kask kask
Pytania - lista


Akt: [1] Onz: 1.1 Tytuł: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1 [1]
Stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku jest:

Pytanie: 2 [1]
Na terenie budowy można nie umieszczać tablicy informacyjnej, jeżeli realizowane są roboty budowlane polegające na

Pytanie: 3 [1]
Projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego

Pytanie: 4 [1]
W rozumieniu przepisów prawa budowlanego katastrofą budowlaną jest

Pytanie: 5 [1]
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń są udzielane w specjalności

Pytanie: 6 [1]
Czy w sytuacji chwilowej nieobecności kierownika rozbiórki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę terenu budowy

Pytanie: 7 [1]
Niedopuszczalne jest łączenie funkcji:

Pytanie: 8 [1]
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi:

Pytanie: 9 [1]
Koszty wykonania rozbiórki obiektu budowlanego objętego nakazem rozbiórki ponosi

Pytanie: 10 [1]
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 11 [1]
Rozbiórka budynku nie będącego obiektem zabytkowym o wysokości 7 m, oddalonego od granicy działki o 4 m wymaga:

Pytanie: 12 [1]
W zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego należy określić:

Pytanie: 13 [1]
Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren budowy

Pytanie: 14 [1]
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy projektowania:

Pytanie: 15 [1]
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy utrzymania i rozbiórki:

Pytanie: 16 [1]
Ustawa Prawo budowlane normuje sprawy budowy:

Pytanie: 17 [1]
Kierownik budowy, który dopuścił się czynu podlegającego odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w trybie ustawy Prawo budowlane może być pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej jeżeli od dnia zakończenia robót budowlanych na której ten czyn popełnił upłyneło nie więcej niż:

Pytanie: 18 [1]
Czy kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych ustawa Prawo budowlane zalicza do samodzielnych funkcji technicznych?

Pytanie: 19 [1]
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 21 [1]
Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi:

Pytanie: 22 [1]
Osoba, która pozytywnie zdała egzamin na uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielną funkcję techniczną od dnia:

Pytanie: 23 [1]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie bez wpisania się na listę członków właściwego samorządu zawodowego?

Pytanie: 24 [1]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może również wykonywać nadzór inwestorski?

Pytanie: 25 [1]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 26 [1]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ma prawo do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 27 [1]
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 28 [1]
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie Prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 29 [1]
Praktyka przy sporządzaniu projektów wymagana przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane jest to:

Pytanie: 31 [1]
O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek zainteresowanego orzeka:

Pytanie: 32 [1]
Kto w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Pytanie: 33 [1]
Co należy do obowiązków inwestora?

Pytanie: 34 [1]
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy a w szczególności zapewnienie:

Pytanie: 35 [1]
Właściwy organ może w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek:

Pytanie: 36 [1]
Czy ustawę prawo budowlane stosuje się do wyrobisk górniczych?

Pytanie: 37 [1]
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

Pytanie: 38 [1]
Kto jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem budowy?

Pytanie: 39 [1]
Kiedy sporządza się plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie?

Pytanie: 40 [1]
Obowiązki kierownika budowy wymienione w ustawie Prawo budowlane to:

Pytanie: 41 [1]
Kierownik budowy ma prawo:

Pytanie: 42 [1]
Łączenie jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie jest dopuszczalne w zakresie tego samego procesu budowlanego:

Pytanie: 43 [1]
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Pytanie: 44 [1]
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 45 [1]
Kto wyznacza koordynatora przy budowie obiektu budowlanego wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności ?

Pytanie: 46 [1]
Roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenia na budowę, można rozpocząć:

Pytanie: 47 [1]
Kto jest stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę?

Pytanie: 48 [1]
Wg ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć:

Pytanie: 49 [1]
Wg ustawy Prawo Budowlane przez teren budowy należy rozumieć:

Pytanie: 50 [1]
Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć:

Pytanie: 51 [1]
Budowle wg przepisów prawa budowlanego to:

Pytanie: 52 [1]
W rozumieniu ustawy - Prawo budowlane budowlą nie jest:

Pytanie: 53 [1]
Nie jest tymczasowym obiektem budowlanym:

Pytanie: 54 [1]
Przez remont należy rozumieć:

Pytanie: 55 [1]
Do właściwego organu należy zgłosić budowę:

Pytanie: 56 [1]
W zgłoszeniu budowy należy określić:

Pytanie: 57 [1]
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

Pytanie: 58 [1]
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

Pytanie: 59 [1]
Projekt budowlany między innymi powinien zawierać:

Pytanie: 60 [1]
Projekt budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 61 [1]
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 62 [1]
W jakim terminie właściwy organ zobowiązany jest wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, aby uniknąć kary?

Pytanie: 63 [1]
Jaka jest wysokość kary w przypadku nie wydania przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę w określonym terminie:

Pytanie: 64 [1]
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne:

Pytanie: 65 [1]
Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 66 [1]
Czy prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

Pytanie: 67 [1]
Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany na rzecz innej osoby?

Pytanie: 68 [1]
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:

Pytanie: 69 [1]
Minimalny czas obowiązujący inwestora do zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęciu budowy obiektu szkolnego wynosi:

Pytanie: 70 [1]
Rozpoczęcie dostaw energii i wody na potrzeby budowy może nastąpić:

Pytanie: 71 [1]
Za prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny:

Pytanie: 72 [1]
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia powinno być umieszczone na budowie:

Pytanie: 73 [1]
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają, po ich wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej przez:

Pytanie: 74 [1]
Zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych:

Pytanie: 75 [1]
Dziennik budowy jest prawidłowym dokumentem budowy jeżeli został:

Pytanie: 76 [1]
Dla potrzeb budowy można zająć część sąsiedniego budynku, lokalu lub terenu:

Pytanie: 77 [1]
Decyzję o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości, niezbędny do wykonania robót budowlanych, przy braku zgody właściciela nieruchomości wydaje:

Pytanie: 78 [1]
Właściwy organ podejmuje decyzję administracyjną o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości (przy braku zgody jej właściciela) na wniosek:

Pytanie: 79 [1]
Właściwy organ dokonuje wstrzymania prowadzenia robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę:

Pytanie: 80 [1]
W przypadku niewypełnienia obowiązków zawartych w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych właściwy organ:

Pytanie: 81 [1]
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność:

Pytanie: 82 [1]
Jeżeli, po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w ciągu dwóch miesięcy, właściwy organ nie wydał decyzji co do dalszego postępowania, oznacza to:

Pytanie: 83 [1]
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 84 [1]
Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych przysługuje:

Pytanie: 85 [1]
Po stwierdzeniu, że wykonywane roboty budowlane w części obiektu w sposób istotny odbiegają od warunków określonych w pozwoleniu na budowę, właściwy organ:

Pytanie: 86 [1]
Koszty związane z rozbiórką obiektu budowlanego lub jego części, wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, pokrywa:

Pytanie: 87 [1]
Dopuszcza się użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, gdy:

Pytanie: 88 [1]
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane:

Pytanie: 89 [1]
Czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego powinien zawierać:

Pytanie: 90 [1]
Odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego następuje, gdy:

Pytanie: 91 [1]
Kto odpowiada za zgodne z przepisami utrzymanie użytkowanego obiektu budowlanego?

Pytanie: 92 [1]
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej:

Pytanie: 93 [1]
Okresowa kontrola, co najmniej raz w roku, obejmuje swym sprawdzeniem stan technicznej sprawności:

Pytanie: 94 [1]
Instalacje urządzeń służących ochronie środowiska podlegają okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

Pytanie: 95 [1]
Jakie elementy budynku powinny być poddane kontroli corocznej:

Pytanie: 96 [1]
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia co najmniej:

Pytanie: 97 [1]
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów podlega kontroli okresowej:

Pytanie: 98 [1]
Jak często właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzenia badań instalacji odgromowej obiektu budowlanego?

Pytanie: 99 [1]
Obowiązek okresowej kontroli obiektów budowlanych co najmniej raz w roku, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 100 [1]
Okresową kontrolę stanu technicznego grawitacyjnych przewodów kominowych i wentylacyjnych może przeprowadzać zgodnie z przepisami:

Pytanie: 101 [1]
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony, może przeprowadzać:

Pytanie: 102 [1]
Przechowywanie przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej (a w razie potrzeby także instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji oraz urządzeń z nim związanych) należy do obowiązków:

Pytanie: 103 [1]
Właściciel lub zarządca obowiązany jest przechowywać dokumentację obiektu tj. dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, decyzje dot. obiektu oraz dokumenty dot. badań i ekspertyz przez:

Pytanie: 104 [1]
Przez jaki okres czasu powinny być przechowywane zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę?

Pytanie: 105 [1]
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 106 [1]
Do książki obiektu budowlanego powinny być dołączone m.in.:

Pytanie: 107 [1]
Właściwy organ wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego nie użytkowanego lub niewykończonego z wyjątkiem obiektów budowlanych objętych przepisami o ochronie zabytków, gdy obiekt:

Pytanie: 108 [1]
Komu nakazuje właściwy organ rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu jeśli nieużytkowany lub niewykończony obiekt nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia?

Pytanie: 109 [1]
W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zawaleniem się budynku właściwy organ:

Pytanie: 110 [1]
Do przepisów techniczno budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zalicza się:

Pytanie: 111 [1]
Stwierdzone w protokole z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie dla ludzi, mienia, środowiska winny być usunięte przez właściciela, zarządcę lub użytkownika:

Pytanie: 112 [1]
Osoba dokonująca kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń, jest obowiązana do przedstawienia ich w protokole i bezzwłocznego zawiadomienia:

Pytanie: 113 [1]
Katastrofą budowlaną jest:

Pytanie: 114 [1]
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 115 [1]
Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące przyczyn katastrofy budowlanej?

Pytanie: 116 [1]
Postępowanie w sprawie ustalenia przyczyny katastrofy budowlanej prowadzi:

Pytanie: 117 [1]
W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy jest zobowiązany:

Pytanie: 118 [1]
W razie katastrofy budowlanej w budowanym lub rozbieranym obiekcie budowlanym kierownik budowy ma obowiązek:

Pytanie: 119 [1]
Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego:

Pytanie: 120 [1]
W razie katastrofy budowlanej w trakcie budowy organ prowadzący postępowanie obowiązany jest powiadomić:

Pytanie: 121 [1]
Kogo właściwy organ po zakończeniu prac komisji zobowiązuje decyzją do podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej?

Pytanie: 122 [1]
Organem wykonującymi zadania administracji architektoniczno-budowlanej na terenie gminy jest:

Pytanie: 123 [1]
Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wykonują:

Pytanie: 124 [1]
Organem administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu województwa jest:

Pytanie: 125 [1]
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wykonującym zadania:

Pytanie: 126 [1]
Kto wykonuje zadania nadzoru budowlanego na terenie gminy?

Pytanie: 127 [1]
Organami nadzoru budowlanego są:

Pytanie: 128 [1]
Zadania nadzoru budowlanego na szczeblu województwa wykonuje:

Pytanie: 129 [1]
Nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują:

Pytanie: 130 [1]
Do obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:

Pytanie: 131 [1]
Do kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej należy:

Pytanie: 132 [1]
Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić czynności kontrolne na terenie budowy, pomimo, iż jej kierownik jest chwilowo nieobecny?

Pytanie: 133 [1]
Czynności kontrolne obiektów będących w zarządzie obcych państw organ może przeprowadzić:

Pytanie: 134 [1]
Pozwolenie na budowę obiektu użyteczności publicznej wydaje:

Pytanie: 135 [1]
Organem odwoławczym od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez starostę, jako organ I instancji jest:

Pytanie: 136 [1]
Pozwolenie na budowę drogi publicznej wojewódzkiej wydaje:

Pytanie: 137 [1]
Wojewoda jest organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę:

Pytanie: 138 [1]
Organy administracji architektoniczno - budowlanej przekazują organom nadzoru budowlanego:

Pytanie: 139 [1]
Od postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wstrzymaniu budowy można się odwołać do:

Pytanie: 140 [1]
Organem odwoławczym w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest:

Pytanie: 141 [1]
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest właściwy do kontrolowania:

Pytanie: 142 [1]
Wojewoda może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat na wniosek:

Pytanie: 143 [1]
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Pytanie: 144 [1]
Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wnosi się do:

Pytanie: 145 [1]
Kontrolę działalności starosty, jako organu administracji architektoniczno- budowlanej przeprowadza:

Pytanie: 146 [1]
Centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych prowadzi:

Pytanie: 147 [1]
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi na budowie, polecenie podjęcia działań zabezpieczających może wydać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego:

Pytanie: 148 [1]
Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych udziela:

Pytanie: 149 [1]
Czy możliwe jest odstępstwo od wymagań zawartych w rozporządzeniach w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie?

Pytanie: 150 [1]
Wniosek w sprawie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych składa do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane:

Pytanie: 151 [1]
Kierownik budowy który otrzymał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia, wydane przez organ nadzoru budowlanego, ale nadal roboty te realizuje podlega:

Pytanie: 152 [1]
Osoba, która wykonuje samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, nie posiadając prawa do wykonywania tej samodzielnej funkcji technicznej, podlega:

Pytanie: 153 [1]
Właściciel wielorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie prowadzi książki obiektu budowlanego dla tego budynku podlega:

Pytanie: 154 [1]
Kierownik budowy podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 155 [1]
Czy osoba, która została ukarana w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlega również odpowiedzialności zawodowej wg ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 156 [1]
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 157 [1]
Czy niedbałe spełnianie obowiązków przez kierownika budowy może spowodować pociągnięcie go do odpowiedzialności w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 159 [1]
Czy projektant uchylający się od podjęcia nadzoru autorskiego podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 160 [1]
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydany wg. art.96 ustęp 1 ustawy Prawo budowlane za popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność zawodową może być wydany na okres nie dłuższy niż:

Pytanie: 161 [1]
Kto może złożyć do organu właściwego w sprawach uprawnień budowlanych wniosek o ukaranie kierownika budowy niedbale wykonującego swoje obowiązki?

Pytanie: 162 [1]
Wniosek o ukaranie projektanta za uchylanie się od podjęcia nadzoru autorskiego może złożyć do organu właściwego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych:

Pytanie: 163 [1]
Obiekt małej architektury w zrozumieniu ustawy prawo budowlane jest:

Pytanie: 164 [1]
Budynek jednorodzinny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest to budynek wolnostojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w którym:

Pytanie: 165 [1]
Czy budynek wolnostojący w którym wydzielono jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy może być uznany za budynek jednorodzinny w zrozumieniu przepisów prawa budowlanego?

Pytanie: 166 [1]
Wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe zaliczane są przez przepisy prawa budowlanego do:

Pytanie: 167 [1]
Niewielkie obiekty służące rekreacji takie jak piaskownice, huśtawki są przez ustawę Prawo budowlane zaliczane do:

Pytanie: 168 [1]
Wykonywana, bez pozwolenia na budowę, nadbudowa jednorodzinnego domu mieszkalnego z naruszeniem istotnych przepisów techniczno - budowlanych podlega:

Pytanie: 170 [1]
Po stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych, po ich wcześniejszym wstrzymaniu, właściwy organ:

Pytanie: 171 [1]
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ wydaje:

Pytanie: 172 [1]
Do użytkowania obiektu budowlanego, przy wymaganym pozwoleniu na budowę i braku sprzeciwu właściwego organu, można przystąpić najwcześniej w terminie:

Pytanie: 173 [1]
Którą z niżej wymienionych kar może zostać ukarany projektant za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie wg. przepisów ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 174 [1]
Jakie uprawnienia budowlane stanowią podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w określonej specjalności?

Pytanie: 175 [1]
Czy pracę w organach nadzoru budowlanego zalicza się do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych?

Pytanie: 885 [1]
Projekt budowlany winien być sporządzony:

Pytanie: 1660 [1]
Jakie projekty budowlane nie wymagają sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego?

Pytanie: 1661 [1]
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

Pytanie: 1662 [1]
Komu może być wydane pozwolenie na budowę?

Pytanie: 1663 [1]
Czy w trakcie prowadzenia robót budowlanych obiektu liniowego, kierownik budowy jest obowiązany wprowadzać zmiany w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ?

Pytanie: 1664 [1]
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 1666 [1]
Organ nadzoru budowlanego ustala wysokość opłaty legalizacyjnej za wybudowanie obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia wydając :

Pytanie: 1667 [1]
Jakiego dokumentu nie zwraca organ nadzoru budowlanego inwestorowi, po zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ?

Pytanie: 1668 [1]
Osoba dokonująca kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² jest obowiązana zawiadomić właściwy organ o przeprowadzanej kontroli:

Pytanie: 1669 [1]
Jak często należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW ? (art.62 ust.1pkt 5 lit.a)

Pytanie: 1670 [1]
Gdzie w budynku dworca lotniczego (o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2), właściciel lub zarządca jest obowiązany umieścić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ?

Pytanie: 1671 [1]
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu, właściwy organ nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze:

Pytanie: 1672 [1]
Protokół z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzający zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, ma obowiązek przesłać do właściwego organu:

Pytanie: 1673 [1]
Kto ponosi koszty zabezpieczenia obiektu budowlanego po katastrofie budowlanej ?

Pytanie: 1674 [1]
W razie katastrofy budowlanej organ nadzoru budowlanego może nakazać właścicielowi lub zarządcy, zabezpieczenie miejsca katastrofy w drodze:

Pytanie: 1675 [1]
Organem uprawnionym do wydania decyzji nakazującej przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu budowlanego jest:

Pytanie: 1676 [1]
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wydaniu polecenia usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przez starostę, wójta, burmistrza, prezydenta:

Pytanie: 1677 [1]
Organem uprawnionym do ukarania z tytułu utrzymania obiektu w złym stanie technicznym jest

Pytanie: 1678 [1]
Nie przesłanie protokółu z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzającego zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, wg ustawy Prawo budowlane podlega karze:

Pytanie: 1887 [1]
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane to obiekty:

Pytanie: 1894 [1]
Kiedy należy stosować warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności:

Pytanie: 2093 [1]
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 3014 [1]
Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego:

Pytanie: 3015 [1]
Organem administracji architektoniczno - budowlanej na szczeblu wojwództwa jest:

Pytanie: 3016 [1]
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w terminie:

Pytanie: 3017 [1]
Czy niedbałe wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego może spowodować pociągnięcie osoby pełniącej ten nadzór do odpowiedzialnościzawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 3139 [1]
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do obowiązków:

Pytanie: 3144 [1]
Wydanie pozwolenia na budwę na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym niewpisanym do rejestru zabytków, a ujętym w gminnej ewidencji zabytków:

Pytanie: 3145 [1]
Maksymalny termin wydania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane to:

Pytanie: 3149 [1]
Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

Pytanie: 3150 [1]
Inwestor winien zawiadomić projektanta (sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę:

Pytanie: 3151 [1]
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jeżeli dotyczy:

Pytanie: 3152 [1]
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 3153 [1]
Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie jest:

Pytanie: 3154 [1]
Pozwolenia na budowę wymaga:

Pytanie: 3155 [1]
W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, inwestor jest zobowiązany:

Pytanie: 3159 [1]
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 3165 [1]
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji archiektoniczno - budowlanej, remontu uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 3166 [1]
Wg ustawy Prawo budowlane przez określenie "dokumentacja powykonawcza" należy rozumieć

Pytanie: 3167 [1]
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 3182 [1]
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 3258 [1]
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 3259 [1]
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 3293 [1]
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej:

Pytanie: 3294 [1]
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3295 [1]
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budwę nei wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Pytanie: 3296 [1]
Nie ustala się, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, charakterystyki energetycznej budynków:

Pytanie: 3297 [1]
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów należy do obowiązków:

Pytanie: 3298 [1]
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich oraz powierzchni zabudowy:


Akt: [2] Onz: 1.2A-2 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422
Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 176 [2]
W garażu do przetrzymywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, wysokość w świetle konstrukcji powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 177 [2]
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynkach poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż:

Pytanie: 178 [2]
Zespół zabezpieczający, uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji wodociągowej w budynku, należy instalować:

Pytanie: 179 [2]
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zestaw wodomierza głównego powinno się sytuować:

Pytanie: 180 [2]
Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej, jeżeli nie występują szczególne wymagania określone w przepisach, odległość zabudowy od granicy działki ( przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi) powinna w

Pytanie: 181 [2]
Odległość budynku jednorodzinnego od granicy działki budowlanej, przy równoległym sytuowaniu do granicy ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych (przy spełnieniu wymagań przeciwpożarowych) i przy niezabudowanej działce sąsied

Pytanie: 182 [2]
W jakich budynkach może nie być zapewniony stały obieg wody w instalacji ciepłej wody

Pytanie: 183 [2]
Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

Pytanie: 184 [2]
Instalację kanalizacyjną stanowią połączone przewody wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami:

Pytanie: 186 [2]
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacji w budynku do przewodów wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń :

Pytanie: 187 [2]
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do kanałów wentylacyjnych pomieszczeń jest:

Pytanie: 188 [2]
W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do kanalizacji deszczowej, dopuszczalne jest odprowadzenie:

Pytanie: 189 [2]
W przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej, przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku można łączyć z instalacją kanalizacyjną:

Pytanie: 190 [2]
Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:

Pytanie: 191 [2]
Zasilanie z kotła na paliwo stałe może być dopuszczone w instalacji wyposażonej w:

Pytanie: 192 [2]
Jaką temperaturę obliczeniową przyjmuje się dla ogrzewanych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej?

Pytanie: 193 [2]
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się w wodnych instalacjach grzewczych stosowania temperatury nośnika ciepła przekraczającego:

Pytanie: 194 [2]
Do jakiej mocy cieplnej nominalnej kotły na paliwo stałe powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń?

Pytanie: 195 [2]
W magazynach oleju opałowego może być stosowane wyłącznie ogrzewanie:

Pytanie: 196 [2]
Szerokość jezdni dojazdu do działki budowlanej od drogi publicznej nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 197 [2]
Minimalna szerokość dojazdu do drogi publicznej powinna wynosić:

Pytanie: 198 [2]
Ciąg pieszo-jezdny zapewniający dojazd i dojście do działki budowlanej powinien mieć szerokość nie mniejszą niż:

Pytanie: 199 [2]
Pytanie nieaktualne. Czy mo?na wewn?trz budynku stosowa? przewody kominowe z rur stalowych?

Pytanie: 201 [2]
Stosowanie zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku jest:

Pytanie: 202 [2]
Wydzielone lub oddylatowane od konstrukcji budynku trzony kominowe:

Pytanie: 203 [2]
Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do mieszkań przyjmowany w projekcie budowlanym na osobę przewidywaną na pobyt stały, nie powinien być mniejszy niż:

Pytanie: 204 [2]
Jeżeli w budynku będzie występował przepływ powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami, jaki kierunek tego przepływu należy zapewnić?

Pytanie: 205 [2]
Od jakiej wydajności w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.

Pytanie: 206 [2]
W przewodach gazowych doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, ciśnienie gazu nie powinno być wyższe niż:

Pytanie: 207 [2]
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej:

Pytanie: 208 [2]
Instalowanie gazomierzy we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi:

Pytanie: 209 [2]
Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone o co najmniej:

Pytanie: 210 [2]
Pomieszczenia (poza pomieszczeniami technicznymi), w których instalowane są urządzenia gazowe, powinny:

Pytanie: 211 [2]
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

Pytanie: 212 [2]
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać po zaniku oświetlenia podstawowego co najmniej przez:

Pytanie: 213 [2]
Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez okres nie krótszy niż:

Pytanie: 214 [2]
W jednym szybie budynków mieszkalnych można umieszczać nie więcej niż:

Pytanie: 215 [2]
W przypadku wznoszenia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego, budowa musi być poprzedzona:

Pytanie: 216 [2]
Budynki mieszkalne oraz części tych budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe (charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi ZL) zalicza się do kategorii:

Pytanie: 217 [2]
Wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) powinny wynosić co najmniej:

Pytanie: 218 [2]
Klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do jednej z kategorii ZL zależy od:

Pytanie: 219 [2]
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściana, strop) mogą być wykonane:

Pytanie: 220 [2]
Na wyjściach dróg ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi:

Pytanie: 222 [2]
Dodatkowe, własne ujęcie wody powinny mieć działki budowlane przeznaczone na:

Pytanie: 223 [2]
Instalację wody zimnej w szpitalach i sanatoriach należy zaopatrywać:

Pytanie: 224 [2]
Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów:

Pytanie: 225 [2]
W pomieszczeniach kuchennych lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej:

Pytanie: 226 [2]
Czy działki budowlane przeznaczone pod zabudowę zagrodową lub rekreację indywidualną:

Pytanie: 227 [2]
Minimalna odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej nić 35m3, przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m, wynosi:

Pytanie: 228 [2]
W budynkach użyteczności publicznej minimalna wysokość balustrad, mierzona do wierzchu poręczy wynosi:

Pytanie: 229 [2]
Pomieszczenie gospodarcze w budynku to:

Pytanie: 230 [2]
Budynek zamieszkania zbiorowego to:

Pytanie: 231 [2]
Który z wymienionych obiektów jest budynkiem użyteczności publicznej?

Pytanie: 232 [2]
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknięciem, nie może przekraczać:

Pytanie: 233 [2]
Zabrania się stosowania balkonów użytkowanych przez ludzi, na kondygnacjach usytuowanych nad terenem:

Pytanie: 234 [2]
W budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem zabrania się stosowania:

Pytanie: 235 [2]
W budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25,0 m nad terenem dopuszcza się stosowanie:

Pytanie: 236 [2]
Tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym stropów, schodów lub pomostów roboczych umieszcza się:

Pytanie: 237 [2]
W budynkach wysokich (W) należy zapewnić wyjście na dach:

Pytanie: 238 [2]
Najmniejsza odległość osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do picia od szczelnego zbiornika nieczystości (i podobnych urządzeń) powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 239 [2]
Dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych z dachów dla budynków:

Pytanie: 240 [2]
Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 241 [2]
Na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną należy urządzić, jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, co najmniej:

Pytanie: 242 [2]
Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów lub drutu kolczastego dopuszczalne jest w przypadku:

Pytanie: 243 [2]
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić nie więcej niż:

Pytanie: 244 [2]
Minimalna wysokość (w świetle) pokoi w budynkach mieszkalnych winna wynosić:

Pytanie: 245 [2]
Zgodę na wykonanie podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych poniżej poziomu terenu wydaje:

Pytanie: 246 [2]
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany powinny mieć powierzchnie zmywalne:

Pytanie: 247 [2]
Budynek zaliczany do grupy wysokościowe (WW) to budynek:

Pytanie: 248 [2]
Kubatura pomieszczenia łazienki mającego wentylację grawitacyjną przy zainstalowanym urządzeniu pobierającym powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 249 [2]
Jaka powinna być minimalna kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną, w której instaluje się centralne doprowadzenie ciepłej wody lub elektryczne urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowe?

Pytanie: 250 [2]
Powierzchnia kabiny natryskowej dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 251 [2]
Kabina natryskowa zamknięta z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż:

Pytanie: 252 [2]
Bezpośrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdować się:

Pytanie: 253 [2]
Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniach powinny mieć szerokość w świetle:

Pytanie: 254 [2]
Wysokość pomieszczeń technicznych i gospodarczych nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 255 [2]
Minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy (poza budynkami jednorodzinnymi i wnętrzami mieszkań wielopoziomowych) powinna wynosić:

Pytanie: 256 [2]
Jaką minimalną szerokość powinna mieć stalowa drabina włazowa w wejściu na komin lub maszt?

Pytanie: 257 [2]
Minimalna szerokość drogi manewrowej dla samochodów w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych), przy usytuowaniu stanowisk pod kątem 45 st. powinna wynosić:

Pytanie: 258 [2]
Odległość zabudowy od granicy działki budowlanej z otworami okiennymi lub drzwiowymi, jeżeli z warunków nie wynikają inne wymagania, powinna wynosić:

Pytanie: 259 [2]
Odległość urządzenia zsypowego w budynku od drzwi wejściowych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 260 [2]
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie:

Pytanie: 261 [2]
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem nie mogą być instalowane:

Pytanie: 263 [2]
Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wysokość ta wynosi:

Pytanie: 264 [2]
W celu zapewnienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, minimalna szerokość utwardzonego dojścia powinna wynosić:

Pytanie: 265 [2]
Odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym ( dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie ) nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 266 [2]
Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż:

Pytanie: 267 [2]
Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przeszkodą powinna wynosić dla dźwigów osobowych:

Pytanie: 268 [2]
Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi oznaczonej:

Pytanie: 269 [2]
Wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni powinny wynosić co najmniej:

Pytanie: 270 [2]
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowane pod kątem 90 st. do krawędzi jezdni powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 271 [2]
Łączna powierzchnia otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie powinna przekraczać:

Pytanie: 272 [2]
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza:

Pytanie: 273 [2]
Minimalna szerokość skrzydła drzwiowego drzwi wahadłowych dwuskrzydłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne wynosi:

Pytanie: 275 [2]
Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać:

Pytanie: 276 [2]
Nieobudowane schody zewnętrzne w garażach mogą służyć jako wyjście ewakuacyjne w sytuacji, gdy poziom parkowania leży nad poziomem terenu urządzonego przy budynku nie wyżej niż:

Pytanie: 277 [2]
W budynkach tymczasowych ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta poza lico ścian zewnętrznych co najmniej o:

Pytanie: 278 [2]
Wystawy sklepowe i gabloty reklamowe nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 metra - przy zachowania użytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niż:

Pytanie: 279 [2]
Minimalna odległość od ścian, do których są przymocowane poręcze, przy schodach i pochylniach wynosi:

Pytanie: 281 [2]
Jako wyjście z klatki schodowej na dach w budynkach wysokich (W) należy stosować drzwi o wysokości co najmniej:

Pytanie: 282 [2]
W budynku jednorodzinnym wartość współczynnika przenikania ciepła Uk dla stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, przy ti>16°C, wynosi:

Pytanie: 283 [2]
Warunek oszczędności energii i izolacyjności cieplnej dla budynku jednorodzinnego jest spełniony, jeżeli:

Pytanie: 284 [2]
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Pytanie: 285 [2]
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż:

Pytanie: 286 [2]
Minimalne nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci, poza zabudową śródmiejską, powinno wynosić:

Pytanie: 287 [2]
Umieszczenie na ogrodzeniu ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego , tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów jest:

Pytanie: 288 [2]
W dźwigi osobowe należy wyposażać:

Pytanie: 289 [2]
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:

Pytanie: 290 [2]
Czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny dla pokoju mieszkalnego winien być zapewniony w godzinach:

Pytanie: 291 [2]
Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej:

Pytanie: 292 [2]
Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej:

Pytanie: 293 [2]
W drzwiach wejściowych do budynku oraz wejściowych do mieszkań, wysokość progów nie może przekraczać:

Pytanie: 294 [2]
Zainstalowanie do budynku schodów lub pochylni ruchomych:

Pytanie: 295 [2]
Maksymalna wysokość stopni schodów w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wynosi:

Pytanie: 296 [2]
Szerokość biegu i spocznika schodów w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 297 [2]
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 298 [2]
Maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodów stałych w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić nie więcej niż:

Pytanie: 299 [2]
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie może być większa niż:

Pytanie: 300 [2]
Suma dwóch wysokości i jednej szerokości stopnia schodów wewnętrznych stałych powinna wynosić:

Pytanie: 301 [2]
Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 302 [2]
W budynkach zakładów opieki zdrowotnej jako dopuszczonych do ruchu pacjentów dopuszcza się stosowanie schodów:

Pytanie: 303 [2]
Maksymalne nachylenie zewnętrznej pochylni dojazdowej bez przekrycia do garażu podziemnego jednopoziomowego powinno wynosić:

Pytanie: 304 [2]
Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 305 [2]
Przestrzeń manewrowa na spoczniku, związanym z pochylnią przed wejściem do budynku, poza polem otwierania drzwi wejściowych do budynku, powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i wynosić co najmniej:

Pytanie: 306 [2]
Minimalna wysokość w świetle pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych, przy stałym poziomie stropu, wynosi:

Pytanie: 307 [2]
Pomieszczenia przeznaczone do pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć minimalną wysokość w świetle:

Pytanie: 308 [2]
Minimalna wysokość pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych wynosi:

Pytanie: 309 [2]
Do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego drzwi powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 311 [2]
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane to obiekty:

Pytanie: 312 [2]
Zgodnie z przyjętym w przepisach podziałem, budynki wysokie (W) to:

Pytanie: 313 [2]
Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną, przy zastosowaniu urządzenia gazowego pobierającego powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 314 [2]
Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż:

Pytanie: 315 [2]
Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej:

Pytanie: 316 [2]
W budynku wielorodzinnym szerokość (w świetle ścian) pokoju sypialnego, przewidzianego dla dwóch osób, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 317 [2]
Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż:

Pytanie: 318 [2]
Zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody od strony instalacji należy instalować:

Pytanie: 319 [2]
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpania wody nie mniej niż:

Pytanie: 320 [2]
W instalacji wodociągowej budynku ciśnienie wody, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym:

Pytanie: 321 [2]
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku poza hydrantem p. poż. przed każdym punktem czerpalnym nie powinno być większe niż:

Pytanie: 322 [2]
Jeżeli minimalne ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku nie może być uzyskane, ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy:

Pytanie: 323 [2]
Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego zgodnie z:

Pytanie: 324 [2]
W przypadku połączenia zewnętrznej instalacji zimnej wody na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w więcej niż w jednym miejscu należy:

Pytanie: 325 [2]
Zestaw wodomierza głównego może być umieszczony w studzience, poza budynkiem, jeżeli:

Pytanie: 326 [2]
Obejście przeciwporażeniowe zestawu wodomierzowego wymagane jest w przypadku, gdy instalacja wykonana jest z rur:

Pytanie: 327 [2]
Studzienka wodomierzowa powinna mieć otwór włazowy o średnicy co najmniej:

Pytanie: 328 [2]
W przypadku budynku wyposażonego w umywalki wymóg doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy:

Pytanie: 329 [2]
Skanalizowanie pomieszczeń położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania:

Pytanie: 330 [2]
Czy może być skanalizowana piwnica w budynku mieszkalnym położona poniżej poziomu, z którego nie jest możliwy krótkotrwale grawitacyjny spływ ścieków?

Pytanie: 331 [2]
Pozioma odległość przewodów wentylacyjnych kanalizacji w budynku od górnych krawędzi okien i drzwi powinna wynosić:

Pytanie: 332 [2]
Elementy wywiewne pionów grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być:

Pytanie: 333 [2]
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzane jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górną krawędzi drzwi i okien znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż:

Pytanie: 334 [2]
Czy przewody wentylujące rury kanalizacyjne mogą być wprowadzane do przewodów spalinowych?

Pytanie: 335 [2]
Czy przewody wentylujące piony kanalizacyjne mogą być wprowadzane do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi?

Pytanie: 336 [2]
Dokąd mogą być odprowadzone wody opadowe z dachów?

Pytanie: 337 [2]
Dokąd mogą być odprowadzone wody opadowe z tarasów?

Pytanie: 338 [2]
Czy wody opadowe gromadzone w zbiorniku retencyjnym mogą być wykorzystane do spłukiwania toalet?

Pytanie: 339 [2]
Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:

Pytanie: 340 [2]
Na działce przewidzianej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi,w razie braku warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ścieki sanitarne mogą być odprowadzane do bezodpływowego zbiornika, jeżeli ich ilość nie przekracza:

Pytanie: 341 [2]
Które działki budowlane powinny mieć dodatkowe własne ujęcie wody?

Pytanie: 342 [2]
Działki przeznaczone pod budowę letnich domów rekreacyjnych:

Pytanie: 343 [2]
W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych:

Pytanie: 344 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni do granicy działki:

Pytanie: 345 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni do budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości:

Pytanie: 346 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę do picia od szczelnych zbiorników nieczystości powinna wynosić:

Pytanie: 347 [2]
Minimalna odległość studni (nie wymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej) dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód:

Pytanie: 348 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę do picia od przewodu rozsączającego ścieki kanalizacji lokalnej bez urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków, powinna wynosić:

Pytanie: 349 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie wymagającej ustanowienia strefy ochronnej od granicy działki, może być mniejsza niż 5,0 m licząc od osi studni w wypadku:

Pytanie: 350 [2]
Usytuowanie studni wspólnej na granicy dwóch działek, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochrony sanitarnej jest możliwe, jeżeli:

Pytanie: 351 [2]
Część nadziemna studni kopanej nie wyposażonej w urządzenia pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 352 [2]
Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 353 [2]
Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenia pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 354 [2]
Jaką szerokość powinna mieć nawierzchnia utwardzona wokół studni wierconej?

Pytanie: 355 [2]
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną może mieć miejsce, jeżeli:

Pytanie: 356 [2]
Zbiorniki na nieczystości ciekłe pochodzenia zwierzęcego na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną, mogą być stosowane, jeżeli:

Pytanie: 357 [2]
Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 358 [2]
Odległość pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłeo pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie wielorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 359 [2]
W zabudowie jednorodzinnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 360 [2]
Odległość pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników na nieczystości ciekłe od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 361 [2]
Usytuowanie zbiornika na nieczystości ciekłe przy granicy sąsiada jest możliwe, jeżeli:

Pytanie: 362 [2]
Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjną co najmniej:

Pytanie: 363 [2]
Przepływowe szczelne osadniki podziemne stanowiące część indywidualnego urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych służące do oczyszczania wstępnego:

Pytanie: 364 [2]
Odległość neutralizatora ścieków od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych powinna wynosić:

Pytanie: 365 [2]
Odległość osadników błota od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych do pomieszczań przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 366 [2]
Przygotowanie ciepłej wody z wykorzystaniem instalacji ogrzewczej:

Pytanie: 367 [2]
Stały obieg wody w instalacji ciepłej wody należy stosować:

Pytanie: 368 [2]
Minimalna temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych powinna wynosić:

Pytanie: 369 [2]
Możliwość podwyższenia temperatury ciepłej wody do minimum 70°C i nie wyższej niż 80 st. C należy zagwarantować:

Pytanie: 370 [2]
Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody przed wzrostem ciśnienia i temperatury ponad wielkość dopuszczalną powinno być zgodne:

Pytanie: 371 [2]
W budynkach, poza jednorodzinnymi, zagrodowymi i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody o konieczności zainstalowania stałego obiegu wody decyduje:

Pytanie: 372 [2]
W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg ciepłej wody, także na odcinkach przewodów prowadzących do punktów czerpalnych, o objętości wewnątrz przewodu powyżej:

Pytanie: 373 [2]
Temperatura ciepłej wody uzyskiwanej w punktach czerpalnych instalacji ciepłej wody powinna być:

Pytanie: 374 [2]
W instalacji ciepłej wody wymagane jest przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż:

Pytanie: 375 [2]
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

Pytanie: 376 [2]
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody:

Pytanie: 377 [2]
Jaką minimalną temperaturę powinna mieć woda używana do okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody w budynkach?

Pytanie: 378 [2]
W armaturze czerpalnej i mieszającej przewód ciepłej wody powinien być podłączony:

Pytanie: 379 [2]
W których z niżej wymienionych budynków należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody?

Pytanie: 380 [2]
Stosowanie ogrzewania pomieszczeń za pomocą pieców na paliwo stałe w budynkach o wysokości powyżej 4 kondygnacji jest:

Pytanie: 382 [2]
Centralną sieć odpowietrzającą instalację c.o. można stosować:

Pytanie: 383 [2]
Instalacja ogrzewania wodnego zabezpieczona przeponowym naczyniem w zbiorczym nie może być zasilana:

Pytanie: 384 [2]
Pompa obiegowa centralnego ogrzewania jest częścią:

Pytanie: 385 [2]
Czy instalacja wentylacji mechanicznej może pełnić funkcję ogrzewania powietrznego?

Pytanie: 386 [2]
Automatyczne regulatory dopływu ciepła do grzejników należy stosować:

Pytanie: 387 [2]
Zawór automatycznej regulacji przy grzejniku w pokoju mieszkalnym powinien umożliwić obniżenie temperatury w pomieszczeniu do wielkości nie niższej niż:

Pytanie: 388 [2]
Urządzenia automatycznej regulacji dopływu ciepła, odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych, powinny być stosowane:

Pytanie: 389 [2]
Rozmieszczenie armatury odcinającej w instalacji ogrzewczej powinno zapewniać:

Pytanie: 390 [2]
W budynku ogrzewanym z przerwami wodna instalacja ogrzewcza powinna być:

Pytanie: 391 [2]
Ciepłomierzy do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku można nie stosować:

Pytanie: 392 [2]
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi maksymalna temperatura czynnika grzejnego nie może przekraczać:

Pytanie: 393 [2]
Stosowanie ogrzewania parowego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest:

Pytanie: 394 [2]
Kotły na olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane:

Pytanie: 395 [2]
Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2000 kW powinny być instalowane:

Pytanie: 396 [2]
Wentylacja nawiewna i wywiewna w magazynie oleju opałowego powinna zapewniać:

Pytanie: 397 [2]
W magazynie oleju opałowego można stosować:

Pytanie: 398 [2]
Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej:

Pytanie: 399 [2]
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć minimalny wymiar:

Pytanie: 400 [2]
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć:

Pytanie: 401 [2]
Kominki z otwartym paleniskiem mogą być przyłączone:

Pytanie: 402 [2]
W jakim celu w niektórych pomieszczeniach stosuje się wentylację mechaniczną nadciśnieniową?

Pytanie: 403 [2]
Czy w instalacjach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, można łączyć ze sobą przewody z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i różnych wymaganiach sanitarno zdrowotnych?

Pytanie: 404 [2]
W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych wyposażonych w wentylację mechaniczną i klimatyzację, a użytkowanych okresowo, wentylacja ta powinna działać:

Pytanie: 405 [2]
Jaką maksymalną wysokość należy przyjmować do obliczania wentylowanej kubatury hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej użytkowanych okresowo, jeżeli wysokości tych pomieszczeń jest większa niż 4m?

Pytanie: 406 [2]
W jakim przypadku w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych, wyposażonych w wentylację mechaniczną należy zapewnić stałą półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w wykorzystaniu tych pomieszczeń?

Pytanie: 407 [2]
Jaki rodzaj wentylacji należy stosować w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z paleniskiem na paliwo stale, olejowe lub gazowe i odprowadzeniem spalin jeżeli urządzenia te pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym się znajdują?

Pytanie: 408 [2]
W instalacjach wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewnego przy wydajności co najmniej:

Pytanie: 409 [2]
Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym od krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 410 [2]
Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego terenowych i ściennych czerpni powietrza wentylacyjnego od powierzchni terenu powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 411 [2]
Czerpnia terenowa lub ścienna powinna znajdować się w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych na więcej niż 20 samochodów w odległości co najmniej:

Pytanie: 412 [2]
Jakie warunki należy spełnić dla czerpni powietrza wentylacyjnego sytuowanych na dachu budynku?

Pytanie: 413 [2]
Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się powyżej powierzchni dachu co najmniej:

Pytanie: 414 [2]
Czerpnia powietrza usytuowana na dachu budynku powinna być tak lokalizowana, aby jej minimalna odległość od wywiewek kanalizacyjnych wynosiła:

Pytanie: 416 [2]
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, jeżeli zostanie zachowana odległość w poziomie od okien:

Pytanie: 417 [2]
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku jeżeli zostanie zachowana odległość od okien powyżej lub poniżej wyrzutni, co najmniej:

Pytanie: 418 [2]
Przewody powietrzne instalacji klimatyzacji powinny mieć:

Pytanie: 419 [2]
Przewody instalacji powietrznych stosowane do recyrkulacji i prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia powinny mieć izolację:

Pytanie: 420 [2]
Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekłe lub gazowe, pod warunkiem zastosowania urządzeń zabezpieczających, automatycznie wyłączających ogrzewanie po osiągnięciu temperatury:

Pytanie: 421 [2]
Wentylatory instalacji oddymiajacej powinny być odporne na działanie temperatury:

Pytanie: 422 [2]
Jaką klasę powinny mieć wentylatory, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 st. C:

Pytanie: 423 [2]
Samoczynne urządzenia oddymiające należy stosować w garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej:

Pytanie: 424 [2]
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrzne, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia i na wysokości 3,5 m od poziomu podłogi nie może przekroczyć:

Pytanie: 425 [2]
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrzne, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia i wysokości poniżej 3,5 m nie może przekroczyć:

Pytanie: 426 [2]
W budynku z ogrzewaniem powietrznym i wylotami powietrza na wysokości 2 m od podłogi maksymalna temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu nie może przekraczać:

Pytanie: 427 [2]
Grzejniki w budynku przedszkola:

Pytanie: 429 [2]
W pomieszczeniach klimatyzowanych z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza, temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody powinna być:

Pytanie: 430 [2]
Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie budynku w celu sprawdzenia współczynnika E jest zbędne dla:

Pytanie: 431 [2]
Do jakiej wartości dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno-wyciągową w budynku mieszkalnym, hotelu, motelu i pensjonacie?

Pytanie: 432 [2]
Jaka powinna być minimalna kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną w której instaluje się urządzenie gazowe pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia?

Pytanie: 434 [2]
Minimalna wysokość instalacyjnego kanału przechodniego o długości większej niż 4 m oraz studzienki rewizyjnej w budynku powinna wynosić w świetle co najmniej:

Pytanie: 435 [2]
Urządzenia do pomiaru zużycia gazu instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o:

Pytanie: 436 [2]
W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli, maksymalna liczbie butli w baterii nie może przekraczać:

Pytanie: 437 [2]
Minimalna odległość przewodów elektrycznych od rur gazowych ułożonych poziomo wynosi:

Pytanie: 438 [2]
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach:

Pytanie: 439 [2]
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować we wszystkich pomieszczeniach?

Pytanie: 440 [2]
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

Pytanie: 441 [2]
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować między innymi w pomieszczeniach:

Pytanie: 442 [2]
Kiedy oświetlenie ewakuacyjne jest wymagane w pomieszczeniach razem z oświetleniem bezpieczeństwa?

Pytanie: 443 [2]
Oświetlenie ewakuacyjne od zaniku oświetlenia podstawowego powinno działać przez co najmniej:

Pytanie: 444 [2]
Wymagana odległość pozioma i pionowa stacji transformatorowej od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi:

Pytanie: 445 [2]
Miejsce montażu złącza instalacji elektrycznej powinno się znajdować:

Pytanie: 446 [2]
W instalacjach elektrycznych budynku przewód ochronny i neutralny należy stosować:

Pytanie: 447 [2]
W instalacjach elektrycznych odbiorczych budynku w celu uzupełniającej ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim, należy stosować:

Pytanie: 448 [2]
W instalacjach elektrycznych budynku w celu ochrony nadprądowej obwodów odbiorczych należy stosować:

Pytanie: 449 [2]
Kiedy należy stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe?

Pytanie: 450 [2]
W jaki sposób powinny być prowadzone trasy przewodów instalacji elektrycznej w budynkach?

Pytanie: 451 [2]
W instalacjach elektrycznych należy stosować przewody z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza:

Pytanie: 452 [2]
Z jakiego materiału należy stosować żyły przewodów w instalacjach elektrycznych?

Pytanie: 453 [2]
W jakim miejscu umieszcza się przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Pytanie: 454 [2]
Odcięcie dopływu prądu w budynku wyłącznikiem przeciwpożarowym:

Pytanie: 455 [2]
Jako uziomy w instalacji elektrycznej należy wykorzystywać:

Pytanie: 456 [2]
Jakie instalacje można przeprowadzać przez mieszkania w budynku wielorodzinnym?

Pytanie: 457 [2]
Minimalna grubość tynku przykrywająca elektryczny przewód podtynkowy wynosi:

Pytanie: 458 [2]
Minimalna ilość wyodrębnionych obwodów odbiorczych w instalacji elektrycznej w mieszkaniu:

Pytanie: 459 [2]
Którędy należy prowadzić główne ciągi instalacji telekomunikacyjnych w budynku wymagającym wyposażenia w te instalacje?

Pytanie: 1695 [2]
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

Pytanie: 1696 [2]
Budynek centrali telefonicznej stanowiący strefę pożarową zalicza się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania do grupy obiektów

Pytanie: 1697 [2]
Jakie wymagania klas odporności ogniowej elementów konstrukcji nośnej stawia się budynkowi o klasie odporności pożarowej E

Pytanie: 1698 [2]
Ściany wewnętrzne i stropy w budynku o odporności pożarowej B lub C, stanowiące obudowę klatki schodowej, powinny mieć klasę odporności ogniowej

Pytanie: 1699 [2]
Ruchome schody i pochylnie zaliczane są do dróg ewakuacyjnych:

Pytanie: 1700 [2]
Minimalna powierzchnia niezamkniętej kabiny natryskowej, stanowiącej wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych wynosi:

Pytanie: 1878 [2]
Minimalna odległość między budynkami, a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego, przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5m wynosi:

Pytanie: 1880 [2]
Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi oznaczonej:

Pytanie: 1881 [2]
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowane pod kątem 90 st. do krawędzi jezdni powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 1883 [2]
Suterena, to kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub w całości znajduję się poniżej projektowanego lub urządz. terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami znajduje się nie niżej niż:

Pytanie: 1884 [2]
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Pytanie: 1885 [2]
Umieszczenie na ogrodzeniu ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego , tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów jest:

Pytanie: 1889 [2]
Minimalna wysokość dolnej krawędzi otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza od powierzchni na której wyrzutnia jest zamontowana, powinna wynosić:

Pytanie: 1890 [2]
Wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie na działanie temperatury powyżej 400°C przez co najmniej:

Pytanie: 3255 [2]
Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary, poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku, co najmniej:


Akt: [7] Onz: 1.2F-3 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.1853
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla K ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego, w szczególności Dział II i V Uwagi:


Pytanie: 30 [7]
Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która:

Pytanie: 558 [7]
Czy na terenie bazy paliw mogą być przewodowe linie telekomunikacyjne?

Pytanie: 559 [7]
Odległość słupów nadziemnej linii telekomunikacyjnej w obszarze zabudowanym, od rurociągu dalekosiężnego do transportu ropy naftowej nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 560 [7]
Odległość słupa linii telekomunikacyjnej od rurociągu dalekosiężnego przy skrzyżowaniu nie powinna być mniejsza, niż:

Pytanie: 561 [7]
Kablowa linia telekomunikacyjna przy skrzyżowaniu z rurociągiem powinna być ułożona:

Pytanie: 562 [7]
Odległość pionowa kabla telekomunikacyjnego przy skrzyżowaniu z rurociągiem nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 563 [7]
Czy w pasie terenu ochronnego bazy paliw mogą być prowadzone podziemne linie teletechniczne?

Pytanie: 565 [7]
Odległość pozioma linii telekomunikacyjnej od podstawy zbiornika gazu płynnego o pojemności do 10 m3 nie powinna być mniejsza niż:


Akt: [8] Onz: 1.2G-2 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.07.86.579
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 566 [8]
Minimalny promień łuku trasy kanału nieżeglownego nie powinien być mniejszy niż krotność szerokości zwierciadła wody w kanale przy największym przepływie obliczeniowym:

Pytanie: 567 [8]
Promienie łuków trasy kanałów nieżeglownych powinny być:

Pytanie: 568 [8]
Budowle piętrzące ziemne (wały, zapory ziemne)

Pytanie: 569 [8]
Minimalne nachylenie dna spustów w kierunku dolnej wody wynosi:

Pytanie: 570 [8]
Które budowle hydrotechniczne mogą nie być wyposażone w urządzenia kontrolno-pomiarowe:

Pytanie: 571 [8]
Drogi dojazdowe do zapór bocznych i obwałowań przeciwpowodziowych powinny posiadać połączenia z drogami publicznymi nie rzadziej niż co:

Pytanie: 572 [8]
Hydrotechniczne budowle piętrzące mogą być przekazane do użytku:

Pytanie: 573 [8]
Przy jakim napełnieniu należy przeprowadzić próbne obciążenie wodą zbiornika wodnego dla nawodnień rolniczych?

Pytanie: 574 [8]
Przekroczenie przepływu nieszkodliwego dla dolnego stanowiska i odcinka rzeki poniżej jest dopuszczalne:

Pytanie: 575 [8]
Dla jakiej budowli hydrotechnicznej należy określić przebieg lub zasięg fali wezbraniowej, wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem tej budowli:

Pytanie: 576 [8]
Przy jakiej wielkości gromadzonej wody w zbiorniku wodnym powinno się określić przebieg i zasięg fali wezbraniowej, wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem budowli hydrotechnicznej do nawodnień?

Pytanie: 577 [8]
Jak dzielą się budowle hydrotechniczne do nawodnień?

Pytanie: 578 [8]
Budowle hydrotechniczne tymczasowe to:

Pytanie: 579 [8]
Budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej klasyfikuje się w oparciu o:

Pytanie: 580 [8]
Klasę budowli hydrotechnicznej drugorzędnej przyjmuje się w stosunku do ustalonej klasy budowli głównej:

Pytanie: 581 [8]
Jaka powinna być wartość obszaru nawadnianego (F [km2]) dla budowli do nawodnień klasy III?

Pytanie: 582 [8]
Jaka wymagana jest wartość obszaru chronionego (F [km2]) dla budowli przeznaczonej dla ochrony przeciwpowodziowej zaliczonej do II klasy budowli hydrotechnicznej?

Pytanie: 583 [8]
Konstrukcja z betonu słabo zbrojonego to:

Pytanie: 584 [8]
Czy wysokość piętrzenia budowli hydrotechnicznej to:

Pytanie: 585 [8]
Normalny poziom piętrzenia (NPP) to:

Pytanie: 586 [8]
Jaki przepływ wezbraniowy wody decyduje o bezpieczeństwie budowli przeznaczonej do ochrony przeciwpowodziowej podczas jej użytkowania?

Pytanie: 587 [8]
Przepływ miarodajny to:

Pytanie: 588 [8]
Upusty tymczasowych budowli hydrotechnicznych ulegających zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody projektuje się na przepływy o prawdopodobieństwie pojawienia się (przewyższenia) p %:

Pytanie: 589 [8]
Maksymalny przepływ budowlany to:

Pytanie: 590 [8]
Bezpieczne wzniesienie korony zapory ziemnej i obwałowania kl. I nad poziomem wywoływanym falowaniem w wyjątkowych warunkach eksploatacji wynosi:

Pytanie: 591 [8]
Jakie jest wymagane bezpieczne wzniesienie korony obwałowania zaliczonego do II klasy budowli hydrotechnicznej nad statycznym poziomem wody, spowodowanym miarodajnym przepływem wezbraniowym?

Pytanie: 592 [8]
Jakie jest wymagane bezpieczne wzniesienie korony zapory ziemnej zbiornika wodnego, zaliczonej do IV klasy budowli hydrotechnicznej do nawodnień, nad poziomem wywołanym falowaniem, przy maksymalnym lub normalnym poziomie piętrzenia wód?

Pytanie: 593 [8]
Przy jakiej długości zbiornika nie potrzeba uwzględniać piętrzenia spowodowanego przez wiatr:

Pytanie: 594 [8]
Dla zbiorników o długości do 3 km piętrzenie spowodowane przez wiatr oblicza się dla prędkości wiatru:

Pytanie: 595 [8]
Uszczelnienia zapór ziemnych w postaci rdzeni pionowych muszą mieć górną krawędź wzniesioną ponad zwierciadło wody przy przepływie miarodajnym o:

Pytanie: 596 [8]
Gdy przelanie się wody przez koronę tymczasowej budowli wodnej zagraża jej zniszczeniem bezpieczne wzniesienie korony nad poziomem wody przy maksymalnym przepływie budowlanym powinno wynosić:

Pytanie: 597 [8]
Bezpieczne wzniesienie spodu budowli hydrotechnicznych znajdujących się nad wodą powinno wynosić co najmniej:

Pytanie: 598 [8]
Progi wlotów urządzeń do przepuszczania wody budowlanej powinny być umieszczane:

Pytanie: 599 [8]
Zdolność przepustowa przelewu w normalnych warunkach eksploatacji powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 600 [8]
Zdolność przepustowa przelewu w normalnych warunkach eksploatacji powinna wynosić co najmniej .....% przepływu eksploatacyjnego.

Pytanie: 601 [8]
W przypadku przepuszczania przepływu miarodajnego 4 spustami należy dodatkowo przewidzieć:

Pytanie: 602 [8]
Jeśli łączna długość przęseł jazów przekracza 6,0 m, to liczba przęseł powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 603 [8]
Przepływ jednostkowy na progu jazu i przelewu posadowionego na gruntach rozmywalnych przy przejściu przez budowlę miarodajnego przepływu wezbraniowego nie może być większy niż:

Pytanie: 604 [8]
Kanały prowadzone w nasypach należy wyposażyć w:

Pytanie: 605 [8]
Górna krawędź wlotów do przewodów ujęć wód działających pod ciśnieniem powinna być:

Pytanie: 1915 [8]
Jaka powinna być wysokość szczelnego ogrodzenia, przy składowaniu materiałów pylastych luzem, ponad wysokość składowania:

Pytanie: 1916 [8]
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero przy uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydania pozwoleń:

Pytanie: 1917 [8]
Jadalnia, przeznaczona dla pracowników do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów, zakwalifikowana jest jako:

Pytanie: 1918 [8]
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach BHP, jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być, z pewnymi wyjątkami, wykonywane co najmniej przez:


Akt: [9] Onz: 1.2H Tytuł: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.14.81
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 606 [9]
Odległość zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, mierzona od pokryw i wylotów wentylacyjnych do otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 607 [9]
Odległość zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, mierzona od pokryw i wylotów wentylacyjnych do granicy działki sąsiedniej, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 608 [9]
Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 609 [9]
Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 od granicy działki sąsiedniej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 610 [9]
Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności powyżej 200 m3 od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1708 [9]
Wysokość barier ochronnych pomostów obsługowych i dojść dla obsługi otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce wynosić powinna:

Pytanie: 1709 [9]
Odległość komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemności do 100 m3 powinna wynosić od granicy sąsiedniej co najmniej:

Pytanie: 1901 [9]
Szerokość zorganizowanych ciągów dojazdowych do budowli rolniczych powinna wynosić co najmniej:


Akt: [15] Onz: 1.2O Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U.99.74.836 Zmiana: Dz.U.09.205.1584
Zakres: dla A,Kb,IS,IE - znajomość całości przepisów dla K,W,T- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 799 [15]
Pomieszczenia w budynku mieszkalnym przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku, użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia, powinny być objęte przeglądami oraz poddawane odpowiedniej konserwacji

Pytanie: 801 [15]
W czasie użytkowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym użytkownik lokalu powinien:

Pytanie: 802 [15]
Czynności konserwacyjne w czasie użytkowania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym zapewnia:

Pytanie: 803 [15]
Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną w budynku mieszkalnym może być powierzona wyłącznie:

Pytanie: 805 [15]
Wprowadzenie przez najemcę lokalu mieszkalnego jakichkolwiek zmian w użytkowanych kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody:

Pytanie: 806 [15]
Okresową legalizację wodomierzy ciepłej wody użytkowej powinien zapewnić

Pytanie: 807 [15]
W celu właściwego użytkowania budynku mieszkalngo kontrole okresowe powinny być przeprowadzane:

Pytanie: 808 [15]
Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych użytkowanych budynków mieszkalnych powinny zawierać m.in. określenie:

Pytanie: 809 [15]
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym powinno wynosić:

Pytanie: 810 [15]
W przypadku wyłączenia z użytkowaniu instalacji gazowej na okres 7 miesięcy należy przed przekazaniem jej do użytkowania:

Pytanie: 811 [15]
Głównej próby szczelności instalacji gazowej przed przekazaniem jej do użytkowania nie trzeba przeprowadzać w przypadku:

Pytanie: 812 [15]
Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym, w której długość nieelastycznego przewodu z rury stalowej przekracza 2,0 m, powinna być po jej remoncie:

Pytanie: 813 [15]
Okresowe kontrole elementów budynku i instalacji - narażonych na bezpośrednie wpływy atmosferyczne oraz instalacji gazowych i przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych - powinny być przeprowadzane co najmniej:

Pytanie: 814 [15]
W toku okresowej kontroli corocznej (elementów budynku , budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu), szczegółowemu sprawdzeniu podlega m.in. stan technicz

Pytanie: 815 [15]
Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej obciąża:

Pytanie: 816 [15]
Okresowe kontrole stanu technicznego całego budynku i jego otoczenia powinny być przeprowadzane (w porze wiosennej) co najmniej:

Pytanie: 817 [15]
Zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować:

Pytanie: 818 [15]
Dokumentacja użytkowania budynku powinna być przechowywana:

Pytanie: 1759 [15]
Przeglądy pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w budynku winny być dokonywane co najmniej:

Pytanie: 1760 [15]
Naprawę i konserwację urządzeń gazowych wykonywać mogą osoby posiadające:

Pytanie: 1761 [15]
Wszelkie zmiany instalacji w lokalu w budynku mieszkalnym dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają:

Pytanie: 1762 [15]
Wprowadzanie zmian instalacji i urządzeń instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wymaga

Pytanie: 1763 [15]
Podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku stanowią:

Pytanie: 1905 [15]
Naprawa uszkodzeń w budynku mieszkalnym, powstałych z winy osoby korzystającej z lokalu znajdującego się w tym budynku, obciąża:

Pytanie: 1906 [15]
Użytkowanie instalacji gazu płynnego zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiorników dozwolona jest:

Pytanie: 1908 [15]
Naprawą główną budynku jest:

Pytanie: 1909 [15]
Do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń instalacji elektrycznych w budynku zobowiązany jest:

Pytanie: 1910 [15]
Zapewnienie nadzoru nad realizacją robów konserwacyjnych, napraw i wymian oraz robót związanych z realizacją zaleceń wynikajacych z okresowych kontroli w lokalach należy do obowiązków:


Akt: [20] Onz: 1.3C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762par.1 , Dz.U.15.1554 par. 1
Zakres: dlaA.Kb,D,M,W,IS,IE- znajomość całości przepisów dla K i T: P i PO - znajomość całości przepisów W i WO - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 875 [20]
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

Pytanie: 876 [20]
Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinien zawierać sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby na wózkach inwalidzkich:

Pytanie: 877 [20]
Projekt architektoniczno- budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 878 [20]
Autor projektu budowlanego jest zobowiązany podać na stronie tytułowej swoje imię i nazwisko wraz:

Pytanie: 879 [20]
Czy na stronie tytułowej projektu budowlanego powinien być zamieszczony spis zawartości tego projektu?

Pytanie: 880 [20]
Czy metrykę projektu zawierającą między innymi nazwę i adres obiektu budowlanego oraz dane dotyczące projektanta należy umieścić:

Pytanie: 881 [20]
Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego projektant winien umieścić:

Pytanie: 882 [20]
Czy każdy rysunek wchodzący w skład projektu budowlanego winien być podpisany przez jego autora?

Pytanie: 883 [20]
Sposób skompletowania i oprawienia projektu budowlanego:

Pytanie: 884 [20]
Czy projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo budowlane może być opracowany w języku innym niż polski?

Pytanie: 1782 [20]
Potwierdzenie sprawdzenia projektu architektoniczno - budowlanego należy udokumentować w postaci:

Pytanie: 1911 [20]
Dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach część rysunkową projektu budowlanego należy opracować w skali nie mniejszej niż:

Pytanie: 3018 [20]
Projekt budowlany sporządza się w ilości:

Pytanie: 3019 [20]
Na rysunku wchodzącym w skąład projektu budowlanego projektant winien umieścić:


Akt: [21] Onz: 1.4C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043
Zakres: dlaA.Kb,D,M,W,IS,IE- znajomość całości przepisów dla K i T - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 886 [21]
Termin rozpoczęcia rozbiórki nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych określony w nakazie rozbiórki nie może być krótszy niż:

Pytanie: 1783 [21]
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego wykonuje się:

Pytanie: 1912 [21]
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego może opracować osobą:


Akt: [22] Onz: 1.5B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.02.108.953 Zmiany: Dz.U.04.198.2042, Dz.U.15.1775 par. 1
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 887 [22]
Sposób prowadzenia dziennika budowy jest określony:

Pytanie: 888 [22]
Kto odpowiada za właściwe prowadzenie dziennika budowy?

Pytanie: 889 [22]
Tablica informacyjna na budowie powinna zawierać informacje określone:

Pytanie: 890 [22]
Czy na tablicy informacyjnej budowy winien być umieszczony numer telefonu okręgowego inspektora pracy?

Pytanie: 891 [22]
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 892 [22]
Czy zgodnie z rozporządzeniem tablice informacyjną budowy należy umieścić?

Pytanie: 893 [22]
Czy informacja o maksymalnej liczbie pracowników zatrudnionych na budowie powinna być podana?

Pytanie: 894 [22]
Czy dziennik budowy prowadzi się:

Pytanie: 895 [22]
O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do:

Pytanie: 896 [22]
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu następuje zmiana kierownika budowy, to:

Pytanie: 897 [22]
Czy zmiana kierownika robót musi być odnotowana w Dzienniku Budowy?

Pytanie: 898 [22]
Kto stwierdza wpisem do Dziennika Budowy fakt zamknięcia Dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?

Pytanie: 899 [22]
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 3160 [22]
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 3183 [22]
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 3187 [22]
Dzienik budowy prowadzi się:

Pytanie: 3212 [22]
Kto stwierdza wpisem do dziennika budowy fakt zamknięcia dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?


Akt: [23] Onz: 1.6B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554
Zakres: dla W - znajomość całości przepisów dla pozostałych: W i WO - znajomość całości przepisów P i PO - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 900 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy prowadzeniu robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 901 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów zamieszkania zbiorowego:

Pytanie: 902 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów użyteczności publicznej:

Pytanie: 903 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie rurociągów ciepłowniczych tradycyjnych:

Pytanie: 904 [23]
Przebudowa lub rozbudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

Pytanie: 905 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie budynków i budowli:

Pytanie: 906 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy realizacji obiektów, które zawierają elementy konstrukcyjne o:

Pytanie: 907 [23]
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nakłada:

Pytanie: 908 [23]
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru nakłada:


Akt: [24] Onz: 1.7 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 909 [24]
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające:

Pytanie: 910 [24]
Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie wytyczenia obiektów budowlanych przez:

Pytanie: 911 [24]
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów geodezyjnych a ustaleniami projektu budowlanego należy:

Pytanie: 912 [24]
Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się:

Pytanie: 913 [24]
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać:

Pytanie: 914 [24]
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy w ramach dokumentacji powykonawczej:

Pytanie: 915 [24]
Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy:

Pytanie: 916 [24]
Mapa, na której sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu, może być powiększona lub pomniejszona:

Pytanie: 917 [24]
W przypadku braku mapy zasadniczej projekt można sporządzić na:

Pytanie: 918 [24]
Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej:

Pytanie: 919 [24]
Skala map do celów projektowych dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 920 [24]
Skala map do celów projektowych dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 921 [24]
Kto określa w miarę potrzeby wielkość obszaru oraz skalę mapy do celów projektowych?

Pytanie: 922 [24]
Na czyj wniosek wykonawca prac geodezyjnych wykonuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dotyczącą remontu obiektu zabytkowego?

Pytanie: 923 [24]
Podstawą opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania działki są:


Akt: [25] Onz: 1.12C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.14.1278
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 924 [25]
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 925 [25]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej może projektować budynki jednorodzinne (wg ustawy Prawo budowlane z 1994 r.)?

Pytanie: 926 [25]
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do projektowania z zastrzeżeniami:

Pytanie: 927 [25]
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 928 [25]
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 929 [25]
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 930 [25]
Uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stanowią podstawę do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i u

Pytanie: 931 [25]
Osoba nadzorująca praktykę zawodową do uprawnień budowlanych w zakresie projektowania:

Pytanie: 932 [25]
Czy praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych odbyta za granicą może być uznana za rónoważną z praktyką odbytą w Polsce?

Pytanie: 933 [25]
Osoba kierująca praktyką zawodową do uprawnień budowlanych potwierdza jej charakter z dokonaniem oceny wpisem do książki co najmniej:


Akt: [26] Onz: 1.16B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dz.U.15.1146 Zmiany: Dz.U.15.1961 par. 1
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [27] Onz: 1.17 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.12.463
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 3107 [27]
Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie:

Pytanie: 3108 [27]
Do jakiej kategorii geotechnicznej zalicza się budynki mieszkalne i gospodarcze jedno lub wielo dwukondygnacyjne?

Pytanie: 3109 [27]
Kto określa kategorię geotechniczną obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie badań geotechnicznych gruntu?

Pytanie: 3110 [27]
W przypadku obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej wyniki badania podłoża gruntowego opracowuje się w formie:


Akt: [28] Onz: 1.18B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [29] Onz: 1.22B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U.03.120.1135
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 934 [29]
Inwestor zawiadamia na piśmie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie wykonania prac strzałowych:

Pytanie: 935 [29]
Na terenie rozbiórki kierownik rozbiórki (kierownik robót strzałowych) powinien wyznaczyć

Pytanie: 936 [29]
Przy drogach i dojściach do terenu rozbiórki muszą być umieszczone tablice ostrzegawcze koloru żółtego o wymiarach 1,0 x 0,8 m z czarnym napisem o treści

Pytanie: 937 [29]
Roboty strzałowe w obiekcie budowlanym, dla którego wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę mogą być realizowane na podstawie:

Pytanie: 938 [29]
Roboty strzałowe mogą obejmować:

Pytanie: 939 [29]
Gdy odległość od otaczających obiektów do przewidywanego miejsca odpalenia ładunków lub upadku mas jest mniejsza niż 100 m należy:

Pytanie: 940 [29]
Brak niewypałów na terenie rozbiórki realizowanej w oparciu o pozwolenie rozbiórki po zakończeniu robót strzałowych kierownik rozbiórki potwierdza:

Pytanie: 941 [29]
Obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu nazywamy:

Pytanie: 942 [29]
Projektant w dokumentacji strzałowej dotyczącej powalenia budynku przemysłowego o konstrukcji szkieletowej określając strefy zagrożenia dla otaczających obiektów musi określić między innymi:


Akt: [30] Onz: 1.26B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.10.2014r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odp owiedzialności zawodowej w budownictwie. Dz.U.14.1513
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [31] Onz: 1.27B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 943 [31]
Prowadząc roboty budowlane polegające na zagęszczaniu gruntu materiałem wybuchowym kierownik budowy:


Akt: [32] Onz: 1.31 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [36] Onz: 1.101 Tytuł: Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. Dz.U.01.84.906 Zmiany: Dz.U.10.149.996 art.1, Dz.U.14.768 art.6, Dz.U.15.1830 art.21
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 944 [36]
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 945 [36]
Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku działania żywiołu:


Akt: [37] Onz: 1.201 Tytuł: Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Jednolity tekst Dz.U.14.1946 Zmiany: Dz.U.16.65 art.69
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 946 [37]
Jakie przepisy określają tryb postępowania w sprawach indywidualnych - dotyczących członków izb inżynierów budownictwa - uregulowanych w ustawie o samorządach zawodowych?

Pytanie: 947 [37]
Kto pełni nadzór nad organami samorządu zawodowego w budownictwie?

Pytanie: 948 [37]
Organem okręgowego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest:

Pytanie: 949 [37]
Który z wymienionych niżej organów jest organem okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 950 [37]
Ile lat trwa kadencja organów okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 951 [37]
Osoba fizyczna, która posiada uprawnienia budowlane, staje się członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od momentu:

Pytanie: 952 [37]
Jaki organ okręgowej izby inżynierów budowlanych wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych?

Pytanie: 953 [37]
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatruje sprawy?

Pytanie: 954 [37]
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny w wypadku ukarania osoby w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie może orzekać o:

Pytanie: 955 [37]
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawuje funkcję:

Pytanie: 956 [37]
Jaka jednostka organizacyjna samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest najwyższym organem Krajowej Izby?

Pytanie: 957 [37]
Kto prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art.15 ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 958 [37]
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wydaje decyzje w sprawie nadania:

Pytanie: 959 [37]
Czy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych ma prawo korzystać z pomocy izby:

Pytanie: 960 [37]
Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych - jest obowiązany:

Pytanie: 961 [37]
Skreślenie z listy członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 962 [37]
Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych zawieszenie w prawach członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 963 [37]
Zawieszenie w prawach członka Izby Inżynierów Budownictwa powoduje:

Pytanie: 964 [37]
Członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z ustawą o samorządzie zawodowym, podlega:

Pytanie: 965 [37]
Kto tworzy samorząd zawodowy inżynierów budownictwa:

Pytanie: 966 [37]
Kogo zrzeszają okręgowe izby inżynierów budownictwa?

Pytanie: 967 [37]
Po jakim terminie od chwili popełnienia przewinienia - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych w budownictwie - nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego?

Pytanie: 968 [37]
Okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa w sprawach dyscyplinarnych może orzekać karę zawieszenia w prawach członka izby na okres:

Pytanie: 969 [37]
Osobie ukaranej karą dyscyplinarną przez okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem do:

Pytanie: 970 [37]
Okręgowy sąd dyscyplinarny może rozpatrywać spory między członkami PIIB jako sąd polubowny stosując odpowiednio:

Pytanie: 971 [37]
Majątek samorządu zawodowego (izby) między innymi powstaje:

Pytanie: 972 [37]
Jakie zadania przyjęła Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa po dniu 27.12.2002 r. od organów administracji rządowej (wojewody)?

Pytanie: 973 [37]
Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie członkom:

Pytanie: 974 [37]
Jakie zadania między innymi pełni Izba Inżynierów Budownictwa na rzecz swoich członków?

Pytanie: 975 [37]
Przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa zależy od:

Pytanie: 1913 [37]
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 3256 [37]
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawuje funkcję:


Akt: [38] Onz: 1.202 B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Dz.U.03.220.2174
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [39] Onz: 1.203 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U.02.194.1635
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 3094 [39]
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi sądami dyscyplinarnymi roztrzyga:

Pytanie: 3095 [39]
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3096 [39]
Wniosek o wyłączenie z udziału w sprawie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3097 [39]
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek:

Pytanie: 3098 [39]
Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej powinno być zakończone, licząc od dnia jego wszczęcia, w terminie:

Pytanie: 3099 [39]
Sąd dyscyplinarny I instancji wszczyna postępowanie po otrzymaniu wniosku od:

Pytanie: 3100 [39]
Na rozprawę sąd dyscyplinarny wzwywa m.in..:

Pytanie: 3101 [39]
Właściwym organem izby samorządu zawodowego do wykonania kary upomnienia i kary nagany nałożonych przez sąd dyscyplinarny, jest:


Akt: [40] Onz: 1.301 Tytuł: Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.14.883 Zmiany: Dz. U.15.1165 art. 1 Dz.U.16.542 art.105
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 976 [40]
Na jakiej podstawie prawnej wprowadzane są do obrotu wyroby budowlane?

Pytanie: 977 [40]
Na jakiej podstawie dopuszczane są wyroby budowlane do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym?

Pytanie: 978 [40]
Jaki organ jest właściwy w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 979 [40]
Co zawiera Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych?

Pytanie: 980 [40]
Kto kontroluje wyroby budowlane wprowadzane do obrotu?

Pytanie: 981 [40]
Gdzie przeprowadza się kontrolę wyrobu budowlanego wprowadzanego do obrotu?

Pytanie: 982 [40]
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć?

Pytanie: 983 [40]
Czy informacje uzyskane w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotulub postępowania administracyjnego są jawne czy utajnione?

Pytanie: 984 [40]
Co znacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 985 [40]
Co to jest Krajowa Ocena Techniczna?

Pytanie: 986 [40]
Co to jest krajowa deklaracja zgodności wydana przez producenta wyrobu?

Pytanie: 987 [40]
Co to jest znak budowlany „B”?

Pytanie: 988 [40]
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 989 [40]
Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Pytanie: 990 [40]
W jakiej formie właściwy organ nakazuje wstrzymanie wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego?

Pytanie: 991 [40]
Decyzja wydana przez właściwy organ kontrolujący o wstrzymaniu wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego jest:

Pytanie: 992 [40]
Producent, który umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 993 [40]
Co oznacza w oznakowaniu wyrobu budowlanego znak „CE”?

Pytanie: 994 [40]
Kiedy wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych?

Pytanie: 995 [40]
Co należy rozumieć pod określeniem „regionalny wyrób budowlany”?

Pytanie: 1784 [40]
Wyroby budowlane są wprowadzane do obrotu na podstawie?

Pytanie: 1785 [40]
Co oznacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 3051 [40]
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 3062 [40]
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, podlega karze pieniężnej w wysokości:

Pytanie: 3213 [40]
Jaki dokument zostanie wydany producentowi wyrobu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą?

Pytanie: 3214 [40]
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 3257 [40]
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć:

Pytanie: 3263 [40]
Czy deklaracja zgodności upoważnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą?


Akt: [41] Onz: 1.305 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Dz.U.15.2342
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [44] Onz: 1.308 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz.U.04.237.2375
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [45] Onz: 1.310 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Jednolity tekst Dz.U.14.1040
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 3082 [45]
Czy na wniosek GINB może być uchylona aprobata techniczna?

Pytanie: 3083 [45]
W jakim terminie od dnia wydania aprobaty, zaczyna ona obiwązywać?

Pytanie: 3084 [45]
W jakim terminie następuje rozpatrzenie kompletności niosku o wydanie aprobaty technicznej?

Pytanie: 3085 [45]
W jakim terminie następuje wydanie aprobaty technicznej od dnia złożenia pełnej wymaganej dokumentacji?


Akt: [46] Onz: 2.1A Tytuł: Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. Tekst jednolity: Dz.U.15.1483
Zakres: dla W - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla pozostałych -znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 997 [46]
Kto oznacza wyroby znakiem zgodności z Polską Normą bez uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia podlega:

Pytanie: 998 [46]
Kto oznacza znakiem zgodności z Polską Normą wyroby niespełniające odpowiednich wymagań Polskiej Normy, lub deklaruje zgodność z Polską Normą wyrobów niespełniających tych wymagań podlega:

Pytanie: 999 [46]
Stosowanie Polskich Norm jest:

Pytanie: 1000 [46]
Normy Polskie mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu:

Pytanie: 1001 [46]
Autorskie prawa majątkowe do Polskich Norm przysługują:

Pytanie: 1002 [46]
Prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą przysługuje:

Pytanie: 1003 [46]
Wydanie deklaracji zgodności z Polskimi Normami na własną odpowiedzialność przez producenta lub osobę wprowadzającą wyroby do obrotu:

Pytanie: 3283 [46]
Opracowanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych należy do:


Akt: [47] Onz: 2.PN-W Tytuł: POLSKIE NORMY, WYTYCZNE, INSTRUKCJE, PORADNIKI - których wykaz i zakres znajomości określi Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zakres: znajomość wiedzy i umiejętność praktycznego stosowania Polskich Norm, oraz wytycznych, instrukcji i poradników w zakresie dotyczącym: dla A,Kb,D,M,IS,IE - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, dla K - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki kolejowych obiektów budowlanych, dla W - specjalności wyburzeniowej, dla T - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki telekomunikacyjnych obiektów budowlanych, Uwagi:Akt: [48] Onz: Kpz Tytuł: Książka praktyki zawodowej lub zaświadczenie.
Zakres: umiejętność określenia i wyjaśnienia praktycznych aspektów technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych dotyczących i związanych z zakresem dokumentowanej praktyki zawodowej Uwagi:Akt: [49] Onz: 2.7 Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U.02.241.2077 Zmiana: Dz.U.10.198.1316
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [50] Onz: 3.1A Tytuł: Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności. t.j.: Dz.U.16.655
Zakres: znajomość całości przepisów w zakresie dotyczącym budownictwa Uwagi:


Pytanie: 1004 [50]
Zasadnicze wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych określone są

Pytanie: 1005 [50]
Kto obwieszcza tytuły i numery norm zharmonizowanych?

Pytanie: 1007 [50]
Deklaracja zgodności jest to:

Pytanie: 1008 [50]
Oznaczeniem wskazującym, że wprowadzone do obrotu urządzenie telekomunikacyjne spełnia zasadnicze wymagania jest:


Akt: [53] Onz: 4.1 Tytuł: Ustawa z dnia 17.05.1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.15.520 Zmiany: Dz. U.15.831 art.1, Dz.U.15.1137 art.6, Dz.U.15.2281 art.4, Dz.U.16.65art.60, Dz.U.16.585 art.5, Dz.U.16.352 art.27,Dz.U.16.903 art.3
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego + znajomość całości przepisów rozdziału V dla W - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1009 [53]
Ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakłada i prowadzi:

Pytanie: 1010 [53]
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.sprawy:

Pytanie: 1011 [53]
Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach:

Pytanie: 1012 [53]
Osnowa geodezyjna to:

Pytanie: 1013 [53]
Operat ewidencyjny zawiera informację o:

Pytanie: 1014 [53]
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, które zawiera operat ewidencyjny są:

Pytanie: 1015 [53]
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonać:

Pytanie: 1016 [53]
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu obejmuje:

Pytanie: 1017 [53]
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie:

Pytanie: 1018 [53]
Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości podejmuje:

Pytanie: 1019 [53]
Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią:

Pytanie: 1020 [53]
Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie:

Pytanie: 1021 [53]
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest:

Pytanie: 3031 [53]
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.. Sprawy:

Pytanie: 3205 [53]
Czy do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych?

Pytanie: 3206 [53]
Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych?


Akt: [54] Onz: 4.4 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. Dz.U.99.49.493
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1022 [54]
Informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawarte w operacie ewidencyjnym są:


Akt: [56] Onz: 4.8 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz.U.01.38.455
Zakres: dla A,Kb,D,M,IS,IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla K,W,T - znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1023 [56]
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:

Pytanie: 1024 [56]
Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres:

Pytanie: 1025 [56]
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nie przekraczające dla gruntów zabudowanych:

Pytanie: 1026 [56]
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu, nie przekraczające dla gruntów rolnych i leśnych:

Pytanie: 1027 [56]
W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie:

Pytanie: 1028 [56]
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu?

Pytanie: 1029 [56]
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu dla terenów zamkniętych?

Pytanie: 1030 [56]
Operat ewidencyjny sieci uzbrojenia terenu prowadzi się:

Pytanie: 1031 [56]
Zmiana danych objętych ewidencją sieci uzbrojenia terenu następująca w wyniku budowy nowych bądź przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu lub pojedynczych przewodów wymaga:

Pytanie: 1786 [56]
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:


Akt: [57] Onz: 5.1 Tytuł: Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Jednolity tekst: Dz.U.14.1502 Zmiany: Dz.U.14.1662 art.1, Dz.U.15.1066 art.2, Dz.U.15.1220 art.1, Dz.U.15.1224 art.3, Dz.U.15.1240 art.51, Dz.U.15.1268 art.1, Dz.U.15.1735 art.5, Dz.U.16.868 art.33
Zakres: znajomość całości przepisów Działu dziesiątego (Bezpieczeństwo i higiena pracy) Uwagi:Akt: [58] Onz: 5.2B Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Dz.U.96.114.545 Zmiany: Dz.U.02.127.1092, Dz.U.15.1737 par.1
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [59] Onz: 5.3B Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U.04.200.2047 Zmiana: Dz.U.05.136.1145, Dz.U.06.107.724
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [60] Onz: 5.5C Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dz.U.09.105.870
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [61] Onz: 5.6B-4 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Dz.U.09.14.80 Zmiana: Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [66] Onz: 5.11B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860 Zmiany: Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [67] Onz: 5.12 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U.96.62.287
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego w zakresie prac wykonywanych w budownictwie Uwagi:Akt: [68] Onz: 5.19 Tytuł: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.97.109.704 Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986.
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [69] Onz: 5.20 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiany:Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 310 [69]
Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:

Pytanie: 1061 [69]
Zgodnie z wymaganiami BHP, w pomieszczeniu w którym występuje niebezpieczeństwo oblania pracownika środkami żrącymi lub zapalenia się odzieży na pracowniku, powinny być zainstalowane:

Pytanie: 1062 [69]
Praca na wysokości to praca wykonywana na konstrukcji znajdującej się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1063 [69]
Balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszcza się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1064 [69]
Czy inspektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębienia pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 1065 [69]
Środki ochrony zbiorowej w rozumieniu przepisów bhp to:

Pytanie: 1066 [69]
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

Pytanie: 1067 [69]
Pomieszczenia stałej pracy to, pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników, w których jest wykonywana praca o łącznym czasie przebywania w ciągu jednej doby tego samego pracownika:

Pytanie: 1068 [69]
Jakie oświetlenie należy zapewnić w pomieszczeniach stałej pracy?

Pytanie: 1069 [69]
Czy w pomieszczeniach stałej pracy dopuszcza się odstępstwa od warunków technicznych w zakresie wymaganego oświetlenia dziennego:

Pytanie: 1070 [69]
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1071 [69]
Pracodawca jest obowiązany dokonywać oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 1072 [69]
Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

Pytanie: 1073 [69]
Na podstawie pisemnego pozwolenia wykonywane są prace:

Pytanie: 1789 [69]
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody powinny się znajdować nie dalej niż:

Pytanie: 1790 [69]
W pomieszczeniach stałej pracy na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego powinno przypadać wolnej objętości pomieszczenia oraz wolnej powierzchni podłogi

Pytanie: 1791 [69]
Przez pomieszczenie czasowej pracy rozumie się to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa:

Pytanie: 1792 [69]
W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne. Odstępstwo od tego wymogu i zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca ma obowiązek uzyskania zgody:

Pytanie: 1793 [69]
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metody pracy i wysiłku fizycznego pracownika, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1794 [69]
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone, lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej:

Pytanie: 1795 [69]
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydawania pozwoleń:

Pytanie: 1796 [69]
Drabina przenośna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, przy kącie jej nachylenia 65 stopni do 75 stopni, o wartość:

Pytanie: 1797 [69]
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 1798 [69]
W celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa mogą być stosowane łącznie:

Pytanie: 1799 [69]
W pomieszczeniach szatni odzieży własnej pracowników powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni, co najmniej:

Pytanie: 1800 [69]
Ustępy dla pracowników, zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni, nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 1801 [69]
W pomieszczeniu jadalni typ I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 1802 [69]
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej :

Pytanie: 1803 [69]
W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników, o powierzchni niemniejszej niż 8 m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 1931 [69]
Na drogach transportowych w obiektach zawierających pomieszczenia pracy, przy różnych poziomach podłóg, stosuję się wyrównanie pochylniami o nachyleniu nie wiekszym niż:

Pytanie: 3021 [69]
Wysokość pomieszczenia stałej pracy może być zmniejszona do 2,5m w świetle jeżeli:

Pytanie: 3022 [69]
Ile wynosi minimalna wysokośc pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3023 [69]
Ile powinno wynosić maksymalne nachylenie pochylni

Pytanie: 3024 [69]
W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie powinny znajdowac się rurociągi służące do transportu materiałów niebezpiecznych, o których mowa w par. 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo o temperaturze:

Pytanie: 3025 [69]
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych):

Pytanie: 3026 [69]
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami):

Pytanie: 3027 [69]
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między ścianą, a zewnętrznym rzędem wieszaków.

Pytanie: 3028 [69]
Ile powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi w pomieszczeniach szatni odzieży roboczej i ochronnej pracowników, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni?

Pytanie: 3029 [69]
W szatni podstawowej (odzieży własnej razem z odzieżą roboczą) powinno przypadać co najmniej….. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3032 [69]
Ile wynosi minimalna szerokość między dwoma rzędami umywalek?

Pytanie: 3033 [69]
W przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypadać co najniej jedno stanowisko do mycia (zawór czerpalny wody) na każych:

Pytanie: 3034 [69]
Na każdych…….. pracowników najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypadać co najmniej jedna umywalka indywidualna.

Pytanie: 3035 [69]
Na każdych dziesięciu pracowników naliczniejszej zmiany powinna/ powinny w umywalni przypadać co najmniej:

Pytanie: 3036 [69]
Szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin natryskowych, przy zastosowaniu zasłon zasuwanych lub ścianek osłaniających powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3037 [69]
Ile wynosi minimalna szerokość przejścia między kabiną natryskową a ścianą?

Pytanie: 3038 [69]
Do "pracy na wysokości" można nie zaliczyć prac wykonywanych na powierzchni niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta osłonięta jest ze wszystkich stron pełnymi ścianami (także z przeszkolonymi oknami), o wysokości conajmniej:

Pytanie: 3039 [69]
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek, bali lub rur jest dozwolone wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 3042 [69]
Ile wnosi szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych przy jednostronnym ich rozmieszczeniu?

Pytanie: 3043 [69]
Ustępy dla pracowników zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 3044 [69]
W pomieszczeniach ustępów należy zapwnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż:

Pytanie: 3048 [69]
Jeżeli naprzeciwko kabin są umieszczone pisuary, odległości między ścianą, na której są zainstalowane, a kabinami nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3049 [69]
Przejście między rzędami kabin ustępowych powinno mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3052 [69]
Odległość najdalszego stanowiska pracy od ustępu dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3053 [69]
Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż …….. od stanowiska pracy.

Pytanie: 3059 [69]
Na kazdych ośmiu pracowników naliczniejszej zmimany wykonujących prace powodujące zabrudzenia ich ciała powinna/ powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 3060 [69]
W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3061 [69]
W pomieszczniach z natryskami należy co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3102 [69]
Pracodawca powinien zapewnić wodę niezbędną do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej ___ na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi wymagającej zmywania.

Pytanie: 3103 [69]
Czy poniżej poziomu terenu mogą być lokalizowane pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy?

Pytanie: 3104 [69]
Czy ispektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębiania pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 3105 [69]
Ile wolnej objętości pomieszczenia powinno przypadac na każdego z pracowników zatrudnionych na jednej zmianie w pomieszczeniach pracy stałej?

Pytanie: 3106 [69]
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3111 [69]
Na każde…… kobiet zatrudnionych na jednej zmanie powinna przypadać jedna miska ustępowa, lecz nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3112 [69]
Na każdych……..mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niż jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3113 [69]
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów?

Pytanie: 3114 [69]
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych to jadalnia typu?

Pytanie: 3120 [69]
Drzwi wachadłowe w pomieszczeniu pracy:

Pytanie: 3121 [69]
Stosunek wartości średnich natężęnia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinen być większy niż:

Pytanie: 3122 [69]
Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy, w których w razie awarii może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia?

Pytanie: 3123 [69]
W co powinny byc wyposażone okna i świetliki w przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwość skraplania wody na stanowisko pracy?

Pytanie: 3133 [69]
W pomieszczeniu jadalni typu I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 3134 [69]
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu prowadzone sa prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3135 [69]
W pomieszczeniu o stropie pochyłym wuagamoa wysokości minimalnej stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż ___ (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcji sufitu).

Pytanie: 3140 [69]
Przy składaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie co ajmniej do wysokości:

Pytanie: 3141 [69]
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej niż:

Pytanie: 3142 [69]
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3143 [69]
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3146 [69]
Pracodawca powinen zapewnić wodę w ilości co najmniej ___. na dobę za każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, i powierzchni wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pytanie: 3147 [69]
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3148 [69]
Czy wysokość pomieszczeń pracy stałej może być obniżona z 3m w przypadku pomieszczeń gdzie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i 3,3m w przypadku pomieszczeń gdzie te czynniki występują?

Pytanie: 3156 [69]
Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3157 [69]
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej……… wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3158 [69]
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić wymianę powietrza w ciągu godziny:

Pytanie: 3161 [69]
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomiesczeniach biurowych?

Pytanie: 3162 [69]
W pomieszczeniach pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez promieniowanie w ilości przekraczającej na stanowiskach pracy ___ należy stosowac nawiewną wentylację miejscową

Pytanie: 3163 [69]
Jaka jest maksymalna temperatura nawiewanego powietrza?

Pytanie: 3164 [69]
W przypadku zastosowania w pomieszczeniu pracy wentylacji mechanicznej z recylkulacją powietrza ilość świeżego powietrza nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3168 [69]
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w suterenie, piwnicy lub na poddaszu dopuszcza się zmniejszenie wysokości w świetle do:

Pytanie: 3169 [69]
Przy zatrudnieniu ilu pracowników na jednej zmianie nie ma obowiązku urządzenia szatni, umywalni, pomieszczeń z natryskami i ustępów oddzielnie dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie: 3170 [69]
Szatnie urządzone w suterenach lub w piwnicach przeznaczone dla ponad ………. powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.

Pytanie: 3171 [69]
Szatnie w suterenach lub piwnicach muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną, gdy są przeznaczone dla więcej niż:

Pytanie: 3174 [69]
W pomieszczeniu jadalni typu I powinno przypadać co najmniej ……… powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek.

Pytanie: 3175 [69]
W pomieszczeniu jadalni należy zapenić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3184 [69]
Jadalnia z zapleczem- przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych to jadalnia typu?

Pytanie: 3185 [69]
Ile wynosi najmniejsza powerzchnia jadalni?

Pytanie: 3186 [69]
Powierzchnia jadalni typu I nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3190 [69]
W jakich pomieszczeniach pracy nie powinno się stosować recyrkulacji powietrza?

Pytanie: 3191 [69]
Pracodawca jest zobowiązany dokonywac oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 3192 [69]
W przypadku uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zniejszenie wysokości dojścia do stanowiska pracy do ___ m, przy jego odpowienim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą

Pytanie: 3193 [69]
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy szerokość ich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3200 [69]
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych?

Pytanie: 3201 [69]
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między rzędami szaf, a ścianą?

Pytanie: 3202 [69]
W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej …….. zatrudnonych na najliczniejszej zmianie.

Pytanie: 3203 [69]
Na każdego pracownika korzystającego z suszarni powinno przypadać co najmniej …… powierzchni podłogi.

Pytanie: 3210 [69]
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3211 [69]
Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej……. m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrone w inne skuteczne urządznia ochronne.

Pytanie: 3216 [69]
Znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagające zasilania energią elektryczną, w razie przerwy w dopływie tej energii nie muszą mieć zapewnionego zasilania awaryjnego:

Pytanie: 3217 [69]
Kiedy może być usunięty znak bezpieczeństwa?

Pytanie: 3218 [69]
W jaki sposób powinny być oznaczone miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w którch istniej ryzyko kolizji z przeszkodami, upaku lub spadania przedmiotów.

Pytanie: 3225 [69]
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo- budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie. Kto ustala tryb wydawania pozwoleń?

Pytanie: 3226 [69]
Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartośc tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co namniej:

Pytanie: 3227 [69]
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 3228 [69]
W jaki sprzęt ochrony indywidulanej powinien być wyposażony pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika?

Pytanie: 3235 [69]
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3236 [69]
Jeżeli podczas procesów pracy wystęuje niebezpiczeństwo oblania pracowników środkai żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku- nie dalej niż…… w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Pytanie: 3237 [69]
Do pracy na wysokościach nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

Pytanie: 3238 [69]
Pracodawca ma obowiązek zaewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody nie powinny znajdować się dalej niż:

Pytanie: 3239 [69]
Kto pownien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakłdzie pracy znaków i sygnałów?

Pytanie: 3240 [69]
Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne w zakładzie powinny być stosowane jako znaki…

Pytanie: 3241 [69]
W pomieszczeniu szatni odzieży własnej powinno przypadać co najmniej ……. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3242 [69]
Wspólne szatnie odzieży własnej dla mężczyzn i kobiet mogą być wykonane:

Pytanie: 3243 [69]
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach.

Pytanie: 3244 [69]
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3245 [69]
Minimalna wysokość krawężnika balustrady wynosi:

Pytanie: 3246 [69]
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości należy stosować:

Pytanie: 3266 [69]
W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż……. Kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek.

Pytanie: 3267 [69]
Ile wynosi całkowita powierzchnia pomieszczenia do ogrzewania się pracowników:

Pytanie: 3268 [69]
Jaka minimalna powierzchnia powinna przypadać w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników na każdego pracownika naliczniejszej zmiany?

Pytanie: 3269 [69]
W szatniach należy zapewnić przynajmniej ……. wymianę powietrza na godzinę.

Pytanie: 3270 [69]
Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa:

Pytanie: 3271 [69]
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników?

Pytanie: 3272 [69]
Jaki wymiar powinny mieć skośne pasy na przemian żółte/czarne lub białe/czerwone stanowiące oznaczenie miejsca niebezpiecznego?

Pytanie: 3273 [69]
Kto może podjąć decyzję o niestosowaniu przez pracowików znajdujących się w zbiorniku ochron układu oddechowego?

Pytanie: 3274 [69]
Kto powinnien ustalić i podać do wiadomości pracowników warunki jakie powinny być spełnione przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym?

Pytanie: 3275 [69]
Jeżeli sygnał świetlny jest używany zamiast lub razem z sygnałem dźwiękowym, kod tego sygnału:

Pytanie: 3276 [69]
Czy dermatologiczne środki ochrony skóry należą do środków ochrony indywidualnej?

Pytanie: 3277 [69]
Ile wynosi minimalna wysokość w świetle pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?

Pytanie: 3278 [69]
W palarni należy zapewnić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciagu godziny.

Pytanie: 3279 [69]
W palarni powinno przypadać co najmniej……… podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, korzystającgo z tego pomieszczenia.

Pytanie: 3280 [69]
Ile powinna wynosić minimalna powierzchnia palarni?

Pytanie: 3299 [69]
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:


Akt: [72] Onz: 5.24 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U.13.492
Zakres: dla specjalności IS i IE - znajomość całości przepisów dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1074 [72]
Przy jakiej temperaturze nie powinny być wykonywane prace wewnątrz kotłów, komór oraz kanałów sieci cieplnych?

Pytanie: 1075 [72]
W pomieszczeniach kotłowni powinna być zainstalowana wentylacja:

Pytanie: 1076 [72]
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać:

Pytanie: 1804 [72]
Przy wykonywaniu prac spawalniczych wewnątrz urządzeń i instalacji energetycznych, butle spawalnicze w ich wnętrzach:

Pytanie: 1805 [72]
Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, stosowany do prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, powinny być sprawdzane:

Pytanie: 1806 [72]
Czy w kotłowniach o naturalnym ciągu spalin kotłowych można zainstalować urządzenia mechanicznej wentylacji wywiewnej:

Pytanie: 1807 [72]
Zasady składowania żużla i popiołu oraz eksploatacji urządzeń na składowiskach powinny być określane w sposób szczegółowy w:

Pytanie: 1808 [72]
Podczas prac w komorach sieci cieplnych, na zewnątrz komory, dla celów zabezpieczenia osób pracujących wewnątrz, powinna być:

Pytanie: 1809 [72]
Do przedmuchiwania instalacji gazowej powinno się stosować:

Pytanie: 1810 [72]
Przy wykonywaniu prac w urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych należy wykonać uziemienia. W strefie objętej uziemieniem powinny być widoczne:

Pytanie: 1919 [72]
Sieć cieplna to urządzenia i instalacje służące do przesyłania i dystrybucji.

Pytanie: 1921 [72]
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 220kV wynoszą:

Pytanie: 3046 [72]
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 400kV wynoszą:

Pytanie: 3047 [72]
Przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych nie stosuje się do prac wykonywanych:

Pytanie: 3050 [72]
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 110kV wynoszą:

Pytanie: 3054 [72]
Minimalna odległość w powietrzu wyznaczająca granicę strefy pracy w pobliżu napięcia dla urządzeń lub instalacji elektycznej której napięcie znamionowe jest mniejsze ok 1kV wynosi:

Pytanie: 3055 [72]
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 15kV wynoszą:

Pytanie: 3056 [72]
Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy wykonywać:

Pytanie: 3057 [72]
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, powinny być prowadzone, przez:

Pytanie: 3058 [72]
W przypadku gdy kierujący zespołem opuszcza strefę pracy:


Akt: [73] Onz: 5.28 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 Zmiany: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1077 [73]
Jeden pracownik przy pracy stałej może przenosić przedmioty o masie nie przekraczającej:

Pytanie: 1078 [73]
Jeden pracownik nie może przenosić materiałów ciekłych-gorących, żrących, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza:

Pytanie: 1079 [73]
Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego za pomocą poruszanych ręcznie wózków po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać na pracownika łącznie z masą wózka:

Pytanie: 1080 [73]
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po twardej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1081 [73]
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po nieutwardzonej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1082 [73]
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy stałej nie może przekraczać:

Pytanie: 1083 [73]
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy dorywczej nie może przekraczać:

Pytanie: 1084 [73]
Przypadająca na jednego pracownika masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może przekraczać:

Pytanie: 1085 [73]
Masa przedmiotów ręcznie wtaczanych na pochylnie przez jednego pracownika nie może przekraczać:

Pytanie: 1086 [73]
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej:

Pytanie: 1087 [73]
Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przemieszczane:

Pytanie: 1811 [73]
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach większych niż 5%, masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

Pytanie: 1964 [73]
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika, przy pracy dorywczej, nie może przekraczać:


Akt: [74] Onz: 5.30 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [75] Onz: 5.35 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [76] Onz: 5.45 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 Zmiana: Dz.U.03.178.1745
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [77] Onz: 5.48 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1088 [77]
Wysokość ogrodzenia terenu budowy powinna wynosić:

Pytanie: 1089 [77]
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonane w gruntach zwartych do głębokości:

Pytanie: 1090 [77]
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane na wysokości nad poziom terenu

Pytanie: 1812 [77]
Ogrodzenie terenu budowy dokonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1813 [77]
Jaka jest wymagana odległość od najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania:

Pytanie: 1814 [77]
Na rusztowaniach od strony ściany należy zastosować balustrady, jeżeli rusztowanie to jest odsunięte od ściany na odległość ponad:

Pytanie: 1815 [77]
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, gdy w pionie zachowany jest co najmniej jeden wolny, szczelny pomost, zaś w poziomie odległości stanowisk pracy wynoszą co najmniej:

Pytanie: 1816 [77]
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia (wejścia). Ich odległości nie powinny przekraczać:

Pytanie: 1817 [77]
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej, nie powinna być eksploatowana dłużej niż:

Pytanie: 1818 [77]
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 1819 [77]
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:

Pytanie: 1820 [77]
Pochylenie daszków ochronnych na budowie nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy, odpowiednio w kierunku źródła zagrożenia, powinno wynosić:

Pytanie: 1821 [77]
Przenoszone skrzynki przez jedną osobę z materiałami strzałowymi nie powinny mieć większej masy niż:

Pytanie: 1822 [77]
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych o planowanym zatrudnieniu ponad 20 osób właściwego inspektora pracy, z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem budowy, na:

Pytanie: 1823 [77]
Stanowiska obróbki kamieni na budowie, oddalone od siebie o mniej niż 3m, powinny być zabezpieczone ekranami w wysokości co najmniej:

Pytanie: 1824 [77]
Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny mieć prowadnice i zabezpieczenia barierkami oraz być szersze od pojazdów o:

Pytanie: 1825 [77]
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 120 st., powinno wynosić:

Pytanie: 1826 [77]
Drogi transportowe dla wózków i taczek, przebiegające ponad poziomem terenu powyżej 1 m, powinny być zabezpieczone:

Pytanie: 1924 [77]
Formy do produkcji elementów prefabrykowanych powinny być przenoszone za pomocą urządzeń mechanicznych, jeżeli ich masa jest wieksza niż:

Pytanie: 1925 [77]
Strefę niebezpieczną na budowie ogradza się, zaś przejścia, przejazdy i stanowiska pracy zabezpiecza się:

Pytanie: 1926 [77]
W czasie wbijania grodzi przebywające osoby powinny być oddalone od miejsca wbijania nie mniej niż:

Pytanie: 1927 [77]
W okresie zimowym w kabinie żurawia powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż:

Pytanie: 1928 [77]
Minimalny zasięg strefy niebezpiecznej na budowie okresla odległość od płaszczyzny obiektu, nie mniejsza niż:

Pytanie: 1929 [77]
Na budowie daszki ochronne nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy powinny się znajdować na wysokości nie mniejszej niż:

Pytanie: 1930 [77]
Składowanie materiałów w sąsiedztwie elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia do 30 kV może mieć miejsce, lecz w odległości od skrajnych przewodów (liczonej poziomo), nie mniejszej niż:

Pytanie: 1932 [77]
Szerokość drogi na terenie budowy, przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1933 [77]
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na budowie pod względem bezpieczeństwa i oporności izolacji tych urządzeń odbywa się w nastepujących czasookresach:

Pytanie: 1965 [77]
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 45 st., powinno wynosić:


Akt: [78] Onz: 5.51 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Dz.U.04.7.59
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [80] Onz: 5.104 Tytuł: Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Dz.U.54.15.58
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego (bez załącznika nr 1 -utracił ważność) Uwagi:Akt: [81] Onz: 6.1 Tytuł: Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednolity tekst Dz.U.15.1242 Zmiany:Dz. U. 15.1066 art. 12, Dz.U.15.1442 (sprost.)
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Rozdziału 1 (pojęcie wypadków - definicje) Uwagi:Akt: [82] Onz: 6.201 Tytuł: Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Jednolity tekst Dz.U.04.3.20 Zmiany: Dz.U.04.96.959 art.21, Dz.U..04.120.1252 art.15, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.05.10.72, Dz.U.09.20.106 art.3
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [83] Onz: 6.202 B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz.U.04.71.649 Zmiana: Dz.U.10.162.1089
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [84] Onz: 6.203 B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U.05.216.1824
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [85] Onz: 7.1B Tytuł: Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jednolity tekst Dz.U.15.640 Zmiany: Dz.U.15.1240 art.77, Dz.U.16.542 art.109, Dz.U.16.691 art.2, Dz.U.16.868 art.38
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [87] Onz: 8.1B Tytuł: Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. t.j.: Dz.U.16.672 Zmiany: Dz.U.16.903 art.6
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dlaA,Kb,D,M,K,IS,IE: Tytuł I - całość Tytuł II -całość Tytuł III -dział I, II, III, IV TytułV -dział II TytułVI -dział I i III Tytuł VII-dział I-rozdział I Tytuł IX - całość dla W: Tytuł I - całość Tytuł II -całość TytułVI -dział I Tytuł VII-dział I Tytuł IX - całość dlaT: Tytuł I - całość Tytuł II -całość Tytuł III -dział I, II, III, IV TytułV -dział II TytułVI -dział I i III Tytuł VII-dział I, rozdział III Tytuł IX - całość Uwagi:


Pytanie: 1091 [87]
Emitowana energia zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1093 [87]
Na czym polega ochrona środowiska przed hałasem wg Prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1094 [87]
Dla jakich jednostek obowiązkowo prowadzi się państwowy monitoring środowiska w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska?

Pytanie: 1095 [87]
Kto sporządza mapy akustyczne środowiska?

Pytanie: 1096 [87]
Czego może żądać właściciel nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wg przepisów prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1097 [87]
Kto tworzy tzw. obszar ograniczonego użytkowania nieruchomości?

Pytanie: 1098 [87]
Kto ustala politykę ekologiczną państwa?

Pytanie: 1099 [87]
Jakie programy ochrony środowiska sporządza się w celu realizacji polityki ekologicznej państwa?

Pytanie: 1100 [87]
Programy ochrony środowiska dla województw, powiatów i gmin uchwala odpowiednio:

Pytanie: 1103 [87]
Oddziaływanie na środowisko wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1104 [87]
Organizacja ekologiczna wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1105 [87]
Czy produkt według definicji zawartej w ustawie Prawo ochrony środowiska to?

Pytanie: 1106 [87]
Standardy emisyjne, wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1107 [87]
Emisja wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1108 [87]
Emitowana energia wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1109 [87]
Organami ochrony środowiska są:

Pytanie: 1110 [87]
Korzystanie ze środowiska wg definicji zawartej w Prawie ochrony środowiska może być to:

Pytanie: 1113 [87]
Przy określaniu standardów jakości środowiska należy kierować się:

Pytanie: 1114 [87]
Czy wg ustawy Prawo ochrony środowiska standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane?

Pytanie: 1115 [87]
Ochrona powietrza polega w szczególności na:

Pytanie: 1116 [87]
Gdzie dokonuje się oceny i jakości powietrza (wg Prawa ochrony środowiska)?

Pytanie: 1117 [87]
Co stanowi strefę oceny jakości powietrza?

Pytanie: 1118 [87]
Kto dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie?

Pytanie: 1119 [87]
Kto dokonuje klasyfikacji stref pod względem czystości powietrza?

Pytanie: 1121 [87]
Na jakiej podstawie Wojewodódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu?

Pytanie: 1122 [87]
Kto określa metody i sposoby oraz zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu?

Pytanie: 1123 [87]
Jak określa się poziom jakości wód według ustawy Prawo ochrony środowiska?

Pytanie: 1124 [87]
Wg jakich kryteriów organy administracji planują i realizują działania w zakresie ochrony poziomu jakości wód?

Pytanie: 1125 [87]
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.:

Pytanie: 1126 [87]
Poważna awaria przemysłowa w rozumieniu Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1127 [87]
Standard jakości środowiska wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1128 [87]
Czy przedsięwzięcia powiązane technologiczne kwalifikuje się wg Prawa ochrony środowiska, jako jedno przedsięwzięcie także, jeżeli są one realizowane przez różne podmioty?

Pytanie: 1827 [87]
Zarządzający drogą zaliczoną do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza mapę akustyczną

Pytanie: 1828 [87]
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać oddanie do użytkowania nowo zbudowanego obiektu, zaliczonego do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który nie spełnia wymagań ochrony środowiska, w formie :

Pytanie: 1829 [87]
Jakie sankcje ponosi ten, kto spowoduje zanieczyszczenie środowiska?

Pytanie: 1830 [87]
Na ile dni przed terminem oddania do użytku obiektu oddziaływującego znacząco na środowisko, inwestor powinien poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska?

Pytanie: 1831 [87]
Co ile lat dokonuje ocenę jakości powietrza w poszczególnych strefach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska?

Pytanie: 3204 [87]
Jakie przepisy stosuje się do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko?


Akt: [89] Onz: 8.4 Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Dz.U.15.1875 Zmiany:MP15.815
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [91] Onz: 8.21 Tytuł: Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednolity tekst Dz.U.13.686. Zmiany: Dz.U.13.888 art.63, Dz.U.14.1101 art.2, Dz.U.15.277 art.3, Dz.U.15.671 art.2 , Dz.U.15.881 art.54, Dz.U.15.1223 art.110, Dz.U.15.1434 art.2, Dz.U.15.1688 art.99, Dz.U.16.903 art.4
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego. Uwagi:Akt: [92] Onz: 8.31 B Tytuł: Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Dz.U.13.21 Zmiany: Dz.U.13.1238 art.11, Dz.U.13.888 art.71, Dz.U.14.695 art.1, Dz.U.14.1101 art.13,Dz.U.14.1322 art.5, Dz.U.15.122 art.1, Dz.U.15.87 art.3, Dz.U.15.933 art.7, Dz.U.15.1045 art.45, Dz.U.15.1688 art.108, Dz.U.15.2281 art.32
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego. Uwagi:


Pytanie: 3282 [92]
O jakiej maksymalnej średnicy zewnętznej opon nie składować na składowiskach odpadów?


Akt: [94] Onz: 8.101 Tytuł: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. t.j.: Dz.U.16.353
Zakres: DlaA,Kb,D,M,IS,IE- znajomość całości przepisów Dla K - znajomość całości przepisów (bez Działu VIII Rozdział I. Zmiany w przepisach obowiązujących art. 137-152) Dla T - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [95] Onz: 9.1 Tytuł: Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst Dz.U.15.1412
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [97] Onz: 10.1B Tytuł: Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne Jednolity tekst Dz.U.15.469 Zmiany: Dz.U.15.1590 art.2, Dz.U.15.1642 art.6, Dz.U.15.2295 art.1, Dz.U.16.352 art.31
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 3086 [97]
Ustawa Prawo wodne, refuluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą:

Pytanie: 3087 [97]
Dla zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, a w szczególności ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga :

Pytanie: 3088 [97]
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

Pytanie: 3089 [97]
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przy wznoszeniu obiektów budowlanych oraz wykonywaniu innych robót na obszarach:

Pytanie: 3090 [97]
Prozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

Pytanie: 3091 [97]
Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

Pytanie: 3092 [97]
Organem właściwym w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa lub dyrektora regionalnego zarządu wodnego, jest:

Pytanie: 3093 [97]
Organem właściwym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli przeciwpowodziowych jest:


Akt: [102] Onz: 11.1 Tytuł: Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. t.j.: Dz.U.16.191 Zmiany: Dz.U.16.298 (sprostowanie)
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1836 [102]
Dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, wprowadzane do użytkowania w jednostkach straży pożarnej, wydają jednostki badawczo-rozwojowe:

Pytanie: 1876 [102]
Kto użytkuje wybudowany obiekt budowlany bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie pozwolenia na uzytkowanie podlega:

Pytanie: 1967 [102]
Dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, wprowadzane do użytkowania w jednostkach straży pożarnej, wydają jednostki badawczo-rozwojowe:


Akt: [103] Onz: 11.2C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1837 [103]
Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji:

Pytanie: 1838 [103]
Składowanie materiałów palnych poza budynkami może się odbywać w odległości nie mniejszej niż:


Akt: [104] Onz: 11.3D Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.09.124.1030
Zakres: Dla A,Kb,D,M,IS,IE- znajomość całości przepisów dla K,W,T- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1141 [104]
Odległość wzdłuż dróg i ulic między zewnętrznymi hydrantami przeciwpożarowymi nie powinna być większa niż:

Pytanie: 1142 [104]
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej poddawane przeglądom i konserwacji co najmniej:

Pytanie: 1143 [104]
Wodociąg stanowiący żródło wody do celów przeciwpożarowych w jednostce osadniczej powinien zapewniać przez co najmniej 2 godz. ciśnienie na hydrancie zewnętrznym:

Pytanie: 1839 [104]
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż ulic i dróg przy zachowaniu odległości od ściany budynku co najmniej

Pytanie: 1840 [104]
Na terenach poza miastem minimalna szerokość drogi pożarowej i dopuszczany nacisk na oś powinny wynosić odpowiednio:

Pytanie: 3291 [104]
Najbliższy hydrant zewnętrzny winien być oddalony od zewnętrznej ściany budynku chronionego maksymalnie:

Pytanie: 3292 [104]
Wyjścia z obiektów budowlanych, do których konieczne jest doprowadzenie drogi pożarowej powinny mieć połączenie z tą drogą dojściem o:


Akt: [105] Onz: 11.4C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.15.2117
Zakres: dla W - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla pozostałych spec: P i PO - znajomość całości przepisów, W i WO - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1144 [105]
Budynek noclegowy niski, zawierający strefę pożarową zaliczaną do ZL V, podlega uzgodnieniom pod względem zabezpieczeń ppoż., jeżeli ma ponad:

Pytanie: 1968 [105]
Uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej podlega obiekt budowlany (inny niż budynek), przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym na powierzchni do 2000 m2 przewiduje się możliwość przebywania w strefie pożarowej ilości do:


Akt: [106] Onz: 11.5B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.07.143.1002 Zmiana: Dz.U.10.85.553
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego (wyłącznie załącznik nr 1) Uwagi:


Pytanie: 1969 [106]
Jednostką dopuszczającą wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zdrowia i życia i mienia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jest


Akt: [107] Onz: 12.1B Tytuł: Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U.00.122.1321 Zmiany:Dz.U.02.74.676 art.215, Dz.U.04.96.959, Dz.U.06.104.708 art.194, Dz.U.06.170.1217 art.56, Dz.U.06.249.1832 art.8, Dz.U.08.227.1505 art.164, Dz.U.09.98.817 art.23, Dz.U.09.98.818 art.2, Dz.U.10.47.278 art.34, Dz. U.11.132.766 art. 3
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [108] Onz: 12.7 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego Dz.U.01.30.346
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [109] Onz: 12.8 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Dz.U.01.79.849 Zmiana: Dz.U.03.50.426
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [110] Onz: 12.12 Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1145 [110]
Kotły parowe podlegają dozorowi technicznemu, gdy:

Pytanie: 1146 [110]
Nie podlegają dozorowi technicznemu kotły cieczowe o pojemności powyżej 2 dm3:

Pytanie: 1147 [110]
Czy rurociągi technologiczne do transportu acetylenu podlegają dozorowi technicznemu?

Pytanie: 1148 [110]
Czy wciągarki i wciągniki służące do przemieszczania ładunków podlegają dozorowi technicznemu:


Akt: [111] Onz: 12.16 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dz.U.03.193.1890
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1149 [111]
Wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia podlegają doraźnym kontrolom prowadzonym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego co:


Akt: [113] Onz: 14.1 Tytuł: Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460 Zmiany: Dz.U.15.774 art.3, Dz.U.15.870 art.1, Dz.U.15.1336 art.2, Dz.U.15.1830 art.7, Dz.U.15.1890 art.50, Dz.U.15.2281 art.3, Dz.U.16.903 art.2
Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozostałych spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1155 [113]
Zarządcą drogi jest:

Pytanie: 1156 [113]
Kto ustala strefę płatnego parkowania?

Pytanie: 1157 [113]
Drogi publiczne, ze względu na funkcję w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie:

Pytanie: 1158 [113]
Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu należy do:

Pytanie: 1159 [113]
Najmniejsza odległość obiektów budowlanych przy drogach (mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni):

Pytanie: 1160 [113]
Przebudowa drogi jest to wykonanie robót, w wyniku których:

Pytanie: 1161 [113]
Dostępność drogi jest to cecha charakteryzująca:

Pytanie: 1162 [113]
Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje przez:

Pytanie: 1163 [113]
Ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich następuje w drodze:

Pytanie: 1164 [113]
Utrzymanie zjazdów z drogi publicznej do posesji oraz do gruntów przyległych do drogi należy do:

Pytanie: 1165 [113]
Remont drogi jest to wykonywanie robót, w wyniku których następuje:

Pytanie: 1166 [113]
Czy w pasie drogowym można budować kanalizację teletechniczną?

Pytanie: 1167 [113]
Poza terenem zabudowanym linia telekomunikacyjna wzdłuż drogi gminnej powinna być ułożona w odległości nie mniejszej, niż:

Pytanie: 1844 [113]
Ze względu na dostępność drogi publiczne dzielą się na:

Pytanie: 1845 [113]
Do jakiej kategorii funkcjonalnej wg ustawy o drogach publicznych zaliczają się drogi alternatywne dla autostrad płatnych?

Pytanie: 1846 [113]
Do jakiej kategorii, wg ustawy o drogach publicznych, zaliczają się drogi w osiedlach mieszkaniowych?

Pytanie: 1847 [113]
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, zarządza ruchem na drogach krajowych?

Pytanie: 1848 [113]
Zarządcą dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w miastach na prawach powiatu jest:

Pytanie: 1849 [113]
Kto ustala wykaz dróg krajowych , po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 98 kN (10 t)

Pytanie: 1850 [113]
Obiekty budowlane przy drogach krajowych poza terenem zabudowy powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej

Pytanie: 1970 [113]
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, może ustalić strefę płatnego parkowania?


Akt: [118] Onz: 14.303 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz.U.03.177.1729
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [119] Onz: 15.1C Tytuł: Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. Jednolity tekst Dz.U. 15.1297 Zmiany: Dz.U.15.1741 art.1, Dz.U.15.1753 art.1, Dz.U.15.1777 art.42, Dz.U.15.1893 art.28
Zakres: Dla K - znajomość całości przepisów Dla T - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego -Rozdziały 1,2,9 Dla pozostałych spec. -ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego -Rozdziały 1,2,4a i 9 Uwagi:


Pytanie: 3125 [119]
Obszarem kolejowym nazywamy:

Pytanie: 3126 [119]
Kto wykonuje kontrolę wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej związanej z prowadzeniem ruchu kolejowego, przewozem osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów szynowych?

Pytanie: 3127 [119]
Czy użytkownikom bocznicy kolejowej na eksploatowane typy budowli i urządzeń preznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli urządzeń wydaje:

Pytanie: 3128 [119]
Kto wydaje pozwolenie na likwidację linii kolejowych nie mających znaczenia państwowego?

Pytanie: 3300 [119]
Użytkownikom bocznicy kolejowej świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń wydaje:


Akt: [122] Onz: 15.10 C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Jednolity tekst Dz.U.14.1227
Zakres: Dla spec. K - znajomość całości przepisów Dla spec. T-????? Dla pozost. spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [125] Onz: 17.1B Tytuł: Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst Dz.U.12.1059 Zmiany: Dz.U.13.984 art.1; Dz.U.13.1238 art.2, Dz.U.14.457 art.2, Dz.U.14.490, Dz.U.14.900art.2, Dz.U.14.942, Dz.U.14.1101 art.4, Dz.U.14.1662 art.7, Dz.U.15.151art.2, Dz.U.15.478 art.179, Dz.U.15.942 art.1, Dz.U.15.1618 art.1, Dz.U.15.1893 art.8, Dz.U.15.1960 art.3, Dz. U.15.478 art.222, Dz.U.15.2365 art.2, Dz.U.16.266 art.3, Dz.U.16.925art.2
Zakres: dla specjalności IE - znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1168 [125]
Co określa ustawa Prawo Energetyczne?

Pytanie: 1169 [125]
Kto opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy?

Pytanie: 1170 [125]
Kto realizuje zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią?

Pytanie: 1171 [125]
Co w Prawie energetycznym oznacza określenie odbiorca?

Pytanie: 1172 [125]
Odnawialne źródło energii to:

Pytanie: 1173 [125]
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw lub energii do odbiorców, mają obowiązek:

Pytanie: 1174 [125]
Racjonalne i oszczędne zużycie paliw i energii, przy zachowaniu niezawodności współpracy z siecią, bezpieczeństwa obsługi oraz wymogów ochrony środowiska, powinno być spełnione:

Pytanie: 1175 [125]
Efektywność energetyczna to wielkość zużycia paliw i energii odniesiona do wielkości efektu użytkowego urządzenia:

Pytanie: 1176 [125]
Czy osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązane są do posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem?

Pytanie: 1177 [125]
Kto wymierza karę za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze stosowania przepisów prawa energetycznego:

Pytanie: 1178 [125]
Kto wykonuje kontrole układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów sprzedaży i umów przesyłowych oraz prawidłowości rozliczeń:

Pytanie: 1179 [125]
W jaki sposób przedsiębiorstwo energetyczne może zareagować w stosunku do odbiorcy, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, lub nastąpił nielegalny pobór energii?

Pytanie: 1180 [125]
Kto pokrywa koszty zainstalowania u odbiorcy przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego za dostarczoną energię elektryczną?

Pytanie: 1181 [125]
Czy Zakład Energetyczny zobowiązany jest do zawarcia umowy o przyłączenie?

Pytanie: 1182 [125]
Kto ma obowiązek budowy przyłączy energetycznych i rozbudowy sieci przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego?

Pytanie: 1937 [125]
Upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych po okazaniu legitymacji i pisemnego upoważnienia wydanego przez właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła przysługuje prawo:

Pytanie: 1938 [125]
Założenia polityki energetycznej państwa określa:

Pytanie: 1939 [125]
Czy można zatrudnić osoby przy samodzielnej ekspolatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określony w przepisach, nie posiadajacych kwalifikacji potwierdzonych świadectwem wydanym przez komisję kwalifkacyjną:

Pytanie: 1940 [125]
Kto wykonuje kontrole układów pomiarowych,dotrzymania zawartych umów sprzedaży i umów przesyłowych oraz prawidłowości rozliczeń:

Pytanie: 1941 [125]
Co należy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe:

Pytanie: 1942 [125]
Jaki obowiązek spoczywa na producentach i importerach urządzeń?

Pytanie: 1943 [125]
Czy ustawa nakłada jakieś obowiązki na projektantów, producentów, importerów i eksploatatorów urządzeń, instalacji i sieci?

Pytanie: 1944 [125]
Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Pytanie: 1945 [125]
Czy udzielanie koncesji może być uzależnione?

Pytanie: 1946 [125]
Upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych po okazaniu legitymacji i pisemnego upoważnienia wydanego przez właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła przysługuje prawo:

Pytanie: 1947 [125]
Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustalają taryfy dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych ważne po zatwierdzeniu przez:

Pytanie: 1948 [125]
Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Pytanie: 1949 [125]
Czy od decyzji Prezesa URE można się odwołać:

Pytanie: 1950 [125]
Na ile lat udziela się koncesji Prezesa Urządu Regulacji Energetyki:

Pytanie: 1951 [125]
Naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach polityki energetycznej jest:

Pytanie: 3172 [125]
W jakim terminie przedsiębiorstwo energetyczne winno określić warunki przyłączenia

Pytanie: 3173 [125]
Co określa Prawo energetyczne?

Pytanie: 3220 [125]
Jakie odnawialne źródła energii zgodnie z Prawem energetycznym nazywane są "mała instalcja"?

Pytanie: 3222 [125]
Co to jest "kogeneracja" wg ustawy Prawo energetyczne?

Pytanie: 3223 [125]
Co to jest według ustawy Prawo energetyczne "umowa kompleksowa"?


Akt: [137] Onz: 19.1 Tytuł: Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Jednolity tekst Dz.U.15.196 Zmiany: Dz.U.14.1133 art.1, Dz.U.15.1272 art. 18, Dz.U.15.1505, MP.15.862, MP.15.817, Dz.U.16.542 art.115, Dz.U.16.544 art.5, Dz.U.16.566 art.1
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Dział I - rozdział 1 Dział II - rozdział 1 i 2 Dział III - rozdział 3 Dział VI - rozdział 1 i 2 Uwagi:Akt: [141] Onz: 20.1 B Tytuł: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. t.j.:Dz.U.16.778
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1193 [141]
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym walor ekonomiczny przestrzeni to:

Pytanie: 1194 [141]
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez wartość nieruchomości należy rozumieć:

Pytanie: 1195 [141]
Co to jest obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ?

Pytanie: 1196 [141]
W jakim dokumencie (opracowaniu) określa się obszar przestrzeni publicznej?

Pytanie: 1198 [141]
Kto sporządza plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1199 [141]
Kto uchwala plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1200 [141]
Do jakiego dokumentu (opracowania) wprowadza się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1201 [141]
Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Pytanie: 1202 [141]
Czy branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe rekomendują osoby z odpowiednim fachowym przygotowaniem i wykształceniem do komisji urbanistyczno-architektonicznej?

Pytanie: 1203 [141]
Kto sporządza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?

Pytanie: 3176 [141]
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy?

Pytanie: 3197 [141]
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegona terenach zamkniętych?

Pytanie: 3215 [141]
W przypadku braku mniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania dla inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji:

Pytanie: 3234 [141]
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych?

Pytanie: 3286 [141]
Czy do "powierzchni sprzedaży" obiektu handlowego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zalicza się powierzchnię zajmowaną przez biura?


Akt: [145] Onz: 21.1B Tytuł: Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst Dz.U.15.1774 Zmiany: Dz.U.15.1777 art.39, Dz.U.16.65 art.65
Zakres: znajomość przepisów w zakresie: Dział I - całość Dział II - Rozdziały 1-7 Dział III -całość Uwagi:


Pytanie: 1204 [145]
Rozpoczęcie, przebieg i zakończenie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wymaga:

Pytanie: 1205 [145]
Stawka procentowa i podstawa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek scalenia i podziału nieruchomości, wynosi:

Pytanie: 1206 [145]
Kiedy może nastąpić sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej ?

Pytanie: 1207 [145]
Organem administracji publicznej właściwym w sprawach wywłaszczeń nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest:

Pytanie: 1208 [145]
Nieruchomość może zostać wywłaszczona:

Pytanie: 1209 [145]
Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym to nieruchomość:

Pytanie: 1210 [145]
Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego powinno zostać poprzedzone:

Pytanie: 1211 [145]
Decyzję administracyjną w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w celu zainstalowania na niej urządzeń energetycznych, wydaje:

Pytanie: 1212 [145]
Nieruchomość wywłaszczona, która została uznana za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, podlega zwrotowi:

Pytanie: 1213 [145]
Stawka procentowa i podstawa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, wynosi:

Pytanie: 1214 [145]
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala:

Pytanie: 1215 [145]
Sprzedaż przez gminę nieruchomości graniczącej z nieruchomością Skarbu Państwa oddaną w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, wymaga wcześniejszego:

Pytanie: 1216 [145]
Czy opłata adiacencka to?

Pytanie: 1217 [145]
Czy działka gruntu to?

Pytanie: 1218 [145]
W trwały zarząd, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą być oddawane nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego:

Pytanie: 1219 [145]
Czy celami publicznymi w zrozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami są?

Pytanie: 1220 [145]
Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają?

Pytanie: 1221 [145]
Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie:

Pytanie: 3199 [145]
Jeżeli zachodzi potrzeba, kto określa wartości działki budowlanej w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami?

Pytanie: 3219 [145]
Organem wyższego stopnia od decyzji rozstrzyganych przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w sprawach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest:


Akt: [147] Onz: 21.41 Tytuł: Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Jednolity tekst Dz.U.15.1651 Zmiany: Dz.U.15.1045 art.29, M.P.15.1064, Dz.U.16.422 art.2
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego - Rozdziały 1, 4, 9 i 11 dla W - tylko Rozdziały 4 i 9 Uwagi:


Pytanie: 3124 [147]
Kto wydane pozwolenie na usunięcie drzewa lub przewu znajdującego się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?

Pytanie: 3198 [147]
Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości?


Akt: [148] Onz: 21.42E Tytuł: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28.10.2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016. M.P.15.1064
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [149] Onz: 22.1 B Tytuł: Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.14.1446 Zmiany: Dz.U.15.397art.27, Dz.U.15.774 art.8, Dz.U.15.1505 art.13
Zakres: znajomość przepisów wyłącznie: Rozdziały 1-4 Rozdział 7 Rozdział 9 Rozdział 11 Rozdział 13 Uwagi:


Pytanie: 1458 [149]
Dla jakiej głębokości podane są w normie PN-83/B-02482 tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?

Pytanie: 1459 [149]
Swoim zakresem zastosowania, norma PN-83/B-02482 obejmuje pale o średnicy:

Pytanie: 1460 [149]
Zasady obliczania pali oparte są na:

Pytanie: 1461 [149]
Swoim zakresem zastosowania norma PN-83/B-02482 obejmuje pale pionowe o nachyleniu do:

Pytanie: 1462 [149]
Obliczeniowa nośność pala jest wynikiem:

Pytanie: 1463 [149]
Dla jakiej głębokości krytycznej hc i dla jakiej średnicy wyjściowej Do, podane są w normie PN-83/B-02482 tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala?

Pytanie: 1464 [149]
Czym może być wywołane tarcie negatywne (ujemne) gruntu?

Pytanie: 1466 [149]
Czy wartość jednostkowego granicznego oporu wzdłuż pobocznicy pala na głębokości od poziomu terenu do głębokości krytycznej 5.0 m jest?

Pytanie: 1467 [149]
Na jaka głębokość należy zagłębić pal w grunt nośny w stanie zagęszczonym i zwartym?

Pytanie: 1468 [149]
Na jaka głębokość należy zagłębić pal w grunt nośny w stanie średnio zagęszczonym, półzwartym i twardoplastycznym?

Pytanie: 1469 [149]
Jaką część nośności pala znajdującego się obok konstrukcji oporowych (ściany, ścianki szczelne), w zasięgu teoretycznego klina odłamu, powinny przejąć warstwy gruntu znajdujące się poniżej teoretycznej powierzchni odłamu?

Pytanie: 1470 [149]
Nośność fundamentów na palach należy obliczać przenosząc całe obciążenie fundamentu wraz z jego ciężarem własnym:

Pytanie: 1471 [149]
Nośność grupy pali wbijanych bez wpłukiwania w piaski luźne jest równa sumie nośności pali pojedynczych, gdy rozstaw między nimi r:

Pytanie: 1472 [149]
Przemieszczenie [s], osiadanie i przechylenie, wyznacza się na podstawie obliczeń osiadań pala lub fundamentu palowego przy założeniu że podłoże:

Pytanie: 1473 [149]
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad teren, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1474 [149]
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad poziom nasypu budowlanego (NB) wykonanego nad terenem pierwotnym, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1475 [149]
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, zakończonych poniżej powierzchni terenu, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1476 [149]
Nośność boczną gruntu oblicza się przy założeniu pala doskonale sztywnego i przyjęciu że obrotowi pala przeciwstawia się:

Pytanie: 1477 [149]
Obliczeniową nośność boczną gruntu uwarstwionego, przy występowaniu najsłabszej warstwy gruntu od poziomu terenu do głębokości równej h/3 oblicza się:

Pytanie: 2021 [149]
Do rejestru zabytków nie wpisuje się:

Pytanie: 2022 [149]
Za pomnik historii może być uznany

Pytanie: 2023 [149]
Na "Listę dziedzictwa światowego" może być wpisany:

Pytanie: 2024 [149]
Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy:

Pytanie: 2025 [149]
Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa:

Pytanie: 2026 [149]
Krajową ewidencję zabytków prowadzi:

Pytanie: 2027 [149]
Wojewódzką ewidencję zabytków prowadzi:

Pytanie: 2028 [149]
Zabytek nieruchomy wpisany do rejestru:

Pytanie: 2029 [149]
Czy nowy właściciel starej chaty drewnianej na Żuławach, wpisanej do wojewódzkiej ewidencji zabytków, który tą chatę nabył ma obowiązek zgłosić ten fakt do wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2030 [149]
Jakie w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wymagania dotyczące wieku nieruchomości uznanej za zabytek?

Pytanie: 2031 [149]
Zabytkiem w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być w szczególności

Pytanie: 2032 [149]
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku obowiązane są między innymi:

Pytanie: 2033 [149]
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym:

Pytanie: 2034 [149]
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie odkrycia przedmiotu, tóry ma cechy zabytku, po powiadomieniu odpowiednich organów i zabezpieczeniu znalezionego przedmiotu:

Pytanie: 2035 [149]
Jakie czynności należy wykonać, gdy w trakcie robót budowlanych prowadzonych w terenie zostanie znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem ?

Pytanie: 2036 [149]
Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi lub przypadkowo znalezionymi stanowią własność:

Pytanie: 2037 [149]
Które z niżej wymienionych czynności wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2038 [149]
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy uzyskania pozwolenia:

Pytanie: 2039 [149]
Które z niżej wymienionych czynności wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2040 [149]
Wykonywanie robót budowlanych przy zabytku lub w otoczeniu zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru, wymaga pozwolenia:

Pytanie: 2041 [149]
Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru:

Pytanie: 2042 [149]
Czy wojewódzki konserwator zabytków jest upoważniony do dokonywania wpisów do dziennika budowy?

Pytanie: 2043 [149]
Decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanych bez pozwolenia, wydaje:

Pytanie: 2044 [149]
W razie stwierdzenia, że prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru wykonano niezgodnie z udzielonym pozwoleniem, wojewódzki konserwator zabytków:

Pytanie: 2045 [149]
Opieka nad zabytkiem i utrzymanie go we właściwym stanie jest obowiązkiem:

Pytanie: 2046 [149]
Przedmiotem ochrony i opieki w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być:

Pytanie: 2047 [149]
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przedmiotem ochrony mogą być między innymi dzieła budownictwa i architektury:

Pytanie: 2048 [149]
Utworzenie parku kulturowego:

Pytanie: 2049 [149]
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru finansuje:

Pytanie: 2050 [149]
Kto może udzielić dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru?

Pytanie: 2051 [149]
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na które udzielono dotacji, powinny być wykonane:

Pytanie: 2052 [149]
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na :

Pytanie: 2053 [149]
Kto prowadzi rejestr zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ?

Pytanie: 2054 [149]
Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji:

Pytanie: 2055 [149]
Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek:

Pytanie: 2056 [149]
Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru:

Pytanie: 3118 [149]
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3119 [149]
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku należy dołączyć:

Pytanie: 3138 [149]
W gminnej ewidencji zabytków ujęte są m. in.:


Akt: [150] Onz: 22.2 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwania zabytków. Dz.U.15.1789
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [163] Onz: 25.1 Tytuł: Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. t.j.:Dz.U.16.380 Zmiany: Dz.U.16.585 art.3
Zakres: znajomość przepisów Księgi Trzeciej, tytułu XV i XVI Uwagi:


Pytanie: 1260 [163]
W jaki sposób zgodnie z Kodeksem cywilnym można określić wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła?

Pytanie: 1261 [163]
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 1262 [163]
Jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to przyjmujący zamówienie:

Pytanie: 1263 [163]
Jakie są obowiązki przyjmującego zamówienie jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający?

Pytanie: 1264 [163]
Czy wykonawca powinien, w świetle Kodeksu cywilnego, niezwłocznie zawiadomić inwestora o złej jakości dostarczonego przez niego materiału do wbudowania?

Pytanie: 1265 [163]
Kiedy zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła?

Pytanie: 1266 [163]
Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, to jakie uprawnienia posiada przyjmujący zamówienie wobec zamawiającego w zaistniałej sytuacji?

Pytanie: 1267 [163]
Kogo obciąża niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła?

Pytanie: 1268 [163]
Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, to czy w takiej sytuacji przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynag

Pytanie: 1269 [163]
Czy zamawiający ma obowiązek przyjęcia wykonanych robót budowlanych, które wykonawca wydaje zgodnie ze swym zobowiązaniem ?

Pytanie: 1270 [163]
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 1271 [163]
Od którego dnia przedawniają się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 1272 [163]
Czy w umowie o roboty budowlane, o której mowa w Kodeksie cywilnym, musi być określony zakres robót dla wykonawcy ?

Pytanie: 1273 [163]
Czyja zgoda jest wymagana kiedy podwykonawca umowy o roboty budowlane chce zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą?

Pytanie: 1274 [163]
W jakiej formie powinny być zawarte umowy o roboty budowlane?

Pytanie: 1275 [163]
Jaka, w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, powinna być forma umowy na roboty budowlane ?

Pytanie: 1276 [163]
Czy, w świetle Kodeksu cywilnego, wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy o roboty budowlane ?

Pytanie: 1277 [163]
Czy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlanych dla wzniesienia nowego obiektu budowlanego stosuje się odpowiednio do umów  o wykonanie remontu budynku lub budowli ?

Pytanie: 3040 [163]
Kiedy zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstapić od umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania dzieła?

Pytanie: 3247 [163]
Od którego dnia przedstawia się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 3284 [163]
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 3285 [163]
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 3287 [163]
W jakiej formie powinna być zawarta umowa o roboty budowlane między wykonawcą generalnym i podwykonawcą lub między podwykonawcami?


Akt: [164] Onz: 26.1 B Tytuł: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. t.j.:Dz.U.15.2164
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 3063 [164]
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, umieszczane są oficjalnie w:

Pytanie: 3064 [164]
Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego:

Pytanie: 3065 [164]
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m. inn.:

Pytanie: 3066 [164]
Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie: 3067 [164]
Wg. ustawy Prawo zamówień publicznych, :konkurs" jest:

Pytanie: 3068 [164]
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamwiający może udzielić zamówienia publiczego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, gdy:

Pytanie: 3069 [164]
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki, gdy:

Pytanie: 3070 [164]
Do udziału w konkursie zamawiający dopuszcza uczestników, którzy:

Pytanie: 3071 [164]
Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych:

Pytanie: 3072 [164]
Zgłoszenia konkursowe które nie zostały wybrane podlegają:

Pytanie: 3181 [164]
Czy dokumenty sporządzone w języku obcym, w postępowaniu o zamówienie publiczne, muszą być zawsze składanie z tłumaczenia na język polski?


Akt: [165] Onz: 26.3B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U.04.130.1389
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [166] Onz: 26.8C Tytuł: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dz.U.13.231
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [167] Onz: 26.10 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Tekst jednolity Dz.U.13.1129
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 3131 [167]
Program funkcjonalno - użytkowy służy do ustalania:

Pytanie: 3132 [167]
Program funkcjonalno użytkowy służy do:

Pytanie: 3136 [167]
Co powinien zawierać program funkcjonalno - użytkowy?


Akt: [168] Onz: 30.1 B Tytuł: Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termo–modernizacji i remontów. Jednolity tekst: Dz.U.14.712
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [169] Onz: 31.0 Tytuł: Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. t.j.:Dz.U.16.23 Zmiany: Dz.U.16.868 art.30
Zakres: znajomość przepisów działów I i II Uwagi:


Pytanie: 1278 [169]
Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę jest:

Pytanie: 1279 [169]
Organ administracji publicznej załatwiając sprawę wydaje:

Pytanie: 1280 [169]
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w I instancji wymaga :

Pytanie: 1281 [169]
Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego doręczono inwestorowi pocztą. Inwestor może odwołać się od decyzji w terminie:

Pytanie: 1282 [169]
Organ administracji architektoniczno – budowlanej wydał w toku postępowania administra- cyjnego postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych. Na to postanowienie inwestorowi służy:

Pytanie: 1283 [169]
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się za:

Pytanie: 1284 [169]
Organ administracji publicznej w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w Kpa powinien:

Pytanie: 1285 [169]
Decyzja administracyjna jest ostateczna gdy:

Pytanie: 1286 [169]
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego przez organ administracji I instancji powinno nastąpić

Pytanie: 1287 [169]
Strona może żądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia w ciągu:

Pytanie: 1288 [169]
Gdy w toku postępowania administracyjnego okaże się, iż wymagane są wiadomości specjalne organ administracji publicznej może zwrócić się do:

Pytanie: 1289 [169]
Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:

Pytanie: 1290 [169]
W jakim terminie strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do jej rozstrzygnięcia:

Pytanie: 1291 [169]
Organ administracji publicznej obowiązany jest wg Kpa zapewnić stronom czynny udział:

Pytanie: 1292 [169]
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego służy stronie:

Pytanie: 1293 [169]
W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej:

Pytanie: 1294 [169]
Zawieszenie postępowania administracyjnego:

Pytanie: 1295 [169]
Jakie decyzje administracyjne powinny określać datę jej wydania oraz wskazywać strony postępowania?

Pytanie: 1296 [169]
Kiedy organ administracji publicznej może odstąpić od uzasadnienia decyzji?

Pytanie: 1297 [169]
Od kiedy organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 1298 [169]
W jakim terminie od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji strona może zażądać jej uzupełnienia co do prawa odwołania od niej?

Pytanie: 1299 [169]
W jakiej formie organ administracji publicznej dokonuje sprostowania błędów i omyłek decyzji?

Pytanie: 1300 [169]
Wg Kpa na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji administracyjnej służy stronie:

Pytanie: 1301 [169]
W jakim stadium postępowania przed organem administracji publicznej można zawrzeć ugodę administracyjną ?

Pytanie: 1302 [169]
W sprawie w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę, która podlega zatwierdzeniu w formie:

Pytanie: 1303 [169]
Wykonalność ugody administracyjnej następuje:

Pytanie: 1304 [169]
Jakie wg Kpa są skutki zatwierdzenia ugody administracyjnej?

Pytanie: 1305 [169]
Jakich kwestii może dotyczyć postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego?

Pytanie: 1306 [169]
Kto ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 1307 [169]
Organem administracji publicznej właściwym do rozpatrzenia odwołania jest:

Pytanie: 1308 [169]
Czy odwołanie od decyzji administracyjnej wymaga szczególnego uzasadnienia?

Pytanie: 1309 [169]
Jaki jest tryb wniesienia odwołania?

Pytanie: 1310 [169]
Odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej pierwszej instancji wnosi się w terminie:

Pytanie: 1311 [169]
Odwołanie od decyzji wnosi się wg Kpa do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie:

Pytanie: 1312 [169]
Decyzja ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1313 [169]
Czy organ administracji publicznej I instancji może rozpatrzyć odwołanie od wydanej przez siebie dezycji?

Pytanie: 1314 [169]
Jaki organ administracji publicznej stwierdza niedopuszczalność odwołania.

Pytanie: 1315 [169]
Kiedy organ administracji publicznej może wg Kpa uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia?

Pytanie: 1316 [169]
Czy organ odwoławczy może wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się?

Pytanie: 1317 [169]
W jakiej formie organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 1318 [169]
Wg Kpa zażalenie na postanowienie wnosi się w terminie:

Pytanie: 1319 [169]
Kiedy na wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienie służy stronie zażalenie?

Pytanie: 1320 [169]
Czy i kiedy strona może zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 1321 [169]
Wniesienie zażalenia na postanowienie:

Pytanie: 1322 [169]
Jaki wniosek należy złożyć do organu administracji publicznej, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzje ostateczną?

Pytanie: 1323 [169]
Jaki wniosek należy wg Kpa złożyć do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej bez wymaganego prawem stanowiska innego organu?

Pytanie: 1324 [169]
W jakim terminie można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją?

Pytanie: 1325 [169]
Wznowienie postępowania administracyjnego następuje:

Pytanie: 1326 [169]
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do:

Pytanie: 1327 [169]
Wniosek strony o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję w I instancji w terminie:

Pytanie: 1328 [169]
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania, w sytuacji gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 1329 [169]
W jakiej formie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1330 [169]
W jakiej formie organ administracji publicznej rozstrzyga o odmowie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1331 [169]
Wg Kpa postępowanie administracyjne jest:

Pytanie: 1332 [169]
Organem administracji publicznej właściwym do przeprowadzenia wznowionego postępowania jest:

Pytanie: 1333 [169]
Kiedy organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzymuje wykonanie decyzji?

Pytanie: 1334 [169]
Jaki wg Kpa organ administracji publicznej jest właściwy do uchylenia decyzji ostatecznej, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa?

Pytanie: 1335 [169]
Organ administracji publicznej może uchylić decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo (w trybie art. 155 k.p.a.):

Pytanie: 1336 [169]
Kiedy może być zmieniona decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo?

Pytanie: 1337 [169]
Jaki wniosek może złożyć strona w wypadku wydania decyzji ostatecznej, wydanej z naruszaniem przepisów o właściwości organu?

Pytanie: 1338 [169]
Jaki wniosek może wg Kpa złożyć strona do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną?

Pytanie: 1339 [169]
Wskaż organ administracji publicznej właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1340 [169]
W jakim trybie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1341 [169]
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się:

Pytanie: 1342 [169]
Wg Kpa odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w formie:

Pytanie: 1343 [169]
Które decyzje są ostateczne?

Pytanie: 1344 [169]
Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 1345 [169]
Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:

Pytanie: 1346 [169]
Właściwość rzeczową organów administracji publicznej ustala się według:

Pytanie: 1347 [169]
O właściwości miejscowej organu administracji publicznej w sprawie wydania pozwolenia na budowę decyduje:

Pytanie: 1348 [169]
Spory o właściwość rzeczową między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej rozstrzygają:

Pytanie: 1349 [169]
Kto wg Kpa może być stroną w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1350 [169]
Przepisy Kpa nie normują postępowania w sprawach:

Pytanie: 1351 [169]
Nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach:

Pytanie: 1352 [169]
W jakich sprawach w postępowaniu administracyjnym pełnomocnik może reprezentować stronę?

Pytanie: 1353 [169]
Czy strona może działać przez pełnomocnika ?

Pytanie: 1354 [169]
Kto wg Kpa może być ustanowiony pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1355 [169]
W jakim terminie organ odwoławczy powinien załatwić sprawę?

Pytanie: 1356 [169]
Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej I-szej instancji, wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż:

Pytanie: 1357 [169]
Jakie czynności powinien podjąć organ administracji w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie?

Pytanie: 1358 [169]
Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego strona może wnieść do organu administracji państwowej wyższego stopnia:

Pytanie: 1359 [169]
Który organ administracji publicznej jest właściwy do rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie?

Pytanie: 1360 [169]
W toku postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się:

Pytanie: 1361 [169]
W razie braku zawiadomienia organu administracyjnego o zmianie adresu strony, w toku postępowania administracyjnego pismo doręczone pod dotychczasowy adres:

Pytanie: 1362 [169]
Czy odmowa przyjęcia pisma przez adresata, po sporządzeniu adnotacji i umieszczeniu daty odmowy, powoduje skutek doręczenia w dniu odmowy ?

Pytanie: 1363 [169]
Jeżeli termin na wniesienie zażalenia przypada na dzień wolny od pracy, wniesienie zażalenia z zachowaniem terminu należy dokonać:

Pytanie: 1364 [169]
W jakim terminie należy wnieść prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia?

Pytanie: 1365 [169]
Jaki organ administracji publicznej rozstrzyga ostatecznie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1366 [169]
Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania organ administracji może wstrzymać wykonanie decyzji:

Pytanie: 1367 [169]
Czy wniesienie podania do niewłaściwego organu administracji publicznej w terminie uznaje się za:

Pytanie: 1368 [169]
Jeżeli podanie wniesiono do niewłaściwego organu administracji publicznej:

Pytanie: 1369 [169]
Kto powinien podpisać protokół potwierdzający dokonanie czynności urzędowych przed organem administracji publicznej?

Pytanie: 1370 [169]
Kiedy strona może żądać wydania z akt sprawy uwierzytelnianych odpisów?

Pytanie: 1371 [169]
Kiedy organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 1372 [169]
Prawo odmowy składania zeznań w charakterze świadka w toku postępowania administracyjnego służy:

Pytanie: 1373 [169]
Jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może dopuścić dowód z opinii:

Pytanie: 1374 [169]
Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy administracyjnej, strona może być ukarana:

Pytanie: 1375 [169]
Wg. Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 1971 [169]
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się wg Kpa za:

Pytanie: 3041 [169]
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej odmowia wznowienia postępowania?

Pytanie: 3045 [169]
Organami wyższego stopnia do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 3137 [169]
Kodeks postępowania administracyjnego normuje m. in. Postępowania:

Pytanie: 3207 [169]
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 3248 [169]
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 3249 [169]
Wg Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 3250 [169]
Czy i kiedy strona może wg Kpa zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 3251 [169]
Kto wg Kpa ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 3252 [169]
Od kiedy wg Kpa organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 3253 [169]
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 3254 [169]
Kiedy, wg Kpa, organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 3289 [169]
Żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, jeżeli żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania w okresie:

Pytanie: 3290 [169]
Podanie pozostawia się bez rozpoznania, gdy:

enerpro © 2016