się projektować mosty jako jednoprzęsłowe?

Pytanie: 820 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obiekty inżynierskie, dla których obowiązują warunki techniczne podane w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuow

Pytanie: 821 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Maksymalne podłużne pochylenie niwelety jezdni na obiekcie mostowym nie powinno być większe niż:

Pytanie: 822 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie powinno być minimalne pochylenie poprzeczne jezdni na obiekcie mostowym w ciągu drogi na odcinku prostym?

Pytanie: 823 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ściana boczna przy obiekcie mostowym powinna być wykonana jako ściana oporowa i zdylatowana z korpusem przyczółka, jeżeli jej długość jest:

Pytanie: 824 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Długość skrzydła podwieszonego przyczółka nie może być większa niż:

Pytanie: 825 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nasypu drogowego na odcinkach przyległych do konstrukcji obiektów inżynierskich obiektu inżynierskiego powinien być nie mniejszy niż:

Pytanie: 826 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Płyty przejściowe pomiędzy nasypem drogowym a obiektem mostowym winny być usytuowane:

Pytanie: 827 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaką najmniejszą długość mogą mieć płyty przejściowe mostów?

Pytanie: 828 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie najmniejsze pochylenie podłużne może mieć płyta przejściowa?

Pytanie: 829 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Płyty przejściowe przy obiektach mostowych umieszczone pod jezdnią i poboczami powinny być wykonane:

Pytanie: 830 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Krzyżowanie się z przeszkodą obiektów mostowych, posiadających ustrój nośny z belkowych dźwigarów prefabrykowanych nie powinny odbiegać od kąta prostego o więcej niż:

Pytanie: 831 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Schody związane funkcjonalnie z obiektem mostowym powinny mieć:

Pytanie: 832 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka może być najmniejsza długość spocznika w schodach prostych na obiektach mostowych?

Pytanie: 833 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pochylnie dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych związane funkcjonalnie z obiektem mostowym nie powinny mieć pochylenia większego niż:

Pytanie: 834 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaką szerokość użytkową powinny mieć schody obsługowe na obiektach mostowych?

Pytanie: 835 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalny spadek podłużny ścieku przykrawężnikowego na obiekcie mostowym wynosi:

Pytanie: 836 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wody opadowe z obiektu inżynierskiego, w razie braku możliwości odprowadzenia do urządzeń odwodnienia bądź do kanalizacji ogólnospławnej, powinny być odprowadzone:

Pytanie: 837 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy jakiej ilości wody spływającej z obiektów mostowych można stosować odprowadzenie poprzez rowy trawiaste?

Pytanie: 838 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Mosty o rozpiętości przęseł większej lub równej 50 m powinny być zaprojektowane na obciążenie:

Pytanie: 839 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przyjęty okres użytkowania dla podpór mostów w nurtach rzek jest:

Pytanie: 840 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaką trwałość przyjmuje się dla podpór mostowych na terenach zalewowych?

Pytanie: 841 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okres użytkowania ochronnych powłok malarskich dla nowych konstrukcji stalowych przęseł obiektów mostowych winien być nie mniejszy niż:

Pytanie: 842 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzymałościowych i eksploatacyjnych,

Pytanie: 843 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przyjęty okres użytkowania dla ustojów nośnych przęseł belkowych i skrzynkowych z pomostami masywnymi jest:

Pytanie: 844 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Betonowe fundamenty obiektów mostowych winny mieć wytrzymałość określoną klasą betonu nie niższą niż:

Pytanie: 845 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Żelbetowe przęsła obiektów mostowych winny mieć wytrzymałość określoną klasą betonu nie niższą niż:

Pytanie: 846 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Beton w konstrukcjach nośnych przęseł obiektów mostowych powinien mieć wytrzymałość określoną klasą nie niższą niż:

Pytanie: 847 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Światło mostu jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona na poziomie miarodajnej rzędnej zwierciadła wody prostopadle do kierunku przepływu

Pytanie: 848 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Światło mostu, jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona:

Pytanie: 849 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się bezpośrednie oparcie dźwigarów mostowych na podporach w przypadku:

Pytanie: 850 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Łożyska elastomerowe powinny zapewniać poziome przemieszczenia i obroty elementów podpieranych przy:

Pytanie: 851 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Izolacje arkuszowe układane na pomostach obiektów mostowych powinny mieć grubość nie mniejszą niż:

Pytanie: 852 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nawierzchnia na obiektach mostowych powinna się składać co najmniej z:

Pytanie: 853 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na potokach górskich i rzekach podgórskich światło mostu powinno być zwiększone w stosunku do wartości określonej w obliczeniach o:

Pytanie: 854 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejsze światło nurtowego przęsła mostu wieloprzęsłowego zlokalizowanego na rzece podgórskiej powinno wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 855 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Maksymalne odległości pomiędzy wpustami mostowymi są określane w zależności od:

Pytanie: 856 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość balustrady dla obiektu mostowego winna wynosić

Pytanie: 857 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na obiektach mostowych można stosować bariery:

Pytanie: 858 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W celu zapewnienia niezakłóconego spływu lodów w mostach stałych minimalne światło poszczególnych przęseł w korycie rzeki, nie powinno być mniejsze niż:

Pytanie: 859 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Konieczność zastosowania wentylacji w tunelach drogowych uzależnia się od:

Pytanie: 860 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Znaki wysokościowe (repery) powinny być umieszczone w środku rozpiętości przęseł obiektów mostowych dłuższych niż:

Pytanie: 861 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalna szerokość chodnika dla obsługi na nowobudowanych obiektach mostowych wynosi:

Pytanie: 862 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Samochody osobowe mogą garażować pod drogowymi obiektami inżynierskimi o konstrukcjach stalowych pod warunkiem, że spód ustroju nośnego znajduje się w odległości od poziomu terenu:

Pytanie: 863 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Światła przepustów powinny zapewniać swobodny przepływ miarodajny wody, której prawdopodobieństwo występowania p, w zależności od klasy drogi winno wynosić:

Pytanie: 864 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prędkość przepływu wody przy wysokości przewodu przepustu nie większej niż 1,5 m powinna być:

Pytanie: 865 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaką szerokość w świetle powinny mieć przepusty pod drogami klasy A i S? Nie mniej niż:

Pytanie: 866 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość przepustu usytuowanego pod drogą publiczną wynosi:

Pytanie: 867 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wysokość przewodów przepustów przełazowych powinna wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 868 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaką minimalną średnicę powinien mieć tunel przeznaczony do przejścia małych zwierząt?

Pytanie: 869 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Konstrukcje oporowe, w tym przyczółki i ściany boczne powinny mieć minimalną grubość żelbetowych elementów płytowych ściennych:

Pytanie: 870 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakich ustrojów ciągłych nie dopuszcza się w projektowaniu obiektów mostowych na terenie szkód górniczych?

Pytanie: 871 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podaj kryteria konieczności budowy schodów skarpowych w rejonie obiektu mostowego.

Pytanie: 872 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pasy bezpieczeństwa na obiekcie mostowym oddzielające ruch pojazdów samochodowych od ruchu pieszego powinny mieć szerokość:

Pytanie: 873 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile powinna wynosić szerokość pasów bezpieczeństwa na moście między pasem ruchu samochodów a pasem ruchu pieszych?

Pytanie: 874 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalne podłużne pochylenie niwelety obiektu mostowego zapewniające właściwy spływ wód opadowych z jezdni powinno wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 875 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

Pytanie: 876 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinien zawierać sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby na wózkach inwalidzkich:

Pytanie: 877 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt architektoniczno- budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 878 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Autor projektu budowlanego jest zobowiązany podać na stronie tytułowej swoje imię i nazwisko wraz:

Pytanie: 879 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy na stronie tytułowej projektu budowlanego powinien być zamieszczony spis zawartości tego projektu?

Pytanie: 880 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy metrykę projektu zawierającą między innymi nazwę i adres obiektu budowlanego oraz dane dotyczące projektanta należy umieścić:

Pytanie: 881 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego projektant winien umieścić:

Pytanie: 882 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy każdy rysunek wchodzący w skład projektu budowlanego winien być podpisany przez jego autora?

Pytanie: 883 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Sposób skompletowania i oprawienia projektu budowlanego:

Pytanie: 884 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo budowlane może być opracowany w języku innym niż polski?

Pytanie: 885 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany winien być sporządzony:

Pytanie: 886 [21] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Termin rozpoczęcia rozbiórki nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych określony w nakazie rozbiórki nie może być krótszy niż:

Pytanie: 887 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Sposób prowadzenia dziennika budowy jest określony:

Pytanie: 888 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto odpowiada za właściwe prowadzenie dziennika budowy?

Pytanie: 889 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Tablica informacyjna na budowie powinna zawierać informacje określone:

Pytanie: 890 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy na tablicy informacyjnej budowy winien być umieszczony numer telefonu okręgowego inspektora pracy?

Pytanie: 891 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 892 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy zgodnie z rozporządzeniem tablice informacyjną budowy należy umieścić?

Pytanie: 893 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy informacja o maksymalnej liczbie pracowników zatrudnionych na budowie powinna być podana?

Pytanie: 894 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy dziennik budowy prowadzi się:

Pytanie: 895 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do:

Pytanie: 896 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu następuje zmiana kierownika budowy, to:

Pytanie: 897 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy zmiana kierownika robót musi być odnotowana w Dzienniku Budowy?

Pytanie: 898 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto stwierdza wpisem do Dziennika Budowy fakt zamknięcia Dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?

Pytanie: 899 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 900 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy prowadzeniu robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 901 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów zamieszkania zbiorowego:

Pytanie: 902 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów użyteczności publicznej:

Pytanie: 903 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie rurociągów ciepłowniczych tradycyjnych:

Pytanie: 904 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przebudowa lub rozbudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

Pytanie: 905 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie budynków i budowli:

Pytanie: 906 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy realizacji obiektów, które zawierają elementy konstrukcyjne o:

Pytanie: 907 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nakłada:

Pytanie: 908 [23] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru nakłada:

Pytanie: 909 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające:

Pytanie: 910 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie wytyczenia obiektów budowlanych przez:

Pytanie: 911 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów geodezyjnych a ustaleniami projektu budowlanego należy:

Pytanie: 912 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się:

Pytanie: 913 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać:

Pytanie: 914 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy w ramach dokumentacji powykonawczej:

Pytanie: 915 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy:

Pytanie: 916 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Mapa, na której sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu, może być powiększona lub pomniejszona:

Pytanie: 917 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku braku mapy zasadniczej projekt można sporządzić na:

Pytanie: 918 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej:

Pytanie: 919 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skala map do celów projektowych dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 920 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skala map do celów projektowych dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 921 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto określa w miarę potrzeby wielkość obszaru oraz skalę mapy do celów projektowych?

Pytanie: 922 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na czyj wniosek wykonawca prac geodezyjnych wykonuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dotyczącą remontu obiektu zabytkowego?

Pytanie: 923 [24] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podstawą opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania działki są:

Pytanie: 924 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 925 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej może projektować budynki jednorodzinne (wg ustawy Prawo budowlane z 1994 r.)?

Pytanie: 926 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do projektowania z zastrzeżeniami:

Pytanie: 927 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 928 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 929 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 930 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stanowią podstawę do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i u

Pytanie: 931 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoba nadzorująca praktykę zawodową do uprawnień budowlanych w zakresie projektowania:

Pytanie: 932 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych odbyta za granicą może być uznana za rónoważną z praktyką odbytą w Polsce?

Pytanie: 933 [25] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoba kierująca praktyką zawodową do uprawnień budowlanych potwierdza jej charakter z dokonaniem oceny wpisem do książki co najmniej:

Pytanie: 934 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Inwestor zawiadamia na piśmie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie wykonania prac strzałowych:

Pytanie: 935 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na terenie rozbiórki kierownik rozbiórki (kierownik robót strzałowych) powinien wyznaczyć

Pytanie: 936 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy drogach i dojściach do terenu rozbiórki muszą być umieszczone tablice ostrzegawcze koloru żółtego o wymiarach 1,0 x 0,8 m z czarnym napisem o treści

Pytanie: 937 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Roboty strzałowe w obiekcie budowlanym, dla którego wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę mogą być realizowane na podstawie:

Pytanie: 938 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Roboty strzałowe mogą obejmować:

Pytanie: 939 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Gdy odległość od otaczających obiektów do przewidywanego miejsca odpalenia ładunków lub upadku mas jest mniejsza niż 100 m należy:

Pytanie: 940 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Brak niewypałów na terenie rozbiórki realizowanej w oparciu o pozwolenie rozbiórki po zakończeniu robót strzałowych kierownik rozbiórki potwierdza:

Pytanie: 941 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu nazywamy:

Pytanie: 942 [29] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projektant w dokumentacji strzałowej dotyczącej powalenia budynku przemysłowego o konstrukcji szkieletowej określając strefy zagrożenia dla otaczających obiektów musi określić między innymi:

Pytanie: 943 [31] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prowadząc roboty budowlane polegające na zagęszczaniu gruntu materiałem wybuchowym kierownik budowy:

Pytanie: 944 [36] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 945 [36] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 946 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie przepisy określają tryb postępowania w sprawach indywidualnych - dotyczących członków izb inżynierów budownictwa - uregulowanych w ustawie o samorządach zawodowych?

Pytanie: 947 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto pełni nadzór nad organami samorządu zawodowego w budownictwie?

Pytanie: 948 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem okręgowego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest:

Pytanie: 949 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Który z wymienionych niżej organów jest organem okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 950 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile lat trwa kadencja organów okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 951 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoba fizyczna, która posiada uprawnienia budowlane, staje się członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od momentu:

Pytanie: 952 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki organ okręgowej izby inżynierów budowlanych wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych?

Pytanie: 953 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatruje sprawy?

Pytanie: 954 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny w wypadku ukarania osoby w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie może orzekać o:

Pytanie: 955 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawuje funkcję:

Pytanie: 956 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka jednostka organizacyjna samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest najwyższym organem Krajowej Izby?

Pytanie: 957 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art.15 ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 958 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wydaje decyzje w sprawie nadania:

Pytanie: 959 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych ma prawo korzystać z pomocy izby:

Pytanie: 960 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych - jest obowiązany:

Pytanie: 961 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skreślenie z listy członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 962 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych zawieszenie w prawach członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 963 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zawieszenie w prawach członka Izby Inżynierów Budownictwa powoduje:

Pytanie: 964 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z ustawą o samorządzie zawodowym, podlega:

Pytanie: 965 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto tworzy samorząd zawodowy inżynierów budownictwa:

Pytanie: 966 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kogo zrzeszają okręgowe izby inżynierów budownictwa?

Pytanie: 967 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Po jakim terminie od chwili popełnienia przewinienia - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych w budownictwie - nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego?

Pytanie: 968 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa w sprawach dyscyplinarnych może orzekać karę zawieszenia w prawach członka izby na okres:

Pytanie: 969 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osobie ukaranej karą dyscyplinarną przez okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem do:

Pytanie: 970 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okręgowy sąd dyscyplinarny może rozpatrywać spory między członkami PIIB jako sąd polubowny stosując odpowiednio:

Pytanie: 971 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Majątek samorządu zawodowego (izby) między innymi powstaje:

Pytanie: 972 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie zadania przyjęła Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa po dniu 27.12.2002 r. od organów administracji rządowej (wojewody)?

Pytanie: 973 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie członkom:

Pytanie: 974 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie zadania między innymi pełni Izba Inżynierów Budownictwa na rzecz swoich członków?

Pytanie: 975 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa zależy od:

Pytanie: 976 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na jakiej podstawie prawnej wprowadzane są do obrotu wyroby budowlane?

Pytanie: 977 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na jakiej podstawie dopuszczane są wyroby budowlane do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym?

Pytanie: 978 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki organ jest właściwy w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 979 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co zawiera Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych?

Pytanie: 980 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto kontroluje wyroby budowlane wprowadzane do obrotu?

Pytanie: 981 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Gdzie przeprowadza się kontrolę wyrobu budowlanego wprowadzanego do obrotu?

Pytanie: 982 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć?

Pytanie: 983 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy informacje uzyskane w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotulub postępowania administracyjnego są jawne czy utajnione?

Pytanie: 984 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co znacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 985 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co to jest Krajowa Ocena Techniczna?

Pytanie: 986 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co to jest krajowa deklaracja zgodności wydana przez producenta wyrobu?

Pytanie: 987 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co to jest znak budowlany „B”?

Pytanie: 988 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 989 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Pytanie: 990 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie właściwy organ nakazuje wstrzymanie wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego?

Pytanie: 991 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzja wydana przez właściwy organ kontrolujący o wstrzymaniu wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego jest:

Pytanie: 992 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Producent, który umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 993 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co oznacza w oznakowaniu wyrobu budowlanego znak „CE”?

Pytanie: 994 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych?

Pytanie: 995 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co należy rozumieć pod określeniem „regionalny wyrób budowlany”?

Pytanie: 997 [46] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto oznacza wyroby znakiem zgodności z Polską Normą bez uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia podlega:

Pytanie: 998 [46] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto oznacza znakiem zgodności z Polską Normą wyroby niespełniające odpowiednich wymagań Polskiej Normy, lub deklaruje zgodność z Polską Normą wyrobów niespełniających tych wymagań podlega:

Pytanie: 999 [46] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Stosowanie Polskich Norm jest:

Pytanie: 1000 [46] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Normy Polskie mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu:

Pytanie: 1001 [46] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Autorskie prawa majątkowe do Polskich Norm przysługują:

Pytanie: 1002 [46] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą przysługuje:

Pytanie: 1003 [46] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wydanie deklaracji zgodności z Polskimi Normami na własną odpowiedzialność przez producenta lub osobę wprowadzającą wyroby do obrotu:

Pytanie: 1004 [50] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zasadnicze wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych określone są

Pytanie: 1005 [50] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto obwieszcza tytuły i numery norm zharmonizowanych?

Pytanie: 1007 [50] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Deklaracja zgodności jest to:

Pytanie: 1008 [50] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Oznaczeniem wskazującym, że wprowadzone do obrotu urządzenie telekomunikacyjne spełnia zasadnicze wymagania jest:

Pytanie: 1009 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakłada i prowadzi:

Pytanie: 1010 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.sprawy:

Pytanie: 1011 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach:

Pytanie: 1012 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osnowa geodezyjna to:

Pytanie: 1013 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Operat ewidencyjny zawiera informację o:

Pytanie: 1014 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, które zawiera operat ewidencyjny są:

Pytanie: 1015 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonać:

Pytanie: 1016 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu obejmuje:

Pytanie: 1017 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie:

Pytanie: 1018 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości podejmuje:

Pytanie: 1019 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią:

Pytanie: 1020 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie:

Pytanie: 1021 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest:

Pytanie: 1022 [54] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawarte w operacie ewidencyjnym są:

Pytanie: 1023 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:

Pytanie: 1024 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres:

Pytanie: 1025 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nie przekraczające dla gruntów zabudowanych:

Pytanie: 1026 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu, nie przekraczające dla gruntów rolnych i leśnych:

Pytanie: 1027 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie:

Pytanie: 1028 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu?

Pytanie: 1029 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu dla terenów zamkniętych?

Pytanie: 1030 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Operat ewidencyjny sieci uzbrojenia terenu prowadzi się:

Pytanie: 1031 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zmiana danych objętych ewidencją sieci uzbrojenia terenu następująca w wyniku budowy nowych bądź przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu lub pojedynczych przewodów wymaga:

Pytanie: 1061 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zgodnie z wymaganiami BHP, w pomieszczeniu w którym występuje niebezpieczeństwo oblania pracownika środkami żrącymi lub zapalenia się odzieży na pracowniku, powinny być zainstalowane:

Pytanie: 1062 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Praca na wysokości to praca wykonywana na konstrukcji znajdującej się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1063 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszcza się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1064 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy inspektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębienia pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 1065 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Środki ochrony zbiorowej w rozumieniu przepisów bhp to:

Pytanie: 1066 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

Pytanie: 1067 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pomieszczenia stałej pracy to, pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników, w których jest wykonywana praca o łącznym czasie przebywania w ciągu jednej doby tego samego pracownika:

Pytanie: 1068 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie oświetlenie należy zapewnić w pomieszczeniach stałej pracy?

Pytanie: 1069 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy w pomieszczeniach stałej pracy dopuszcza się odstępstwa od warunków technicznych w zakresie wymaganego oświetlenia dziennego:

Pytanie: 1070 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1071 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pracodawca jest obowiązany dokonywać oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 1072 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

Pytanie: 1073 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na podstawie pisemnego pozwolenia wykonywane są prace:

Pytanie: 1074 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Przy jakiej temperaturze nie powinny być wykonywane prace wewnątrz kotłów, komór oraz kanałów sieci cieplnych?

Pytanie: 1075 [72] - Specjalność: D - W,WO,
W pomieszczeniach kotłowni powinna być zainstalowana wentylacja:

Pytanie: 1076 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać:

Pytanie: 1077 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Jeden pracownik przy pracy stałej może przenosić przedmioty o masie nie przekraczającej:

Pytanie: 1078 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Jeden pracownik nie może przenosić materiałów ciekłych-gorących, żrących, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza:

Pytanie: 1079 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego za pomocą poruszanych ręcznie wózków po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać na pracownika łącznie z masą wózka:

Pytanie: 1080 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po twardej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1081 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po nieutwardzonej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1082 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy stałej nie może przekraczać:

Pytanie: 1083 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy dorywczej nie może przekraczać:

Pytanie: 1084 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Przypadająca na jednego pracownika masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może przekraczać:

Pytanie: 1085 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Masa przedmiotów ręcznie wtaczanych na pochylnie przez jednego pracownika nie może przekraczać:

Pytanie: 1086 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej:

Pytanie: 1087 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przemieszczane:

Pytanie: 1088 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wysokość ogrodzenia terenu budowy powinna wynosić:

Pytanie: 1089 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonane w gruntach zwartych do głębokości:

Pytanie: 1090 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane na wysokości nad poziom terenu

Pytanie: 1091 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Emitowana energia zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1093 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na czym polega ochrona środowiska przed hałasem wg Prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1094 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla jakich jednostek obowiązkowo prowadzi się państwowy monitoring środowiska w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska?

Pytanie: 1095 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto sporządza mapy akustyczne środowiska?

Pytanie: 1096 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czego może żądać właściciel nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wg przepisów prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1097 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto tworzy tzw. obszar ograniczonego użytkowania nieruchomości?

Pytanie: 1098 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto ustala politykę ekologiczną państwa?

Pytanie: 1099 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie programy ochrony środowiska sporządza się w celu realizacji polityki ekologicznej państwa?

Pytanie: 1100 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Programy ochrony środowiska dla województw, powiatów i gmin uchwala odpowiednio:

Pytanie: 1103 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Oddziaływanie na środowisko wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1104 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organizacja ekologiczna wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1105 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy produkt według definicji zawartej w ustawie Prawo ochrony środowiska to?

Pytanie: 1106 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Standardy emisyjne, wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1107 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Emisja wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1108 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Emitowana energia wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1109 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organami ochrony środowiska są:

Pytanie: 1110 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Korzystanie ze środowiska wg definicji zawartej w Prawie ochrony środowiska może być to:

Pytanie: 1113 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy określaniu standardów jakości środowiska należy kierować się:

Pytanie: 1114 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy wg ustawy Prawo ochrony środowiska standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane?

Pytanie: 1115 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ochrona powietrza polega w szczególności na:

Pytanie: 1116 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Gdzie dokonuje się oceny i jakości powietrza (wg Prawa ochrony środowiska)?

Pytanie: 1117 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co stanowi strefę oceny jakości powietrza?

Pytanie: 1118 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie?

Pytanie: 1119 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto dokonuje klasyfikacji stref pod względem czystości powietrza?

Pytanie: 1121 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na jakiej podstawie Wojewodódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu?

Pytanie: 1122 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto określa metody i sposoby oraz zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu?

Pytanie: 1123 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jak określa się poziom jakości wód według ustawy Prawo ochrony środowiska?

Pytanie: 1124 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg jakich kryteriów organy administracji planują i realizują działania w zakresie ochrony poziomu jakości wód?

Pytanie: 1125 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.:

Pytanie: 1126 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Poważna awaria przemysłowa w rozumieniu Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1127 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Standard jakości środowiska wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1128 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy przedsięwzięcia powiązane technologiczne kwalifikuje się wg Prawa ochrony środowiska, jako jedno przedsięwzięcie także, jeżeli są one realizowane przez różne podmioty?

Pytanie: 1141 [104] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odległość wzdłuż dróg i ulic między zewnętrznymi hydrantami przeciwpożarowymi nie powinna być większa niż:

Pytanie: 1142 [104] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej poddawane przeglądom i konserwacji co najmniej:

Pytanie: 1143 [104] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wodociąg stanowiący żródło wody do celów przeciwpożarowych w jednostce osadniczej powinien zapewniać przez co najmniej 2 godz. ciśnienie na hydrancie zewnętrznym:

Pytanie: 1144 [105] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Budynek noclegowy niski, zawierający strefę pożarową zaliczaną do ZL V, podlega uzgodnieniom pod względem zabezpieczeń ppoż., jeżeli ma ponad:

Pytanie: 1145 [110] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kotły parowe podlegają dozorowi technicznemu, gdy:

Pytanie: 1146 [110] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nie podlegają dozorowi technicznemu kotły cieczowe o pojemności powyżej 2 dm3:

Pytanie: 1147 [110] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy rurociągi technologiczne do transportu acetylenu podlegają dozorowi technicznemu?

Pytanie: 1148 [110] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy wciągarki i wciągniki służące do przemieszczania ładunków podlegają dozorowi technicznemu:

Pytanie: 1149 [111] - Specjalność: D - W,WO,
Wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia podlegają doraźnym kontrolom prowadzonym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego co:

Pytanie: 1150 [112] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto określa, które autostrady lub ich odcinki będą budowane i eksploatowane lub wyłącznie eksploatowane jako płatne?

Pytanie: 1151 [112] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Proces lokalizacji autostrady płatnej składa się z etapów:

Pytanie: 1152 [112] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przed przystąpieniem do budowy autostrady płatnej może nabywać, w drodze umowy, na rzecz skarbu państwa nieruchomości:

Pytanie: 1153 [112] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ze środków Krajowego Funduszu Drogowego mogą być finansowane:

Pytanie: 1154 [112] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem właściwym do udzielenia koncesji i zawarcia umowy koncesyjnej na budowę i eksploatację autostrady płatnej jest:

Pytanie: 1155 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zarządcą drogi jest:

Pytanie: 1156 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto ustala strefę płatnego parkowania?

Pytanie: 1157 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Drogi publiczne, ze względu na funkcję w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie:

Pytanie: 1158 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu należy do:

Pytanie: 1159 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejsza odległość obiektów budowlanych przy drogach (mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni):

Pytanie: 1160 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przebudowa drogi jest to wykonanie robót, w wyniku których:

Pytanie: 1161 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dostępność drogi jest to cecha charakteryzująca:

Pytanie: 1162 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje przez:

Pytanie: 1163 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich następuje w drodze:

Pytanie: 1164 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Utrzymanie zjazdów z drogi publicznej do posesji oraz do gruntów przyległych do drogi należy do:

Pytanie: 1165 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Remont drogi jest to wykonywanie robót, w wyniku których następuje:

Pytanie: 1166 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy w pasie drogowym można budować kanalizację teletechniczną?

Pytanie: 1167 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Poza terenem zabudowanym linia telekomunikacyjna wzdłuż drogi gminnej powinna być ułożona w odległości nie mniejszej, niż:

Pytanie: 1193 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym walor ekonomiczny przestrzeni to:

Pytanie: 1194 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez wartość nieruchomości należy rozumieć:

Pytanie: 1195 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co to jest obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ?

Pytanie: 1196 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim dokumencie (opracowaniu) określa się obszar przestrzeni publicznej?

Pytanie: 1198 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto sporządza plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1199 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto uchwala plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1200 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do jakiego dokumentu (opracowania) wprowadza się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1201 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Pytanie: 1202 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe rekomendują osoby z odpowiednim fachowym przygotowaniem i wykształceniem do komisji urbanistyczno-architektonicznej?

Pytanie: 1203 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto sporządza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?

Pytanie: 1260 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jaki sposób zgodnie z Kodeksem cywilnym można określić wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła?

Pytanie: 1261 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 1262 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to przyjmujący zamówienie:

Pytanie: 1263 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie są obowiązki przyjmującego zamówienie jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający?

Pytanie: 1264 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy wykonawca powinien, w świetle Kodeksu cywilnego, niezwłocznie zawiadomić inwestora o złej jakości dostarczonego przez niego materiału do wbudowania?

Pytanie: 1265 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła?

Pytanie: 1266 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, to jakie uprawnienia posiada przyjmujący zamówienie wobec zamawiającego w zaistniałej sytuacji?

Pytanie: 1267 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kogo obciąża niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła?

Pytanie: 1268 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, to czy w takiej sytuacji przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynag

Pytanie: 1269 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy zamawiający ma obowiązek przyjęcia wykonanych robót budowlanych, które wykonawca wydaje zgodnie ze swym zobowiązaniem ?

Pytanie: 1270 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 1271 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Od którego dnia przedawniają się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 1272 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy w umowie o roboty budowlane, o której mowa w Kodeksie cywilnym, musi być określony zakres robót dla wykonawcy ?

Pytanie: 1273 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czyja zgoda jest wymagana kiedy podwykonawca umowy o roboty budowlane chce zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą?

Pytanie: 1274 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie powinny być zawarte umowy o roboty budowlane?

Pytanie: 1275 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka, w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, powinna być forma umowy na roboty budowlane ?

Pytanie: 1276 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy, w świetle Kodeksu cywilnego, wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy o roboty budowlane ?

Pytanie: 1277 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlanych dla wzniesienia nowego obiektu budowlanego stosuje się odpowiednio do umów  o wykonanie remontu budynku lub budowli ?

Pytanie: 1278 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę jest:

Pytanie: 1279 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organ administracji publicznej załatwiając sprawę wydaje:

Pytanie: 1280 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w I instancji wymaga :

Pytanie: 1281 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego doręczono inwestorowi pocztą. Inwestor może odwołać się od decyzji w terminie:

Pytanie: 1282 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organ administracji architektoniczno – budowlanej wydał w toku postępowania administra- cyjnego postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych. Na to postanowienie inwestorowi służy:

Pytanie: 1283 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się za:

Pytanie: 1284 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organ administracji publicznej w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w Kpa powinien:

Pytanie: 1285 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzja administracyjna jest ostateczna gdy:

Pytanie: 1286 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego przez organ administracji I instancji powinno nastąpić

Pytanie: 1287 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Strona może żądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia w ciągu:

Pytanie: 1288 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Gdy w toku postępowania administracyjnego okaże się, iż wymagane są wiadomości specjalne organ administracji publicznej może zwrócić się do:

Pytanie: 1289 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:

Pytanie: 1290 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do jej rozstrzygnięcia:

Pytanie: 1291 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organ administracji publicznej obowiązany jest wg Kpa zapewnić stronom czynny udział:

Pytanie: 1292 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego służy stronie:

Pytanie: 1293 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej:

Pytanie: 1294 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zawieszenie postępowania administracyjnego:

Pytanie: 1295 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie decyzje administracyjne powinny określać datę jej wydania oraz wskazywać strony postępowania?

Pytanie: 1296 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy organ administracji publicznej może odstąpić od uzasadnienia decyzji?

Pytanie: 1297 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Od kiedy organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 1298 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji strona może zażądać jej uzupełnienia co do prawa odwołania od niej?

Pytanie: 1299 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie organ administracji publicznej dokonuje sprostowania błędów i omyłek decyzji?

Pytanie: 1300 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg Kpa na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji administracyjnej służy stronie:

Pytanie: 1301 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim stadium postępowania przed organem administracji publicznej można zawrzeć ugodę administracyjną ?

Pytanie: 1302 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W sprawie w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę, która podlega zatwierdzeniu w formie:

Pytanie: 1303 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wykonalność ugody administracyjnej następuje:

Pytanie: 1304 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie wg Kpa są skutki zatwierdzenia ugody administracyjnej?

Pytanie: 1305 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakich kwestii może dotyczyć postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego?

Pytanie: 1306 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 1307 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem administracji publicznej właściwym do rozpatrzenia odwołania jest:

Pytanie: 1308 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy odwołanie od decyzji administracyjnej wymaga szczególnego uzasadnienia?

Pytanie: 1309 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki jest tryb wniesienia odwołania?

Pytanie: 1310 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej pierwszej instancji wnosi się w terminie:

Pytanie: 1311 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji wnosi się wg Kpa do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie:

Pytanie: 1312 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzja ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1313 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy organ administracji publicznej I instancji może rozpatrzyć odwołanie od wydanej przez siebie dezycji?

Pytanie: 1314 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki organ administracji publicznej stwierdza niedopuszczalność odwołania.

Pytanie: 1315 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy organ administracji publicznej może wg Kpa uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia?

Pytanie: 1316 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy organ odwoławczy może wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się?

Pytanie: 1317 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 1318 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg Kpa zażalenie na postanowienie wnosi się w terminie:

Pytanie: 1319 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy na wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienie służy stronie zażalenie?

Pytanie: 1320 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy i kiedy strona może zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 1321 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wniesienie zażalenia na postanowienie:

Pytanie: 1322 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki wniosek należy złożyć do organu administracji publicznej, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzje ostateczną?

Pytanie: 1323 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki wniosek należy wg Kpa złożyć do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej bez wymaganego prawem stanowiska innego organu?

Pytanie: 1324 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją?

Pytanie: 1325 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wznowienie postępowania administracyjnego następuje:

Pytanie: 1326 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do:

Pytanie: 1327 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wniosek strony o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję w I instancji w terminie:

Pytanie: 1328 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania, w sytuacji gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 1329 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1330 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie organ administracji publicznej rozstrzyga o odmowie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1331 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg Kpa postępowanie administracyjne jest:

Pytanie: 1332 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem administracji publicznej właściwym do przeprowadzenia wznowionego postępowania jest:

Pytanie: 1333 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzymuje wykonanie decyzji?

Pytanie: 1334 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki wg Kpa organ administracji publicznej jest właściwy do uchylenia decyzji ostatecznej, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa?

Pytanie: 1335 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organ administracji publicznej może uchylić decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo (w trybie art. 155 k.p.a.):

Pytanie: 1336 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy może być zmieniona decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo?

Pytanie: 1337 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki wniosek może złożyć strona w wypadku wydania decyzji ostatecznej, wydanej z naruszaniem przepisów o właściwości organu?

Pytanie: 1338 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki wniosek może wg Kpa złożyć strona do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną?

Pytanie: 1339 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wskaż organ administracji publicznej właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1340 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim trybie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1341 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się:

Pytanie: 1342 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg Kpa odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w formie:

Pytanie: 1343 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Które decyzje są ostateczne?

Pytanie: 1344 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 1345 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:

Pytanie: 1346 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściwość rzeczową organów administracji publicznej ustala się według:

Pytanie: 1347 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
O właściwości miejscowej organu administracji publicznej w sprawie wydania pozwolenia na budowę decyduje:

Pytanie: 1348 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Spory o właściwość rzeczową między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej rozstrzygają:

Pytanie: 1349 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wg Kpa może być stroną w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1350 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przepisy Kpa nie normują postępowania w sprawach:

Pytanie: 1351 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach:

Pytanie: 1352 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakich sprawach w postępowaniu administracyjnym pełnomocnik może reprezentować stronę?

Pytanie: 1353 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy strona może działać przez pełnomocnika ?

Pytanie: 1354 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wg Kpa może być ustanowiony pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1355 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie organ odwoławczy powinien załatwić sprawę?

Pytanie: 1356 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej I-szej instancji, wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż:

Pytanie: 1357 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie czynności powinien podjąć organ administracji w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie?

Pytanie: 1358 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego strona może wnieść do organu administracji państwowej wyższego stopnia:

Pytanie: 1359 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Który organ administracji publicznej jest właściwy do rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie?

Pytanie: 1360 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W toku postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się:

Pytanie: 1361 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie braku zawiadomienia organu administracyjnego o zmianie adresu strony, w toku postępowania administracyjnego pismo doręczone pod dotychczasowy adres:

Pytanie: 1362 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy odmowa przyjęcia pisma przez adresata, po sporządzeniu adnotacji i umieszczeniu daty odmowy, powoduje skutek doręczenia w dniu odmowy ?

Pytanie: 1363 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli termin na wniesienie zażalenia przypada na dzień wolny od pracy, wniesienie zażalenia z zachowaniem terminu należy dokonać:

Pytanie: 1364 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie należy wnieść prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia?

Pytanie: 1365 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki organ administracji publicznej rozstrzyga ostatecznie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1366 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania organ administracji może wstrzymać wykonanie decyzji:

Pytanie: 1367 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy wniesienie podania do niewłaściwego organu administracji publicznej w terminie uznaje się za:

Pytanie: 1368 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli podanie wniesiono do niewłaściwego organu administracji publicznej:

Pytanie: 1369 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto powinien podpisać protokół potwierdzający dokonanie czynności urzędowych przed organem administracji publicznej?

Pytanie: 1370 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy strona może żądać wydania z akt sprawy uwierzytelnianych odpisów?

Pytanie: 1371 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 1372 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prawo odmowy składania zeznań w charakterze świadka w toku postępowania administracyjnego służy:

Pytanie: 1373 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może dopuścić dowód z opinii:

Pytanie: 1374 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy administracyjnej, strona może być ukarana:

Pytanie: 1375 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg. Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 1458 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla jakiej głębokości podane są w normie PN-83/B-02482 tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?

Pytanie: 1459 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Swoim zakresem zastosowania, norma PN-83/B-02482 obejmuje pale o średnicy:

Pytanie: 1460 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zasady obliczania pali oparte są na:

Pytanie: 1461 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Swoim zakresem zastosowania norma PN-83/B-02482 obejmuje pale pionowe o nachyleniu do:

Pytanie: 1462 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obliczeniowa nośność pala jest wynikiem:

Pytanie: 1463 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla jakiej głębokości krytycznej hc i dla jakiej średnicy wyjściowej Do, podane są w normie PN-83/B-02482 tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala?

Pytanie: 1464 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czym może być wywołane tarcie negatywne (ujemne) gruntu?

Pytanie: 1466 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy wartość jednostkowego granicznego oporu wzdłuż pobocznicy pala na głębokości od poziomu terenu do głębokości krytycznej 5.0 m jest?

Pytanie: 1467 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na jaka głębokość należy zagłębić pal w grunt nośny w stanie zagęszczonym i zwartym?

Pytanie: 1468 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na jaka głębokość należy zagłębić pal w grunt nośny w stanie średnio zagęszczonym, półzwartym i twardoplastycznym?

Pytanie: 1469 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaką część nośności pala znajdującego się obok konstrukcji oporowych (ściany, ścianki szczelne), w zasięgu teoretycznego klina odłamu, powinny przejąć warstwy gruntu znajdujące się poniżej teoretycznej powierzchni odłamu?

Pytanie: 1470 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nośność fundamentów na palach należy obliczać przenosząc całe obciążenie fundamentu wraz z jego ciężarem własnym:

Pytanie: 1471 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nośność grupy pali wbijanych bez wpłukiwania w piaski luźne jest równa sumie nośności pali pojedynczych, gdy rozstaw między nimi r:

Pytanie: 1472 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przemieszczenie [s], osiadanie i przechylenie, wyznacza się na podstawie obliczeń osiadań pala lub fundamentu palowego przy założeniu że podłoże:

Pytanie: 1473 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad teren, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1474 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad poziom nasypu budowlanego (NB) wykonanego nad terenem pierwotnym, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1475 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, zakończonych poniżej powierzchni terenu, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1476 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nośność boczną gruntu oblicza się przy założeniu pala doskonale sztywnego i przyjęciu że obrotowi pala przeciwstawia się:

Pytanie: 1477 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obliczeniową nośność boczną gruntu uwarstwionego, przy występowaniu najsłabszej warstwy gruntu od poziomu terenu do głębokości równej h/3 oblicza się:

Pytanie: 1660 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie projekty budowlane nie wymagają sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego?

Pytanie: 1661 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

Pytanie: 1662 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Komu może być wydane pozwolenie na budowę?

Pytanie: 1663 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy w trakcie prowadzenia robót budowlanych obiektu liniowego, kierownik budowy jest obowiązany wprowadzać zmiany w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ?

Pytanie: 1664 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 1666 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organ nadzoru budowlanego ustala wysokość opłaty legalizacyjnej za wybudowanie obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia wydając :

Pytanie: 1667 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakiego dokumentu nie zwraca organ nadzoru budowlanego inwestorowi, po zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ?

Pytanie: 1668 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoba dokonująca kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² jest obowiązana zawiadomić właściwy organ o przeprowadzanej kontroli:

Pytanie: 1669 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jak często należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW ? (art.62 ust.1pkt 5 lit.a)

Pytanie: 1670 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Gdzie w budynku dworca lotniczego (o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2), właściciel lub zarządca jest obowiązany umieścić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ?

Pytanie: 1671 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu, właściwy organ nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze:

Pytanie: 1672 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Protokół z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzający zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, ma obowiązek przesłać do właściwego organu:

Pytanie: 1673 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto ponosi koszty zabezpieczenia obiektu budowlanego po katastrofie budowlanej ?

Pytanie: 1674 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej organ nadzoru budowlanego może nakazać właścicielowi lub zarządcy, zabezpieczenie miejsca katastrofy w drodze:

Pytanie: 1675 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem uprawnionym do wydania decyzji nakazującej przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu budowlanego jest:

Pytanie: 1676 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wydaniu polecenia usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przez starostę, wójta, burmistrza, prezydenta:

Pytanie: 1677 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem uprawnionym do ukarania z tytułu utrzymania obiektu w złym stanie technicznym jest

Pytanie: 1678 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nie przesłanie protokółu z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzającego zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, wg ustawy Prawo budowlane podlega karze:

Pytanie: 1704 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli projektowana linia kolejowa, na której przewiduje się prowadzenie ruchu pociągów z prędkością ponad 160 km/h, krzyżuje się z drogą publiczną, należy zaprojektować:

Pytanie: 1705 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Niweletę drogi w obrębie przejazdu kolejowego i dojazdów do przejazdu należy projektować:

Pytanie: 1706 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, na przejeździe na odcinku drogi w obrębie torowiska kolejowego pomiędzy rogatkami:

Pytanie: 1707 [5] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, rogatki zamykające przejazd na okres przejeżdżania pojazdu szynowego

Pytanie: 1710 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy na miejscu obsługi podróżnych (MOP) przy autostradzie płatnej należy projektować stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne?

Pytanie: 1711 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na autostradzie płatnej wartości promienia łuku kołowego w planie oraz pochylenia poprzecznego (przechyłki) są ustalone według:

Pytanie: 1712 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pochylenie nie umocnionych skarp nasypów i wykopów autostrady płatnej projektuje się w zależności od:

Pytanie: 1713 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Rów trapezowy może być stosowany:

Pytanie: 1714 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na autostradzie płatnej MOP II spełnia:

Pytanie: 1715 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Miejsce poboru opłat (MPO) na autostradzie płatnej może być:

Pytanie: 1716 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych ustala się na autostradach płatnych prędkość projektową:

Pytanie: 1717 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przez pojęcie nawierzchnia autostrady rozumie się w rozporządzeniu w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych nawierzchnię:

Pytanie: 1718 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszczalna wartość nacisku na pojedynczą oś pojazdu dla nawierzchni autostrady płatnej wynosi:

Pytanie: 1719 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy odbiorze robót rzędne wysokościowe podłoża, podbudowy i warstwy ścieralnej nawierzchni autostrady płatnej o szerokości ponad 10 m powinny być mierzone:

Pytanie: 1720 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Określone w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych standardy równości podłużnej nawierzchni przy odbiorze są:

Pytanie: 1721 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podane w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych wartości dopuszczalnych odchyleń dla oceny przy odbiorze równości poprzecznej nawierzchni są:

Pytanie: 1722 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy ocenie stanu technicznego nawierzchni autostrady płatnej kryteria klasyfikacji właściwości przeciwpoślizgowych dla pasów zasadniczych i dodatkowych są sprecyzowane w

Pytanie: 1723 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pole naziemnego ruchu lotniczego w okresie wykorzystywania do startów i lądowań należy poddawać inspekcji w celu wykrycia uszkodzeń w okresach:

Pytanie: 1724 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szerokość przyrządowej drogi startowej z podejściem precyzyjnym samolotu nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 1725 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalne pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi startowej samolotu poza skrzyżowaniami z innymi drogami wynosi:

Pytanie: 1726 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najmniejsza dopuszczalna odległość między zewnętrznymi kołami głównego podwozia samolotu, a krawędzią drogi kołowania wynosi:

Pytanie: 1727 [12] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Oznakowanie osi drogi kołowania powinno być wykonane linią o szerokości co najmniej:

Pytanie: 1740 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane do odbiornika wody lub do ziemi powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących:

Pytanie: 1741 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Między oświetlonym a nie oświetlonym odcinkiem drogi:

Pytanie: 1742 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zatoka autobusowa:

Pytanie: 1743 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obliczeniowe sprawdzenie osiadania eksploatacyjnego drogowej budowli ziemnej:

Pytanie: 1744 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być szerokość pasa ruchu drogi dwupasowej na łuku w planie?

Pytanie: 1745 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odległości między ostatnim wjazdem i pierwszym wyjazdem sąsiadujących ze sobą węzłów lub węzła z MOP z jezdni drogi klasy A lub S w rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie są określone:

Pytanie: 1746 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Krętość odcinka drogi to:

Pytanie: 1747 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Skrzyżowanie jest to:

Pytanie: 1748 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy i na drogach jakich klas część pobocza przylegająca do jezdni może być utwardzona?

Pytanie: 1749 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być najmniejsza szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nowo budowanej ulicy?

Pytanie: 1750 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kąt przecięcia osi dróg na skrzyżowaniu powinien być:

Pytanie: 1751 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu powinien mieć:

Pytanie: 1752 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W węźle częściowo bezkolizyjnym typu WB:

Pytanie: 1753 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu. Odległość widoczności określa się w zależności od:

Pytanie: 1755 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Warstwa odsączająca w przekroju drogowym powinna być wykonana:

Pytanie: 1756 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podane w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne badane przy odbiorze wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowanych są:

Pytanie: 1757 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wskaźniki równości podłużnej nawierzchni przy odbiorze są:

Pytanie: 1758 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinno się określić:

Pytanie: 1764 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na terenach górniczych stosowanie ciągłych kratowych konstrukcji nośnych stałych obiektów mostowych jest:

Pytanie: 1765 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Stosowanie stali trudno rdzewiejących na elementy konstrukcji oporowych jest:

Pytanie: 1766 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przyczółki o ścianach ażurowych są dopuszczone do stosowania dla obiektów w ciągach klas dróg :

Pytanie: 1767 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się pochylenie skarpy 1:1 w kierunku podłużnym obiektu mostowego pod warunkiem odpowiedniego jej umocnienia i przy wysokości nasypu nie większej niż :

Pytanie: 1769 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Światło mostu, jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona:

Pytanie: 1770 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Łożyska stalowe wałkowe powinny mieć jeden wałek o średnicy nie mniejszej niż:

Pytanie: 1771 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przerwy dylatacyjne powinny być zabezpieczone wodoszczelnymi urządzeniami dylatacyjnymi zamocowanymi w konstrukcji obiektu mostowego przy przesunięciach

Pytanie: 1772 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Maksymalna wysokość krawężnika ponad poziom nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym wynosi:

Pytanie: 1773 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszczalny stopień rozmycia P dla fundamentu podpory posadowionej bezpośrednio na gruncie wynosi :

Pytanie: 1774 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Klasa obciążenia taborem samochodowym według PN-85/S-10030 dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy Z i L powinna wynosić:

Pytanie: 1775 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obliczenia sprawdzające konstrukcje nośne składanych obiektów mostowych powinny być wykonane dla obciążeń pionowych taborem samochodowym:

Pytanie: 1782 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Potwierdzenie sprawdzenia projektu architektoniczno - budowlanego należy udokumentować w postaci:

Pytanie: 1783 [21] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego wykonuje się:

Pytanie: 1784 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wyroby budowlane są wprowadzane do obrotu na podstawie?

Pytanie: 1785 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co oznacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 1786 [56] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:

Pytanie: 1789 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody powinny się znajdować nie dalej niż:

Pytanie: 1790 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach stałej pracy na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego powinno przypadać wolnej objętości pomieszczenia oraz wolnej powierzchni podłogi

Pytanie: 1791 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przez pomieszczenie czasowej pracy rozumie się to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa:

Pytanie: 1792 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne. Odstępstwo od tego wymogu i zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca ma obowiązek uzyskania zgody:

Pytanie: 1793 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metody pracy i wysiłku fizycznego pracownika, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1794 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone, lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej:

Pytanie: 1795 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydawania pozwoleń:

Pytanie: 1796 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Drabina przenośna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, przy kącie jej nachylenia 65 stopni do 75 stopni, o wartość:

Pytanie: 1797 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 1798 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa mogą być stosowane łącznie:

Pytanie: 1799 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach szatni odzieży własnej pracowników powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni, co najmniej:

Pytanie: 1800 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustępy dla pracowników, zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni, nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 1801 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu jadalni typ I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 1802 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej :

Pytanie: 1803 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników, o powierzchni niemniejszej niż 8 m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 1804 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Przy wykonywaniu prac spawalniczych wewnątrz urządzeń i instalacji energetycznych, butle spawalnicze w ich wnętrzach:

Pytanie: 1805 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, stosowany do prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, powinny być sprawdzane:

Pytanie: 1806 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Czy w kotłowniach o naturalnym ciągu spalin kotłowych można zainstalować urządzenia mechanicznej wentylacji wywiewnej:

Pytanie: 1807 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Zasady składowania żużla i popiołu oraz eksploatacji urządzeń na składowiskach powinny być określane w sposób szczegółowy w:

Pytanie: 1808 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Podczas prac w komorach sieci cieplnych, na zewnątrz komory, dla celów zabezpieczenia osób pracujących wewnątrz, powinna być:

Pytanie: 1809 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Do przedmuchiwania instalacji gazowej powinno się stosować:

Pytanie: 1810 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Przy wykonywaniu prac w urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych należy wykonać uziemienia. W strefie objętej uziemieniem powinny być widoczne:

Pytanie: 1811 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach większych niż 5%, masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

Pytanie: 1812 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ogrodzenie terenu budowy dokonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1813 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka jest wymagana odległość od najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania:

Pytanie: 1814 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na rusztowaniach od strony ściany należy zastosować balustrady, jeżeli rusztowanie to jest odsunięte od ściany na odległość ponad:

Pytanie: 1815 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, gdy w pionie zachowany jest co najmniej jeden wolny, szczelny pomost, zaś w poziomie odległości stanowisk pracy wynoszą co najmniej:

Pytanie: 1816 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia (wejścia). Ich odległości nie powinny przekraczać:

Pytanie: 1817 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej, nie powinna być eksploatowana dłużej niż:

Pytanie: 1818 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 1819 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:

Pytanie: 1820 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pochylenie daszków ochronnych na budowie nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy, odpowiednio w kierunku źródła zagrożenia, powinno wynosić:

Pytanie: 1821 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przenoszone skrzynki przez jedną osobę z materiałami strzałowymi nie powinny mieć większej masy niż:

Pytanie: 1822 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych o planowanym zatrudnieniu ponad 20 osób właściwego inspektora pracy, z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem budowy, na:

Pytanie: 1823 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Stanowiska obróbki kamieni na budowie, oddalone od siebie o mniej niż 3m, powinny być zabezpieczone ekranami w wysokości co najmniej:

Pytanie: 1824 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny mieć prowadnice i zabezpieczenia barierkami oraz być szersze od pojazdów o:

Pytanie: 1825 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 120 st., powinno wynosić:

Pytanie: 1826 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Drogi transportowe dla wózków i taczek, przebiegające ponad poziomem terenu powyżej 1 m, powinny być zabezpieczone:

Pytanie: 1827 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zarządzający drogą zaliczoną do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza mapę akustyczną

Pytanie: 1828 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać oddanie do użytkowania nowo zbudowanego obiektu, zaliczonego do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który nie spełnia wymagań ochrony środowiska, w formie :

Pytanie: 1829 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie sankcje ponosi ten, kto spowoduje zanieczyszczenie środowiska?

Pytanie: 1830 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na ile dni przed terminem oddania do użytku obiektu oddziaływującego znacząco na środowisko, inwestor powinien poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska?

Pytanie: 1831 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co ile lat dokonuje ocenę jakości powietrza w poszczególnych strefach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska?

Pytanie: 1836 [102] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, wprowadzane do użytkowania w jednostkach straży pożarnej, wydają jednostki badawczo-rozwojowe:

Pytanie: 1837 [103] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji:

Pytanie: 1838 [103] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Składowanie materiałów palnych poza budynkami może się odbywać w odległości nie mniejszej niż:

Pytanie: 1839 [104] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż ulic i dróg przy zachowaniu odległości od ściany budynku co najmniej

Pytanie: 1840 [104] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na terenach poza miastem minimalna szerokość drogi pożarowej i dopuszczany nacisk na oś powinny wynosić odpowiednio:

Pytanie: 1841 [112] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nieruchomości położone w pasie drogowym autostrady nabywa w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa

Pytanie: 1842 [112] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna i wydaje decyzje w jego toku w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad

Pytanie: 1843 [112] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uprawniony do kontroli budowy i eksploatacji autostrad w zakresie przestrzegania warunków umowy zawartej ze spółką o budowę i eksploatację, albo wyłącznie eksploatację autostrady

Pytanie: 1844 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ze względu na dostępność drogi publiczne dzielą się na:

Pytanie: 1845 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do jakiej kategorii funkcjonalnej wg ustawy o drogach publicznych zaliczają się drogi alternatywne dla autostrad płatnych?

Pytanie: 1846 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do jakiej kategorii, wg ustawy o drogach publicznych, zaliczają się drogi w osiedlach mieszkaniowych?

Pytanie: 1847 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, zarządza ruchem na drogach krajowych?

Pytanie: 1848 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zarządcą dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w miastach na prawach powiatu jest:

Pytanie: 1849 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto ustala wykaz dróg krajowych , po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 98 kN (10 t)

Pytanie: 1850 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane przy drogach krajowych poza terenem zabudowy powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej

Pytanie: 1851 [1002] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jako zajęcie pasa drogowego przez:

Pytanie: 1852 [10002] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót , do wniosku o jego zajęcie zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

Pytanie: 1876 [102] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto użytkuje wybudowany obiekt budowlany bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie pozwolenia na uzytkowanie podlega:

Pytanie: 1887 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane to obiekty:

Pytanie: 1894 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy należy stosować warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności:

Pytanie: 1911 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach część rysunkową projektu budowlanego należy opracować w skali nie mniejszej niż:

Pytanie: 1912 [21] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego może opracować osobą:

Pytanie: 1913 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 1919 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Sieć cieplna to urządzenia i instalacje służące do przesyłania i dystrybucji.

Pytanie: 1921 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 220kV wynoszą:

Pytanie: 1924 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Formy do produkcji elementów prefabrykowanych powinny być przenoszone za pomocą urządzeń mechanicznych, jeżeli ich masa jest wieksza niż:

Pytanie: 1925 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Strefę niebezpieczną na budowie ogradza się, zaś przejścia, przejazdy i stanowiska pracy zabezpiecza się:

Pytanie: 1926 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W czasie wbijania grodzi przebywające osoby powinny być oddalone od miejsca wbijania nie mniej niż:

Pytanie: 1927 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W okresie zimowym w kabinie żurawia powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż:

Pytanie: 1928 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalny zasięg strefy niebezpiecznej na budowie okresla odległość od płaszczyzny obiektu, nie mniejsza niż:

Pytanie: 1929 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na budowie daszki ochronne nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy powinny się znajdować na wysokości nie mniejszej niż:

Pytanie: 1930 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia do 30 kV może mieć miejsce, lecz w odległości od skrajnych przewodów (liczonej poziomo), nie mniejszej niż:

Pytanie: 1931 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na drogach transportowych w obiektach zawierających pomieszczenia pracy, przy różnych poziomach podłóg, stosuję się wyrównanie pochylniami o nachyleniu nie wiekszym niż:

Pytanie: 1932 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szerokość drogi na terenie budowy, przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1933 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na budowie pod względem bezpieczeństwa i oporności izolacji tych urządzeń odbywa się w nastepujących czasookresach:

Pytanie: 1962 [14] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na ulicach jakich klas dopuszcza się stosowanie przekroju jednopasmowego?

Pytanie: 1963 [16] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Światło przepustu tymczasowego usytuowanego na drodze klasy A, S, GP pinno być zaprojektowane dla wartości prawdopodobieństwa p:

Pytanie: 1964 [73] - Specjalność: D - W,WO,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika, przy pracy dorywczej, nie może przekraczać:

Pytanie: 1965 [77] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 45 st., powinno wynosić:

Pytanie: 1967 [102] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, wprowadzane do użytkowania w jednostkach straży pożarnej, wydają jednostki badawczo-rozwojowe:

Pytanie: 1968 [105] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej podlega obiekt budowlany (inny niż budynek), przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym na powierzchni do 2000 m2 przewiduje się możliwość przebywania w strefie pożarowej ilości do:

Pytanie: 1970 [113] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, może ustalić strefę płatnego parkowania?

Pytanie: 1971 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się wg Kpa za:

Pytanie: 2021 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do rejestru zabytków nie wpisuje się:

Pytanie: 2022 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Za pomnik historii może być uznany

Pytanie: 2023 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na "Listę dziedzictwa światowego" może być wpisany:

Pytanie: 2024 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy:

Pytanie: 2025 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa:

Pytanie: 2026 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Krajową ewidencję zabytków prowadzi:

Pytanie: 2027 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wojewódzką ewidencję zabytków prowadzi:

Pytanie: 2028 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zabytek nieruchomy wpisany do rejestru:

Pytanie: 2029 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy nowy właściciel starej chaty drewnianej na Żuławach, wpisanej do wojewódzkiej ewidencji zabytków, który tą chatę nabył ma obowiązek zgłosić ten fakt do wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2030 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wymagania dotyczące wieku nieruchomości uznanej za zabytek?

Pytanie: 2031 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zabytkiem w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być w szczególności

Pytanie: 2032 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku obowiązane są między innymi:

Pytanie: 2033 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym:

Pytanie: 2034 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie odkrycia przedmiotu, tóry ma cechy zabytku, po powiadomieniu odpowiednich organów i zabezpieczeniu znalezionego przedmiotu:

Pytanie: 2035 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie czynności należy wykonać, gdy w trakcie robót budowlanych prowadzonych w terenie zostanie znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem ?

Pytanie: 2036 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi lub przypadkowo znalezionymi stanowią własność:

Pytanie: 2037 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Które z niżej wymienionych czynności wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2038 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy uzyskania pozwolenia:

Pytanie: 2039 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Które z niżej wymienionych czynności wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2040 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wykonywanie robót budowlanych przy zabytku lub w otoczeniu zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru, wymaga pozwolenia:

Pytanie: 2041 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru:

Pytanie: 2042 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy wojewódzki konserwator zabytków jest upoważniony do dokonywania wpisów do dziennika budowy?

Pytanie: 2043 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanych bez pozwolenia, wydaje:

Pytanie: 2044 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W razie stwierdzenia, że prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru wykonano niezgodnie z udzielonym pozwoleniem, wojewódzki konserwator zabytków:

Pytanie: 2045 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Opieka nad zabytkiem i utrzymanie go we właściwym stanie jest obowiązkiem:

Pytanie: 2046 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przedmiotem ochrony i opieki w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być:

Pytanie: 2047 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przedmiotem ochrony mogą być między innymi dzieła budownictwa i architektury:

Pytanie: 2048 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Utworzenie parku kulturowego:

Pytanie: 2049 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru finansuje:

Pytanie: 2050 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto może udzielić dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru?

Pytanie: 2051 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na które udzielono dotacji, powinny być wykonane:

Pytanie: 2052 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na :

Pytanie: 2053 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto prowadzi rejestr zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ?

Pytanie: 2054 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji:

Pytanie: 2055 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek:

Pytanie: 2056 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru:

Pytanie: 2092 [9999] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka waga wózka dwukołowego jest dopuszczalna po pochylni o nachyleniu powyżej 5%

Pytanie: 2093 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 3014 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego:

Pytanie: 3015 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem administracji architektoniczno - budowlanej na szczeblu wojwództwa jest:

Pytanie: 3016 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w terminie:

Pytanie: 3017 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy niedbałe wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego może spowodować pociągnięcie osoby pełniącej ten nadzór do odpowiedzialnościzawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 3018 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany sporządza się w ilości:

Pytanie: 3019 [20] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na rysunku wchodzącym w skąład projektu budowlanego projektant winien umieścić:

Pytanie: 3021 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wysokość pomieszczenia stałej pracy może być zmniejszona do 2,5m w świetle jeżeli:

Pytanie: 3022 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokośc pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3023 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile powinno wynosić maksymalne nachylenie pochylni

Pytanie: 3024 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie powinny znajdowac się rurociągi służące do transportu materiałów niebezpiecznych, o których mowa w par. 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo o temperaturze:

Pytanie: 3025 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych):

Pytanie: 3026 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami):

Pytanie: 3027 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między ścianą, a zewnętrznym rzędem wieszaków.

Pytanie: 3028 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi w pomieszczeniach szatni odzieży roboczej i ochronnej pracowników, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni?

Pytanie: 3029 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W szatni podstawowej (odzieży własnej razem z odzieżą roboczą) powinno przypadać co najmniej….. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3031 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.. Sprawy:

Pytanie: 3032 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna szerokość między dwoma rzędami umywalek?

Pytanie: 3033 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypadać co najniej jedno stanowisko do mycia (zawór czerpalny wody) na każych:

Pytanie: 3034 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na każdych…….. pracowników najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypadać co najmniej jedna umywalka indywidualna.

Pytanie: 3035 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na każdych dziesięciu pracowników naliczniejszej zmiany powinna/ powinny w umywalni przypadać co najmniej:

Pytanie: 3036 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin natryskowych, przy zastosowaniu zasłon zasuwanych lub ścianek osłaniających powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3037 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna szerokość przejścia między kabiną natryskową a ścianą?

Pytanie: 3038 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do "pracy na wysokości" można nie zaliczyć prac wykonywanych na powierzchni niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta osłonięta jest ze wszystkich stron pełnymi ścianami (także z przeszkolonymi oknami), o wysokości conajmniej:

Pytanie: 3039 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek, bali lub rur jest dozwolone wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 3040 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstapić od umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania dzieła?

Pytanie: 3041 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej odmowia wznowienia postępowania?

Pytanie: 3042 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wnosi szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych przy jednostronnym ich rozmieszczeniu?

Pytanie: 3043 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustępy dla pracowników zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 3044 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach ustępów należy zapwnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż:

Pytanie: 3045 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organami wyższego stopnia do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 3046 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 400kV wynoszą:

Pytanie: 3047 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych nie stosuje się do prac wykonywanych:

Pytanie: 3048 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli naprzeciwko kabin są umieszczone pisuary, odległości między ścianą, na której są zainstalowane, a kabinami nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3049 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejście między rzędami kabin ustępowych powinno mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3050 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 110kV wynoszą:

Pytanie: 3051 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 3052 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odległość najdalszego stanowiska pracy od ustępu dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3053 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż …….. od stanowiska pracy.

Pytanie: 3054 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Minimalna odległość w powietrzu wyznaczająca granicę strefy pracy w pobliżu napięcia dla urządzeń lub instalacji elektycznej której napięcie znamionowe jest mniejsze ok 1kV wynosi:

Pytanie: 3055 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 15kV wynoszą:

Pytanie: 3056 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy wykonywać:

Pytanie: 3057 [72] - Specjalność: D - W,WO,
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, powinny być prowadzone, przez:

Pytanie: 3058 [72] - Specjalność: D - W,WO,
W przypadku gdy kierujący zespołem opuszcza strefę pracy:

Pytanie: 3059 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na kazdych ośmiu pracowników naliczniejszej zmimany wykonujących prace powodujące zabrudzenia ich ciała powinna/ powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 3060 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3061 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczniach z natryskami należy co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3062 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, podlega karze pieniężnej w wysokości:

Pytanie: 3063 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, umieszczane są oficjalnie w:

Pytanie: 3064 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego:

Pytanie: 3065 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m. inn.:

Pytanie: 3066 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie: 3067 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg. ustawy Prawo zamówień publicznych, :konkurs" jest:

Pytanie: 3068 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamwiający może udzielić zamówienia publiczego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, gdy:

Pytanie: 3069 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki, gdy:

Pytanie: 3070 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do udziału w konkursie zamawiający dopuszcza uczestników, którzy:

Pytanie: 3071 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych:

Pytanie: 3072 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zgłoszenia konkursowe które nie zostały wybrane podlegają:

Pytanie: 3082 [45] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy na wniosek GINB może być uchylona aprobata techniczna?

Pytanie: 3083 [45] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie od dnia wydania aprobaty, zaczyna ona obiwązywać?

Pytanie: 3084 [45] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie następuje rozpatrzenie kompletności niosku o wydanie aprobaty technicznej?

Pytanie: 3085 [45] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie następuje wydanie aprobaty technicznej od dnia złożenia pełnej wymaganej dokumentacji?

Pytanie: 3086 [97] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo wodne, refuluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą:

Pytanie: 3087 [97] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dla zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, a w szczególności ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga :

Pytanie: 3088 [97] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

Pytanie: 3089 [97] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przy wznoszeniu obiektów budowlanych oraz wykonywaniu innych robót na obszarach:

Pytanie: 3090 [97] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

Pytanie: 3091 [97] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

Pytanie: 3092 [97] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem właściwym w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa lub dyrektora regionalnego zarządu wodnego, jest:

Pytanie: 3093 [97] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Organem właściwym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli przeciwpowodziowych jest:

Pytanie: 3094 [39] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi sądami dyscyplinarnymi roztrzyga:

Pytanie: 3095 [39] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3096 [39] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wniosek o wyłączenie z udziału w sprawie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3097 [39] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek:

Pytanie: 3098 [39] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej powinno być zakończone, licząc od dnia jego wszczęcia, w terminie:

Pytanie: 3099 [39] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Sąd dyscyplinarny I instancji wszczyna postępowanie po otrzymaniu wniosku od:

Pytanie: 3100 [39] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na rozprawę sąd dyscyplinarny wzwywa m.in..:

Pytanie: 3101 [39] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Właściwym organem izby samorządu zawodowego do wykonania kary upomnienia i kary nagany nałożonych przez sąd dyscyplinarny, jest:

Pytanie: 3102 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pracodawca powinien zapewnić wodę niezbędną do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej ___ na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi wymagającej zmywania.

Pytanie: 3103 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy poniżej poziomu terenu mogą być lokalizowane pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy?

Pytanie: 3104 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy ispektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębiania pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 3105 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wolnej objętości pomieszczenia powinno przypadac na każdego z pracowników zatrudnionych na jednej zmianie w pomieszczeniach pracy stałej?

Pytanie: 3106 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3107 [27] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie:

Pytanie: 3108 [27] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do jakiej kategorii geotechnicznej zalicza się budynki mieszkalne i gospodarcze jedno lub wielo dwukondygnacyjne?

Pytanie: 3109 [27] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto określa kategorię geotechniczną obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie badań geotechnicznych gruntu?

Pytanie: 3110 [27] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej wyniki badania podłoża gruntowego opracowuje się w formie:

Pytanie: 3111 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na każde…… kobiet zatrudnionych na jednej zmanie powinna przypadać jedna miska ustępowa, lecz nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3112 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na każdych……..mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niż jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3113 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów?

Pytanie: 3114 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych to jadalnia typu?

Pytanie: 3115 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy na miejscu obsługi podróżnych (MOP) przy autostradzie płatnej należy projektować stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne?

Pytanie: 3116 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podane w przepisać techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych, wartości dopuszczalnych odchyleń dla oceny przy odbiorze równości poprzecznej nawierzchni są:

Pytanie: 3117 [10] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Poniżej jakiego stanu nawierzchni autostrady wymagany jest remont (interwencja)?

Pytanie: 3118 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3119 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku należy dołączyć:

Pytanie: 3120 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Drzwi wachadłowe w pomieszczeniu pracy:

Pytanie: 3121 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Stosunek wartości średnich natężęnia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinen być większy niż:

Pytanie: 3122 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy, w których w razie awarii może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia?

Pytanie: 3123 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W co powinny byc wyposażone okna i świetliki w przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwość skraplania wody na stanowisko pracy?

Pytanie: 3124 [147] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wydane pozwolenie na usunięcie drzewa lub przewu znajdującego się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?

Pytanie: 3131 [167] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Program funkcjonalno - użytkowy służy do ustalania:

Pytanie: 3132 [167] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Program funkcjonalno użytkowy służy do:

Pytanie: 3133 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu jadalni typu I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 3134 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu prowadzone sa prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3135 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu o stropie pochyłym wuagamoa wysokości minimalnej stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż ___ (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcji sufitu).

Pytanie: 3136 [167] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co powinien zawierać program funkcjonalno - użytkowy?

Pytanie: 3137 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kodeks postępowania administracyjnego normuje m. in. Postępowania:

Pytanie: 3138 [149] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W gminnej ewidencji zabytków ujęte są m. in.:

Pytanie: 3139 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do obowiązków:

Pytanie: 3140 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy składaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie co ajmniej do wysokości:

Pytanie: 3141 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej niż:

Pytanie: 3142 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3143 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3144 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wydanie pozwolenia na budwę na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym niewpisanym do rejestru zabytków, a ujętym w gminnej ewidencji zabytków:

Pytanie: 3145 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Maksymalny termin wydania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane to:

Pytanie: 3146 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pracodawca powinen zapewnić wodę w ilości co najmniej ___. na dobę za każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, i powierzchni wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pytanie: 3147 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3148 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy wysokość pomieszczeń pracy stałej może być obniżona z 3m w przypadku pomieszczeń gdzie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i 3,3m w przypadku pomieszczeń gdzie te czynniki występują?

Pytanie: 3149 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

Pytanie: 3150 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Inwestor winien zawiadomić projektanta (sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę:

Pytanie: 3151 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jeżeli dotyczy:

Pytanie: 3152 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 3153 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie jest:

Pytanie: 3154 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę wymaga:

Pytanie: 3155 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, inwestor jest zobowiązany:

Pytanie: 3156 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3157 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej……… wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3158 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić wymianę powietrza w ciągu godziny:

Pytanie: 3159 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 3160 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 3161 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomiesczeniach biurowych?

Pytanie: 3162 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez promieniowanie w ilości przekraczającej na stanowiskach pracy ___ należy stosowac nawiewną wentylację miejscową

Pytanie: 3163 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka jest maksymalna temperatura nawiewanego powietrza?

Pytanie: 3164 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku zastosowania w pomieszczeniu pracy wentylacji mechanicznej z recylkulacją powietrza ilość świeżego powietrza nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3165 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji archiektoniczno - budowlanej, remontu uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 3166 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo budowlane przez określenie "dokumentacja powykonawcza" należy rozumieć

Pytanie: 3167 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 3168 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w suterenie, piwnicy lub na poddaszu dopuszcza się zmniejszenie wysokości w świetle do:

Pytanie: 3169 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy zatrudnieniu ilu pracowników na jednej zmianie nie ma obowiązku urządzenia szatni, umywalni, pomieszczeń z natryskami i ustępów oddzielnie dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie: 3170 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szatnie urządzone w suterenach lub w piwnicach przeznaczone dla ponad ………. powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.

Pytanie: 3171 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szatnie w suterenach lub piwnicach muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną, gdy są przeznaczone dla więcej niż:

Pytanie: 3174 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu jadalni typu I powinno przypadać co najmniej ……… powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek.

Pytanie: 3175 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu jadalni należy zapenić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3176 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy?

Pytanie: 3181 [164] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy dokumenty sporządzone w języku obcym, w postępowaniu o zamówienie publiczne, muszą być zawsze składanie z tłumaczenia na język polski?

Pytanie: 3182 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 3183 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 3184 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jadalnia z zapleczem- przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych to jadalnia typu?

Pytanie: 3185 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi najmniejsza powerzchnia jadalni?

Pytanie: 3186 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Powierzchnia jadalni typu I nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3187 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Dzienik budowy prowadzi się:

Pytanie: 3190 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakich pomieszczeniach pracy nie powinno się stosować recyrkulacji powietrza?

Pytanie: 3191 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pracodawca jest zobowiązany dokonywac oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 3192 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zniejszenie wysokości dojścia do stanowiska pracy do ___ m, przy jego odpowienim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą

Pytanie: 3193 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy szerokość ich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3197 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegona terenach zamkniętych?

Pytanie: 3198 [147] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości?

Pytanie: 3200 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych?

Pytanie: 3201 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między rzędami szaf, a ścianą?

Pytanie: 3202 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej …….. zatrudnonych na najliczniejszej zmianie.

Pytanie: 3203 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Na każdego pracownika korzystającego z suszarni powinno przypadać co najmniej …… powierzchni podłogi.

Pytanie: 3204 [87] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jakie przepisy stosuje się do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko?

Pytanie: 3205 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych?

Pytanie: 3206 [53] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych?

Pytanie: 3207 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 3210 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3211 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej……. m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrone w inne skuteczne urządznia ochronne.

Pytanie: 3212 [22] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto stwierdza wpisem do dziennika budowy fakt zamknięcia dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?

Pytanie: 3213 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki dokument zostanie wydany producentowi wyrobu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą?

Pytanie: 3214 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 3215 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W przypadku braku mniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania dla inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji:

Pytanie: 3216 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagające zasilania energią elektryczną, w razie przerwy w dopływie tej energii nie muszą mieć zapewnionego zasilania awaryjnego:

Pytanie: 3217 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy może być usunięty znak bezpieczeństwa?

Pytanie: 3218 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jaki sposób powinny być oznaczone miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w którch istniej ryzyko kolizji z przeszkodami, upaku lub spadania przedmiotów.

Pytanie: 3225 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo- budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie. Kto ustala tryb wydawania pozwoleń?

Pytanie: 3226 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartośc tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co namniej:

Pytanie: 3227 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 3228 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jaki sprzęt ochrony indywidulanej powinien być wyposażony pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika?

Pytanie: 3234 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych?

Pytanie: 3235 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3236 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli podczas procesów pracy wystęuje niebezpiczeństwo oblania pracowników środkai żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku- nie dalej niż…… w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Pytanie: 3237 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do pracy na wysokościach nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

Pytanie: 3238 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pracodawca ma obowiązek zaewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody nie powinny znajdować się dalej niż:

Pytanie: 3239 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto pownien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakłdzie pracy znaków i sygnałów?

Pytanie: 3240 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne w zakładzie powinny być stosowane jako znaki…

Pytanie: 3241 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu szatni odzieży własnej powinno przypadać co najmniej ……. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3242 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wspólne szatnie odzieży własnej dla mężczyzn i kobiet mogą być wykonane:

Pytanie: 3243 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach.

Pytanie: 3244 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3245 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość krawężnika balustrady wynosi:

Pytanie: 3246 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości należy stosować:

Pytanie: 3247 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Od którego dnia przedstawia się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 3248 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 3249 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wg Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 3250 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy i kiedy strona może wg Kpa zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 3251 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto wg Kpa ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 3252 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Od kiedy wg Kpa organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 3253 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 3254 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy, wg Kpa, organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 3256 [37] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawuje funkcję:

Pytanie: 3257 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć:

Pytanie: 3258 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 3259 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 3263 [40] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy deklaracja zgodności upoważnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą?

Pytanie: 3266 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż……. Kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek.

Pytanie: 3267 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi całkowita powierzchnia pomieszczenia do ogrzewania się pracowników:

Pytanie: 3268 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka minimalna powierzchnia powinna przypadać w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników na każdego pracownika naliczniejszej zmiany?

Pytanie: 3269 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W szatniach należy zapewnić przynajmniej ……. wymianę powietrza na godzinę.

Pytanie: 3270 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa:

Pytanie: 3271 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników?

Pytanie: 3272 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jaki wymiar powinny mieć skośne pasy na przemian żółte/czarne lub białe/czerwone stanowiące oznaczenie miejsca niebezpiecznego?

Pytanie: 3273 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto może podjąć decyzję o niestosowaniu przez pracowików znajdujących się w zbiorniku ochron układu oddechowego?

Pytanie: 3274 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kto powinnien ustalić i podać do wiadomości pracowników warunki jakie powinny być spełnione przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym?

Pytanie: 3275 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli sygnał świetlny jest używany zamiast lub razem z sygnałem dźwiękowym, kod tego sygnału:

Pytanie: 3276 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy dermatologiczne środki ochrony skóry należą do środków ochrony indywidualnej?

Pytanie: 3277 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokość w świetle pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?

Pytanie: 3278 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W palarni należy zapewnić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciagu godziny.

Pytanie: 3279 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W palarni powinno przypadać co najmniej……… podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, korzystającgo z tego pomieszczenia.

Pytanie: 3280 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Ile powinna wynosić minimalna powierzchnia palarni?

Pytanie: 3283 [46] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Opracowanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych należy do:

Pytanie: 3284 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 3285 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 3286 [141] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Czy do "powierzchni sprzedaży" obiektu handlowego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zalicza się powierzchnię zajmowaną przez biura?

Pytanie: 3287 [163] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
W jakiej formie powinna być zawarta umowa o roboty budowlane między wykonawcą generalnym i podwykonawcą lub między podwykonawcami?

Pytanie: 3289 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, jeżeli żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania w okresie:

Pytanie: 3290 [169] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Podanie pozostawia się bez rozpoznania, gdy:

Pytanie: 3291 [104] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Najbliższy hydrant zewnętrzny winien być oddalony od zewnętrznej ściany budynku chronionego maksymalnie:

Pytanie: 3292 [104] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Wyjścia z obiektów budowlanych, do których konieczne jest doprowadzenie drogi pożarowej powinny mieć połączenie z tą drogą dojściem o:

Pytanie: 3293 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej:

Pytanie: 3294 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3295 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budwę nei wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Pytanie: 3296 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Nie ustala się, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, charakterystyki energetycznej budynków:

Pytanie: 3297 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów należy do obowiązków:

Pytanie: 3298 [1] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich oraz powierzchni zabudowy:

Pytanie: 3299 [69] - Specjalność: D - P,W,PO,WO,
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

enerpro © 2016