kask kask
Pytania - lista [1376]

Pytanie: 1 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku jest:

Pytanie: 2 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na terenie budowy można nie umieszczać tablicy informacyjnej, jeżeli realizowane są roboty budowlane polegające na

Pytanie: 3 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego

Pytanie: 4 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W rozumieniu przepisów prawa budowlanego katastrofą budowlaną jest

Pytanie: 5 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń są udzielane w specjalności

Pytanie: 6 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy w sytuacji chwilowej nieobecności kierownika rozbiórki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę terenu budowy

Pytanie: 7 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest łączenie funkcji:

Pytanie: 8 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi:

Pytanie: 9 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Koszty wykonania rozbiórki obiektu budowlanego objętego nakazem rozbiórki ponosi

Pytanie: 10 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 11 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rozbiórka budynku nie będącego obiektem zabytkowym o wysokości 7 m, oddalonego od granicy działki o 4 m wymaga:

Pytanie: 12 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego należy określić:

Pytanie: 13 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren budowy

Pytanie: 14 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy projektowania:

Pytanie: 15 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy utrzymania i rozbiórki:

Pytanie: 16 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo budowlane normuje sprawy budowy:

Pytanie: 17 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy, który dopuścił się czynu podlegającego odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w trybie ustawy Prawo budowlane może być pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej jeżeli od dnia zakończenia robót budowlanych na której ten czyn popełnił upłyneło nie więcej niż:

Pytanie: 18 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych ustawa Prawo budowlane zalicza do samodzielnych funkcji technicznych?

Pytanie: 19 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 21 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi:

Pytanie: 22 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoba, która pozytywnie zdała egzamin na uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielną funkcję techniczną od dnia:

Pytanie: 23 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie bez wpisania się na listę członków właściwego samorządu zawodowego?

Pytanie: 24 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może również wykonywać nadzór inwestorski?

Pytanie: 25 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 26 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ma prawo do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 27 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 28 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie Prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 29 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Praktyka przy sporządzaniu projektów wymagana przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane jest to:

Pytanie: 30 [7] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która:

Pytanie: 31 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek zainteresowanego orzeka:

Pytanie: 32 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Pytanie: 33 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co należy do obowiązków inwestora?

Pytanie: 34 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy a w szczególności zapewnienie:

Pytanie: 35 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściwy organ może w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek:

Pytanie: 36 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy ustawę prawo budowlane stosuje się do wyrobisk górniczych?

Pytanie: 37 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

Pytanie: 38 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem budowy?

Pytanie: 39 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy sporządza się plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie?

Pytanie: 40 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obowiązki kierownika budowy wymienione w ustawie Prawo budowlane to:

Pytanie: 41 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy ma prawo:

Pytanie: 42 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Łączenie jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie jest dopuszczalne w zakresie tego samego procesu budowlanego:

Pytanie: 43 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Pytanie: 44 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 45 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wyznacza koordynatora przy budowie obiektu budowlanego wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności ?

Pytanie: 46 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenia na budowę, można rozpocząć:

Pytanie: 47 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto jest stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę?

Pytanie: 48 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć:

Pytanie: 49 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo Budowlane przez teren budowy należy rozumieć:

Pytanie: 50 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć:

Pytanie: 51 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budowle wg przepisów prawa budowlanego to:

Pytanie: 52 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W rozumieniu ustawy - Prawo budowlane budowlą nie jest:

Pytanie: 53 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie jest tymczasowym obiektem budowlanym:

Pytanie: 54 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przez remont należy rozumieć:

Pytanie: 55 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do właściwego organu należy zgłosić budowę:

Pytanie: 56 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W zgłoszeniu budowy należy określić:

Pytanie: 57 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

Pytanie: 58 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

Pytanie: 59 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany między innymi powinien zawierać:

Pytanie: 60 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 61 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 62 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie właściwy organ zobowiązany jest wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, aby uniknąć kary?

Pytanie: 63 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka jest wysokość kary w przypadku nie wydania przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę w określonym terminie:

Pytanie: 64 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne:

Pytanie: 65 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 66 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

Pytanie: 67 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany na rzecz innej osoby?

Pytanie: 68 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:

Pytanie: 69 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalny czas obowiązujący inwestora do zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęciu budowy obiektu szkolnego wynosi:

Pytanie: 70 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rozpoczęcie dostaw energii i wody na potrzeby budowy może nastąpić:

Pytanie: 71 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Za prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny:

Pytanie: 72 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia powinno być umieszczone na budowie:

Pytanie: 73 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają, po ich wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej przez:

Pytanie: 74 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych:

Pytanie: 75 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dziennik budowy jest prawidłowym dokumentem budowy jeżeli został:

Pytanie: 76 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla potrzeb budowy można zająć część sąsiedniego budynku, lokalu lub terenu:

Pytanie: 77 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzję o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości, niezbędny do wykonania robót budowlanych, przy braku zgody właściciela nieruchomości wydaje:

Pytanie: 78 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściwy organ podejmuje decyzję administracyjną o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości (przy braku zgody jej właściciela) na wniosek:

Pytanie: 79 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściwy organ dokonuje wstrzymania prowadzenia robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę:

Pytanie: 80 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku niewypełnienia obowiązków zawartych w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych właściwy organ:

Pytanie: 81 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność:

Pytanie: 82 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli, po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w ciągu dwóch miesięcy, właściwy organ nie wydał decyzji co do dalszego postępowania, oznacza to:

Pytanie: 83 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 84 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych przysługuje:

Pytanie: 85 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Po stwierdzeniu, że wykonywane roboty budowlane w części obiektu w sposób istotny odbiegają od warunków określonych w pozwoleniu na budowę, właściwy organ:

Pytanie: 86 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Koszty związane z rozbiórką obiektu budowlanego lub jego części, wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, pokrywa:

Pytanie: 87 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, gdy:

Pytanie: 88 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane:

Pytanie: 89 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego powinien zawierać:

Pytanie: 90 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego następuje, gdy:

Pytanie: 91 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto odpowiada za zgodne z przepisami utrzymanie użytkowanego obiektu budowlanego?

Pytanie: 92 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej:

Pytanie: 93 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okresowa kontrola, co najmniej raz w roku, obejmuje swym sprawdzeniem stan technicznej sprawności:

Pytanie: 94 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalacje urządzeń służących ochronie środowiska podlegają okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

Pytanie: 95 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie elementy budynku powinny być poddane kontroli corocznej:

Pytanie: 96 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia co najmniej:

Pytanie: 97 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów podlega kontroli okresowej:

Pytanie: 98 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jak często właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzenia badań instalacji odgromowej obiektu budowlanego?

Pytanie: 99 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obowiązek okresowej kontroli obiektów budowlanych co najmniej raz w roku, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 100 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okresową kontrolę stanu technicznego grawitacyjnych przewodów kominowych i wentylacyjnych może przeprowadzać zgodnie z przepisami:

Pytanie: 101 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony, może przeprowadzać:

Pytanie: 102 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przechowywanie przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej (a w razie potrzeby także instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji oraz urządzeń z nim związanych) należy do obowiązków:

Pytanie: 103 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściciel lub zarządca obowiązany jest przechowywać dokumentację obiektu tj. dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, decyzje dot. obiektu oraz dokumenty dot. badań i ekspertyz przez:

Pytanie: 104 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przez jaki okres czasu powinny być przechowywane zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę?

Pytanie: 105 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 106 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do książki obiektu budowlanego powinny być dołączone m.in.:

Pytanie: 107 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściwy organ wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego nie użytkowanego lub niewykończonego z wyjątkiem obiektów budowlanych objętych przepisami o ochronie zabytków, gdy obiekt:

Pytanie: 108 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Komu nakazuje właściwy organ rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu jeśli nieużytkowany lub niewykończony obiekt nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia?

Pytanie: 109 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zawaleniem się budynku właściwy organ:

Pytanie: 110 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do przepisów techniczno budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zalicza się:

Pytanie: 111 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stwierdzone w protokole z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie dla ludzi, mienia, środowiska winny być usunięte przez właściciela, zarządcę lub użytkownika:

Pytanie: 112 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoba dokonująca kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń, jest obowiązana do przedstawienia ich w protokole i bezzwłocznego zawiadomienia:

Pytanie: 113 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną jest:

Pytanie: 114 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 115 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące przyczyn katastrofy budowlanej?

Pytanie: 116 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Postępowanie w sprawie ustalenia przyczyny katastrofy budowlanej prowadzi:

Pytanie: 117 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy jest zobowiązany:

Pytanie: 118 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej w budowanym lub rozbieranym obiekcie budowlanym kierownik budowy ma obowiązek:

Pytanie: 119 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego:

Pytanie: 120 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej w trakcie budowy organ prowadzący postępowanie obowiązany jest powiadomić:

Pytanie: 121 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kogo właściwy organ po zakończeniu prac komisji zobowiązuje decyzją do podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej?

Pytanie: 122 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem wykonującymi zadania administracji architektoniczno-budowlanej na terenie gminy jest:

Pytanie: 123 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wykonują:

Pytanie: 124 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu województwa jest:

Pytanie: 125 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wykonującym zadania:

Pytanie: 126 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wykonuje zadania nadzoru budowlanego na terenie gminy?

Pytanie: 127 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organami nadzoru budowlanego są:

Pytanie: 128 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zadania nadzoru budowlanego na szczeblu województwa wykonuje:

Pytanie: 129 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują:

Pytanie: 130 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:

Pytanie: 131 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej należy:

Pytanie: 132 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić czynności kontrolne na terenie budowy, pomimo, iż jej kierownik jest chwilowo nieobecny?

Pytanie: 133 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czynności kontrolne obiektów będących w zarządzie obcych państw organ może przeprowadzić:

Pytanie: 134 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenie na budowę obiektu użyteczności publicznej wydaje:

Pytanie: 135 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem odwoławczym od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez starostę, jako organ I instancji jest:

Pytanie: 136 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenie na budowę drogi publicznej wojewódzkiej wydaje:

Pytanie: 137 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wojewoda jest organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę:

Pytanie: 138 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organy administracji architektoniczno - budowlanej przekazują organom nadzoru budowlanego:

Pytanie: 139 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Od postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wstrzymaniu budowy można się odwołać do:

Pytanie: 140 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem odwoławczym w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest:

Pytanie: 141 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest właściwy do kontrolowania:

Pytanie: 142 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wojewoda może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat na wniosek:

Pytanie: 143 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Pytanie: 144 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wnosi się do:

Pytanie: 145 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kontrolę działalności starosty, jako organu administracji architektoniczno- budowlanej przeprowadza:

Pytanie: 146 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych prowadzi:

Pytanie: 147 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi na budowie, polecenie podjęcia działań zabezpieczających może wydać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego:

Pytanie: 148 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych udziela:

Pytanie: 149 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy możliwe jest odstępstwo od wymagań zawartych w rozporządzeniach w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie?

Pytanie: 150 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wniosek w sprawie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych składa do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane:

Pytanie: 151 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy który otrzymał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia, wydane przez organ nadzoru budowlanego, ale nadal roboty te realizuje podlega:

Pytanie: 152 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoba, która wykonuje samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, nie posiadając prawa do wykonywania tej samodzielnej funkcji technicznej, podlega:

Pytanie: 153 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściciel wielorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie prowadzi książki obiektu budowlanego dla tego budynku podlega:

Pytanie: 154 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 155 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy osoba, która została ukarana w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlega również odpowiedzialności zawodowej wg ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 156 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 157 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy niedbałe spełnianie obowiązków przez kierownika budowy może spowodować pociągnięcie go do odpowiedzialności w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 159 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy projektant uchylający się od podjęcia nadzoru autorskiego podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 160 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydany wg. art.96 ustęp 1 ustawy Prawo budowlane za popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność zawodową może być wydany na okres nie dłuższy niż:

Pytanie: 161 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto może złożyć do organu właściwego w sprawach uprawnień budowlanych wniosek o ukaranie kierownika budowy niedbale wykonującego swoje obowiązki?

Pytanie: 162 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wniosek o ukaranie projektanta za uchylanie się od podjęcia nadzoru autorskiego może złożyć do organu właściwego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych:

Pytanie: 163 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obiekt małej architektury w zrozumieniu ustawy prawo budowlane jest:

Pytanie: 164 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynek jednorodzinny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest to budynek wolnostojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w którym:

Pytanie: 165 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy budynek wolnostojący w którym wydzielono jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy może być uznany za budynek jednorodzinny w zrozumieniu przepisów prawa budowlanego?

Pytanie: 166 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe zaliczane są przez przepisy prawa budowlanego do:

Pytanie: 167 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Niewielkie obiekty służące rekreacji takie jak piaskownice, huśtawki są przez ustawę Prawo budowlane zaliczane do:

Pytanie: 168 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykonywana, bez pozwolenia na budowę, nadbudowa jednorodzinnego domu mieszkalnego z naruszeniem istotnych przepisów techniczno - budowlanych podlega:

Pytanie: 170 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Po stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych, po ich wcześniejszym wstrzymaniu, właściwy organ:

Pytanie: 171 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ wydaje:

Pytanie: 172 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do użytkowania obiektu budowlanego, przy wymaganym pozwoleniu na budowę i braku sprzeciwu właściwego organu, można przystąpić najwcześniej w terminie:

Pytanie: 173 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Którą z niżej wymienionych kar może zostać ukarany projektant za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie wg. przepisów ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 174 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie uprawnienia budowlane stanowią podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w określonej specjalności?

Pytanie: 175 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy pracę w organach nadzoru budowlanego zalicza się do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych?

Pytanie: 176 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W garażu do przetrzymywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, wysokość w świetle konstrukcji powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 177 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynkach poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż:

Pytanie: 178 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zespół zabezpieczający, uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji wodociągowej w budynku, należy instalować:

Pytanie: 179 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zestaw wodomierza głównego powinno się sytuować:

Pytanie: 180 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej, jeżeli nie występują szczególne wymagania określone w przepisach, odległość zabudowy od granicy działki ( przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi) powinna w

Pytanie: 181 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość budynku jednorodzinnego od granicy działki budowlanej, przy równoległym sytuowaniu do granicy ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych (przy spełnieniu wymagań przeciwpożarowych) i przy niezabudowanej działce sąsied

Pytanie: 182 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakich budynkach może nie być zapewniony stały obieg wody w instalacji ciepłej wody

Pytanie: 183 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

Pytanie: 184 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalację kanalizacyjną stanowią połączone przewody wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami:

Pytanie: 186 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacji w budynku do przewodów wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń :

Pytanie: 187 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do kanałów wentylacyjnych pomieszczeń jest:

Pytanie: 188 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do kanalizacji deszczowej, dopuszczalne jest odprowadzenie:

Pytanie: 189 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej, przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku można łączyć z instalacją kanalizacyjną:

Pytanie: 190 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:

Pytanie: 191 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zasilanie z kotła na paliwo stałe może być dopuszczone w instalacji wyposażonej w:

Pytanie: 192 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaką temperaturę obliczeniową przyjmuje się dla ogrzewanych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej?

Pytanie: 193 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się w wodnych instalacjach grzewczych stosowania temperatury nośnika ciepła przekraczającego:

Pytanie: 194 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do jakiej mocy cieplnej nominalnej kotły na paliwo stałe powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń?

Pytanie: 195 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W magazynach oleju opałowego może być stosowane wyłącznie ogrzewanie:

Pytanie: 196 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość jezdni dojazdu do działki budowlanej od drogi publicznej nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 197 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna szerokość dojazdu do drogi publicznej powinna wynosić:

Pytanie: 198 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ciąg pieszo-jezdny zapewniający dojazd i dojście do działki budowlanej powinien mieć szerokość nie mniejszą niż:

Pytanie: 199 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pytanie nieaktualne. Czy mo?na wewn?trz budynku stosowa? przewody kominowe z rur stalowych?

Pytanie: 201 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stosowanie zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku jest:

Pytanie: 202 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wydzielone lub oddylatowane od konstrukcji budynku trzony kominowe:

Pytanie: 203 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do mieszkań przyjmowany w projekcie budowlanym na osobę przewidywaną na pobyt stały, nie powinien być mniejszy niż:

Pytanie: 204 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli w budynku będzie występował przepływ powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami, jaki kierunek tego przepływu należy zapewnić?

Pytanie: 205 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Od jakiej wydajności w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.

Pytanie: 206 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przewodach gazowych doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, ciśnienie gazu nie powinno być wyższe niż:

Pytanie: 207 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej:

Pytanie: 208 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalowanie gazomierzy we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi:

Pytanie: 209 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone o co najmniej:

Pytanie: 210 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomieszczenia (poza pomieszczeniami technicznymi), w których instalowane są urządzenia gazowe, powinny:

Pytanie: 211 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

Pytanie: 212 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać po zaniku oświetlenia podstawowego co najmniej przez:

Pytanie: 213 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez okres nie krótszy niż:

Pytanie: 214 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jednym szybie budynków mieszkalnych można umieszczać nie więcej niż:

Pytanie: 215 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku wznoszenia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego, budowa musi być poprzedzona:

Pytanie: 216 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynki mieszkalne oraz części tych budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe (charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi ZL) zalicza się do kategorii:

Pytanie: 217 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) powinny wynosić co najmniej:

Pytanie: 218 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do jednej z kategorii ZL zależy od:

Pytanie: 219 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściana, strop) mogą być wykonane:

Pytanie: 220 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na wyjściach dróg ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi:

Pytanie: 222 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dodatkowe, własne ujęcie wody powinny mieć działki budowlane przeznaczone na:

Pytanie: 223 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalację wody zimnej w szpitalach i sanatoriach należy zaopatrywać:

Pytanie: 224 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów:

Pytanie: 225 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach kuchennych lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej:

Pytanie: 226 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy działki budowlane przeznaczone pod zabudowę zagrodową lub rekreację indywidualną:

Pytanie: 227 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej nić 35m3, przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m, wynosi:

Pytanie: 228 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach użyteczności publicznej minimalna wysokość balustrad, mierzona do wierzchu poręczy wynosi:

Pytanie: 229 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomieszczenie gospodarcze w budynku to:

Pytanie: 230 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynek zamieszkania zbiorowego to:

Pytanie: 231 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Który z wymienionych obiektów jest budynkiem użyteczności publicznej?

Pytanie: 232 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknięciem, nie może przekraczać:

Pytanie: 233 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zabrania się stosowania balkonów użytkowanych przez ludzi, na kondygnacjach usytuowanych nad terenem:

Pytanie: 234 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem zabrania się stosowania:

Pytanie: 235 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25,0 m nad terenem dopuszcza się stosowanie:

Pytanie: 236 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym stropów, schodów lub pomostów roboczych umieszcza się:

Pytanie: 237 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach wysokich (W) należy zapewnić wyjście na dach:

Pytanie: 238 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Najmniejsza odległość osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do picia od szczelnego zbiornika nieczystości (i podobnych urządzeń) powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 239 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych z dachów dla budynków:

Pytanie: 240 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 241 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną należy urządzić, jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, co najmniej:

Pytanie: 242 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów lub drutu kolczastego dopuszczalne jest w przypadku:

Pytanie: 243 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić nie więcej niż:

Pytanie: 244 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość (w świetle) pokoi w budynkach mieszkalnych winna wynosić:

Pytanie: 245 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zgodę na wykonanie podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych poniżej poziomu terenu wydaje:

Pytanie: 246 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany powinny mieć powierzchnie zmywalne:

Pytanie: 247 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynek zaliczany do grupy wysokościowe (WW) to budynek:

Pytanie: 248 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kubatura pomieszczenia łazienki mającego wentylację grawitacyjną przy zainstalowanym urządzeniu pobierającym powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 249 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być minimalna kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną, w której instaluje się centralne doprowadzenie ciepłej wody lub elektryczne urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowe?

Pytanie: 250 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Powierzchnia kabiny natryskowej dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 251 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kabina natryskowa zamknięta z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż:

Pytanie: 252 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Bezpośrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdować się:

Pytanie: 253 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniach powinny mieć szerokość w świetle:

Pytanie: 254 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wysokość pomieszczeń technicznych i gospodarczych nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 255 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy (poza budynkami jednorodzinnymi i wnętrzami mieszkań wielopoziomowych) powinna wynosić:

Pytanie: 256 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaką minimalną szerokość powinna mieć stalowa drabina włazowa w wejściu na komin lub maszt?

Pytanie: 257 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna szerokość drogi manewrowej dla samochodów w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych), przy usytuowaniu stanowisk pod kątem 45 st. powinna wynosić:

Pytanie: 258 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość zabudowy od granicy działki budowlanej z otworami okiennymi lub drzwiowymi, jeżeli z warunków nie wynikają inne wymagania, powinna wynosić:

Pytanie: 259 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość urządzenia zsypowego w budynku od drzwi wejściowych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 260 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie:

Pytanie: 261 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem nie mogą być instalowane:

Pytanie: 263 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wysokość ta wynosi:

Pytanie: 264 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W celu zapewnienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, minimalna szerokość utwardzonego dojścia powinna wynosić:

Pytanie: 265 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym ( dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie ) nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 266 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż:

Pytanie: 267 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przeszkodą powinna wynosić dla dźwigów osobowych:

Pytanie: 268 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi oznaczonej:

Pytanie: 269 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni powinny wynosić co najmniej:

Pytanie: 270 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowane pod kątem 90 st. do krawędzi jezdni powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 271 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Łączna powierzchnia otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie powinna przekraczać:

Pytanie: 272 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza:

Pytanie: 273 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna szerokość skrzydła drzwiowego drzwi wahadłowych dwuskrzydłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne wynosi:

Pytanie: 275 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać:

Pytanie: 276 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nieobudowane schody zewnętrzne w garażach mogą służyć jako wyjście ewakuacyjne w sytuacji, gdy poziom parkowania leży nad poziomem terenu urządzonego przy budynku nie wyżej niż:

Pytanie: 277 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach tymczasowych ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta poza lico ścian zewnętrznych co najmniej o:

Pytanie: 278 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wystawy sklepowe i gabloty reklamowe nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 metra - przy zachowania użytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niż:

Pytanie: 279 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna odległość od ścian, do których są przymocowane poręcze, przy schodach i pochylniach wynosi:

Pytanie: 281 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jako wyjście z klatki schodowej na dach w budynkach wysokich (W) należy stosować drzwi o wysokości co najmniej:

Pytanie: 282 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynku jednorodzinnym wartość współczynnika przenikania ciepła Uk dla stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, przy ti>16°C, wynosi:

Pytanie: 283 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Warunek oszczędności energii i izolacyjności cieplnej dla budynku jednorodzinnego jest spełniony, jeżeli:

Pytanie: 284 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Pytanie: 285 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż:

Pytanie: 286 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalne nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci, poza zabudową śródmiejską, powinno wynosić:

Pytanie: 287 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Umieszczenie na ogrodzeniu ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego , tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów jest:

Pytanie: 288 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W dźwigi osobowe należy wyposażać:

Pytanie: 289 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:

Pytanie: 290 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny dla pokoju mieszkalnego winien być zapewniony w godzinach:

Pytanie: 291 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej:

Pytanie: 292 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej:

Pytanie: 293 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W drzwiach wejściowych do budynku oraz wejściowych do mieszkań, wysokość progów nie może przekraczać:

Pytanie: 294 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zainstalowanie do budynku schodów lub pochylni ruchomych:

Pytanie: 295 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Maksymalna wysokość stopni schodów w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wynosi:

Pytanie: 296 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość biegu i spocznika schodów w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 297 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 298 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodów stałych w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić nie więcej niż:

Pytanie: 299 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie może być większa niż:

Pytanie: 300 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Suma dwóch wysokości i jednej szerokości stopnia schodów wewnętrznych stałych powinna wynosić:

Pytanie: 301 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 302 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach zakładów opieki zdrowotnej jako dopuszczonych do ruchu pacjentów dopuszcza się stosowanie schodów:

Pytanie: 303 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Maksymalne nachylenie zewnętrznej pochylni dojazdowej bez przekrycia do garażu podziemnego jednopoziomowego powinno wynosić:

Pytanie: 304 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 305 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przestrzeń manewrowa na spoczniku, związanym z pochylnią przed wejściem do budynku, poza polem otwierania drzwi wejściowych do budynku, powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i wynosić co najmniej:

Pytanie: 306 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość w świetle pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych, przy stałym poziomie stropu, wynosi:

Pytanie: 307 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomieszczenia przeznaczone do pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć minimalną wysokość w świetle:

Pytanie: 308 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych wynosi:

Pytanie: 309 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego drzwi powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 310 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:

Pytanie: 311 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane to obiekty:

Pytanie: 312 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zgodnie z przyjętym w przepisach podziałem, budynki wysokie (W) to:

Pytanie: 313 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną, przy zastosowaniu urządzenia gazowego pobierającego powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 314 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż:

Pytanie: 315 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej:

Pytanie: 316 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynku wielorodzinnym szerokość (w świetle ścian) pokoju sypialnego, przewidzianego dla dwóch osób, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 317 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż:

Pytanie: 318 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody od strony instalacji należy instalować:

Pytanie: 319 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpania wody nie mniej niż:

Pytanie: 320 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W instalacji wodociągowej budynku ciśnienie wody, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym:

Pytanie: 321 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku poza hydrantem p. poż. przed każdym punktem czerpalnym nie powinno być większe niż:

Pytanie: 322 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli minimalne ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku nie może być uzyskane, ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy:

Pytanie: 323 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego zgodnie z:

Pytanie: 324 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku połączenia zewnętrznej instalacji zimnej wody na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w więcej niż w jednym miejscu należy:

Pytanie: 325 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zestaw wodomierza głównego może być umieszczony w studzience, poza budynkiem, jeżeli:

Pytanie: 326 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obejście przeciwporażeniowe zestawu wodomierzowego wymagane jest w przypadku, gdy instalacja wykonana jest z rur:

Pytanie: 327 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Studzienka wodomierzowa powinna mieć otwór włazowy o średnicy co najmniej:

Pytanie: 328 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku budynku wyposażonego w umywalki wymóg doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy:

Pytanie: 329 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Skanalizowanie pomieszczeń położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania:

Pytanie: 330 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy może być skanalizowana piwnica w budynku mieszkalnym położona poniżej poziomu, z którego nie jest możliwy krótkotrwale grawitacyjny spływ ścieków?

Pytanie: 331 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozioma odległość przewodów wentylacyjnych kanalizacji w budynku od górnych krawędzi okien i drzwi powinna wynosić:

Pytanie: 332 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Elementy wywiewne pionów grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być:

Pytanie: 333 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzane jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górną krawędzi drzwi i okien znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż:

Pytanie: 334 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy przewody wentylujące rury kanalizacyjne mogą być wprowadzane do przewodów spalinowych?

Pytanie: 335 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy przewody wentylujące piony kanalizacyjne mogą być wprowadzane do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi?

Pytanie: 336 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dokąd mogą być odprowadzone wody opadowe z dachów?

Pytanie: 337 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dokąd mogą być odprowadzone wody opadowe z tarasów?

Pytanie: 338 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wody opadowe gromadzone w zbiorniku retencyjnym mogą być wykorzystane do spłukiwania toalet?

Pytanie: 339 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:

Pytanie: 340 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na działce przewidzianej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi,w razie braku warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ścieki sanitarne mogą być odprowadzane do bezodpływowego zbiornika, jeżeli ich ilość nie przekracza:

Pytanie: 341 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Które działki budowlane powinny mieć dodatkowe własne ujęcie wody?

Pytanie: 342 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Działki przeznaczone pod budowę letnich domów rekreacyjnych:

Pytanie: 343 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych:

Pytanie: 344 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni do granicy działki:

Pytanie: 345 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni do budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości:

Pytanie: 346 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość studni dostarczającej wodę do picia od szczelnych zbiorników nieczystości powinna wynosić:

Pytanie: 347 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna odległość studni (nie wymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej) dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód:

Pytanie: 348 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość studni dostarczającej wodę do picia od przewodu rozsączającego ścieki kanalizacji lokalnej bez urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków, powinna wynosić:

Pytanie: 349 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie wymagającej ustanowienia strefy ochronnej od granicy działki, może być mniejsza niż 5,0 m licząc od osi studni w wypadku:

Pytanie: 350 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Usytuowanie studni wspólnej na granicy dwóch działek, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochrony sanitarnej jest możliwe, jeżeli:

Pytanie: 351 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Część nadziemna studni kopanej nie wyposażonej w urządzenia pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 352 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 353 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenia pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 354 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaką szerokość powinna mieć nawierzchnia utwardzona wokół studni wierconej?

Pytanie: 355 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną może mieć miejsce, jeżeli:

Pytanie: 356 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zbiorniki na nieczystości ciekłe pochodzenia zwierzęcego na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną, mogą być stosowane, jeżeli:

Pytanie: 357 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 358 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłeo pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie wielorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 359 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W zabudowie jednorodzinnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 360 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników na nieczystości ciekłe od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 361 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Usytuowanie zbiornika na nieczystości ciekłe przy granicy sąsiada jest możliwe, jeżeli:

Pytanie: 362 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjną co najmniej:

Pytanie: 363 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przepływowe szczelne osadniki podziemne stanowiące część indywidualnego urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych służące do oczyszczania wstępnego:

Pytanie: 364 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość neutralizatora ścieków od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych powinna wynosić:

Pytanie: 365 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość osadników błota od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych do pomieszczań przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 366 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przygotowanie ciepłej wody z wykorzystaniem instalacji ogrzewczej:

Pytanie: 367 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stały obieg wody w instalacji ciepłej wody należy stosować:

Pytanie: 368 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych powinna wynosić:

Pytanie: 369 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Możliwość podwyższenia temperatury ciepłej wody do minimum 70°C i nie wyższej niż 80 st. C należy zagwarantować:

Pytanie: 370 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody przed wzrostem ciśnienia i temperatury ponad wielkość dopuszczalną powinno być zgodne:

Pytanie: 371 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach, poza jednorodzinnymi, zagrodowymi i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody o konieczności zainstalowania stałego obiegu wody decyduje:

Pytanie: 372 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg ciepłej wody, także na odcinkach przewodów prowadzących do punktów czerpalnych, o objętości wewnątrz przewodu powyżej:

Pytanie: 373 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Temperatura ciepłej wody uzyskiwanej w punktach czerpalnych instalacji ciepłej wody powinna być:

Pytanie: 374 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W instalacji ciepłej wody wymagane jest przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż:

Pytanie: 375 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

Pytanie: 376 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody:

Pytanie: 377 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaką minimalną temperaturę powinna mieć woda używana do okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody w budynkach?

Pytanie: 378 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W armaturze czerpalnej i mieszającej przewód ciepłej wody powinien być podłączony:

Pytanie: 379 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W których z niżej wymienionych budynków należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody?

Pytanie: 380 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stosowanie ogrzewania pomieszczeń za pomocą pieców na paliwo stałe w budynkach o wysokości powyżej 4 kondygnacji jest:

Pytanie: 382 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Centralną sieć odpowietrzającą instalację c.o. można stosować:

Pytanie: 383 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalacja ogrzewania wodnego zabezpieczona przeponowym naczyniem w zbiorczym nie może być zasilana:

Pytanie: 384 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pompa obiegowa centralnego ogrzewania jest częścią:

Pytanie: 385 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy instalacja wentylacji mechanicznej może pełnić funkcję ogrzewania powietrznego?

Pytanie: 386 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Automatyczne regulatory dopływu ciepła do grzejników należy stosować:

Pytanie: 387 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zawór automatycznej regulacji przy grzejniku w pokoju mieszkalnym powinien umożliwić obniżenie temperatury w pomieszczeniu do wielkości nie niższej niż:

Pytanie: 388 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Urządzenia automatycznej regulacji dopływu ciepła, odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych, powinny być stosowane:

Pytanie: 389 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rozmieszczenie armatury odcinającej w instalacji ogrzewczej powinno zapewniać:

Pytanie: 390 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynku ogrzewanym z przerwami wodna instalacja ogrzewcza powinna być:

Pytanie: 391 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ciepłomierzy do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku można nie stosować:

Pytanie: 392 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi maksymalna temperatura czynnika grzejnego nie może przekraczać:

Pytanie: 393 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stosowanie ogrzewania parowego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest:

Pytanie: 394 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kotły na olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane:

Pytanie: 395 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2000 kW powinny być instalowane:

Pytanie: 396 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wentylacja nawiewna i wywiewna w magazynie oleju opałowego powinna zapewniać:

Pytanie: 397 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W magazynie oleju opałowego można stosować:

Pytanie: 398 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej:

Pytanie: 399 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć minimalny wymiar:

Pytanie: 400 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć:

Pytanie: 401 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kominki z otwartym paleniskiem mogą być przyłączone:

Pytanie: 402 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim celu w niektórych pomieszczeniach stosuje się wentylację mechaniczną nadciśnieniową?

Pytanie: 403 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy w instalacjach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, można łączyć ze sobą przewody z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i różnych wymaganiach sanitarno zdrowotnych?

Pytanie: 404 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych wyposażonych w wentylację mechaniczną i klimatyzację, a użytkowanych okresowo, wentylacja ta powinna działać:

Pytanie: 405 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaką maksymalną wysokość należy przyjmować do obliczania wentylowanej kubatury hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej użytkowanych okresowo, jeżeli wysokości tych pomieszczeń jest większa niż 4m?

Pytanie: 406 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim przypadku w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych, wyposażonych w wentylację mechaniczną należy zapewnić stałą półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w wykorzystaniu tych pomieszczeń?

Pytanie: 407 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki rodzaj wentylacji należy stosować w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z paleniskiem na paliwo stale, olejowe lub gazowe i odprowadzeniem spalin jeżeli urządzenia te pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym się znajdują?

Pytanie: 408 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W instalacjach wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewnego przy wydajności co najmniej:

Pytanie: 409 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym od krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 410 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego terenowych i ściennych czerpni powietrza wentylacyjnego od powierzchni terenu powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 411 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czerpnia terenowa lub ścienna powinna znajdować się w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych na więcej niż 20 samochodów w odległości co najmniej:

Pytanie: 412 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie warunki należy spełnić dla czerpni powietrza wentylacyjnego sytuowanych na dachu budynku?

Pytanie: 413 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się powyżej powierzchni dachu co najmniej:

Pytanie: 414 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czerpnia powietrza usytuowana na dachu budynku powinna być tak lokalizowana, aby jej minimalna odległość od wywiewek kanalizacyjnych wynosiła:

Pytanie: 416 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, jeżeli zostanie zachowana odległość w poziomie od okien:

Pytanie: 417 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku jeżeli zostanie zachowana odległość od okien powyżej lub poniżej wyrzutni, co najmniej:

Pytanie: 418 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewody powietrzne instalacji klimatyzacji powinny mieć:

Pytanie: 419 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewody instalacji powietrznych stosowane do recyrkulacji i prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia powinny mieć izolację:

Pytanie: 420 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekłe lub gazowe, pod warunkiem zastosowania urządzeń zabezpieczających, automatycznie wyłączających ogrzewanie po osiągnięciu temperatury:

Pytanie: 421 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wentylatory instalacji oddymiajacej powinny być odporne na działanie temperatury:

Pytanie: 422 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaką klasę powinny mieć wentylatory, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 st. C:

Pytanie: 423 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Samoczynne urządzenia oddymiające należy stosować w garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej:

Pytanie: 424 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrzne, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia i na wysokości 3,5 m od poziomu podłogi nie może przekroczyć:

Pytanie: 425 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrzne, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia i wysokości poniżej 3,5 m nie może przekroczyć:

Pytanie: 426 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W budynku z ogrzewaniem powietrznym i wylotami powietrza na wysokości 2 m od podłogi maksymalna temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu nie może przekraczać:

Pytanie: 427 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Grzejniki w budynku przedszkola:

Pytanie: 429 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach klimatyzowanych z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza, temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody powinna być:

Pytanie: 430 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie budynku w celu sprawdzenia współczynnika E jest zbędne dla:

Pytanie: 431 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do jakiej wartości dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno-wyciągową w budynku mieszkalnym, hotelu, motelu i pensjonacie?

Pytanie: 432 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być minimalna kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną w której instaluje się urządzenie gazowe pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia?

Pytanie: 434 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość instalacyjnego kanału przechodniego o długości większej niż 4 m oraz studzienki rewizyjnej w budynku powinna wynosić w świetle co najmniej:

Pytanie: 435 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Urządzenia do pomiaru zużycia gazu instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o:

Pytanie: 436 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli, maksymalna liczbie butli w baterii nie może przekraczać:

Pytanie: 437 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna odległość przewodów elektrycznych od rur gazowych ułożonych poziomo wynosi:

Pytanie: 438 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach:

Pytanie: 439 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować we wszystkich pomieszczeniach?

Pytanie: 440 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

Pytanie: 441 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować między innymi w pomieszczeniach:

Pytanie: 442 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy oświetlenie ewakuacyjne jest wymagane w pomieszczeniach razem z oświetleniem bezpieczeństwa?

Pytanie: 443 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Oświetlenie ewakuacyjne od zaniku oświetlenia podstawowego powinno działać przez co najmniej:

Pytanie: 444 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wymagana odległość pozioma i pionowa stacji transformatorowej od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi:

Pytanie: 445 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Miejsce montażu złącza instalacji elektrycznej powinno się znajdować:

Pytanie: 446 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W instalacjach elektrycznych budynku przewód ochronny i neutralny należy stosować:

Pytanie: 447 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W instalacjach elektrycznych odbiorczych budynku w celu uzupełniającej ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim, należy stosować:

Pytanie: 448 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W instalacjach elektrycznych budynku w celu ochrony nadprądowej obwodów odbiorczych należy stosować:

Pytanie: 449 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy należy stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe?

Pytanie: 450 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jaki sposób powinny być prowadzone trasy przewodów instalacji elektrycznej w budynkach?

Pytanie: 451 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W instalacjach elektrycznych należy stosować przewody z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza:

Pytanie: 452 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Z jakiego materiału należy stosować żyły przewodów w instalacjach elektrycznych?

Pytanie: 453 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim miejscu umieszcza się przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Pytanie: 454 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odcięcie dopływu prądu w budynku wyłącznikiem przeciwpożarowym:

Pytanie: 455 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jako uziomy w instalacji elektrycznej należy wykorzystywać:

Pytanie: 456 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie instalacje można przeprowadzać przez mieszkania w budynku wielorodzinnym?

Pytanie: 457 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna grubość tynku przykrywająca elektryczny przewód podtynkowy wynosi:

Pytanie: 458 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna ilość wyodrębnionych obwodów odbiorczych w instalacji elektrycznej w mieszkaniu:

Pytanie: 459 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Którędy należy prowadzić główne ciągi instalacji telekomunikacyjnych w budynku wymagającym wyposażenia w te instalacje?

Pytanie: 461 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W I klasie lokalizacji odległość między powierzchnią zewn. gazociągu a skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego powinna wynosi:

Pytanie: 462 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia, jeżeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji równolegle do uzbrojenia podziemnego, powinna wynosić:

Pytanie: 463 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość spełniająca wymagania zachowania bezpiecznej odległości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci gazowej, liczona jest:

Pytanie: 464 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rury stalowe stosowane do budowy gazociągów o średnicach nominalnych większych od DN 50 powinny być zabezpieczone antykorozyjnie:

Pytanie: 465 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gazociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany próbom:

Pytanie: 466 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ciśnienie próbne gazociągu niskiego i średniego ciśnienia (do ciśnienia roboczego 0,5 MPa) powinno być większe od max. ciśnienia roboczego:

Pytanie: 467 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien być poddany próbie pneumatycznej szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem większym niż maksymalne ciśnienie robocze o:

Pytanie: 468 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ciśnienie robocze sieci gazowej to:

Pytanie: 469 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna żądana wytrzymałość (MRS) rur z tworzyw sztucznych to prognozowana wytrzymałość użytkowania po upływie:

Pytanie: 470 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Punktem redukcyjnym nazywamy stację gazową przy ciśnieniu roboczym wejściowym nie mniejszym niż 10 kPa oraz gdy:

Pytanie: 471 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewód awaryjny gazociągu to odcinek:

Pytanie: 472 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Metr sześcienny normalny (m3) to jednostka rozliczeniowa oznaczająca ilość suchego gazu zawartego w objętości 1 m3 przy:

Pytanie: 473 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sieci gazowe to:

Pytanie: 474 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okres czasu między próbą ciśnieniową a oddaniem gazociągu do eksploatacji nie może być dłuższy niż:

Pytanie: 475 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia powinien być przystosowany do czyszczenia tłokami lub inspekcji wewnętrznej jeżeli średnica gazociągu jest równa i większa:

Pytanie: 476 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Max. wydajność stacji red.-pom. gazu średnioprężnego, możliwej do zlokalizowania na niepalnej ścianie zewnętrznej budynku, wynosi:

Pytanie: 477 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się umieszczenie stacji gazowych przy ścianach budynku lub w ich wnękach:

Pytanie: 478 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Max. wydajność stacji red.-pom. gazu średnioprężnego dopuszczająca jej lokalizację w kotłowni w pomieszczeniu technicznym budynku lub w budynkach wolnostojących przeznaczonych na kotłownie wynosi:

Pytanie: 479 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stacja redukcyjna powinna być wyposażona:

Pytanie: 480 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Urządzenia stacji red.-pom. powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe odpowiadające:

Pytanie: 481 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP), jakie może wystąpić na wyjściu stacji redukcyjnej, powinno być:

Pytanie: 482 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na stacjach gazowych przepustowość zaworu wydmuchowego nie powinna przekraczać:

Pytanie: 483 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Max. strumień objętości gazu w punkcie redukcyjnym wynosi do:

Pytanie: 485 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na stacji redukcyjnej wyloty rur odprowadzających paliwo gazowe do atmosfery zwane rurami wydmuchowymi, powinny być wyprowadzone co najmniej 3 m nad poziomem, z którego są obsługiwane i ponad dach obudowy urządzeń technologicznych stacji na wysokość co

Pytanie: 486 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wyloty rur odprowadzających paliwo gazowe do atmosfery zwanych rurami wydmuchowymi powinny znajdować się na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem, z którego są obsługiwane i znajdować się ponad dachem obudowy urządzeń technicznych stacji gazowych co n

Pytanie: 487 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie wymagają ogrodzenia naziemne stacje red.-pom.gazu o max ciśnieniu roboczym na wejściu nieprzekraczającym:

Pytanie: 488 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Max ciśnienie robocze w gazociągach niskiego ciśnienia wynosi:

Pytanie: 489 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gazociągi niskiego ciśnienia obejmują maksymalne ciśnienia robocze:

Pytanie: 490 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Max ciśnienie robocze w gazociągach średniego ciśnienia wynosi:

Pytanie: 491 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gazociągi średniego ciśnienia budowane są na ciśnienie robocze:

Pytanie: 492 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Max ciśnienie robocze w gazociągach podwyższonego średniego ciśnienia wynosi:

Pytanie: 493 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Max ciśnienie robocze w gazociągu wysokiego ciśnienia wynosi:

Pytanie: 494 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gazociągi wykonuje się z następujących materiałów:

Pytanie: 495 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rurociągi i armatura stacji gazowych powinny być poddane próbie hydraulicznej wytrzymałości o ciśnieniu równym co najmniej krotności maksymalnego ciśnienia roboczego:

Pytanie: 496 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Teren tłoczni gazu powinien być ogrodzony. W ogrodzeniu tym powinny znajdować się wyjścia ewakuacyjne w liczbie co najmniej:

Pytanie: 497 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gazociągi należy budować na terenach zaliczanych do:

Pytanie: 498 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przed pierwszym napełnianiem i podczas remontu gazociągi w tłoczniach gazu powinny być przepłukane:

Pytanie: 499 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu sprężarek gazu w tłoczni gazu automatyczny wykrywacz paliwa gazowego sprzężony z systemem mechanicznej wentylacji awaryjnej powinien:

Pytanie: 500 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Automatyczny wykrywacz gazu w pomieszczeniu tłoczni gazu powinien włączyć alarm i wentylację awaryjną przy przekroczeniu dolnej granicy wybuchowości:

Pytanie: 501 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wymagania wytrzymałościowe gazociągów zależą od:

Pytanie: 502 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomieszczenia sprężarek w tłoczniach gazu powinny mieć na każdej kondygnacji wyjścia awaryjne w liczbie co najmniej:

Pytanie: 503 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W gazociągach niskiego i średniego ciśnienia szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, powinna wynosić:

Pytanie: 504 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu niskiego ciśnienia powinna wynosić:

Pytanie: 505 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka musi być szerokość wolnego pasa (bez drzew i krzewów) po obu stronach osi gazociągu układanego w przecinkach leśnych:

Pytanie: 558 [7] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy na terenie bazy paliw mogą być przewodowe linie telekomunikacyjne?

Pytanie: 559 [7] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość słupów nadziemnej linii telekomunikacyjnej w obszarze zabudowanym, od rurociągu dalekosiężnego do transportu ropy naftowej nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 560 [7] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość słupa linii telekomunikacyjnej od rurociągu dalekosiężnego przy skrzyżowaniu nie powinna być mniejsza, niż:

Pytanie: 561 [7] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kablowa linia telekomunikacyjna przy skrzyżowaniu z rurociągiem powinna być ułożona:

Pytanie: 562 [7] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość pionowa kabla telekomunikacyjnego przy skrzyżowaniu z rurociągiem nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 563 [7] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy w pasie terenu ochronnego bazy paliw mogą być prowadzone podziemne linie teletechniczne?

Pytanie: 565 [7] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość pozioma linii telekomunikacyjnej od podstawy zbiornika gazu płynnego o pojemności do 10 m3 nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 566 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalny promień łuku trasy kanału nieżeglownego nie powinien być mniejszy niż krotność szerokości zwierciadła wody w kanale przy największym przepływie obliczeniowym:

Pytanie: 567 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Promienie łuków trasy kanałów nieżeglownych powinny być:

Pytanie: 568 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budowle piętrzące ziemne (wały, zapory ziemne)

Pytanie: 569 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalne nachylenie dna spustów w kierunku dolnej wody wynosi:

Pytanie: 570 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Które budowle hydrotechniczne mogą nie być wyposażone w urządzenia kontrolno-pomiarowe:

Pytanie: 571 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Drogi dojazdowe do zapór bocznych i obwałowań przeciwpowodziowych powinny posiadać połączenia z drogami publicznymi nie rzadziej niż co:

Pytanie: 572 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Hydrotechniczne budowle piętrzące mogą być przekazane do użytku:

Pytanie: 573 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy jakim napełnieniu należy przeprowadzić próbne obciążenie wodą zbiornika wodnego dla nawodnień rolniczych?

Pytanie: 574 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przekroczenie przepływu nieszkodliwego dla dolnego stanowiska i odcinka rzeki poniżej jest dopuszczalne:

Pytanie: 575 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla jakiej budowli hydrotechnicznej należy określić przebieg lub zasięg fali wezbraniowej, wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem tej budowli:

Pytanie: 576 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy jakiej wielkości gromadzonej wody w zbiorniku wodnym powinno się określić przebieg i zasięg fali wezbraniowej, wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem budowli hydrotechnicznej do nawodnień?

Pytanie: 577 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jak dzielą się budowle hydrotechniczne do nawodnień?

Pytanie: 578 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budowle hydrotechniczne tymczasowe to:

Pytanie: 579 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej klasyfikuje się w oparciu o:

Pytanie: 580 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Klasę budowli hydrotechnicznej drugorzędnej przyjmuje się w stosunku do ustalonej klasy budowli głównej:

Pytanie: 581 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być wartość obszaru nawadnianego (F [km2]) dla budowli do nawodnień klasy III?

Pytanie: 582 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka wymagana jest wartość obszaru chronionego (F [km2]) dla budowli przeznaczonej dla ochrony przeciwpowodziowej zaliczonej do II klasy budowli hydrotechnicznej?

Pytanie: 583 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Konstrukcja z betonu słabo zbrojonego to:

Pytanie: 584 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wysokość piętrzenia budowli hydrotechnicznej to:

Pytanie: 585 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Normalny poziom piętrzenia (NPP) to:

Pytanie: 586 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki przepływ wezbraniowy wody decyduje o bezpieczeństwie budowli przeznaczonej do ochrony przeciwpowodziowej podczas jej użytkowania?

Pytanie: 587 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przepływ miarodajny to:

Pytanie: 588 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Upusty tymczasowych budowli hydrotechnicznych ulegających zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody projektuje się na przepływy o prawdopodobieństwie pojawienia się (przewyższenia) p %:

Pytanie: 589 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Maksymalny przepływ budowlany to:

Pytanie: 590 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Bezpieczne wzniesienie korony zapory ziemnej i obwałowania kl. I nad poziomem wywoływanym falowaniem w wyjątkowych warunkach eksploatacji wynosi:

Pytanie: 591 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie jest wymagane bezpieczne wzniesienie korony obwałowania zaliczonego do II klasy budowli hydrotechnicznej nad statycznym poziomem wody, spowodowanym miarodajnym przepływem wezbraniowym?

Pytanie: 592 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie jest wymagane bezpieczne wzniesienie korony zapory ziemnej zbiornika wodnego, zaliczonej do IV klasy budowli hydrotechnicznej do nawodnień, nad poziomem wywołanym falowaniem, przy maksymalnym lub normalnym poziomie piętrzenia wód?

Pytanie: 593 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy jakiej długości zbiornika nie potrzeba uwzględniać piętrzenia spowodowanego przez wiatr:

Pytanie: 594 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla zbiorników o długości do 3 km piętrzenie spowodowane przez wiatr oblicza się dla prędkości wiatru:

Pytanie: 595 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uszczelnienia zapór ziemnych w postaci rdzeni pionowych muszą mieć górną krawędź wzniesioną ponad zwierciadło wody przy przepływie miarodajnym o:

Pytanie: 596 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gdy przelanie się wody przez koronę tymczasowej budowli wodnej zagraża jej zniszczeniem bezpieczne wzniesienie korony nad poziomem wody przy maksymalnym przepływie budowlanym powinno wynosić:

Pytanie: 597 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Bezpieczne wzniesienie spodu budowli hydrotechnicznych znajdujących się nad wodą powinno wynosić co najmniej:

Pytanie: 598 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Progi wlotów urządzeń do przepuszczania wody budowlanej powinny być umieszczane:

Pytanie: 599 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zdolność przepustowa przelewu w normalnych warunkach eksploatacji powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 600 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zdolność przepustowa przelewu w normalnych warunkach eksploatacji powinna wynosić co najmniej .....% przepływu eksploatacyjnego.

Pytanie: 601 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku przepuszczania przepływu miarodajnego 4 spustami należy dodatkowo przewidzieć:

Pytanie: 602 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeśli łączna długość przęseł jazów przekracza 6,0 m, to liczba przęseł powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 603 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przepływ jednostkowy na progu jazu i przelewu posadowionego na gruntach rozmywalnych przy przejściu przez budowlę miarodajnego przepływu wezbraniowego nie może być większy niż:

Pytanie: 604 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kanały prowadzone w nasypach należy wyposażyć w:

Pytanie: 605 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Górna krawędź wlotów do przewodów ujęć wód działających pod ciśnieniem powinna być:

Pytanie: 606 [9] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, mierzona od pokryw i wylotów wentylacyjnych do otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 607 [9] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, mierzona od pokryw i wylotów wentylacyjnych do granicy działki sąsiedniej, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 608 [9] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 609 [9] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 od granicy działki sąsiedniej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 610 [9] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności powyżej 200 m3 od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 799 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomieszczenia w budynku mieszkalnym przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku, użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia, powinny być objęte przeglądami oraz poddawane odpowiedniej konserwacji

Pytanie: 801 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W czasie użytkowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym użytkownik lokalu powinien:

Pytanie: 802 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czynności konserwacyjne w czasie użytkowania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym zapewnia:

Pytanie: 803 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną w budynku mieszkalnym może być powierzona wyłącznie:

Pytanie: 805 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wprowadzenie przez najemcę lokalu mieszkalnego jakichkolwiek zmian w użytkowanych kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody:

Pytanie: 806 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okresową legalizację wodomierzy ciepłej wody użytkowej powinien zapewnić

Pytanie: 807 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W celu właściwego użytkowania budynku mieszkalngo kontrole okresowe powinny być przeprowadzane:

Pytanie: 808 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych użytkowanych budynków mieszkalnych powinny zawierać m.in. określenie:

Pytanie: 809 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym powinno wynosić:

Pytanie: 810 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku wyłączenia z użytkowaniu instalacji gazowej na okres 7 miesięcy należy przed przekazaniem jej do użytkowania:

Pytanie: 811 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Głównej próby szczelności instalacji gazowej przed przekazaniem jej do użytkowania nie trzeba przeprowadzać w przypadku:

Pytanie: 812 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym, w której długość nieelastycznego przewodu z rury stalowej przekracza 2,0 m, powinna być po jej remoncie:

Pytanie: 813 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okresowe kontrole elementów budynku i instalacji - narażonych na bezpośrednie wpływy atmosferyczne oraz instalacji gazowych i przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych - powinny być przeprowadzane co najmniej:

Pytanie: 814 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W toku okresowej kontroli corocznej (elementów budynku , budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu), szczegółowemu sprawdzeniu podlega m.in. stan technicz

Pytanie: 815 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej obciąża:

Pytanie: 816 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okresowe kontrole stanu technicznego całego budynku i jego otoczenia powinny być przeprowadzane (w porze wiosennej) co najmniej:

Pytanie: 817 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować:

Pytanie: 818 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dokumentacja użytkowania budynku powinna być przechowywana:

Pytanie: 875 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

Pytanie: 876 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinien zawierać sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby na wózkach inwalidzkich:

Pytanie: 877 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt architektoniczno- budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 878 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Autor projektu budowlanego jest zobowiązany podać na stronie tytułowej swoje imię i nazwisko wraz:

Pytanie: 879 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy na stronie tytułowej projektu budowlanego powinien być zamieszczony spis zawartości tego projektu?

Pytanie: 880 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy metrykę projektu zawierającą między innymi nazwę i adres obiektu budowlanego oraz dane dotyczące projektanta należy umieścić:

Pytanie: 881 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego projektant winien umieścić:

Pytanie: 882 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy każdy rysunek wchodzący w skład projektu budowlanego winien być podpisany przez jego autora?

Pytanie: 883 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sposób skompletowania i oprawienia projektu budowlanego:

Pytanie: 884 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo budowlane może być opracowany w języku innym niż polski?

Pytanie: 885 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany winien być sporządzony:

Pytanie: 886 [21] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Termin rozpoczęcia rozbiórki nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych określony w nakazie rozbiórki nie może być krótszy niż:

Pytanie: 887 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sposób prowadzenia dziennika budowy jest określony:

Pytanie: 888 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto odpowiada za właściwe prowadzenie dziennika budowy?

Pytanie: 889 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Tablica informacyjna na budowie powinna zawierać informacje określone:

Pytanie: 890 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy na tablicy informacyjnej budowy winien być umieszczony numer telefonu okręgowego inspektora pracy?

Pytanie: 891 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 892 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy zgodnie z rozporządzeniem tablice informacyjną budowy należy umieścić?

Pytanie: 893 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy informacja o maksymalnej liczbie pracowników zatrudnionych na budowie powinna być podana?

Pytanie: 894 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy dziennik budowy prowadzi się:

Pytanie: 895 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do:

Pytanie: 896 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu następuje zmiana kierownika budowy, to:

Pytanie: 897 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy zmiana kierownika robót musi być odnotowana w Dzienniku Budowy?

Pytanie: 898 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto stwierdza wpisem do Dziennika Budowy fakt zamknięcia Dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?

Pytanie: 899 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 900 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy prowadzeniu robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 901 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów zamieszkania zbiorowego:

Pytanie: 902 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów użyteczności publicznej:

Pytanie: 903 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie rurociągów ciepłowniczych tradycyjnych:

Pytanie: 904 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przebudowa lub rozbudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

Pytanie: 905 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie budynków i budowli:

Pytanie: 906 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy realizacji obiektów, które zawierają elementy konstrukcyjne o:

Pytanie: 907 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nakłada:

Pytanie: 908 [23] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru nakłada:

Pytanie: 909 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające:

Pytanie: 910 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie wytyczenia obiektów budowlanych przez:

Pytanie: 911 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów geodezyjnych a ustaleniami projektu budowlanego należy:

Pytanie: 912 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się:

Pytanie: 913 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać:

Pytanie: 914 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy w ramach dokumentacji powykonawczej:

Pytanie: 915 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy:

Pytanie: 916 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Mapa, na której sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu, może być powiększona lub pomniejszona:

Pytanie: 917 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku braku mapy zasadniczej projekt można sporządzić na:

Pytanie: 918 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej:

Pytanie: 919 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Skala map do celów projektowych dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 920 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Skala map do celów projektowych dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 921 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto określa w miarę potrzeby wielkość obszaru oraz skalę mapy do celów projektowych?

Pytanie: 922 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na czyj wniosek wykonawca prac geodezyjnych wykonuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dotyczącą remontu obiektu zabytkowego?

Pytanie: 923 [24] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podstawą opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania działki są:

Pytanie: 924 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 925 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej może projektować budynki jednorodzinne (wg ustawy Prawo budowlane z 1994 r.)?

Pytanie: 926 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do projektowania z zastrzeżeniami:

Pytanie: 927 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 928 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 929 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 930 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stanowią podstawę do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i u

Pytanie: 931 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoba nadzorująca praktykę zawodową do uprawnień budowlanych w zakresie projektowania:

Pytanie: 932 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych odbyta za granicą może być uznana za rónoważną z praktyką odbytą w Polsce?

Pytanie: 933 [25] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoba kierująca praktyką zawodową do uprawnień budowlanych potwierdza jej charakter z dokonaniem oceny wpisem do książki co najmniej:

Pytanie: 943 [31] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prowadząc roboty budowlane polegające na zagęszczaniu gruntu materiałem wybuchowym kierownik budowy:

Pytanie: 944 [36] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 945 [36] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 946 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie przepisy określają tryb postępowania w sprawach indywidualnych - dotyczących członków izb inżynierów budownictwa - uregulowanych w ustawie o samorządach zawodowych?

Pytanie: 947 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto pełni nadzór nad organami samorządu zawodowego w budownictwie?

Pytanie: 948 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem okręgowego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest:

Pytanie: 949 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Który z wymienionych niżej organów jest organem okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 950 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile lat trwa kadencja organów okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 951 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoba fizyczna, która posiada uprawnienia budowlane, staje się członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od momentu:

Pytanie: 952 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki organ okręgowej izby inżynierów budowlanych wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych?

Pytanie: 953 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatruje sprawy?

Pytanie: 954 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny w wypadku ukarania osoby w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie może orzekać o:

Pytanie: 955 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawuje funkcję:

Pytanie: 956 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka jednostka organizacyjna samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest najwyższym organem Krajowej Izby?

Pytanie: 957 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art.15 ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 958 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wydaje decyzje w sprawie nadania:

Pytanie: 959 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych ma prawo korzystać z pomocy izby:

Pytanie: 960 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych - jest obowiązany:

Pytanie: 961 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Skreślenie z listy członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 962 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych zawieszenie w prawach członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 963 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zawieszenie w prawach członka Izby Inżynierów Budownictwa powoduje:

Pytanie: 964 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z ustawą o samorządzie zawodowym, podlega:

Pytanie: 965 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto tworzy samorząd zawodowy inżynierów budownictwa:

Pytanie: 966 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kogo zrzeszają okręgowe izby inżynierów budownictwa?

Pytanie: 967 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Po jakim terminie od chwili popełnienia przewinienia - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych w budownictwie - nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego?

Pytanie: 968 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa w sprawach dyscyplinarnych może orzekać karę zawieszenia w prawach członka izby na okres:

Pytanie: 969 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osobie ukaranej karą dyscyplinarną przez okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem do:

Pytanie: 970 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okręgowy sąd dyscyplinarny może rozpatrywać spory między członkami PIIB jako sąd polubowny stosując odpowiednio:

Pytanie: 971 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Majątek samorządu zawodowego (izby) między innymi powstaje:

Pytanie: 972 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie zadania przyjęła Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa po dniu 27.12.2002 r. od organów administracji rządowej (wojewody)?

Pytanie: 973 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie członkom:

Pytanie: 974 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie zadania między innymi pełni Izba Inżynierów Budownictwa na rzecz swoich członków?

Pytanie: 975 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa zależy od:

Pytanie: 976 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na jakiej podstawie prawnej wprowadzane są do obrotu wyroby budowlane?

Pytanie: 977 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na jakiej podstawie dopuszczane są wyroby budowlane do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym?

Pytanie: 978 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki organ jest właściwy w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 979 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co zawiera Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych?

Pytanie: 980 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto kontroluje wyroby budowlane wprowadzane do obrotu?

Pytanie: 981 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gdzie przeprowadza się kontrolę wyrobu budowlanego wprowadzanego do obrotu?

Pytanie: 982 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć?

Pytanie: 983 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy informacje uzyskane w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotulub postępowania administracyjnego są jawne czy utajnione?

Pytanie: 984 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co znacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 985 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co to jest Krajowa Ocena Techniczna?

Pytanie: 986 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co to jest krajowa deklaracja zgodności wydana przez producenta wyrobu?

Pytanie: 987 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co to jest znak budowlany „B”?

Pytanie: 988 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 989 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Pytanie: 990 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie właściwy organ nakazuje wstrzymanie wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego?

Pytanie: 991 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzja wydana przez właściwy organ kontrolujący o wstrzymaniu wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego jest:

Pytanie: 992 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Producent, który umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 993 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co oznacza w oznakowaniu wyrobu budowlanego znak „CE”?

Pytanie: 994 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych?

Pytanie: 995 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co należy rozumieć pod określeniem „regionalny wyrób budowlany”?

Pytanie: 997 [46] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto oznacza wyroby znakiem zgodności z Polską Normą bez uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia podlega:

Pytanie: 998 [46] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto oznacza znakiem zgodności z Polską Normą wyroby niespełniające odpowiednich wymagań Polskiej Normy, lub deklaruje zgodność z Polską Normą wyrobów niespełniających tych wymagań podlega:

Pytanie: 999 [46] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stosowanie Polskich Norm jest:

Pytanie: 1000 [46] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Normy Polskie mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu:

Pytanie: 1001 [46] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Autorskie prawa majątkowe do Polskich Norm przysługują:

Pytanie: 1002 [46] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą przysługuje:

Pytanie: 1003 [46] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wydanie deklaracji zgodności z Polskimi Normami na własną odpowiedzialność przez producenta lub osobę wprowadzającą wyroby do obrotu:

Pytanie: 1004 [50] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zasadnicze wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych określone są

Pytanie: 1005 [50] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto obwieszcza tytuły i numery norm zharmonizowanych?

Pytanie: 1007 [50] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Deklaracja zgodności jest to:

Pytanie: 1008 [50] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Oznaczeniem wskazującym, że wprowadzone do obrotu urządzenie telekomunikacyjne spełnia zasadnicze wymagania jest:

Pytanie: 1009 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakłada i prowadzi:

Pytanie: 1010 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.sprawy:

Pytanie: 1011 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach:

Pytanie: 1012 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osnowa geodezyjna to:

Pytanie: 1013 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Operat ewidencyjny zawiera informację o:

Pytanie: 1014 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, które zawiera operat ewidencyjny są:

Pytanie: 1015 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonać:

Pytanie: 1016 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu obejmuje:

Pytanie: 1017 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie:

Pytanie: 1018 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości podejmuje:

Pytanie: 1019 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią:

Pytanie: 1020 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie:

Pytanie: 1021 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest:

Pytanie: 1022 [54] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawarte w operacie ewidencyjnym są:

Pytanie: 1023 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:

Pytanie: 1024 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres:

Pytanie: 1025 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nie przekraczające dla gruntów zabudowanych:

Pytanie: 1026 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu, nie przekraczające dla gruntów rolnych i leśnych:

Pytanie: 1027 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie:

Pytanie: 1028 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu?

Pytanie: 1029 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu dla terenów zamkniętych?

Pytanie: 1030 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Operat ewidencyjny sieci uzbrojenia terenu prowadzi się:

Pytanie: 1031 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zmiana danych objętych ewidencją sieci uzbrojenia terenu następująca w wyniku budowy nowych bądź przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu lub pojedynczych przewodów wymaga:

Pytanie: 1033 [62] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podać minimalną odległość, w jakiej, podczas budowy gazociągów, można urządzać składowiska rur i elementów oraz wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV:

Pytanie: 1034 [62] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podać minimalną odległość, w jakiej, podczas budowy gazociągów, można urządzać składowiska rur i elementów oraz wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV do 15kV:

Pytanie: 1035 [62] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podać minimalną odległość, w jakiej, podczas budowy gazociągów, można urządzać składowiska rur i elementów oraz wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 15 kV do 30 kV:

Pytanie: 1036 [62] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podać minimalną odległość, w jakiej, podczas budowy gazociągów, można urządzać składowiska rur i elementów oraz wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 30 kV:

Pytanie: 1037 [62] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podać minimalna bezpieczną odległość od krawędzi wykopu, składowania gazociągu przygotowanego do opuszczenia do wykopu:

Pytanie: 1038 [62] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obudowa podkopów, do których wchodzą pracownicy powinna mieć wysokość nie mniejszą niż:

Pytanie: 1039 [62] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obudowa podkopów, do których wchodzą pracownicy powinna mieć szerokość nie mniejszą niż:

Pytanie: 1040 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Brygada wyznaczona do pracy w kanale ściekowym powinna się składać co najmniej z:

Pytanie: 1041 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracownicy pracujący w kanale ściekowym powinni być ubezpieczani prze co najmniej:

Pytanie: 1043 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykonywanie robót remontowych sieci kanalizacyjnych z dala od zakładu pracy wymaga przygotowania dla pracowników schroniska przewoźnego lub stałego w odległości nie dalej od najdalej położonego stanowiska pracy niż:

Pytanie: 1044 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykonywanie robót remontowych sieci kanalizacyjnych z dala od zakładu pracy wymaga przygotowania dla pracowników oprócz schroniska przewoźnego lub stałego także ustępu w odległości nie większej od najdalej położonego stanowiska pracy niż:

Pytanie: 1045 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Studzienka kanalizacyjna włazowa, przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale ściekowym winna mieć średnicę co najmniej:

Pytanie: 1046 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna średnica kanałów przełazowych wynosi:

Pytanie: 1047 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wprowadzanie ludzi do kanału ściekowego o wysokości lub średnicy poniżej 1 m jest:

Pytanie: 1048 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W oczyszczalniach ścieków, otwarte obiekty technologiczne o głębokości większej od 0,5m, jak zbiorniki, kanały lub osadniki, powinny posiadać ściany wyniesione ponad teren co najmniej do wysokości:

Pytanie: 1049 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomosty nad kanałami i otwartymi zbiornikami, jeżeli służą za przejścia lub są stanowiskiem obsługi powinny być ogrodzone barierami o wysokości co najmniej:

Pytanie: 1050 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomosty nad kanałami i otwartymi zbiornikami w oczyszczalniach ścieków, jeżeli służą za przejścia lub są stanowiskiem obsługi powinny być ogrodzone barierami o wysokości co najmniej 1,1 m oraz wyposażone w krawężniki o wysokości co najmniej:

Pytanie: 1051 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sprzęt ratunkowy na oczyszczalni ścieków , taki jak koła ratunkowe z rzutką, linki asekuracyjne, bosaki, rozmieszczone na obrzeżach zbiornika otwartego, winien być w odległościach nie większych niż:

Pytanie: 1052 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przed wejściem do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, na terenie oczyszczalni ścieków, należy uruchomić awaryjną wentylację mechaniczna na okres co najmniej:

Pytanie: 1053 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przed wejściem do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, na terenie oczyszczalni ścieków, należy uruchomić awaryjną wentylację mechaniczną. Uruchomienie wentylatorów powinno być możliwe:

Pytanie: 1054 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wentylacja mechaniczna w budynku krat powinna zapewniać następujący układ wywiewu powietrza:

Pytanie: 1055 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W oczyszczalniach ścieków szerokość pomostu roboczego kraty powinna być dostosowana do rozmiarów kraty, lecz nie mniejsza niż:

Pytanie: 1056 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W oczyszczalniach ścieków w przepompowniach jednokomorowych wyposażonych w kratę usuwanie skratek winno być zmechanizowane, gdy ich ilość dobowa przekracza:

Pytanie: 1057 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do jakiej głębokości zbiornika zejście do zbiornika czerpalnego przepompowni ścieków może być wyposażone tylko w klamry złazowe:

Pytanie: 1058 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Powyżej jakiej głębokości zbiornika zejście do zbiornika czerpalnego przepompowni ścieków, powinny być wyposażone w stropy pośrednie, galerie, spoczniki, pomosty dodatkowe:

Pytanie: 1059 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracownicy oczyszczalni ścieków, stykający się bezpośrednio ze ściekami powinni korzystać z ustępów, natrysków, umywalni, szatni przepustowych:

Pytanie: 1060 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika zamkniętego w oczyszczalni ścieków powinien pracować w zespole co najmniej:

Pytanie: 1061 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zgodnie z wymaganiami BHP, w pomieszczeniu w którym występuje niebezpieczeństwo oblania pracownika środkami żrącymi lub zapalenia się odzieży na pracowniku, powinny być zainstalowane:

Pytanie: 1062 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Praca na wysokości to praca wykonywana na konstrukcji znajdującej się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1063 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszcza się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1064 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy inspektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębienia pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 1065 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Środki ochrony zbiorowej w rozumieniu przepisów bhp to:

Pytanie: 1066 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

Pytanie: 1067 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomieszczenia stałej pracy to, pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników, w których jest wykonywana praca o łącznym czasie przebywania w ciągu jednej doby tego samego pracownika:

Pytanie: 1068 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie oświetlenie należy zapewnić w pomieszczeniach stałej pracy?

Pytanie: 1069 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy w pomieszczeniach stałej pracy dopuszcza się odstępstwa od warunków technicznych w zakresie wymaganego oświetlenia dziennego:

Pytanie: 1070 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1071 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracodawca jest obowiązany dokonywać oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 1072 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

Pytanie: 1073 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na podstawie pisemnego pozwolenia wykonywane są prace:

Pytanie: 1074 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy jakiej temperaturze nie powinny być wykonywane prace wewnątrz kotłów, komór oraz kanałów sieci cieplnych?

Pytanie: 1075 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach kotłowni powinna być zainstalowana wentylacja:

Pytanie: 1076 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać:

Pytanie: 1077 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Jeden pracownik przy pracy stałej może przenosić przedmioty o masie nie przekraczającej:

Pytanie: 1078 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Jeden pracownik nie może przenosić materiałów ciekłych-gorących, żrących, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza:

Pytanie: 1079 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego za pomocą poruszanych ręcznie wózków po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać na pracownika łącznie z masą wózka:

Pytanie: 1080 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po twardej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1081 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po nieutwardzonej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1082 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy stałej nie może przekraczać:

Pytanie: 1083 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy dorywczej nie może przekraczać:

Pytanie: 1084 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Przypadająca na jednego pracownika masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może przekraczać:

Pytanie: 1085 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Masa przedmiotów ręcznie wtaczanych na pochylnie przez jednego pracownika nie może przekraczać:

Pytanie: 1086 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej:

Pytanie: 1087 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przemieszczane:

Pytanie: 1088 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wysokość ogrodzenia terenu budowy powinna wynosić:

Pytanie: 1089 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonane w gruntach zwartych do głębokości:

Pytanie: 1090 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane na wysokości nad poziom terenu

Pytanie: 1091 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Emitowana energia zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1093 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na czym polega ochrona środowiska przed hałasem wg Prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1094 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla jakich jednostek obowiązkowo prowadzi się państwowy monitoring środowiska w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska?

Pytanie: 1095 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto sporządza mapy akustyczne środowiska?

Pytanie: 1096 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czego może żądać właściciel nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wg przepisów prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1097 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto tworzy tzw. obszar ograniczonego użytkowania nieruchomości?

Pytanie: 1098 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto ustala politykę ekologiczną państwa?

Pytanie: 1099 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie programy ochrony środowiska sporządza się w celu realizacji polityki ekologicznej państwa?

Pytanie: 1100 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Programy ochrony środowiska dla województw, powiatów i gmin uchwala odpowiednio:

Pytanie: 1103 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Oddziaływanie na środowisko wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1104 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organizacja ekologiczna wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1105 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy produkt według definicji zawartej w ustawie Prawo ochrony środowiska to?

Pytanie: 1106 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Standardy emisyjne, wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1107 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Emisja wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1108 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Emitowana energia wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1109 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organami ochrony środowiska są:

Pytanie: 1110 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Korzystanie ze środowiska wg definicji zawartej w Prawie ochrony środowiska może być to:

Pytanie: 1113 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy określaniu standardów jakości środowiska należy kierować się:

Pytanie: 1114 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wg ustawy Prawo ochrony środowiska standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane?

Pytanie: 1115 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ochrona powietrza polega w szczególności na:

Pytanie: 1116 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gdzie dokonuje się oceny i jakości powietrza (wg Prawa ochrony środowiska)?

Pytanie: 1117 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co stanowi strefę oceny jakości powietrza?

Pytanie: 1118 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie?

Pytanie: 1119 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto dokonuje klasyfikacji stref pod względem czystości powietrza?

Pytanie: 1121 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na jakiej podstawie Wojewodódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu?

Pytanie: 1122 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto określa metody i sposoby oraz zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu?

Pytanie: 1123 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jak określa się poziom jakości wód według ustawy Prawo ochrony środowiska?

Pytanie: 1124 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg jakich kryteriów organy administracji planują i realizują działania w zakresie ochrony poziomu jakości wód?

Pytanie: 1125 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.:

Pytanie: 1126 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Poważna awaria przemysłowa w rozumieniu Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1127 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Standard jakości środowiska wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1128 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy przedsięwzięcia powiązane technologiczne kwalifikuje się wg Prawa ochrony środowiska, jako jedno przedsięwzięcie także, jeżeli są one realizowane przez różne podmioty?

Pytanie: 1130 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szczegółowe zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określone są w:

Pytanie: 1131 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określają przepisy:

Pytanie: 1132 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co określa ramowo ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków?

Pytanie: 1133 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga zgody:

Pytanie: 1134 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co to są ścieki komunalne?

Pytanie: 1135 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co to są urządzenia kanalizacyjne?

Pytanie: 1136 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co to są urządzenia wodociągowe?

Pytanie: 1137 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto jest odbiorcą usług wodociągowo-kanalizacyjnych?

Pytanie: 1138 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym stanowi:

Pytanie: 1139 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co to są ścieki bytowe?

Pytanie: 1140 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest:

Pytanie: 1141 [104] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość wzdłuż dróg i ulic między zewnętrznymi hydrantami przeciwpożarowymi nie powinna być większa niż:

Pytanie: 1142 [104] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej poddawane przeglądom i konserwacji co najmniej:

Pytanie: 1143 [104] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wodociąg stanowiący żródło wody do celów przeciwpożarowych w jednostce osadniczej powinien zapewniać przez co najmniej 2 godz. ciśnienie na hydrancie zewnętrznym:

Pytanie: 1144 [105] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynek noclegowy niski, zawierający strefę pożarową zaliczaną do ZL V, podlega uzgodnieniom pod względem zabezpieczeń ppoż., jeżeli ma ponad:

Pytanie: 1145 [110] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kotły parowe podlegają dozorowi technicznemu, gdy:

Pytanie: 1146 [110] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie podlegają dozorowi technicznemu kotły cieczowe o pojemności powyżej 2 dm3:

Pytanie: 1147 [110] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy rurociągi technologiczne do transportu acetylenu podlegają dozorowi technicznemu?

Pytanie: 1148 [110] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wciągarki i wciągniki służące do przemieszczania ładunków podlegają dozorowi technicznemu:

Pytanie: 1149 [111] - Specjalność: IS - W,WO,
Wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia podlegają doraźnym kontrolom prowadzonym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego co:

Pytanie: 1188 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa:

Pytanie: 1189 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na podstawie pozytywnego wyniku uzyskanego przez osobę egzaminowaną, komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające posiadanie kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w terminie:

Pytanie: 1190 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nie stosuje się do osób:

Pytanie: 1191 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

Pytanie: 1192 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przeprowadzają:

Pytanie: 1193 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym walor ekonomiczny przestrzeni to:

Pytanie: 1194 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez wartość nieruchomości należy rozumieć:

Pytanie: 1195 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co to jest obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ?

Pytanie: 1196 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim dokumencie (opracowaniu) określa się obszar przestrzeni publicznej?

Pytanie: 1198 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto sporządza plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1199 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto uchwala plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1200 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do jakiego dokumentu (opracowania) wprowadza się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1201 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Pytanie: 1202 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe rekomendują osoby z odpowiednim fachowym przygotowaniem i wykształceniem do komisji urbanistyczno-architektonicznej?

Pytanie: 1203 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto sporządza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?

Pytanie: 1260 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jaki sposób zgodnie z Kodeksem cywilnym można określić wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła?

Pytanie: 1261 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 1262 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to przyjmujący zamówienie:

Pytanie: 1263 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie są obowiązki przyjmującego zamówienie jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający?

Pytanie: 1264 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wykonawca powinien, w świetle Kodeksu cywilnego, niezwłocznie zawiadomić inwestora o złej jakości dostarczonego przez niego materiału do wbudowania?

Pytanie: 1265 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła?

Pytanie: 1266 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, to jakie uprawnienia posiada przyjmujący zamówienie wobec zamawiającego w zaistniałej sytuacji?

Pytanie: 1267 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kogo obciąża niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła?

Pytanie: 1268 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, to czy w takiej sytuacji przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynag

Pytanie: 1269 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy zamawiający ma obowiązek przyjęcia wykonanych robót budowlanych, które wykonawca wydaje zgodnie ze swym zobowiązaniem ?

Pytanie: 1270 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 1271 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Od którego dnia przedawniają się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 1272 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy w umowie o roboty budowlane, o której mowa w Kodeksie cywilnym, musi być określony zakres robót dla wykonawcy ?

Pytanie: 1273 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czyja zgoda jest wymagana kiedy podwykonawca umowy o roboty budowlane chce zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą?

Pytanie: 1274 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie powinny być zawarte umowy o roboty budowlane?

Pytanie: 1275 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka, w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, powinna być forma umowy na roboty budowlane ?

Pytanie: 1276 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy, w świetle Kodeksu cywilnego, wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy o roboty budowlane ?

Pytanie: 1277 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlanych dla wzniesienia nowego obiektu budowlanego stosuje się odpowiednio do umów  o wykonanie remontu budynku lub budowli ?

Pytanie: 1278 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę jest:

Pytanie: 1279 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organ administracji publicznej załatwiając sprawę wydaje:

Pytanie: 1280 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w I instancji wymaga :

Pytanie: 1281 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego doręczono inwestorowi pocztą. Inwestor może odwołać się od decyzji w terminie:

Pytanie: 1282 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organ administracji architektoniczno – budowlanej wydał w toku postępowania administra- cyjnego postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych. Na to postanowienie inwestorowi służy:

Pytanie: 1283 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się za:

Pytanie: 1284 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organ administracji publicznej w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w Kpa powinien:

Pytanie: 1285 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzja administracyjna jest ostateczna gdy:

Pytanie: 1286 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego przez organ administracji I instancji powinno nastąpić

Pytanie: 1287 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Strona może żądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia w ciągu:

Pytanie: 1288 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gdy w toku postępowania administracyjnego okaże się, iż wymagane są wiadomości specjalne organ administracji publicznej może zwrócić się do:

Pytanie: 1289 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:

Pytanie: 1290 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do jej rozstrzygnięcia:

Pytanie: 1291 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organ administracji publicznej obowiązany jest wg Kpa zapewnić stronom czynny udział:

Pytanie: 1292 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego służy stronie:

Pytanie: 1293 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej:

Pytanie: 1294 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zawieszenie postępowania administracyjnego:

Pytanie: 1295 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie decyzje administracyjne powinny określać datę jej wydania oraz wskazywać strony postępowania?

Pytanie: 1296 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy organ administracji publicznej może odstąpić od uzasadnienia decyzji?

Pytanie: 1297 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Od kiedy organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 1298 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji strona może zażądać jej uzupełnienia co do prawa odwołania od niej?

Pytanie: 1299 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie organ administracji publicznej dokonuje sprostowania błędów i omyłek decyzji?

Pytanie: 1300 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg Kpa na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji administracyjnej służy stronie:

Pytanie: 1301 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim stadium postępowania przed organem administracji publicznej można zawrzeć ugodę administracyjną ?

Pytanie: 1302 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W sprawie w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę, która podlega zatwierdzeniu w formie:

Pytanie: 1303 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykonalność ugody administracyjnej następuje:

Pytanie: 1304 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie wg Kpa są skutki zatwierdzenia ugody administracyjnej?

Pytanie: 1305 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakich kwestii może dotyczyć postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego?

Pytanie: 1306 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 1307 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem administracji publicznej właściwym do rozpatrzenia odwołania jest:

Pytanie: 1308 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy odwołanie od decyzji administracyjnej wymaga szczególnego uzasadnienia?

Pytanie: 1309 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki jest tryb wniesienia odwołania?

Pytanie: 1310 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej pierwszej instancji wnosi się w terminie:

Pytanie: 1311 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji wnosi się wg Kpa do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie:

Pytanie: 1312 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzja ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1313 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy organ administracji publicznej I instancji może rozpatrzyć odwołanie od wydanej przez siebie dezycji?

Pytanie: 1314 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki organ administracji publicznej stwierdza niedopuszczalność odwołania.

Pytanie: 1315 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy organ administracji publicznej może wg Kpa uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia?

Pytanie: 1316 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy organ odwoławczy może wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się?

Pytanie: 1317 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 1318 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg Kpa zażalenie na postanowienie wnosi się w terminie:

Pytanie: 1319 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy na wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienie służy stronie zażalenie?

Pytanie: 1320 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy i kiedy strona może zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 1321 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wniesienie zażalenia na postanowienie:

Pytanie: 1322 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki wniosek należy złożyć do organu administracji publicznej, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzje ostateczną?

Pytanie: 1323 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki wniosek należy wg Kpa złożyć do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej bez wymaganego prawem stanowiska innego organu?

Pytanie: 1324 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją?

Pytanie: 1325 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wznowienie postępowania administracyjnego następuje:

Pytanie: 1326 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do:

Pytanie: 1327 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wniosek strony o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję w I instancji w terminie:

Pytanie: 1328 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania, w sytuacji gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 1329 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1330 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie organ administracji publicznej rozstrzyga o odmowie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1331 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg Kpa postępowanie administracyjne jest:

Pytanie: 1332 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem administracji publicznej właściwym do przeprowadzenia wznowionego postępowania jest:

Pytanie: 1333 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzymuje wykonanie decyzji?

Pytanie: 1334 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki wg Kpa organ administracji publicznej jest właściwy do uchylenia decyzji ostatecznej, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa?

Pytanie: 1335 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organ administracji publicznej może uchylić decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo (w trybie art. 155 k.p.a.):

Pytanie: 1336 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy może być zmieniona decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo?

Pytanie: 1337 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki wniosek może złożyć strona w wypadku wydania decyzji ostatecznej, wydanej z naruszaniem przepisów o właściwości organu?

Pytanie: 1338 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki wniosek może wg Kpa złożyć strona do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną?

Pytanie: 1339 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wskaż organ administracji publicznej właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1340 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim trybie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1341 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się:

Pytanie: 1342 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg Kpa odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w formie:

Pytanie: 1343 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Które decyzje są ostateczne?

Pytanie: 1344 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 1345 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:

Pytanie: 1346 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściwość rzeczową organów administracji publicznej ustala się według:

Pytanie: 1347 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
O właściwości miejscowej organu administracji publicznej w sprawie wydania pozwolenia na budowę decyduje:

Pytanie: 1348 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Spory o właściwość rzeczową między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej rozstrzygają:

Pytanie: 1349 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wg Kpa może być stroną w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1350 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przepisy Kpa nie normują postępowania w sprawach:

Pytanie: 1351 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach:

Pytanie: 1352 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakich sprawach w postępowaniu administracyjnym pełnomocnik może reprezentować stronę?

Pytanie: 1353 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy strona może działać przez pełnomocnika ?

Pytanie: 1354 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wg Kpa może być ustanowiony pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1355 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie organ odwoławczy powinien załatwić sprawę?

Pytanie: 1356 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej I-szej instancji, wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż:

Pytanie: 1357 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie czynności powinien podjąć organ administracji w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie?

Pytanie: 1358 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego strona może wnieść do organu administracji państwowej wyższego stopnia:

Pytanie: 1359 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Który organ administracji publicznej jest właściwy do rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie?

Pytanie: 1360 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W toku postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się:

Pytanie: 1361 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie braku zawiadomienia organu administracyjnego o zmianie adresu strony, w toku postępowania administracyjnego pismo doręczone pod dotychczasowy adres:

Pytanie: 1362 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy odmowa przyjęcia pisma przez adresata, po sporządzeniu adnotacji i umieszczeniu daty odmowy, powoduje skutek doręczenia w dniu odmowy ?

Pytanie: 1363 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli termin na wniesienie zażalenia przypada na dzień wolny od pracy, wniesienie zażalenia z zachowaniem terminu należy dokonać:

Pytanie: 1364 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie należy wnieść prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia?

Pytanie: 1365 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki organ administracji publicznej rozstrzyga ostatecznie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1366 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania organ administracji może wstrzymać wykonanie decyzji:

Pytanie: 1367 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wniesienie podania do niewłaściwego organu administracji publicznej w terminie uznaje się za:

Pytanie: 1368 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli podanie wniesiono do niewłaściwego organu administracji publicznej:

Pytanie: 1369 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto powinien podpisać protokół potwierdzający dokonanie czynności urzędowych przed organem administracji publicznej?

Pytanie: 1370 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy strona może żądać wydania z akt sprawy uwierzytelnianych odpisów?

Pytanie: 1371 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 1372 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prawo odmowy składania zeznań w charakterze świadka w toku postępowania administracyjnego służy:

Pytanie: 1373 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może dopuścić dowód z opinii:

Pytanie: 1374 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy administracyjnej, strona może być ukarana:

Pytanie: 1375 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg. Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 1458 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla jakiej głębokości podane są w normie PN-83/B-02482 tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?

Pytanie: 1459 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Swoim zakresem zastosowania, norma PN-83/B-02482 obejmuje pale o średnicy:

Pytanie: 1460 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zasady obliczania pali oparte są na:

Pytanie: 1461 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Swoim zakresem zastosowania norma PN-83/B-02482 obejmuje pale pionowe o nachyleniu do:

Pytanie: 1462 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obliczeniowa nośność pala jest wynikiem:

Pytanie: 1463 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla jakiej głębokości krytycznej hc i dla jakiej średnicy wyjściowej Do, podane są w normie PN-83/B-02482 tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala?

Pytanie: 1464 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czym może być wywołane tarcie negatywne (ujemne) gruntu?

Pytanie: 1466 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wartość jednostkowego granicznego oporu wzdłuż pobocznicy pala na głębokości od poziomu terenu do głębokości krytycznej 5.0 m jest?

Pytanie: 1467 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na jaka głębokość należy zagłębić pal w grunt nośny w stanie zagęszczonym i zwartym?

Pytanie: 1468 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na jaka głębokość należy zagłębić pal w grunt nośny w stanie średnio zagęszczonym, półzwartym i twardoplastycznym?

Pytanie: 1469 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaką część nośności pala znajdującego się obok konstrukcji oporowych (ściany, ścianki szczelne), w zasięgu teoretycznego klina odłamu, powinny przejąć warstwy gruntu znajdujące się poniżej teoretycznej powierzchni odłamu?

Pytanie: 1470 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nośność fundamentów na palach należy obliczać przenosząc całe obciążenie fundamentu wraz z jego ciężarem własnym:

Pytanie: 1471 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nośność grupy pali wbijanych bez wpłukiwania w piaski luźne jest równa sumie nośności pali pojedynczych, gdy rozstaw między nimi r:

Pytanie: 1472 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przemieszczenie [s], osiadanie i przechylenie, wyznacza się na podstawie obliczeń osiadań pala lub fundamentu palowego przy założeniu że podłoże:

Pytanie: 1473 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad teren, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1474 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad poziom nasypu budowlanego (NB) wykonanego nad terenem pierwotnym, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1475 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, zakończonych poniżej powierzchni terenu, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1476 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nośność boczną gruntu oblicza się przy założeniu pala doskonale sztywnego i przyjęciu że obrotowi pala przeciwstawia się:

Pytanie: 1477 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Obliczeniową nośność boczną gruntu uwarstwionego, przy występowaniu najsłabszej warstwy gruntu od poziomu terenu do głębokości równej h/3 oblicza się:

Pytanie: 1660 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie projekty budowlane nie wymagają sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego?

Pytanie: 1661 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

Pytanie: 1662 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Komu może być wydane pozwolenie na budowę?

Pytanie: 1663 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy w trakcie prowadzenia robót budowlanych obiektu liniowego, kierownik budowy jest obowiązany wprowadzać zmiany w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ?

Pytanie: 1664 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 1666 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organ nadzoru budowlanego ustala wysokość opłaty legalizacyjnej za wybudowanie obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia wydając :

Pytanie: 1667 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakiego dokumentu nie zwraca organ nadzoru budowlanego inwestorowi, po zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ?

Pytanie: 1668 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoba dokonująca kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² jest obowiązana zawiadomić właściwy organ o przeprowadzanej kontroli:

Pytanie: 1669 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jak często należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW ? (art.62 ust.1pkt 5 lit.a)

Pytanie: 1670 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gdzie w budynku dworca lotniczego (o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2), właściciel lub zarządca jest obowiązany umieścić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ?

Pytanie: 1671 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu, właściwy organ nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze:

Pytanie: 1672 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Protokół z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzający zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, ma obowiązek przesłać do właściwego organu:

Pytanie: 1673 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto ponosi koszty zabezpieczenia obiektu budowlanego po katastrofie budowlanej ?

Pytanie: 1674 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej organ nadzoru budowlanego może nakazać właścicielowi lub zarządcy, zabezpieczenie miejsca katastrofy w drodze:

Pytanie: 1675 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem uprawnionym do wydania decyzji nakazującej przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu budowlanego jest:

Pytanie: 1676 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wydaniu polecenia usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przez starostę, wójta, burmistrza, prezydenta:

Pytanie: 1677 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem uprawnionym do ukarania z tytułu utrzymania obiektu w złym stanie technicznym jest

Pytanie: 1678 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie przesłanie protokółu z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzającego zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, wg ustawy Prawo budowlane podlega karze:

Pytanie: 1695 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

Pytanie: 1696 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynek centrali telefonicznej stanowiący strefę pożarową zalicza się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania do grupy obiektów

Pytanie: 1697 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie wymagania klas odporności ogniowej elementów konstrukcji nośnej stawia się budynkowi o klasie odporności pożarowej E

Pytanie: 1698 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ściany wewnętrzne i stropy w budynku o odporności pożarowej B lub C, stanowiące obudowę klatki schodowej, powinny mieć klasę odporności ogniowej

Pytanie: 1699 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ruchome schody i pochylnie zaliczane są do dróg ewakuacyjnych:

Pytanie: 1700 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna powierzchnia niezamkniętej kabiny natryskowej, stanowiącej wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych wynosi:

Pytanie: 1703 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy projektowaniu rurociągów związanych z instalacją podziemnego magazynu gazu powinny być uwzględnione, występujące podczas ich eksploatacji, temperatury poniżej:

Pytanie: 1708 [9] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wysokość barier ochronnych pomostów obsługowych i dojść dla obsługi otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce wynosić powinna:

Pytanie: 1709 [9] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemności do 100 m3 powinna wynosić od granicy sąsiedniej co najmniej:

Pytanie: 1759 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przeglądy pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w budynku winny być dokonywane co najmniej:

Pytanie: 1760 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Naprawę i konserwację urządzeń gazowych wykonywać mogą osoby posiadające:

Pytanie: 1761 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wszelkie zmiany instalacji w lokalu w budynku mieszkalnym dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają:

Pytanie: 1762 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wprowadzanie zmian instalacji i urządzeń instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wymaga

Pytanie: 1763 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku stanowią:

Pytanie: 1782 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Potwierdzenie sprawdzenia projektu architektoniczno - budowlanego należy udokumentować w postaci:

Pytanie: 1783 [21] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego wykonuje się:

Pytanie: 1784 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wyroby budowlane są wprowadzane do obrotu na podstawie?

Pytanie: 1785 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co oznacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 1786 [56] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:

Pytanie: 1788 [64] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace niebezpieczne w oczyszczalni ścieków powinny być wykonywane przez co najmniej:

Pytanie: 1789 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody powinny się znajdować nie dalej niż:

Pytanie: 1790 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach stałej pracy na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego powinno przypadać wolnej objętości pomieszczenia oraz wolnej powierzchni podłogi

Pytanie: 1791 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przez pomieszczenie czasowej pracy rozumie się to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa:

Pytanie: 1792 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne. Odstępstwo od tego wymogu i zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca ma obowiązek uzyskania zgody:

Pytanie: 1793 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metody pracy i wysiłku fizycznego pracownika, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1794 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone, lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej:

Pytanie: 1795 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydawania pozwoleń:

Pytanie: 1796 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Drabina przenośna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, przy kącie jej nachylenia 65 stopni do 75 stopni, o wartość:

Pytanie: 1797 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 1798 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa mogą być stosowane łącznie:

Pytanie: 1799 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach szatni odzieży własnej pracowników powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni, co najmniej:

Pytanie: 1800 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustępy dla pracowników, zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni, nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 1801 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu jadalni typ I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 1802 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej :

Pytanie: 1803 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników, o powierzchni niemniejszej niż 8 m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 1804 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy wykonywaniu prac spawalniczych wewnątrz urządzeń i instalacji energetycznych, butle spawalnicze w ich wnętrzach:

Pytanie: 1805 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, stosowany do prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, powinny być sprawdzane:

Pytanie: 1806 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy w kotłowniach o naturalnym ciągu spalin kotłowych można zainstalować urządzenia mechanicznej wentylacji wywiewnej:

Pytanie: 1807 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zasady składowania żużla i popiołu oraz eksploatacji urządzeń na składowiskach powinny być określane w sposób szczegółowy w:

Pytanie: 1808 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podczas prac w komorach sieci cieplnych, na zewnątrz komory, dla celów zabezpieczenia osób pracujących wewnątrz, powinna być:

Pytanie: 1809 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do przedmuchiwania instalacji gazowej powinno się stosować:

Pytanie: 1810 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy wykonywaniu prac w urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych należy wykonać uziemienia. W strefie objętej uziemieniem powinny być widoczne:

Pytanie: 1811 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach większych niż 5%, masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

Pytanie: 1812 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ogrodzenie terenu budowy dokonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1813 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka jest wymagana odległość od najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania:

Pytanie: 1814 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na rusztowaniach od strony ściany należy zastosować balustrady, jeżeli rusztowanie to jest odsunięte od ściany na odległość ponad:

Pytanie: 1815 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, gdy w pionie zachowany jest co najmniej jeden wolny, szczelny pomost, zaś w poziomie odległości stanowisk pracy wynoszą co najmniej:

Pytanie: 1816 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia (wejścia). Ich odległości nie powinny przekraczać:

Pytanie: 1817 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej, nie powinna być eksploatowana dłużej niż:

Pytanie: 1818 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 1819 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:

Pytanie: 1820 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pochylenie daszków ochronnych na budowie nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy, odpowiednio w kierunku źródła zagrożenia, powinno wynosić:

Pytanie: 1821 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przenoszone skrzynki przez jedną osobę z materiałami strzałowymi nie powinny mieć większej masy niż:

Pytanie: 1822 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych o planowanym zatrudnieniu ponad 20 osób właściwego inspektora pracy, z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem budowy, na:

Pytanie: 1823 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stanowiska obróbki kamieni na budowie, oddalone od siebie o mniej niż 3m, powinny być zabezpieczone ekranami w wysokości co najmniej:

Pytanie: 1824 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny mieć prowadnice i zabezpieczenia barierkami oraz być szersze od pojazdów o:

Pytanie: 1825 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 120 st., powinno wynosić:

Pytanie: 1826 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Drogi transportowe dla wózków i taczek, przebiegające ponad poziomem terenu powyżej 1 m, powinny być zabezpieczone:

Pytanie: 1827 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zarządzający drogą zaliczoną do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza mapę akustyczną

Pytanie: 1828 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać oddanie do użytkowania nowo zbudowanego obiektu, zaliczonego do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który nie spełnia wymagań ochrony środowiska, w formie :

Pytanie: 1829 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie sankcje ponosi ten, kto spowoduje zanieczyszczenie środowiska?

Pytanie: 1830 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na ile dni przed terminem oddania do użytku obiektu oddziaływującego znacząco na środowisko, inwestor powinien poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska?

Pytanie: 1831 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co ile lat dokonuje ocenę jakości powietrza w poszczególnych strefach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska?

Pytanie: 1832 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości to:

Pytanie: 1833 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto jest zobowiązany do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia?

Pytanie: 1834 [99] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Za jaką pobieraną wodę przedsiębiorstwo wod.-kan. obciąża gminę?

Pytanie: 1835 [100] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pobór kontrolnych próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych powinien być wykonany przez:

Pytanie: 1836 [102] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, wprowadzane do użytkowania w jednostkach straży pożarnej, wydają jednostki badawczo-rozwojowe:

Pytanie: 1837 [103] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji:

Pytanie: 1838 [103] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Składowanie materiałów palnych poza budynkami może się odbywać w odległości nie mniejszej niż:

Pytanie: 1839 [104] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż ulic i dróg przy zachowaniu odległości od ściany budynku co najmniej

Pytanie: 1840 [104] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na terenach poza miastem minimalna szerokość drogi pożarowej i dopuszczany nacisk na oś powinny wynosić odpowiednio:

Pytanie: 1872 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykonywanie robót remontowych sieci kanalizacyjnych z dala od zakładu pracy wymaga przygotowania dla pracowników schroniska przewoźnego lub stałego w odległości nie dalej od najdalej położonego stanowska pracy niż:

Pytanie: 1873 [63] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przed wejściem do kanału ściekowego lub studzienki rewizyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe, po obu stronach studzienki kontrolowanej, co najmniej z:

Pytanie: 1876 [102] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto użytkuje wybudowany obiekt budowlany bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie pozwolenia na uzytkowanie podlega:

Pytanie: 1878 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna odległość między budynkami, a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego, przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5m wynosi:

Pytanie: 1880 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi oznaczonej:

Pytanie: 1881 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowane pod kątem 90 st. do krawędzi jezdni powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 1883 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Suterena, to kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub w całości znajduję się poniżej projektowanego lub urządz. terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami znajduje się nie niżej niż:

Pytanie: 1884 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Pytanie: 1885 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Umieszczenie na ogrodzeniu ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego , tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów jest:

Pytanie: 1887 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane to obiekty:

Pytanie: 1889 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość dolnej krawędzi otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza od powierzchni na której wyrzutnia jest zamontowana, powinna wynosić:

Pytanie: 1890 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie na działanie temperatury powyżej 400°C przez co najmniej:

Pytanie: 1894 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy należy stosować warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności:

Pytanie: 1899 [4] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Środki nawaniające do paliwa gazowego w stacjach red.-pom. gazu powinny być wprowadzane:

Pytanie: 1901 [9] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość zorganizowanych ciągów dojazdowych do budowli rolniczych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1905 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Naprawa uszkodzeń w budynku mieszkalnym, powstałych z winy osoby korzystającej z lokalu znajdującego się w tym budynku, obciąża:

Pytanie: 1906 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Użytkowanie instalacji gazu płynnego zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiorników dozwolona jest:

Pytanie: 1908 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Naprawą główną budynku jest:

Pytanie: 1909 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń instalacji elektrycznych w budynku zobowiązany jest:

Pytanie: 1910 [15] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zapewnienie nadzoru nad realizacją robów konserwacyjnych, napraw i wymian oraz robót związanych z realizacją zaleceń wynikajacych z okresowych kontroli w lokalach należy do obowiązków:

Pytanie: 1911 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach część rysunkową projektu budowlanego należy opracować w skali nie mniejszej niż:

Pytanie: 1912 [21] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego może opracować osobą:

Pytanie: 1913 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 1915 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być wysokość szczelnego ogrodzenia, przy składowaniu materiałów pylastych luzem, ponad wysokość składowania:

Pytanie: 1916 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero przy uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydania pozwoleń:

Pytanie: 1917 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jadalnia, przeznaczona dla pracowników do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów, zakwalifikowana jest jako:

Pytanie: 1918 [8] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach BHP, jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być, z pewnymi wyjątkami, wykonywane co najmniej przez:

Pytanie: 1919 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sieć cieplna to urządzenia i instalacje służące do przesyłania i dystrybucji.

Pytanie: 1921 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 220kV wynoszą:

Pytanie: 1924 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Formy do produkcji elementów prefabrykowanych powinny być przenoszone za pomocą urządzeń mechanicznych, jeżeli ich masa jest wieksza niż:

Pytanie: 1925 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Strefę niebezpieczną na budowie ogradza się, zaś przejścia, przejazdy i stanowiska pracy zabezpiecza się:

Pytanie: 1926 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W czasie wbijania grodzi przebywające osoby powinny być oddalone od miejsca wbijania nie mniej niż:

Pytanie: 1927 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W okresie zimowym w kabinie żurawia powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż:

Pytanie: 1928 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalny zasięg strefy niebezpiecznej na budowie okresla odległość od płaszczyzny obiektu, nie mniejsza niż:

Pytanie: 1929 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na budowie daszki ochronne nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy powinny się znajdować na wysokości nie mniejszej niż:

Pytanie: 1930 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia do 30 kV może mieć miejsce, lecz w odległości od skrajnych przewodów (liczonej poziomo), nie mniejszej niż:

Pytanie: 1931 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na drogach transportowych w obiektach zawierających pomieszczenia pracy, przy różnych poziomach podłóg, stosuję się wyrównanie pochylniami o nachyleniu nie wiekszym niż:

Pytanie: 1932 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość drogi na terenie budowy, przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1933 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na budowie pod względem bezpieczeństwa i oporności izolacji tych urządzeń odbywa się w nastepujących czasookresach:

Pytanie: 1952 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki rodzaj egzaminu przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń energetycznych:

Pytanie: 1953 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Gdzie powołuję się Komisje Kwalifikacyjne:

Pytanie: 1954 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przewodniczący komisji, po wydaniu świadectwa kwalifikacyjnego (do eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych) lub zawiadomieniu osoby zainteresowanej o negatywnym wyniku, dokumentację przeprowadzonego egzaminu przekazuje kierownikowi jednostki, przy której powołano komisję:

Pytanie: 1964 [73] - Specjalność: IS - W,WO,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika, przy pracy dorywczej, nie może przekraczać:

Pytanie: 1965 [77] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 45 st., powinno wynosić:

Pytanie: 1966 [100] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pobór kontrolnych próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych powinien być wykonany przez:

Pytanie: 1967 [102] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, wprowadzane do użytkowania w jednostkach straży pożarnej, wydają jednostki badawczo-rozwojowe:

Pytanie: 1968 [105] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej podlega obiekt budowlany (inny niż budynek), przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym na powierzchni do 2000 m2 przewiduje się możliwość przebywania w strefie pożarowej ilości do:

Pytanie: 1969 [106] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jednostką dopuszczającą wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zdrowia i życia i mienia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jest

Pytanie: 1971 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się wg Kpa za:

Pytanie: 2021 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do rejestru zabytków nie wpisuje się:

Pytanie: 2022 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Za pomnik historii może być uznany

Pytanie: 2023 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na "Listę dziedzictwa światowego" może być wpisany:

Pytanie: 2024 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy:

Pytanie: 2025 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa:

Pytanie: 2026 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Krajową ewidencję zabytków prowadzi:

Pytanie: 2027 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wojewódzką ewidencję zabytków prowadzi:

Pytanie: 2028 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zabytek nieruchomy wpisany do rejestru:

Pytanie: 2029 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy nowy właściciel starej chaty drewnianej na Żuławach, wpisanej do wojewódzkiej ewidencji zabytków, który tą chatę nabył ma obowiązek zgłosić ten fakt do wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2030 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wymagania dotyczące wieku nieruchomości uznanej za zabytek?

Pytanie: 2031 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zabytkiem w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być w szczególności

Pytanie: 2032 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku obowiązane są między innymi:

Pytanie: 2033 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym:

Pytanie: 2034 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie odkrycia przedmiotu, tóry ma cechy zabytku, po powiadomieniu odpowiednich organów i zabezpieczeniu znalezionego przedmiotu:

Pytanie: 2035 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie czynności należy wykonać, gdy w trakcie robót budowlanych prowadzonych w terenie zostanie znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem ?

Pytanie: 2036 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi lub przypadkowo znalezionymi stanowią własność:

Pytanie: 2037 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Które z niżej wymienionych czynności wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2038 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy uzyskania pozwolenia:

Pytanie: 2039 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Które z niżej wymienionych czynności wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2040 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wykonywanie robót budowlanych przy zabytku lub w otoczeniu zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru, wymaga pozwolenia:

Pytanie: 2041 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru:

Pytanie: 2042 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wojewódzki konserwator zabytków jest upoważniony do dokonywania wpisów do dziennika budowy?

Pytanie: 2043 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanych bez pozwolenia, wydaje:

Pytanie: 2044 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W razie stwierdzenia, że prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru wykonano niezgodnie z udzielonym pozwoleniem, wojewódzki konserwator zabytków:

Pytanie: 2045 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Opieka nad zabytkiem i utrzymanie go we właściwym stanie jest obowiązkiem:

Pytanie: 2046 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przedmiotem ochrony i opieki w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być:

Pytanie: 2047 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przedmiotem ochrony mogą być między innymi dzieła budownictwa i architektury:

Pytanie: 2048 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Utworzenie parku kulturowego:

Pytanie: 2049 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru finansuje:

Pytanie: 2050 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto może udzielić dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru?

Pytanie: 2051 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na które udzielono dotacji, powinny być wykonane:

Pytanie: 2052 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na :

Pytanie: 2053 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto prowadzi rejestr zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ?

Pytanie: 2054 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji:

Pytanie: 2055 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek:

Pytanie: 2056 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru:

Pytanie: 2092 [9999] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka waga wózka dwukołowego jest dopuszczalna po pochylni o nachyleniu powyżej 5%

Pytanie: 2093 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 3014 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego:

Pytanie: 3015 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem administracji architektoniczno - budowlanej na szczeblu wojwództwa jest:

Pytanie: 3016 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w terminie:

Pytanie: 3017 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy niedbałe wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego może spowodować pociągnięcie osoby pełniącej ten nadzór do odpowiedzialnościzawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 3018 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany sporządza się w ilości:

Pytanie: 3019 [20] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na rysunku wchodzącym w skąład projektu budowlanego projektant winien umieścić:

Pytanie: 3021 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wysokość pomieszczenia stałej pracy może być zmniejszona do 2,5m w świetle jeżeli:

Pytanie: 3022 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokośc pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3023 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile powinno wynosić maksymalne nachylenie pochylni

Pytanie: 3024 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie powinny znajdowac się rurociągi służące do transportu materiałów niebezpiecznych, o których mowa w par. 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo o temperaturze:

Pytanie: 3025 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych):

Pytanie: 3026 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami):

Pytanie: 3027 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między ścianą, a zewnętrznym rzędem wieszaków.

Pytanie: 3028 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi w pomieszczeniach szatni odzieży roboczej i ochronnej pracowników, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni?

Pytanie: 3029 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W szatni podstawowej (odzieży własnej razem z odzieżą roboczą) powinno przypadać co najmniej….. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3031 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.. Sprawy:

Pytanie: 3032 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna szerokość między dwoma rzędami umywalek?

Pytanie: 3033 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypadać co najniej jedno stanowisko do mycia (zawór czerpalny wody) na każych:

Pytanie: 3034 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na każdych…….. pracowników najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypadać co najmniej jedna umywalka indywidualna.

Pytanie: 3035 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na każdych dziesięciu pracowników naliczniejszej zmiany powinna/ powinny w umywalni przypadać co najmniej:

Pytanie: 3036 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin natryskowych, przy zastosowaniu zasłon zasuwanych lub ścianek osłaniających powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3037 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna szerokość przejścia między kabiną natryskową a ścianą?

Pytanie: 3038 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do "pracy na wysokości" można nie zaliczyć prac wykonywanych na powierzchni niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta osłonięta jest ze wszystkich stron pełnymi ścianami (także z przeszkolonymi oknami), o wysokości conajmniej:

Pytanie: 3039 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek, bali lub rur jest dozwolone wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 3040 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstapić od umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania dzieła?

Pytanie: 3041 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej odmowia wznowienia postępowania?

Pytanie: 3042 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wnosi szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych przy jednostronnym ich rozmieszczeniu?

Pytanie: 3043 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustępy dla pracowników zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 3044 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach ustępów należy zapwnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż:

Pytanie: 3045 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organami wyższego stopnia do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 3046 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 400kV wynoszą:

Pytanie: 3047 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych nie stosuje się do prac wykonywanych:

Pytanie: 3048 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli naprzeciwko kabin są umieszczone pisuary, odległości między ścianą, na której są zainstalowane, a kabinami nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3049 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przejście między rzędami kabin ustępowych powinno mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3050 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 110kV wynoszą:

Pytanie: 3051 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 3052 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość najdalszego stanowiska pracy od ustępu dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3053 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż …….. od stanowiska pracy.

Pytanie: 3054 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna odległość w powietrzu wyznaczająca granicę strefy pracy w pobliżu napięcia dla urządzeń lub instalacji elektycznej której napięcie znamionowe jest mniejsze ok 1kV wynosi:

Pytanie: 3055 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 15kV wynoszą:

Pytanie: 3056 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy wykonywać:

Pytanie: 3057 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, powinny być prowadzone, przez:

Pytanie: 3058 [72] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku gdy kierujący zespołem opuszcza strefę pracy:

Pytanie: 3059 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na kazdych ośmiu pracowników naliczniejszej zmimany wykonujących prace powodujące zabrudzenia ich ciała powinna/ powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 3060 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3061 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczniach z natryskami należy co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3062 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, podlega karze pieniężnej w wysokości:

Pytanie: 3063 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, umieszczane są oficjalnie w:

Pytanie: 3064 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego:

Pytanie: 3065 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m. inn.:

Pytanie: 3066 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie: 3067 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg. ustawy Prawo zamówień publicznych, :konkurs" jest:

Pytanie: 3068 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamwiający może udzielić zamówienia publiczego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, gdy:

Pytanie: 3069 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki, gdy:

Pytanie: 3070 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do udziału w konkursie zamawiający dopuszcza uczestników, którzy:

Pytanie: 3071 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych:

Pytanie: 3072 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zgłoszenia konkursowe które nie zostały wybrane podlegają:

Pytanie: 3082 [45] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy na wniosek GINB może być uchylona aprobata techniczna?

Pytanie: 3083 [45] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie od dnia wydania aprobaty, zaczyna ona obiwązywać?

Pytanie: 3084 [45] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie następuje rozpatrzenie kompletności niosku o wydanie aprobaty technicznej?

Pytanie: 3085 [45] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie następuje wydanie aprobaty technicznej od dnia złożenia pełnej wymaganej dokumentacji?

Pytanie: 3086 [97] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo wodne, refuluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą:

Pytanie: 3087 [97] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dla zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, a w szczególności ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga :

Pytanie: 3088 [97] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

Pytanie: 3089 [97] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przy wznoszeniu obiektów budowlanych oraz wykonywaniu innych robót na obszarach:

Pytanie: 3090 [97] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

Pytanie: 3091 [97] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

Pytanie: 3092 [97] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem właściwym w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa lub dyrektora regionalnego zarządu wodnego, jest:

Pytanie: 3093 [97] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Organem właściwym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli przeciwpowodziowych jest:

Pytanie: 3094 [39] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi sądami dyscyplinarnymi roztrzyga:

Pytanie: 3095 [39] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3096 [39] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wniosek o wyłączenie z udziału w sprawie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3097 [39] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek:

Pytanie: 3098 [39] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej powinno być zakończone, licząc od dnia jego wszczęcia, w terminie:

Pytanie: 3099 [39] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sąd dyscyplinarny I instancji wszczyna postępowanie po otrzymaniu wniosku od:

Pytanie: 3100 [39] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na rozprawę sąd dyscyplinarny wzwywa m.in..:

Pytanie: 3101 [39] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Właściwym organem izby samorządu zawodowego do wykonania kary upomnienia i kary nagany nałożonych przez sąd dyscyplinarny, jest:

Pytanie: 3102 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracodawca powinien zapewnić wodę niezbędną do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej ___ na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi wymagającej zmywania.

Pytanie: 3103 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy poniżej poziomu terenu mogą być lokalizowane pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy?

Pytanie: 3104 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy ispektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębiania pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 3105 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wolnej objętości pomieszczenia powinno przypadac na każdego z pracowników zatrudnionych na jednej zmianie w pomieszczeniach pracy stałej?

Pytanie: 3106 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3111 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na każde…… kobiet zatrudnionych na jednej zmanie powinna przypadać jedna miska ustępowa, lecz nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3112 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na każdych……..mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niż jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3113 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów?

Pytanie: 3114 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych to jadalnia typu?

Pytanie: 3118 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3119 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku należy dołączyć:

Pytanie: 3120 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Drzwi wachadłowe w pomieszczeniu pracy:

Pytanie: 3121 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Stosunek wartości średnich natężęnia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinen być większy niż:

Pytanie: 3122 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy, w których w razie awarii może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia?

Pytanie: 3123 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W co powinny byc wyposażone okna i świetliki w przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwość skraplania wody na stanowisko pracy?

Pytanie: 3124 [147] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wydane pozwolenie na usunięcie drzewa lub przewu znajdującego się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?

Pytanie: 3131 [167] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Program funkcjonalno - użytkowy służy do ustalania:

Pytanie: 3132 [167] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Program funkcjonalno użytkowy służy do:

Pytanie: 3133 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu jadalni typu I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 3134 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu prowadzone sa prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3135 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu o stropie pochyłym wuagamoa wysokości minimalnej stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż ___ (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcji sufitu).

Pytanie: 3136 [167] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co powinien zawierać program funkcjonalno - użytkowy?

Pytanie: 3137 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kodeks postępowania administracyjnego normuje m. in. Postępowania:

Pytanie: 3138 [149] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W gminnej ewidencji zabytków ujęte są m. in.:

Pytanie: 3139 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do obowiązków:

Pytanie: 3140 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy składaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie co ajmniej do wysokości:

Pytanie: 3141 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej niż:

Pytanie: 3142 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3143 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3144 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wydanie pozwolenia na budwę na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym niewpisanym do rejestru zabytków, a ujętym w gminnej ewidencji zabytków:

Pytanie: 3145 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Maksymalny termin wydania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane to:

Pytanie: 3146 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracodawca powinen zapewnić wodę w ilości co najmniej ___. na dobę za każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, i powierzchni wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pytanie: 3147 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3148 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy wysokość pomieszczeń pracy stałej może być obniżona z 3m w przypadku pomieszczeń gdzie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i 3,3m w przypadku pomieszczeń gdzie te czynniki występują?

Pytanie: 3149 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

Pytanie: 3150 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Inwestor winien zawiadomić projektanta (sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę:

Pytanie: 3151 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jeżeli dotyczy:

Pytanie: 3152 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 3153 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie jest:

Pytanie: 3154 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę wymaga:

Pytanie: 3155 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, inwestor jest zobowiązany:

Pytanie: 3156 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3157 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej……… wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3158 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić wymianę powietrza w ciągu godziny:

Pytanie: 3159 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 3160 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 3161 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomiesczeniach biurowych?

Pytanie: 3162 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniach pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez promieniowanie w ilości przekraczającej na stanowiskach pracy ___ należy stosowac nawiewną wentylację miejscową

Pytanie: 3163 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka jest maksymalna temperatura nawiewanego powietrza?

Pytanie: 3164 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku zastosowania w pomieszczeniu pracy wentylacji mechanicznej z recylkulacją powietrza ilość świeżego powietrza nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3165 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji archiektoniczno - budowlanej, remontu uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 3166 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo budowlane przez określenie "dokumentacja powykonawcza" należy rozumieć

Pytanie: 3167 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 3168 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w suterenie, piwnicy lub na poddaszu dopuszcza się zmniejszenie wysokości w świetle do:

Pytanie: 3169 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy zatrudnieniu ilu pracowników na jednej zmianie nie ma obowiązku urządzenia szatni, umywalni, pomieszczeń z natryskami i ustępów oddzielnie dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie: 3170 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szatnie urządzone w suterenach lub w piwnicach przeznaczone dla ponad ………. powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.

Pytanie: 3171 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szatnie w suterenach lub piwnicach muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną, gdy są przeznaczone dla więcej niż:

Pytanie: 3174 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu jadalni typu I powinno przypadać co najmniej ……… powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek.

Pytanie: 3175 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu jadalni należy zapenić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3176 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy?

Pytanie: 3181 [164] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy dokumenty sporządzone w języku obcym, w postępowaniu o zamówienie publiczne, muszą być zawsze składanie z tłumaczenia na język polski?

Pytanie: 3182 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 3183 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 3184 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jadalnia z zapleczem- przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych to jadalnia typu?

Pytanie: 3185 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi najmniejsza powerzchnia jadalni?

Pytanie: 3186 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Powierzchnia jadalni typu I nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3187 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Dzienik budowy prowadzi się:

Pytanie: 3189 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy osoby zajmujące się eksploatacją sieci i urządzeń elektrycznych obowiązane są posiadać potwierdzone kwalifikacje?

Pytanie: 3190 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakich pomieszczeniach pracy nie powinno się stosować recyrkulacji powietrza?

Pytanie: 3191 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracodawca jest zobowiązany dokonywac oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 3192 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zniejszenie wysokości dojścia do stanowiska pracy do ___ m, przy jego odpowienim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą

Pytanie: 3193 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy szerokość ich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3195 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na czyj wniosek może być wymagane powtórzenie egzaminu kwalifkacyjnego?

Pytanie: 3197 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegona terenach zamkniętych?

Pytanie: 3198 [147] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości?

Pytanie: 3200 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych?

Pytanie: 3201 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między rzędami szaf, a ścianą?

Pytanie: 3202 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej …….. zatrudnonych na najliczniejszej zmianie.

Pytanie: 3203 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Na każdego pracownika korzystającego z suszarni powinno przypadać co najmniej …… powierzchni podłogi.

Pytanie: 3204 [87] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jakie przepisy stosuje się do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko?

Pytanie: 3205 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych?

Pytanie: 3206 [53] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych?

Pytanie: 3207 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 3210 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3211 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej……. m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrone w inne skuteczne urządznia ochronne.

Pytanie: 3212 [22] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto stwierdza wpisem do dziennika budowy fakt zamknięcia dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?

Pytanie: 3213 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki dokument zostanie wydany producentowi wyrobu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą?

Pytanie: 3214 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 3215 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W przypadku braku mniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania dla inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji:

Pytanie: 3216 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagające zasilania energią elektryczną, w razie przerwy w dopływie tej energii nie muszą mieć zapewnionego zasilania awaryjnego:

Pytanie: 3217 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy może być usunięty znak bezpieczeństwa?

Pytanie: 3218 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jaki sposób powinny być oznaczone miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w którch istniej ryzyko kolizji z przeszkodami, upaku lub spadania przedmiotów.

Pytanie: 3225 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo- budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie. Kto ustala tryb wydawania pozwoleń?

Pytanie: 3226 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartośc tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co namniej:

Pytanie: 3227 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 3228 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jaki sprzęt ochrony indywidulanej powinien być wyposażony pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika?

Pytanie: 3234 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych?

Pytanie: 3235 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3236 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli podczas procesów pracy wystęuje niebezpiczeństwo oblania pracowników środkai żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku- nie dalej niż…… w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Pytanie: 3237 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do pracy na wysokościach nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

Pytanie: 3238 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pracodawca ma obowiązek zaewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody nie powinny znajdować się dalej niż:

Pytanie: 3239 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto pownien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakłdzie pracy znaków i sygnałów?

Pytanie: 3240 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne w zakładzie powinny być stosowane jako znaki…

Pytanie: 3241 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W pomieszczeniu szatni odzieży własnej powinno przypadać co najmniej ……. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3242 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wspólne szatnie odzieży własnej dla mężczyzn i kobiet mogą być wykonane:

Pytanie: 3243 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach.

Pytanie: 3244 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3245 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Minimalna wysokość krawężnika balustrady wynosi:

Pytanie: 3246 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości należy stosować:

Pytanie: 3247 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Od którego dnia przedstawia się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 3248 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 3249 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wg Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 3250 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy i kiedy strona może wg Kpa zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 3251 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto wg Kpa ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 3252 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Od kiedy wg Kpa organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 3253 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 3254 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy, wg Kpa, organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 3255 [2] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary, poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku, co najmniej:

Pytanie: 3256 [37] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawuje funkcję:

Pytanie: 3257 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć:

Pytanie: 3258 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 3259 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 3263 [40] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy deklaracja zgodności upoważnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą?

Pytanie: 3265 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy osoby kandydujące do składu "komisji kwalifikacyjnej" odnoszące się do stanowisk eksploatacji i dozoru, muszą załączyć wypis z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności?

Pytanie: 3266 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż……. Kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek.

Pytanie: 3267 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi całkowita powierzchnia pomieszczenia do ogrzewania się pracowników:

Pytanie: 3268 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka minimalna powierzchnia powinna przypadać w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników na każdego pracownika naliczniejszej zmiany?

Pytanie: 3269 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W szatniach należy zapewnić przynajmniej ……. wymianę powietrza na godzinę.

Pytanie: 3270 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa:

Pytanie: 3271 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników?

Pytanie: 3272 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jaki wymiar powinny mieć skośne pasy na przemian żółte/czarne lub białe/czerwone stanowiące oznaczenie miejsca niebezpiecznego?

Pytanie: 3273 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto może podjąć decyzję o niestosowaniu przez pracowików znajdujących się w zbiorniku ochron układu oddechowego?

Pytanie: 3274 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kto powinnien ustalić i podać do wiadomości pracowników warunki jakie powinny być spełnione przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym?

Pytanie: 3275 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli sygnał świetlny jest używany zamiast lub razem z sygnałem dźwiękowym, kod tego sygnału:

Pytanie: 3276 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy dermatologiczne środki ochrony skóry należą do środków ochrony indywidualnej?

Pytanie: 3277 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile wynosi minimalna wysokość w świetle pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?

Pytanie: 3278 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W palarni należy zapewnić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciagu godziny.

Pytanie: 3279 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W palarni powinno przypadać co najmniej……… podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, korzystającgo z tego pomieszczenia.

Pytanie: 3280 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Ile powinna wynosić minimalna powierzchnia palarni?

Pytanie: 3281 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy zainteresowana osoba, która nie przystąpiła do egzaminu na stanowisku eksploatacji i dozoru z przyczyn od niej niezależnych, musi wystąpić z ponownym wnioskiem?

Pytanie: 3283 [46] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Opracowanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych należy do:

Pytanie: 3284 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 3285 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 3286 [141] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Czy do "powierzchni sprzedaży" obiektu handlowego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zalicza się powierzchnię zajmowaną przez biura?

Pytanie: 3287 [163] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
W jakiej formie powinna być zawarta umowa o roboty budowlane między wykonawcą generalnym i podwykonawcą lub między podwykonawcami?

Pytanie: 3288 [129] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych mogą wykonywać osoby:

Pytanie: 3289 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, jeżeli żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania w okresie:

Pytanie: 3290 [169] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Podanie pozostawia się bez rozpoznania, gdy:

Pytanie: 3291 [104] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Najbliższy hydrant zewnętrzny winien być oddalony od zewnętrznej ściany budynku chronionego maksymalnie:

Pytanie: 3292 [104] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Wyjścia z obiektów budowlanych, do których konieczne jest doprowadzenie drogi pożarowej powinny mieć połączenie z tą drogą dojściem o:

Pytanie: 3293 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej:

Pytanie: 3294 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3295 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budwę nei wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Pytanie: 3296 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Nie ustala się, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, charakterystyki energetycznej budynków:

Pytanie: 3297 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów należy do obowiązków:

Pytanie: 3298 [1] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich oraz powierzchni zabudowy:

Pytanie: 3299 [69] - Specjalność: IS - P,W,PO,WO,
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

enerpro © 2016