kask kask
Pytania - lista


Akt: [1] Onz: 1.1 Tytuł: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1 [1]
Stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku jest:

Pytanie: 2 [1]
Na terenie budowy można nie umieszczać tablicy informacyjnej, jeżeli realizowane są roboty budowlane polegające na

Pytanie: 3 [1]
Projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego

Pytanie: 4 [1]
W rozumieniu przepisów prawa budowlanego katastrofą budowlaną jest

Pytanie: 5 [1]
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń są udzielane w specjalności

Pytanie: 6 [1]
Czy w sytuacji chwilowej nieobecności kierownika rozbiórki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę terenu budowy

Pytanie: 7 [1]
Niedopuszczalne jest łączenie funkcji:

Pytanie: 8 [1]
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi:

Pytanie: 9 [1]
Koszty wykonania rozbiórki obiektu budowlanego objętego nakazem rozbiórki ponosi

Pytanie: 10 [1]
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 11 [1]
Rozbiórka budynku nie będącego obiektem zabytkowym o wysokości 7 m, oddalonego od granicy działki o 4 m wymaga:

Pytanie: 12 [1]
W zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego należy określić:

Pytanie: 13 [1]
Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren budowy

Pytanie: 14 [1]
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy projektowania:

Pytanie: 15 [1]
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy utrzymania i rozbiórki:

Pytanie: 16 [1]
Ustawa Prawo budowlane normuje sprawy budowy:

Pytanie: 17 [1]
Kierownik budowy, który dopuścił się czynu podlegającego odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w trybie ustawy Prawo budowlane może być pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej jeżeli od dnia zakończenia robót budowlanych na której ten czyn popełnił upłyneło nie więcej niż:

Pytanie: 18 [1]
Czy kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych ustawa Prawo budowlane zalicza do samodzielnych funkcji technicznych?

Pytanie: 19 [1]
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 21 [1]
Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi:

Pytanie: 22 [1]
Osoba, która pozytywnie zdała egzamin na uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielną funkcję techniczną od dnia:

Pytanie: 23 [1]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie bez wpisania się na listę członków właściwego samorządu zawodowego?

Pytanie: 24 [1]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może również wykonywać nadzór inwestorski?

Pytanie: 25 [1]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 26 [1]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ma prawo do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 27 [1]
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 28 [1]
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie Prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 29 [1]
Praktyka przy sporządzaniu projektów wymagana przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane jest to:

Pytanie: 31 [1]
O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek zainteresowanego orzeka:

Pytanie: 32 [1]
Kto w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Pytanie: 33 [1]
Co należy do obowiązków inwestora?

Pytanie: 34 [1]
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy a w szczególności zapewnienie:

Pytanie: 35 [1]
Właściwy organ może w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek:

Pytanie: 36 [1]
Czy ustawę prawo budowlane stosuje się do wyrobisk górniczych?

Pytanie: 37 [1]
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

Pytanie: 38 [1]
Kto jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem budowy?

Pytanie: 39 [1]
Kiedy sporządza się plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie?

Pytanie: 40 [1]
Obowiązki kierownika budowy wymienione w ustawie Prawo budowlane to:

Pytanie: 41 [1]
Kierownik budowy ma prawo:

Pytanie: 42 [1]
Łączenie jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie jest dopuszczalne w zakresie tego samego procesu budowlanego:

Pytanie: 43 [1]
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Pytanie: 44 [1]
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 45 [1]
Kto wyznacza koordynatora przy budowie obiektu budowlanego wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności ?

Pytanie: 46 [1]
Roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenia na budowę, można rozpocząć:

Pytanie: 47 [1]
Kto jest stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę?

Pytanie: 48 [1]
Wg ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć:

Pytanie: 49 [1]
Wg ustawy Prawo Budowlane przez teren budowy należy rozumieć:

Pytanie: 50 [1]
Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć:

Pytanie: 51 [1]
Budowle wg przepisów prawa budowlanego to:

Pytanie: 52 [1]
W rozumieniu ustawy - Prawo budowlane budowlą nie jest:

Pytanie: 53 [1]
Nie jest tymczasowym obiektem budowlanym:

Pytanie: 54 [1]
Przez remont należy rozumieć:

Pytanie: 55 [1]
Do właściwego organu należy zgłosić budowę:

Pytanie: 56 [1]
W zgłoszeniu budowy należy określić:

Pytanie: 57 [1]
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

Pytanie: 58 [1]
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

Pytanie: 59 [1]
Projekt budowlany między innymi powinien zawierać:

Pytanie: 60 [1]
Projekt budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 61 [1]
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 62 [1]
W jakim terminie właściwy organ zobowiązany jest wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, aby uniknąć kary?

Pytanie: 63 [1]
Jaka jest wysokość kary w przypadku nie wydania przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę w określonym terminie:

Pytanie: 64 [1]
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne:

Pytanie: 65 [1]
Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 66 [1]
Czy prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

Pytanie: 67 [1]
Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany na rzecz innej osoby?

Pytanie: 68 [1]
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:

Pytanie: 69 [1]
Minimalny czas obowiązujący inwestora do zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęciu budowy obiektu szkolnego wynosi:

Pytanie: 70 [1]
Rozpoczęcie dostaw energii i wody na potrzeby budowy może nastąpić:

Pytanie: 71 [1]
Za prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny:

Pytanie: 72 [1]
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia powinno być umieszczone na budowie:

Pytanie: 73 [1]
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają, po ich wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej przez:

Pytanie: 74 [1]
Zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych:

Pytanie: 75 [1]
Dziennik budowy jest prawidłowym dokumentem budowy jeżeli został:

Pytanie: 76 [1]
Dla potrzeb budowy można zająć część sąsiedniego budynku, lokalu lub terenu:

Pytanie: 77 [1]
Decyzję o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości, niezbędny do wykonania robót budowlanych, przy braku zgody właściciela nieruchomości wydaje:

Pytanie: 78 [1]
Właściwy organ podejmuje decyzję administracyjną o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości (przy braku zgody jej właściciela) na wniosek:

Pytanie: 79 [1]
Właściwy organ dokonuje wstrzymania prowadzenia robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę:

Pytanie: 80 [1]
W przypadku niewypełnienia obowiązków zawartych w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych właściwy organ:

Pytanie: 81 [1]
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność:

Pytanie: 82 [1]
Jeżeli, po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w ciągu dwóch miesięcy, właściwy organ nie wydał decyzji co do dalszego postępowania, oznacza to:

Pytanie: 83 [1]
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 84 [1]
Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych przysługuje:

Pytanie: 85 [1]
Po stwierdzeniu, że wykonywane roboty budowlane w części obiektu w sposób istotny odbiegają od warunków określonych w pozwoleniu na budowę, właściwy organ:

Pytanie: 86 [1]
Koszty związane z rozbiórką obiektu budowlanego lub jego części, wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, pokrywa:

Pytanie: 87 [1]
Dopuszcza się użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, gdy:

Pytanie: 88 [1]
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane:

Pytanie: 89 [1]
Czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego powinien zawierać:

Pytanie: 90 [1]
Odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego następuje, gdy:

Pytanie: 91 [1]
Kto odpowiada za zgodne z przepisami utrzymanie użytkowanego obiektu budowlanego?

Pytanie: 92 [1]
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej:

Pytanie: 93 [1]
Okresowa kontrola, co najmniej raz w roku, obejmuje swym sprawdzeniem stan technicznej sprawności:

Pytanie: 94 [1]
Instalacje urządzeń służących ochronie środowiska podlegają okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

Pytanie: 95 [1]
Jakie elementy budynku powinny być poddane kontroli corocznej:

Pytanie: 96 [1]
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia co najmniej:

Pytanie: 97 [1]
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów podlega kontroli okresowej:

Pytanie: 98 [1]
Jak często właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzenia badań instalacji odgromowej obiektu budowlanego?

Pytanie: 99 [1]
Obowiązek okresowej kontroli obiektów budowlanych co najmniej raz w roku, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 100 [1]
Okresową kontrolę stanu technicznego grawitacyjnych przewodów kominowych i wentylacyjnych może przeprowadzać zgodnie z przepisami:

Pytanie: 101 [1]
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony, może przeprowadzać:

Pytanie: 102 [1]
Przechowywanie przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej (a w razie potrzeby także instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji oraz urządzeń z nim związanych) należy do obowiązków:

Pytanie: 103 [1]
Właściciel lub zarządca obowiązany jest przechowywać dokumentację obiektu tj. dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, decyzje dot. obiektu oraz dokumenty dot. badań i ekspertyz przez:

Pytanie: 104 [1]
Przez jaki okres czasu powinny być przechowywane zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę?

Pytanie: 105 [1]
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 106 [1]
Do książki obiektu budowlanego powinny być dołączone m.in.:

Pytanie: 107 [1]
Właściwy organ wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego nie użytkowanego lub niewykończonego z wyjątkiem obiektów budowlanych objętych przepisami o ochronie zabytków, gdy obiekt:

Pytanie: 108 [1]
Komu nakazuje właściwy organ rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu jeśli nieużytkowany lub niewykończony obiekt nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia?

Pytanie: 109 [1]
W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zawaleniem się budynku właściwy organ:

Pytanie: 110 [1]
Do przepisów techniczno budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zalicza się:

Pytanie: 111 [1]
Stwierdzone w protokole z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie dla ludzi, mienia, środowiska winny być usunięte przez właściciela, zarządcę lub użytkownika:

Pytanie: 112 [1]
Osoba dokonująca kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń, jest obowiązana do przedstawienia ich w protokole i bezzwłocznego zawiadomienia:

Pytanie: 113 [1]
Katastrofą budowlaną jest:

Pytanie: 114 [1]
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 115 [1]
Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące przyczyn katastrofy budowlanej?

Pytanie: 116 [1]
Postępowanie w sprawie ustalenia przyczyny katastrofy budowlanej prowadzi:

Pytanie: 117 [1]
W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy jest zobowiązany:

Pytanie: 118 [1]
W razie katastrofy budowlanej w budowanym lub rozbieranym obiekcie budowlanym kierownik budowy ma obowiązek:

Pytanie: 119 [1]
Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego:

Pytanie: 120 [1]
W razie katastrofy budowlanej w trakcie budowy organ prowadzący postępowanie obowiązany jest powiadomić:

Pytanie: 121 [1]
Kogo właściwy organ po zakończeniu prac komisji zobowiązuje decyzją do podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej?

Pytanie: 122 [1]
Organem wykonującymi zadania administracji architektoniczno-budowlanej na terenie gminy jest:

Pytanie: 123 [1]
Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wykonują:

Pytanie: 124 [1]
Organem administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu województwa jest:

Pytanie: 125 [1]
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wykonującym zadania:

Pytanie: 126 [1]
Kto wykonuje zadania nadzoru budowlanego na terenie gminy?

Pytanie: 127 [1]
Organami nadzoru budowlanego są:

Pytanie: 128 [1]
Zadania nadzoru budowlanego na szczeblu województwa wykonuje:

Pytanie: 129 [1]
Nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują:

Pytanie: 130 [1]
Do obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:

Pytanie: 131 [1]
Do kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej należy:

Pytanie: 132 [1]
Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić czynności kontrolne na terenie budowy, pomimo, iż jej kierownik jest chwilowo nieobecny?

Pytanie: 133 [1]
Czynności kontrolne obiektów będących w zarządzie obcych państw organ może przeprowadzić:

Pytanie: 134 [1]
Pozwolenie na budowę obiektu użyteczności publicznej wydaje:

Pytanie: 135 [1]
Organem odwoławczym od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez starostę, jako organ I instancji jest:

Pytanie: 136 [1]
Pozwolenie na budowę drogi publicznej wojewódzkiej wydaje:

Pytanie: 137 [1]
Wojewoda jest organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę:

Pytanie: 138 [1]
Organy administracji architektoniczno - budowlanej przekazują organom nadzoru budowlanego:

Pytanie: 139 [1]
Od postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wstrzymaniu budowy można się odwołać do:

Pytanie: 140 [1]
Organem odwoławczym w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest:

Pytanie: 141 [1]
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest właściwy do kontrolowania:

Pytanie: 142 [1]
Wojewoda może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat na wniosek:

Pytanie: 143 [1]
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Pytanie: 144 [1]
Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wnosi się do:

Pytanie: 145 [1]
Kontrolę działalności starosty, jako organu administracji architektoniczno- budowlanej przeprowadza:

Pytanie: 146 [1]
Centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych prowadzi:

Pytanie: 147 [1]
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi na budowie, polecenie podjęcia działań zabezpieczających może wydać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego:

Pytanie: 148 [1]
Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych udziela:

Pytanie: 149 [1]
Czy możliwe jest odstępstwo od wymagań zawartych w rozporządzeniach w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie?

Pytanie: 150 [1]
Wniosek w sprawie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych składa do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane:

Pytanie: 151 [1]
Kierownik budowy który otrzymał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia, wydane przez organ nadzoru budowlanego, ale nadal roboty te realizuje podlega:

Pytanie: 152 [1]
Osoba, która wykonuje samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, nie posiadając prawa do wykonywania tej samodzielnej funkcji technicznej, podlega:

Pytanie: 153 [1]
Właściciel wielorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie prowadzi książki obiektu budowlanego dla tego budynku podlega:

Pytanie: 154 [1]
Kierownik budowy podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 155 [1]
Czy osoba, która została ukarana w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlega również odpowiedzialności zawodowej wg ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 156 [1]
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 157 [1]
Czy niedbałe spełnianie obowiązków przez kierownika budowy może spowodować pociągnięcie go do odpowiedzialności w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 159 [1]
Czy projektant uchylający się od podjęcia nadzoru autorskiego podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 160 [1]
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydany wg. art.96 ustęp 1 ustawy Prawo budowlane za popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność zawodową może być wydany na okres nie dłuższy niż:

Pytanie: 161 [1]
Kto może złożyć do organu właściwego w sprawach uprawnień budowlanych wniosek o ukaranie kierownika budowy niedbale wykonującego swoje obowiązki?

Pytanie: 162 [1]
Wniosek o ukaranie projektanta za uchylanie się od podjęcia nadzoru autorskiego może złożyć do organu właściwego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych:

Pytanie: 163 [1]
Obiekt małej architektury w zrozumieniu ustawy prawo budowlane jest:

Pytanie: 164 [1]
Budynek jednorodzinny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest to budynek wolnostojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w którym:

Pytanie: 165 [1]
Czy budynek wolnostojący w którym wydzielono jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy może być uznany za budynek jednorodzinny w zrozumieniu przepisów prawa budowlanego?

Pytanie: 166 [1]
Wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe zaliczane są przez przepisy prawa budowlanego do:

Pytanie: 167 [1]
Niewielkie obiekty służące rekreacji takie jak piaskownice, huśtawki są przez ustawę Prawo budowlane zaliczane do:

Pytanie: 168 [1]
Wykonywana, bez pozwolenia na budowę, nadbudowa jednorodzinnego domu mieszkalnego z naruszeniem istotnych przepisów techniczno - budowlanych podlega:

Pytanie: 170 [1]
Po stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych, po ich wcześniejszym wstrzymaniu, właściwy organ:

Pytanie: 171 [1]
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ wydaje:

Pytanie: 172 [1]
Do użytkowania obiektu budowlanego, przy wymaganym pozwoleniu na budowę i braku sprzeciwu właściwego organu, można przystąpić najwcześniej w terminie:

Pytanie: 173 [1]
Którą z niżej wymienionych kar może zostać ukarany projektant za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie wg. przepisów ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 174 [1]
Jakie uprawnienia budowlane stanowią podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w określonej specjalności?

Pytanie: 175 [1]
Czy pracę w organach nadzoru budowlanego zalicza się do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych?

Pytanie: 885 [1]
Projekt budowlany winien być sporządzony:

Pytanie: 1660 [1]
Jakie projekty budowlane nie wymagają sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego?

Pytanie: 1661 [1]
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

Pytanie: 1662 [1]
Komu może być wydane pozwolenie na budowę?

Pytanie: 1663 [1]
Czy w trakcie prowadzenia robót budowlanych obiektu liniowego, kierownik budowy jest obowiązany wprowadzać zmiany w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ?

Pytanie: 1664 [1]
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 1666 [1]
Organ nadzoru budowlanego ustala wysokość opłaty legalizacyjnej za wybudowanie obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia wydając :

Pytanie: 1667 [1]
Jakiego dokumentu nie zwraca organ nadzoru budowlanego inwestorowi, po zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ?

Pytanie: 1668 [1]
Osoba dokonująca kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² jest obowiązana zawiadomić właściwy organ o przeprowadzanej kontroli:

Pytanie: 1669 [1]
Jak często należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW ? (art.62 ust.1pkt 5 lit.a)

Pytanie: 1670 [1]
Gdzie w budynku dworca lotniczego (o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2), właściciel lub zarządca jest obowiązany umieścić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ?

Pytanie: 1671 [1]
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu, właściwy organ nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze:

Pytanie: 1672 [1]
Protokół z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzający zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, ma obowiązek przesłać do właściwego organu:

Pytanie: 1673 [1]
Kto ponosi koszty zabezpieczenia obiektu budowlanego po katastrofie budowlanej ?

Pytanie: 1674 [1]
W razie katastrofy budowlanej organ nadzoru budowlanego może nakazać właścicielowi lub zarządcy, zabezpieczenie miejsca katastrofy w drodze:

Pytanie: 1675 [1]
Organem uprawnionym do wydania decyzji nakazującej przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu budowlanego jest:

Pytanie: 1676 [1]
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wydaniu polecenia usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przez starostę, wójta, burmistrza, prezydenta:

Pytanie: 1677 [1]
Organem uprawnionym do ukarania z tytułu utrzymania obiektu w złym stanie technicznym jest

Pytanie: 1678 [1]
Nie przesłanie protokółu z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzającego zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, wg ustawy Prawo budowlane podlega karze:

Pytanie: 1887 [1]
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane to obiekty:

Pytanie: 1894 [1]
Kiedy należy stosować warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności:

Pytanie: 2093 [1]
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 3014 [1]
Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego:

Pytanie: 3015 [1]
Organem administracji architektoniczno - budowlanej na szczeblu wojwództwa jest:

Pytanie: 3016 [1]
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w terminie:

Pytanie: 3017 [1]
Czy niedbałe wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego może spowodować pociągnięcie osoby pełniącej ten nadzór do odpowiedzialnościzawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 3139 [1]
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do obowiązków:

Pytanie: 3144 [1]
Wydanie pozwolenia na budwę na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym niewpisanym do rejestru zabytków, a ujętym w gminnej ewidencji zabytków:

Pytanie: 3145 [1]
Maksymalny termin wydania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane to:

Pytanie: 3149 [1]
Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

Pytanie: 3150 [1]
Inwestor winien zawiadomić projektanta (sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę:

Pytanie: 3151 [1]
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jeżeli dotyczy:

Pytanie: 3152 [1]
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 3153 [1]
Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie jest:

Pytanie: 3154 [1]
Pozwolenia na budowę wymaga:

Pytanie: 3155 [1]
W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, inwestor jest zobowiązany:

Pytanie: 3159 [1]
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 3165 [1]
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji archiektoniczno - budowlanej, remontu uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 3166 [1]
Wg ustawy Prawo budowlane przez określenie "dokumentacja powykonawcza" należy rozumieć

Pytanie: 3167 [1]
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 3182 [1]
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 3258 [1]
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 3259 [1]
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 3293 [1]
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej:

Pytanie: 3294 [1]
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3295 [1]
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budwę nei wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Pytanie: 3296 [1]
Nie ustala się, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, charakterystyki energetycznej budynków:

Pytanie: 3297 [1]
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów należy do obowiązków:

Pytanie: 3298 [1]
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich oraz powierzchni zabudowy:


Akt: [2] Onz: 1.2A-2 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422
Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 176 [2]
W garażu do przetrzymywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, wysokość w świetle konstrukcji powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 177 [2]
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynkach poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż:

Pytanie: 178 [2]
Zespół zabezpieczający, uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji wodociągowej w budynku, należy instalować:

Pytanie: 179 [2]
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zestaw wodomierza głównego powinno się sytuować:

Pytanie: 180 [2]
Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej, jeżeli nie występują szczególne wymagania określone w przepisach, odległość zabudowy od granicy działki ( przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi) powinna w

Pytanie: 181 [2]
Odległość budynku jednorodzinnego od granicy działki budowlanej, przy równoległym sytuowaniu do granicy ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych (przy spełnieniu wymagań przeciwpożarowych) i przy niezabudowanej działce sąsied

Pytanie: 182 [2]
W jakich budynkach może nie być zapewniony stały obieg wody w instalacji ciepłej wody

Pytanie: 183 [2]
Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

Pytanie: 184 [2]
Instalację kanalizacyjną stanowią połączone przewody wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami:

Pytanie: 186 [2]
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacji w budynku do przewodów wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń :

Pytanie: 187 [2]
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do kanałów wentylacyjnych pomieszczeń jest:

Pytanie: 188 [2]
W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do kanalizacji deszczowej, dopuszczalne jest odprowadzenie:

Pytanie: 189 [2]
W przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej, przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku można łączyć z instalacją kanalizacyjną:

Pytanie: 190 [2]
Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:

Pytanie: 191 [2]
Zasilanie z kotła na paliwo stałe może być dopuszczone w instalacji wyposażonej w:

Pytanie: 192 [2]
Jaką temperaturę obliczeniową przyjmuje się dla ogrzewanych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej?

Pytanie: 193 [2]
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się w wodnych instalacjach grzewczych stosowania temperatury nośnika ciepła przekraczającego:

Pytanie: 194 [2]
Do jakiej mocy cieplnej nominalnej kotły na paliwo stałe powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń?

Pytanie: 195 [2]
W magazynach oleju opałowego może być stosowane wyłącznie ogrzewanie:

Pytanie: 196 [2]
Szerokość jezdni dojazdu do działki budowlanej od drogi publicznej nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 197 [2]
Minimalna szerokość dojazdu do drogi publicznej powinna wynosić:

Pytanie: 198 [2]
Ciąg pieszo-jezdny zapewniający dojazd i dojście do działki budowlanej powinien mieć szerokość nie mniejszą niż:

Pytanie: 199 [2]
Pytanie nieaktualne. Czy mo?na wewn?trz budynku stosowa? przewody kominowe z rur stalowych?

Pytanie: 201 [2]
Stosowanie zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku jest:

Pytanie: 202 [2]
Wydzielone lub oddylatowane od konstrukcji budynku trzony kominowe:

Pytanie: 203 [2]
Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do mieszkań przyjmowany w projekcie budowlanym na osobę przewidywaną na pobyt stały, nie powinien być mniejszy niż:

Pytanie: 204 [2]
Jeżeli w budynku będzie występował przepływ powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami, jaki kierunek tego przepływu należy zapewnić?

Pytanie: 205 [2]
Od jakiej wydajności w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.

Pytanie: 206 [2]
W przewodach gazowych doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, ciśnienie gazu nie powinno być wyższe niż:

Pytanie: 207 [2]
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej:

Pytanie: 208 [2]
Instalowanie gazomierzy we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi:

Pytanie: 209 [2]
Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone o co najmniej:

Pytanie: 210 [2]
Pomieszczenia (poza pomieszczeniami technicznymi), w których instalowane są urządzenia gazowe, powinny:

Pytanie: 211 [2]
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

Pytanie: 212 [2]
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać po zaniku oświetlenia podstawowego co najmniej przez:

Pytanie: 213 [2]
Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez okres nie krótszy niż:

Pytanie: 214 [2]
W jednym szybie budynków mieszkalnych można umieszczać nie więcej niż:

Pytanie: 215 [2]
W przypadku wznoszenia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego, budowa musi być poprzedzona:

Pytanie: 216 [2]
Budynki mieszkalne oraz części tych budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe (charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi ZL) zalicza się do kategorii:

Pytanie: 217 [2]
Wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) powinny wynosić co najmniej:

Pytanie: 218 [2]
Klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do jednej z kategorii ZL zależy od:

Pytanie: 219 [2]
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściana, strop) mogą być wykonane:

Pytanie: 220 [2]
Na wyjściach dróg ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi:

Pytanie: 222 [2]
Dodatkowe, własne ujęcie wody powinny mieć działki budowlane przeznaczone na:

Pytanie: 223 [2]
Instalację wody zimnej w szpitalach i sanatoriach należy zaopatrywać:

Pytanie: 224 [2]
Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów:

Pytanie: 225 [2]
W pomieszczeniach kuchennych lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej:

Pytanie: 226 [2]
Czy działki budowlane przeznaczone pod zabudowę zagrodową lub rekreację indywidualną:

Pytanie: 227 [2]
Minimalna odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej nić 35m3, przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m, wynosi:

Pytanie: 228 [2]
W budynkach użyteczności publicznej minimalna wysokość balustrad, mierzona do wierzchu poręczy wynosi:

Pytanie: 229 [2]
Pomieszczenie gospodarcze w budynku to:

Pytanie: 230 [2]
Budynek zamieszkania zbiorowego to:

Pytanie: 231 [2]
Który z wymienionych obiektów jest budynkiem użyteczności publicznej?

Pytanie: 232 [2]
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknięciem, nie może przekraczać:

Pytanie: 233 [2]
Zabrania się stosowania balkonów użytkowanych przez ludzi, na kondygnacjach usytuowanych nad terenem:

Pytanie: 234 [2]
W budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem zabrania się stosowania:

Pytanie: 235 [2]
W budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25,0 m nad terenem dopuszcza się stosowanie:

Pytanie: 236 [2]
Tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym stropów, schodów lub pomostów roboczych umieszcza się:

Pytanie: 237 [2]
W budynkach wysokich (W) należy zapewnić wyjście na dach:

Pytanie: 238 [2]
Najmniejsza odległość osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do picia od szczelnego zbiornika nieczystości (i podobnych urządzeń) powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 239 [2]
Dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych z dachów dla budynków:

Pytanie: 240 [2]
Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 241 [2]
Na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną należy urządzić, jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, co najmniej:

Pytanie: 242 [2]
Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów lub drutu kolczastego dopuszczalne jest w przypadku:

Pytanie: 243 [2]
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić nie więcej niż:

Pytanie: 244 [2]
Minimalna wysokość (w świetle) pokoi w budynkach mieszkalnych winna wynosić:

Pytanie: 245 [2]
Zgodę na wykonanie podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych poniżej poziomu terenu wydaje:

Pytanie: 246 [2]
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany powinny mieć powierzchnie zmywalne:

Pytanie: 247 [2]
Budynek zaliczany do grupy wysokościowe (WW) to budynek:

Pytanie: 248 [2]
Kubatura pomieszczenia łazienki mającego wentylację grawitacyjną przy zainstalowanym urządzeniu pobierającym powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 249 [2]
Jaka powinna być minimalna kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną, w której instaluje się centralne doprowadzenie ciepłej wody lub elektryczne urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowe?

Pytanie: 250 [2]
Powierzchnia kabiny natryskowej dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 251 [2]
Kabina natryskowa zamknięta z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż:

Pytanie: 252 [2]
Bezpośrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdować się:

Pytanie: 253 [2]
Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniach powinny mieć szerokość w świetle:

Pytanie: 254 [2]
Wysokość pomieszczeń technicznych i gospodarczych nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 255 [2]
Minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy (poza budynkami jednorodzinnymi i wnętrzami mieszkań wielopoziomowych) powinna wynosić:

Pytanie: 256 [2]
Jaką minimalną szerokość powinna mieć stalowa drabina włazowa w wejściu na komin lub maszt?

Pytanie: 257 [2]
Minimalna szerokość drogi manewrowej dla samochodów w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych), przy usytuowaniu stanowisk pod kątem 45 st. powinna wynosić:

Pytanie: 258 [2]
Odległość zabudowy od granicy działki budowlanej z otworami okiennymi lub drzwiowymi, jeżeli z warunków nie wynikają inne wymagania, powinna wynosić:

Pytanie: 259 [2]
Odległość urządzenia zsypowego w budynku od drzwi wejściowych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 260 [2]
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie:

Pytanie: 261 [2]
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem nie mogą być instalowane:

Pytanie: 263 [2]
Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wysokość ta wynosi:

Pytanie: 264 [2]
W celu zapewnienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, minimalna szerokość utwardzonego dojścia powinna wynosić:

Pytanie: 265 [2]
Odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym ( dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie ) nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 266 [2]
Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż:

Pytanie: 267 [2]
Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przeszkodą powinna wynosić dla dźwigów osobowych:

Pytanie: 268 [2]
Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi oznaczonej:

Pytanie: 269 [2]
Wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni powinny wynosić co najmniej:

Pytanie: 270 [2]
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowane pod kątem 90 st. do krawędzi jezdni powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 271 [2]
Łączna powierzchnia otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie powinna przekraczać:

Pytanie: 272 [2]
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza:

Pytanie: 273 [2]
Minimalna szerokość skrzydła drzwiowego drzwi wahadłowych dwuskrzydłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne wynosi:

Pytanie: 275 [2]
Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać:

Pytanie: 276 [2]
Nieobudowane schody zewnętrzne w garażach mogą służyć jako wyjście ewakuacyjne w sytuacji, gdy poziom parkowania leży nad poziomem terenu urządzonego przy budynku nie wyżej niż:

Pytanie: 277 [2]
W budynkach tymczasowych ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta poza lico ścian zewnętrznych co najmniej o:

Pytanie: 278 [2]
Wystawy sklepowe i gabloty reklamowe nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 metra - przy zachowania użytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niż:

Pytanie: 279 [2]
Minimalna odległość od ścian, do których są przymocowane poręcze, przy schodach i pochylniach wynosi:

Pytanie: 281 [2]
Jako wyjście z klatki schodowej na dach w budynkach wysokich (W) należy stosować drzwi o wysokości co najmniej:

Pytanie: 282 [2]
W budynku jednorodzinnym wartość współczynnika przenikania ciepła Uk dla stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, przy ti>16°C, wynosi:

Pytanie: 283 [2]
Warunek oszczędności energii i izolacyjności cieplnej dla budynku jednorodzinnego jest spełniony, jeżeli:

Pytanie: 284 [2]
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Pytanie: 285 [2]
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż:

Pytanie: 286 [2]
Minimalne nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci, poza zabudową śródmiejską, powinno wynosić:

Pytanie: 287 [2]
Umieszczenie na ogrodzeniu ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego , tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów jest:

Pytanie: 288 [2]
W dźwigi osobowe należy wyposażać:

Pytanie: 289 [2]
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:

Pytanie: 290 [2]
Czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny dla pokoju mieszkalnego winien być zapewniony w godzinach:

Pytanie: 291 [2]
Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej:

Pytanie: 292 [2]
Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej:

Pytanie: 293 [2]
W drzwiach wejściowych do budynku oraz wejściowych do mieszkań, wysokość progów nie może przekraczać:

Pytanie: 294 [2]
Zainstalowanie do budynku schodów lub pochylni ruchomych:

Pytanie: 295 [2]
Maksymalna wysokość stopni schodów w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wynosi:

Pytanie: 296 [2]
Szerokość biegu i spocznika schodów w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 297 [2]
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 298 [2]
Maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodów stałych w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić nie więcej niż:

Pytanie: 299 [2]
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie może być większa niż:

Pytanie: 300 [2]
Suma dwóch wysokości i jednej szerokości stopnia schodów wewnętrznych stałych powinna wynosić:

Pytanie: 301 [2]
Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 302 [2]
W budynkach zakładów opieki zdrowotnej jako dopuszczonych do ruchu pacjentów dopuszcza się stosowanie schodów:

Pytanie: 303 [2]
Maksymalne nachylenie zewnętrznej pochylni dojazdowej bez przekrycia do garażu podziemnego jednopoziomowego powinno wynosić:

Pytanie: 304 [2]
Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 305 [2]
Przestrzeń manewrowa na spoczniku, związanym z pochylnią przed wejściem do budynku, poza polem otwierania drzwi wejściowych do budynku, powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i wynosić co najmniej:

Pytanie: 306 [2]
Minimalna wysokość w świetle pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych, przy stałym poziomie stropu, wynosi:

Pytanie: 307 [2]
Pomieszczenia przeznaczone do pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć minimalną wysokość w świetle:

Pytanie: 308 [2]
Minimalna wysokość pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych wynosi:

Pytanie: 309 [2]
Do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego drzwi powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 311 [2]
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane to obiekty:

Pytanie: 312 [2]
Zgodnie z przyjętym w przepisach podziałem, budynki wysokie (W) to:

Pytanie: 313 [2]
Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną, przy zastosowaniu urządzenia gazowego pobierającego powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 314 [2]
Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż:

Pytanie: 315 [2]
Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej:

Pytanie: 316 [2]
W budynku wielorodzinnym szerokość (w świetle ścian) pokoju sypialnego, przewidzianego dla dwóch osób, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 317 [2]
Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż:

Pytanie: 318 [2]
Zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody od strony instalacji należy instalować:

Pytanie: 319 [2]
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpania wody nie mniej niż:

Pytanie: 320 [2]
W instalacji wodociągowej budynku ciśnienie wody, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym:

Pytanie: 321 [2]
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku poza hydrantem p. poż. przed każdym punktem czerpalnym nie powinno być większe niż:

Pytanie: 322 [2]
Jeżeli minimalne ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku nie może być uzyskane, ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy:

Pytanie: 323 [2]
Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego zgodnie z:

Pytanie: 324 [2]
W przypadku połączenia zewnętrznej instalacji zimnej wody na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w więcej niż w jednym miejscu należy:

Pytanie: 325 [2]
Zestaw wodomierza głównego może być umieszczony w studzience, poza budynkiem, jeżeli:

Pytanie: 326 [2]
Obejście przeciwporażeniowe zestawu wodomierzowego wymagane jest w przypadku, gdy instalacja wykonana jest z rur:

Pytanie: 327 [2]
Studzienka wodomierzowa powinna mieć otwór włazowy o średnicy co najmniej:

Pytanie: 328 [2]
W przypadku budynku wyposażonego w umywalki wymóg doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy:

Pytanie: 329 [2]
Skanalizowanie pomieszczeń położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania:

Pytanie: 330 [2]
Czy może być skanalizowana piwnica w budynku mieszkalnym położona poniżej poziomu, z którego nie jest możliwy krótkotrwale grawitacyjny spływ ścieków?

Pytanie: 331 [2]
Pozioma odległość przewodów wentylacyjnych kanalizacji w budynku od górnych krawędzi okien i drzwi powinna wynosić:

Pytanie: 332 [2]
Elementy wywiewne pionów grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być:

Pytanie: 333 [2]
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzane jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górną krawędzi drzwi i okien znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż:

Pytanie: 334 [2]
Czy przewody wentylujące rury kanalizacyjne mogą być wprowadzane do przewodów spalinowych?

Pytanie: 335 [2]
Czy przewody wentylujące piony kanalizacyjne mogą być wprowadzane do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi?

Pytanie: 336 [2]
Dokąd mogą być odprowadzone wody opadowe z dachów?

Pytanie: 337 [2]
Dokąd mogą być odprowadzone wody opadowe z tarasów?

Pytanie: 338 [2]
Czy wody opadowe gromadzone w zbiorniku retencyjnym mogą być wykorzystane do spłukiwania toalet?

Pytanie: 339 [2]
Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:

Pytanie: 340 [2]
Na działce przewidzianej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi,w razie braku warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ścieki sanitarne mogą być odprowadzane do bezodpływowego zbiornika, jeżeli ich ilość nie przekracza:

Pytanie: 341 [2]
Które działki budowlane powinny mieć dodatkowe własne ujęcie wody?

Pytanie: 342 [2]
Działki przeznaczone pod budowę letnich domów rekreacyjnych:

Pytanie: 343 [2]
W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych:

Pytanie: 344 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni do granicy działki:

Pytanie: 345 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni do budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości:

Pytanie: 346 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę do picia od szczelnych zbiorników nieczystości powinna wynosić:

Pytanie: 347 [2]
Minimalna odległość studni (nie wymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej) dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód:

Pytanie: 348 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę do picia od przewodu rozsączającego ścieki kanalizacji lokalnej bez urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków, powinna wynosić:

Pytanie: 349 [2]
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie wymagającej ustanowienia strefy ochronnej od granicy działki, może być mniejsza niż 5,0 m licząc od osi studni w wypadku:

Pytanie: 350 [2]
Usytuowanie studni wspólnej na granicy dwóch działek, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochrony sanitarnej jest możliwe, jeżeli:

Pytanie: 351 [2]
Część nadziemna studni kopanej nie wyposażonej w urządzenia pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 352 [2]
Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 353 [2]
Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenia pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 354 [2]
Jaką szerokość powinna mieć nawierzchnia utwardzona wokół studni wierconej?

Pytanie: 355 [2]
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną może mieć miejsce, jeżeli:

Pytanie: 356 [2]
Zbiorniki na nieczystości ciekłe pochodzenia zwierzęcego na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną, mogą być stosowane, jeżeli:

Pytanie: 357 [2]
Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 358 [2]
Odległość pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłeo pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie wielorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 359 [2]
W zabudowie jednorodzinnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 360 [2]
Odległość pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników na nieczystości ciekłe od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 361 [2]
Usytuowanie zbiornika na nieczystości ciekłe przy granicy sąsiada jest możliwe, jeżeli:

Pytanie: 362 [2]
Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjną co najmniej:

Pytanie: 363 [2]
Przepływowe szczelne osadniki podziemne stanowiące część indywidualnego urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych służące do oczyszczania wstępnego:

Pytanie: 364 [2]
Odległość neutralizatora ścieków od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych powinna wynosić:

Pytanie: 365 [2]
Odległość osadników błota od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych do pomieszczań przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 366 [2]
Przygotowanie ciepłej wody z wykorzystaniem instalacji ogrzewczej:

Pytanie: 367 [2]
Stały obieg wody w instalacji ciepłej wody należy stosować:

Pytanie: 368 [2]
Minimalna temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych powinna wynosić:

Pytanie: 369 [2]
Możliwość podwyższenia temperatury ciepłej wody do minimum 70°C i nie wyższej niż 80 st. C należy zagwarantować:

Pytanie: 370 [2]
Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody przed wzrostem ciśnienia i temperatury ponad wielkość dopuszczalną powinno być zgodne:

Pytanie: 371 [2]
W budynkach, poza jednorodzinnymi, zagrodowymi i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody o konieczności zainstalowania stałego obiegu wody decyduje:

Pytanie: 372 [2]
W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg ciepłej wody, także na odcinkach przewodów prowadzących do punktów czerpalnych, o objętości wewnątrz przewodu powyżej:

Pytanie: 373 [2]
Temperatura ciepłej wody uzyskiwanej w punktach czerpalnych instalacji ciepłej wody powinna być:

Pytanie: 374 [2]
W instalacji ciepłej wody wymagane jest przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż:

Pytanie: 375 [2]
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

Pytanie: 376 [2]
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody:

Pytanie: 377 [2]
Jaką minimalną temperaturę powinna mieć woda używana do okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody w budynkach?

Pytanie: 378 [2]
W armaturze czerpalnej i mieszającej przewód ciepłej wody powinien być podłączony:

Pytanie: 379 [2]
W których z niżej wymienionych budynków należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody?

Pytanie: 380 [2]
Stosowanie ogrzewania pomieszczeń za pomocą pieców na paliwo stałe w budynkach o wysokości powyżej 4 kondygnacji jest:

Pytanie: 382 [2]
Centralną sieć odpowietrzającą instalację c.o. można stosować:

Pytanie: 383 [2]
Instalacja ogrzewania wodnego zabezpieczona przeponowym naczyniem w zbiorczym nie może być zasilana:

Pytanie: 384 [2]
Pompa obiegowa centralnego ogrzewania jest częścią:

Pytanie: 385 [2]
Czy instalacja wentylacji mechanicznej może pełnić funkcję ogrzewania powietrznego?

Pytanie: 386 [2]
Automatyczne regulatory dopływu ciepła do grzejników należy stosować:

Pytanie: 387 [2]
Zawór automatycznej regulacji przy grzejniku w pokoju mieszkalnym powinien umożliwić obniżenie temperatury w pomieszczeniu do wielkości nie niższej niż:

Pytanie: 388 [2]
Urządzenia automatycznej regulacji dopływu ciepła, odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych, powinny być stosowane:

Pytanie: 389 [2]
Rozmieszczenie armatury odcinającej w instalacji ogrzewczej powinno zapewniać:

Pytanie: 390 [2]
W budynku ogrzewanym z przerwami wodna instalacja ogrzewcza powinna być:

Pytanie: 391 [2]
Ciepłomierzy do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku można nie stosować:

Pytanie: 392 [2]
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi maksymalna temperatura czynnika grzejnego nie może przekraczać:

Pytanie: 393 [2]
Stosowanie ogrzewania parowego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest:

Pytanie: 394 [2]
Kotły na olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane:

Pytanie: 395 [2]
Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2000 kW powinny być instalowane:

Pytanie: 396 [2]
Wentylacja nawiewna i wywiewna w magazynie oleju opałowego powinna zapewniać:

Pytanie: 397 [2]
W magazynie oleju opałowego można stosować:

Pytanie: 398 [2]
Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej:

Pytanie: 399 [2]
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć minimalny wymiar:

Pytanie: 400 [2]
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć:

Pytanie: 401 [2]
Kominki z otwartym paleniskiem mogą być przyłączone:

Pytanie: 402 [2]
W jakim celu w niektórych pomieszczeniach stosuje się wentylację mechaniczną nadciśnieniową?

Pytanie: 403 [2]
Czy w instalacjach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, można łączyć ze sobą przewody z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i różnych wymaganiach sanitarno zdrowotnych?

Pytanie: 404 [2]
W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych wyposażonych w wentylację mechaniczną i klimatyzację, a użytkowanych okresowo, wentylacja ta powinna działać:

Pytanie: 405 [2]
Jaką maksymalną wysokość należy przyjmować do obliczania wentylowanej kubatury hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej użytkowanych okresowo, jeżeli wysokości tych pomieszczeń jest większa niż 4m?

Pytanie: 406 [2]
W jakim przypadku w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych, wyposażonych w wentylację mechaniczną należy zapewnić stałą półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w wykorzystaniu tych pomieszczeń?

Pytanie: 407 [2]
Jaki rodzaj wentylacji należy stosować w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z paleniskiem na paliwo stale, olejowe lub gazowe i odprowadzeniem spalin jeżeli urządzenia te pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym się znajdują?

Pytanie: 408 [2]
W instalacjach wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewnego przy wydajności co najmniej:

Pytanie: 409 [2]
Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym od krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 410 [2]
Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego terenowych i ściennych czerpni powietrza wentylacyjnego od powierzchni terenu powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 411 [2]
Czerpnia terenowa lub ścienna powinna znajdować się w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych na więcej niż 20 samochodów w odległości co najmniej:

Pytanie: 412 [2]
Jakie warunki należy spełnić dla czerpni powietrza wentylacyjnego sytuowanych na dachu budynku?

Pytanie: 413 [2]
Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się powyżej powierzchni dachu co najmniej:

Pytanie: 414 [2]
Czerpnia powietrza usytuowana na dachu budynku powinna być tak lokalizowana, aby jej minimalna odległość od wywiewek kanalizacyjnych wynosiła:

Pytanie: 416 [2]
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, jeżeli zostanie zachowana odległość w poziomie od okien:

Pytanie: 417 [2]
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku jeżeli zostanie zachowana odległość od okien powyżej lub poniżej wyrzutni, co najmniej:

Pytanie: 418 [2]
Przewody powietrzne instalacji klimatyzacji powinny mieć:

Pytanie: 419 [2]
Przewody instalacji powietrznych stosowane do recyrkulacji i prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia powinny mieć izolację:

Pytanie: 420 [2]
Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekłe lub gazowe, pod warunkiem zastosowania urządzeń zabezpieczających, automatycznie wyłączających ogrzewanie po osiągnięciu temperatury:

Pytanie: 421 [2]
Wentylatory instalacji oddymiajacej powinny być odporne na działanie temperatury:

Pytanie: 422 [2]
Jaką klasę powinny mieć wentylatory, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 st. C:

Pytanie: 423 [2]
Samoczynne urządzenia oddymiające należy stosować w garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej:

Pytanie: 424 [2]
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrzne, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia i na wysokości 3,5 m od poziomu podłogi nie może przekroczyć:

Pytanie: 425 [2]
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrzne, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia i wysokości poniżej 3,5 m nie może przekroczyć:

Pytanie: 426 [2]
W budynku z ogrzewaniem powietrznym i wylotami powietrza na wysokości 2 m od podłogi maksymalna temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu nie może przekraczać:

Pytanie: 427 [2]
Grzejniki w budynku przedszkola:

Pytanie: 429 [2]
W pomieszczeniach klimatyzowanych z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza, temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody powinna być:

Pytanie: 430 [2]
Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie budynku w celu sprawdzenia współczynnika E jest zbędne dla:

Pytanie: 431 [2]
Do jakiej wartości dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno-wyciągową w budynku mieszkalnym, hotelu, motelu i pensjonacie?

Pytanie: 432 [2]
Jaka powinna być minimalna kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną w której instaluje się urządzenie gazowe pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia?

Pytanie: 434 [2]
Minimalna wysokość instalacyjnego kanału przechodniego o długości większej niż 4 m oraz studzienki rewizyjnej w budynku powinna wynosić w świetle co najmniej:

Pytanie: 435 [2]
Urządzenia do pomiaru zużycia gazu instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o:

Pytanie: 436 [2]
W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli, maksymalna liczbie butli w baterii nie może przekraczać:

Pytanie: 437 [2]
Minimalna odległość przewodów elektrycznych od rur gazowych ułożonych poziomo wynosi:

Pytanie: 438 [2]
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach:

Pytanie: 439 [2]
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować we wszystkich pomieszczeniach?

Pytanie: 440 [2]
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

Pytanie: 441 [2]
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować między innymi w pomieszczeniach:

Pytanie: 442 [2]
Kiedy oświetlenie ewakuacyjne jest wymagane w pomieszczeniach razem z oświetleniem bezpieczeństwa?

Pytanie: 443 [2]
Oświetlenie ewakuacyjne od zaniku oświetlenia podstawowego powinno działać przez co najmniej:

Pytanie: 444 [2]
Wymagana odległość pozioma i pionowa stacji transformatorowej od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi:

Pytanie: 445 [2]
Miejsce montażu złącza instalacji elektrycznej powinno się znajdować:

Pytanie: 446 [2]
W instalacjach elektrycznych budynku przewód ochronny i neutralny należy stosować:

Pytanie: 447 [2]
W instalacjach elektrycznych odbiorczych budynku w celu uzupełniającej ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim, należy stosować:

Pytanie: 448 [2]
W instalacjach elektrycznych budynku w celu ochrony nadprądowej obwodów odbiorczych należy stosować:

Pytanie: 449 [2]
Kiedy należy stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe?

Pytanie: 450 [2]
W jaki sposób powinny być prowadzone trasy przewodów instalacji elektrycznej w budynkach?

Pytanie: 451 [2]
W instalacjach elektrycznych należy stosować przewody z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza:

Pytanie: 452 [2]
Z jakiego materiału należy stosować żyły przewodów w instalacjach elektrycznych?

Pytanie: 453 [2]
W jakim miejscu umieszcza się przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Pytanie: 454 [2]
Odcięcie dopływu prądu w budynku wyłącznikiem przeciwpożarowym:

Pytanie: 455 [2]
Jako uziomy w instalacji elektrycznej należy wykorzystywać:

Pytanie: 456 [2]
Jakie instalacje można przeprowadzać przez mieszkania w budynku wielorodzinnym?

Pytanie: 457 [2]
Minimalna grubość tynku przykrywająca elektryczny przewód podtynkowy wynosi:

Pytanie: 458 [2]
Minimalna ilość wyodrębnionych obwodów odbiorczych w instalacji elektrycznej w mieszkaniu:

Pytanie: 459 [2]
Którędy należy prowadzić główne ciągi instalacji telekomunikacyjnych w budynku wymagającym wyposażenia w te instalacje?

Pytanie: 1695 [2]
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

Pytanie: 1696 [2]
Budynek centrali telefonicznej stanowiący strefę pożarową zalicza się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania do grupy obiektów

Pytanie: 1697 [2]
Jakie wymagania klas odporności ogniowej elementów konstrukcji nośnej stawia się budynkowi o klasie odporności pożarowej E

Pytanie: 1698 [2]
Ściany wewnętrzne i stropy w budynku o odporności pożarowej B lub C, stanowiące obudowę klatki schodowej, powinny mieć klasę odporności ogniowej

Pytanie: 1699 [2]
Ruchome schody i pochylnie zaliczane są do dróg ewakuacyjnych:

Pytanie: 1700 [2]
Minimalna powierzchnia niezamkniętej kabiny natryskowej, stanowiącej wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych wynosi:

Pytanie: 1878 [2]
Minimalna odległość między budynkami, a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego, przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5m wynosi:

Pytanie: 1880 [2]
Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi oznaczonej:

Pytanie: 1881 [2]
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowane pod kątem 90 st. do krawędzi jezdni powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 1883 [2]
Suterena, to kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub w całości znajduję się poniżej projektowanego lub urządz. terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami znajduje się nie niżej niż:

Pytanie: 1884 [2]
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Pytanie: 1885 [2]
Umieszczenie na ogrodzeniu ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego , tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów jest:

Pytanie: 1889 [2]
Minimalna wysokość dolnej krawędzi otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza od powierzchni na której wyrzutnia jest zamontowana, powinna wynosić:

Pytanie: 1890 [2]
Wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie na działanie temperatury powyżej 400°C przez co najmniej:

Pytanie: 3255 [2]
Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary, poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku, co najmniej:


Akt: [5] Onz: 1.2D Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744
Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 506 [5]
Przy projektowaniu nowych linii kolejowych średnia gęstość przejazdów nie powinna przekraczać jednego przejazdu na:

Pytanie: 507 [5]
Przy projektowaniu nowych linii kolejowych średnia gęstość przejazdów nie powinna przekraczać jednego przejazdu na:

Pytanie: 508 [5]
W jakiej odległości od przejazdu kolejowego zabrania się umieszczania reklam, plakatów oraz innych przedmiotów, które mogłyby ograniczyć widoczność?

Pytanie: 509 [5]
W jakiej odległości od przejazdu kolejowego zabrania się umieszczania reklam, plakatów oraz innych przedmiotów, które mogłyby ograniczyć widoczność:

Pytanie: 510 [5]
Przejazd kolejowy jest to:

Pytanie: 511 [5]
Przejazd kolejowy to:

Pytanie: 512 [5]
Skrzyżowanie dwupoziomowe jest to:

Pytanie: 513 [5]
Przejście przez tory kolejowe jest to:

Pytanie: 514 [5]
Pojazd szynowy jest to:

Pytanie: 515 [5]
Pojazd szynowy to:

Pytanie: 516 [5]
Iloczyn ruchu na przejeździe kolejowym jest to:

Pytanie: 517 [5]
Skrajnia budowli kolejowej jest to:

Pytanie: 518 [5]
Skrajnia budowli kolejowej jest to:

Pytanie: 519 [5]
Przejście przez tory kolejowe jest to:

Pytanie: 520 [5]
Droga ogólnodostępna jest to:

Pytanie: 522 [5]
Skrzyżowanie dwupoziomowe nowej drogi z linią kolejową należy projektować gdy:

Pytanie: 523 [5]
Skrzyżowanie dwupoziomowe nowej drogi z linią kolejową należy projektować gdy:

Pytanie: 524 [5]
Kąt skrzyżowania osi drogi (osi pasa ruchu) z osią toru linii kolejowej normalnotorowej powinien wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 525 [5]
Kąt skrzyżowania projektowanej osi nowej drogi z osią linii kolejowej normalnotorowej powinien wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 526 [5]
Kąt skrzyżowania osi drogi (osi pasa ruchu) z osią toru linii kolejowej normalnotorowej powinien wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 527 [5]
Przejazdy kolejowe kategorii A są to:

Pytanie: 529 [5]
Przejazdy kolejowo - drogowe kategorii B są to:

Pytanie: 530 [5]
Przejazd kolejowy kategorii B to:

Pytanie: 532 [5]
Przejazdy kolejowe kategorii C są to:

Pytanie: 533 [5]
Przejazdy kolejowe kategorii C to:

Pytanie: 534 [5]
Przejazdy kolejowe kategorii D są to:

Pytanie: 536 [5]
Przejazdy i przejścia kategorii E przez tory kolejowe są to:

Pytanie: 537 [5]
Przejazdy kolejowe kategorii E to:

Pytanie: 538 [5]
Przejazdy i przejścia kategorii F przez tory kolejowe są to:

Pytanie: 539 [5]
Kategorie F przejazdów i przejść przez tory kolejowesą to:

Pytanie: 540 [5]
Natężenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg krajowych ustala się na podstawie:

Pytanie: 541 [5]
Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach przeprowadza się:

Pytanie: 542 [5]
Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach przeprowadza się:

Pytanie: 543 [5]
Przy pomiarach natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych uwzględnia się pojazdy:

Pytanie: 544 [5]
Pomiary natężenia ruchu kolejowego na przejazdach przeprowadza się w godzinach:

Pytanie: 545 [5]
Przy pomiarach natężenia ruchu kolejowego na przejazdach uwzględnia się:

Pytanie: 548 [5]
Warunki widoczności przejazdów lub przejść dla pieszych na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą określa się podając odległość punktu obserwacyjnego na drodze od przejazdu lub przejścia. Wyznacza się ją w zależności od:

Pytanie: 549 [5]
Iloczyn ruchu na przejeździe kolejowym jest to:

Pytanie: 553 [5]
Pomiary natężenia ruchu kolejowego na przejazdach przeprowadza się w godzinach:

Pytanie: 555 [5]
Przy pomiarach natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych uwzględnia się:

Pytanie: 557 [5]
Pomiary natężenia ruchu kolejowego na przejazdach przeprowadza:

Pytanie: 1704 [5]
Jeżeli projektowana linia kolejowa, na której przewiduje się prowadzenie ruchu pociągów z prędkością ponad 160 km/h, krzyżuje się z drogą publiczną, należy zaprojektować:

Pytanie: 1705 [5]
Niweletę drogi w obrębie przejazdu kolejowego i dojazdów do przejazdu należy projektować:

Pytanie: 1706 [5]
Wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, na przejeździe na odcinku drogi w obrębie torowiska kolejowego pomiędzy rogatkami:

Pytanie: 1707 [5]
Wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, rogatki zamykające przejazd na okres przejeżdżania pojazdu szynowego


Akt: [13] Onz: 1.2M Tytuł: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U.98.151.987 Zmiany: Dz.U.14.867 par.1
Zakres: dla K - znajomość całości przepisów, dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego wyłącznie w zakresie: Dział I - całość Dział II -rozdz. 1 i 2 Dział III-rozdz. 5,9, 10 (dla M tylko 9) Dział IV - rozdz. 4 i 8 Dział V - rozdz. 3 Dział VI - rozdz. 1,2,3 i 4 Dział VIII -całość Uwagi:


Pytanie: 647 [13]
Długość ogólna toru to:

Pytanie: 648 [13]
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie zostały wprowadzone:

Pytanie: 649 [13]
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe określone Rozporządzeniem MTiGM z dn. 10.09.1998 r. mają zastosowanie do:

Pytanie: 650 [13]
Czym powinny być zabezpieczone nie strzeżone przejścia przez tory do peronów?

Pytanie: 651 [13]
Szerokość przejścia pieszego naziemnego przez tory powinna być:

Pytanie: 652 [13]
Jaka powinna być najmniejsza szerokość przejścia przez tory?

Pytanie: 653 [13]
Szerokość przejścia przez tory kolejowe powinna być nie mniejsza niż:

Pytanie: 654 [13]
Jakie oświetlenie powinno być zapewnione dla przejścia przez tory w porze nocnej?

Pytanie: 655 [13]
Szerokość przejścia pod torami wynikająca z natężenia ruchu pieszego w okresie szczytowym nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 656 [13]
Szerokość przejścia pod torami kolejowymi powinna być nie mniejsza niż:

Pytanie: 657 [13]
Przejścia pod torami powinny mieć światło poziome i pionowe:

Pytanie: 658 [13]
Szerokość kładki, wynikającej z natężenia ruchu w okresie szczytowym nie powinna być:

Pytanie: 659 [13]
Szerokość kładki dla pieszych nad przejściami kolejowymi winna być nie mniejsza niż:

Pytanie: 660 [13]
Jaka powinna być minimalna szerokość kładki nad torami?

Pytanie: 661 [13]
Czy konstrukcja kładki powinna

Pytanie: 662 [13]
Z jakich materiałów winny być budowane kładki dla pieszych?

Pytanie: 663 [13]
Przy obliczeniu wytrzymałościowym kładki dla pieszych należy uwzględnić obciążenie tłumem w wielkości:

Pytanie: 664 [13]
Przy obliczeniach wytrzymałościowych kładki należy uwzględniać:

Pytanie: 665 [13]
Przy obliczeniach wytrzymałościowych kładki dla pieszych nad torami kolejowymi należy uwzględnić obciążenie tłumem ludzi o wartości co najmniej:

Pytanie: 666 [13]
Uszynieniu podlegają elementy kładki wykonane z materiałów przewodzących prąd, znajdujące się w odległości od toru zelektryfikowanego, nie mniejszej niż:

Pytanie: 667 [13]
Jakim warunkom powinien odpowiadać tor na bocznicy?

Pytanie: 668 [13]
Jakim warunkom powinien odpowiadać tor kolei zakładowej?

Pytanie: 669 [13]
Rodzaje, konstrukcje i zasady instalowania urządzeń sygnalizacyjnych, jak również wymagania dotyczące ich wzajemnego powiązania w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym ustala:

Pytanie: 670 [13]
Kto podejmuje decyzje o rodzaju zastosowanej łączności na kolei?

Pytanie: 671 [13]
Skrzyżowanie sieci i instalacji z drogą szynową oraz szczegółowe warunki techniczne powinny być każdorazowo uzgadniane z:

Pytanie: 672 [13]
Jaka jest odległość między szynami kolei normalnotorowej?

Pytanie: 673 [13]
Droga szynowa normalnotorowa jest to droga, w której odległości pomiędzy główkami dwóch szyn wynosi:

Pytanie: 674 [13]
Prędkość maksymalna na linii kolejowej zaliczonej do kategorii 0 - magistralnej wynosi:

Pytanie: 675 [13]
Kiedy liniękolejową uznaje się za przystosowaną do danej prędkości?

Pytanie: 676 [13]
Współczynnik bezpieczeństwa konstrukcyjnych elementów nośnych kolei niekonwencjonalnych powinien wynosić:

Pytanie: 677 [13]
Jaki współczynnik bezpieczeństwa powinny mieć nośne elementy konstrukcyjne kolei niekonwencjonalnych?

Pytanie: 678 [13]
Współczynnik bezpieczeństwa konstrukcyjnych elementów nośnych kolei niekonwencjonalnych powinien wynosić co najmniej:

Pytanie: 681 [13]
Do kogo należy ustalanie punktu początkowego i końcowego linii kolejowej, początku kilometrowania, kwalifikowanie do poszczególnych kategorii oraz dokonywanie zmian w tym zakresie?

Pytanie: 682 [13]
Na ile klas technicznych dzieli się tory kolejowe w celu określenia wymagań w zakresie utrzymania nawierzchni i standardów konstrukcyjnych nawierzchni?

Pytanie: 683 [13]
Podtorze i podłoże kolejowe powinny spełniać wymagania określone w:

Pytanie: 686 [13]
Zmiana sprężystości toru na dojazdach do obiektu inżynierskiego powinna następować płynnie przed i za tym obiektem na długości:

Pytanie: 687 [13]
Ile powinno wynosić pochylenie poprzeczne torowiska dla zapewnienia odpływu wody opadowej z nawierzchni?

Pytanie: 688 [13]
Torowisko powinno być wykonane z pochyleniem poprzecznym od osi toru - dla zapewnienia odpływu wody opadowej z nawierzchni:

Pytanie: 689 [13]
Szyny przejściowe są to:

Pytanie: 690 [13]
Długość wstawki szynowej nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 691 [13]
W jaki sposób powinny być wykonane łączenia typów szyn UIC60 i S49?

Pytanie: 692 [13]
Jaka jest długość odcinka toru bezstykowego?

Pytanie: 693 [13]
Najmniejszy promień łuku poziomego w torach głównych i głównych dodatkowych na podkładach betonowych powinien wynosić:

Pytanie: 694 [13]
Najmniejszy promień łuku poziomego w torze bezstykowym w torach stacyjnych powinien wynosić:

Pytanie: 695 [13]
Pochylenia podłużne w torach linii kolejowej ruchu pasażerskiego, nie mogą przekraczać:

Pytanie: 697 [13]
W torze bezstykowym występują typy szyn, które powinny odpowiadać standardom konstrukcyjnym odpowiedniej klasy torów:

Pytanie: 698 [13]
Przejście od szerokości nominalnej toru do zwiększonej szerokości toru w łuku powinno się wykonywać:

Pytanie: 699 [13]
Dopuszczalna prędkość po torze zwrotnym rozjazdu o skosie 1:18,5 i promieniu łuku rozjazdu 1200 m powinna wynosić:

Pytanie: 700 [13]
Budowle kolejowe, do których obowiązują warunki techniczne pkreślone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie to:

Pytanie: 701 [13]
Ukres jest to:

Pytanie: 702 [13]
Ukres to:

Pytanie: 703 [13]
W rozumieniu przepisów Rozporządzenia MTiGM z dn. 10.09.1998 r. remont budowli kolejowej to:

Pytanie: 704 [13]
W rozumieniu przepisów Rozporządzenia MTiGM z dn. 10.09.1998 r. odbudowąlinii kolejowej jest:

Pytanie: 705 [13]
W rozumieniu przepisów Rozporządzenia MTiGM z dn. 10.09.1998 r. modernizacja budowli kolejowej to:

Pytanie: 706 [13]
Podtorze kolejowe jest to:

Pytanie: 707 [13]
Co to jest podtorze?

Pytanie: 708 [13]
W rozumieniu przepisów Rozporządzenia MTiGM z dn. 10.09.1998 r. parametry techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej obejmują:

Pytanie: 709 [13]
W rozumieniu przepisów Rozporządzenia MTiGM z dn. 10.09.1998 r. koleje niekonwencjonalne to:

Pytanie: 710 [13]
Na liniach kolejowych modernizowanych odległość od osi najbliższego toru szlakowego lub głównego zasadniczego na stacji do przytorowej krawędzi słupa sieci trakcyjnej, oświetleniowej i energetycznej oraz sygnalizatora lub wskaźnika na odcinkach prostych i energetycznej oraz sygnalizatora lub wskaźnika ma odcinkach prostych i w łukach o promieniu większym od 4000m, gdy prędkość pociągów nie przekracza 160km/h, powinna wynosić:

Pytanie: 711 [13]
Wartość maksymalna przechyłki dla toru w łuku wynosi:

Pytanie: 712 [13]
Wartość minimalna przechyłki dla toru w łuku wynosi:

Pytanie: 713 [13]
Dla linii kolejowych magistralnych i pierwszorzędnych wartość miarodajnego pochylenia podłużnego torów powinna wynosić:

Pytanie: 714 [13]
Dla linii znaczenia miejscowego i bocznic kolejowych wartość miarodajnego pochylenia podłużnego torów powinna wynosić:

Pytanie: 715 [13]
Promienie łuków pionowych zaokrąglających załomy profilu podłużnego torów głównych linii magistrlnych i pierwszorzędnych powinny wynosić:

Pytanie: 716 [13]
Koleje normalnotorowe poruszają się po drogach szynowych o rozstawie szyn:

Pytanie: 717 [13]
Minimalne rozstawy torów, pomiędzy którymi będą usytuowane perony dwukrawędziowe z dojściem od czoła i przy peronach bagażowych (w przypadku torów po których jeżdżą pociągi z prędkością v<140 km/h) powinny wynosić:

Pytanie: 718 [13]
Do kolejowych obiektów inżynieryjnych zalicza się:

Pytanie: 719 [13]
Konstrukcja, stateczność i nośność obiektów inżynieryjnych powinny:

Pytanie: 720 [13]
Sprężystość toru na obiekcie inżynieryjnym oraz w jego sąsiedztwie powinny być zbliżone, a zmiana sprężystości toru na dojazdach do tego obiektu powinna następować na długości:

Pytanie: 722 [13]
Przyrządy wyrównawcze umieszczane nad łożyskami ruchomymi stosowane są na obiektach inżynieryjnych z torem ułożonym na mostownicach lub bezpośrednio przymocowanych do konstrukcji obiektu, dla przęseł stalowych o długości dylatacyjnej większej niż:

Pytanie: 723 [13]
Jaka jest najmniejsza długość przęseł stalowych, przy których należy stosować przyrządy wyrównawcze?

Pytanie: 725 [13]
Grubość warstwy podsypki pod pokładami linii kolejowej przeznaczonych dla ruchu pociągów o prędkości większej od 160 km/h powinna wynosić:

Pytanie: 726 [13]
Na obiektach inżynieryjnych o rozpiętości przęseł 30 m tor kolejowy powinien być ułożony:

Pytanie: 727 [13]
Na obiektach inżynieryjnych do jakiej rozpiętości przęseł tor może być układany w profilu podłużnym linii kolejowej?

Pytanie: 728 [13]
Wzniesienie spodu konstrukcji przęsła wiaduktu kolejowego nad niweletą drogi niepublicznej powinno być nie mniejsze niż:

Pytanie: 729 [13]
Światło mostu kolejowego powinno się ustalać na postawie obliczeń hydrologicznych dla maksymalnego przepływu rocznego wody o prawdopodobieństwie występowania przepływu miarodajnego nie większym niż:

Pytanie: 730 [13]
Spód konstrukcji mostu powinien być wzniesiony ponad poziom maksymalnie spiętrzonej wody nad wodami śródlądowymi nieżeglownymi:

Pytanie: 731 [13]
Spód konstrukcji mostu (przęseł) nad ciekami żeglownymi powinien być wzniesiony ponad najwyższy poziom wody żeglownej:

Pytanie: 732 [13]
Górna powierzchnia ciosu podłożyskowego podpory mostu kolejowego powinna być wzniesiona powyżej maksymalnej wody spiętrzonej:

Pytanie: 733 [13]
Górna powierzchnia ciosu podłożyskowego podpory mostu kolejowego powinna być wzniesiona powyżej maksymalnego poziomu wody spiętrzonej co najmniej o:

Pytanie: 734 [13]
Ze względu na warunki spływu lodów w wieloprzęsłowych mostach, co najmniej jedno przęsło w korycie głównym cieku powinno mieć rozpiętość nie mniejszą niż:

Pytanie: 735 [13]
Światło mostów kolejowych dla linii magistralnych powinno się ustalać dla przepływu rocznego wody o prawdopodobieństwie wystąpienia przepływu miarodajnego nie większym niż:

Pytanie: 736 [13]
Światło wiaduktów kolejowych nad drogami powinny odpowiadać wymaganiom skrajni drogowej, odpowiedniej dla danej klasy drogi, a wzniesienie spodu konstrukcji wiaduktu nad niweletą drogi niepublicznej powinno być:

Pytanie: 737 [13]
Światło wiaduktów kolejowych nad drogami powinno odpowiadać:

Pytanie: 738 [13]
Wzniesienie spodu konstrukcji wiaduktu kolejowego nad niweletą drogi niepublicznej powinno być nie mniejsze niż:

Pytanie: 739 [13]
Od jakiej długości kolejowego obiektu mostowego muszą być wydzielone chodniki?

Pytanie: 740 [13]
Na mostach i wiaduktach o długości większej niż 15 m powinny być wydzielone obustronnie chodniki o szerokości nie mniejszej niż:

Pytanie: 742 [13]
Na liniach kolejowych nowo budowanych lub modernizowanych, przy nasypach o wysokości większej niż 4,0 m, w miejscach przepędzania bydła oraz w miejscach występowania naturalnych ciągów dzikich zwierząt powinno się budować przepusty lub wiadukty:

Pytanie: 743 [13]
Czy przepisy techniczno-budowlane określają, że konstrukcja tunelu liniowego nie powinna ograniczać:

Pytanie: 744 [13]
Szerokość skrajni budowli tunelu liniowego powinna odpowiadać wymogom danej linii kolejowej powiększonej:

Pytanie: 745 [13]
Szerokość skrajni budowli w tunelu liniowym powinna odpowiadać wymogom danej linii kolejowej, powiększonej:

Pytanie: 746 [13]
O ile powinna być powiększona skrajnia tunelu w stosunku do linii kolejowej jednotorowej?

Pytanie: 747 [13]
Nisze o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 1,50 m, głębokość 0,60 m i wysokość 2,0 m, rozmieszczone przemiennie po obu stronach toru w odległościach nie większych niż 25 m, powinien mieć tunel liniowy:

Pytanie: 748 [13]
Jaką szerokość nisz powinien mieć tunel kolejowy o długości ponad 50 m?

Pytanie: 749 [13]
Kto określa system zasilania trakcyjnego oraz szczegółowe wymagania techniczne dotyczące urządzeń zasilania?

Pytanie: 750 [13]
W systemie zasilania o napięciu 3 kV prądu stałego odstęp pomiędzy elementami sieci jezdnej lub odbieraka prądu, znajdującymi się pod napięciem a uziemionymi lub uszynionymi elementami budowli powinien wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 751 [13]
Koleje wąskotorowe (drogi szynowe wąskotorowe) są to koleje o szerokości toru, określonej w Polskiej Normie, wynoszącej:

Pytanie: 752 [13]
Granica przyległego pasa gruntu oznaczona w terenie stałymi punktami zwanymi granicznikami powinna znajdować się w odległości:

Pytanie: 753 [13]
Granica przyległego pasa gruntu wzdłuż drogi szynowej powinna znajdować się w odległości od zewnętrznej krawędzi budowli kolejowej co najmniej:

Pytanie: 754 [13]
Dla linii wąskotorowej I kategorii:

Pytanie: 755 [13]
Jakie najmniejsze promienie łuków kołowych winny wynosić na szlakach wąskotorowych kategorii I?

Pytanie: 756 [13]
Podaj najmniejszą długość pomiędzy osią toru wąskotorowego a krawędzią jezdni:

Pytanie: 757 [13]
Odległość między osiami sąsiednich torów postojowych, wąskiego z normalnym powinna wynosić:

Pytanie: 758 [13]
Tory w budynkach powinny być budowane:

Pytanie: 759 [13]
Tory stacyjne dla lini wąskotorowych usytuowane w budynkach powinny być budowane na pochyleniu

Pytanie: 760 [13]
Na mostach kolejowych położonych na liniach wąskotorowych powinno się wykonywać poręcze:

Pytanie: 761 [13]
W skrajni budowli na liniach kolejowych mogą się znajdować trwałe elementy obiektu budowlanego takie jak:

Pytanie: 762 [13]
Skrajnie budowli na liniach kolejowych normatywnych powinny odpowiadać wymogom określonym w Polskiej Normie oraz przepisom:

Pytanie: 763 [13]
Skrajnie budowli na liniach kolejowych normalnotorowych powinny odpowiadać:

Pytanie: 764 [13]
Kto prowadzi ewidencję wymiarów skrajni budowli usytuowanych przy, nad i pod torem kolejowym?

Pytanie: 766 [13]
Podaj najmniejszą odległość pomiędzy osiami torów szerokotorowych na odcinkach prostych:

Pytanie: 767 [13]
Szerokość pasa bezpieczeństwa na peronach, usytuowanych przy liniach kolejowych, po których możliwe są przejazdy pojazdów kolejowych bez zatrzymania z prędkością 140 km/h, powinna wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 768 [13]
Odległość krawędzi peronu od osi toru na prostej powinna wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 1728 [13]
Jaka jest największa długość odcinka toru bezstykowego?

Pytanie: 1729 [13]
Pochylenie podłużne linii kolejowej z torem bezstykowym nie może przekraczać:

Pytanie: 1730 [13]
Rozjazdy krzyżowe nie powinny być układane w torach w przypadku, gdy prędkość jazdy pociągu w kierunku prostym jest większa niż?

Pytanie: 1731 [13]
Co należy rozumieć pod pojęciem długości budowlanej toru ?

Pytanie: 1732 [13]
Co nazywamy przechyłką toru?

Pytanie: 1733 [13]
Wartość minimalnej przechyłki (h) dla toru, po którym kursuje tabor z niewychylnymi pudłami w łuku wynosi ?

Pytanie: 1734 [13]
W jakim przypadku pochylenie podłużne nie może być większe niż 70% pochylenia miarodajnego ustalonego dla danej kategorii linii kolejowej ?

Pytanie: 1735 [13]
W torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych nie powinno się układać:

Pytanie: 1736 [13]
Na obiektach inżynieryjnych o rozpiętości przęseł 30 m tor kolejowy powinien być ułożony:

Pytanie: 1737 [13]
Jeżeli szyny toru kolejowego stanowią sieć powrotną, średnia rezystancja jednego toku szynowego względem ziemi nie może wynosić mniej niż :

Pytanie: 1738 [13]
Szyny kolejowe toru zelektryfikowanego nie zespawane w tor bezstykowy:

Pytanie: 1739 [13]
Nominalna szerokość toru na liniach szerokotorowych dla linii nowobudowanych mierzona na torze prostym 13 mm poniżej górnej powierzchni główki szyny powinna wynosić :

Pytanie: 1875 [13]
Co rozumiemy pod pojęciem remont budowli kolejowej?

Pytanie: 3260 [13]
Na liniach kolejowych modernizowanych odległość od osi najbliższego toru szlakowego lub głównego zasadniczego na stacji do przytorowej krawędzi słupa sieci trakcyjnej, oświetleniowej i energetycznej oraz sygnalizatora lub wskaźnika na odcinkach prostych i w łukach o promieniu większym od 4000m, gdy prętkość pociągów nie przekracza 160 km/h, powinna wynosić:

Pytanie: 3261 [13]
Jaka jest minimalna odległość przytorowej krawędzi słupa trakcyjnego od osi najbliższego toru głównego zasadniczego na stacji w rejonie dróg rozjazdowych w miejscu lokalizacji nowego słupa na liniach modernizowanych?

Pytanie: 3262 [13]
Energię elektryczną doprowadza się do sieci trakcyjnej z podstacji trakcyjnych lub kabin sekcyjnych za pomocą:


Akt: [14] Onz: 1.2N Tytuł: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.16.124
Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozost. spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 769 [14]
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dotyczą:

Pytanie: 770 [14]
Wymiary urządzeń odwadniających drogę określa się na podstawie:

Pytanie: 771 [14]
Najmniejsza szerokość jezdni manewrowej przy stanowiskach postojowych zależy od:

Pytanie: 772 [14]
Prędkość projektową na drodze określa się w zależności od:

Pytanie: 773 [14]
Bariery ochronne na pasie dzielącym drogi klasy A lub S powinny być stosowane:

Pytanie: 774 [14]
Dopuszczalne naciski pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni drogi klasy A i S powinny wynosić:

Pytanie: 775 [14]
Na drodze dwupasowej dwukierunkowej na łuku kołowym w planie, poszerzenie pasa ruchu należy stosować:

Pytanie: 776 [14]
Najmniejszą wielkość promienia łuku drogi w planie ustala się w zależności od:

Pytanie: 777 [14]
Najmniejszą wielkość promienia krzywej wypukłej w przekroju podłużnym drogi ustala się w zależności od:

Pytanie: 778 [14]
Krzywa przejściowa powinna spełniać warunki wynikające z:

Pytanie: 779 [14]
Węzeł drogowy jest to:

Pytanie: 780 [14]
Natężenia miarodajne ruchu jest to:

Pytanie: 781 [14]
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie teren zabudowy to:

Pytanie: 782 [14]
Prędkość miarodajna jest to:

Pytanie: 783 [14]
Pasy awaryjnego postoju na drogach klasy A i S:

Pytanie: 784 [14]
Usytuowanie chodnika względem jezdni zależy od:

Pytanie: 785 [14]
Skrajnia drogi to wolna przestrzeń nad drogą:

Pytanie: 786 [14]
Największe dopuszczalne pochylenie podłużne wlotu ulicy na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną:

Pytanie: 787 [14]
Na skrzyżowaniu skanalizowanym o jednym pasie ruchu na wprost szerokość tego pasa zależy od:

Pytanie: 788 [14]
Najmniejsza szerokość wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu w miejscu wyznaczonej strefy oczekiwania pieszych:

Pytanie: 789 [14]
Zjazd publiczny jest to:

Pytanie: 790 [14]
Najmniejsze dopuszczalne odstępy pomiędzy węzłami lub skrzyżowaniami określa się w celu:

Pytanie: 791 [14]
Linia telekomunikacyjna nadziemna przy skrzyżowaniu z drogą ekspresową powinna być zawieszona nad drogą na wysokości co najmniej:

Pytanie: 792 [14]
Dopuszczalne wartości osiadań eksploatacyjnych korpusu i podłoża drogowej budowli ziemnej wynoszą:

Pytanie: 793 [14]
Grupę nośności podłoża pod nawierzchnie drogową określa się w zależności od:

Pytanie: 794 [14]
Mrozoodporność podłoża pod nawierzchnię drogową należy sprawdzać:

Pytanie: 797 [14]
Przy odbiorach nawierzchni dróg klasy Z i wyższej sprawdza się:

Pytanie: 798 [14]
Dla nowych nawierzchni dróg klasy S, GP i G ocenia się własności przeciwpoślizgowe:

Pytanie: 1740 [14]
Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane do odbiornika wody lub do ziemi powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących:

Pytanie: 1741 [14]
Między oświetlonym a nie oświetlonym odcinkiem drogi:

Pytanie: 1742 [14]
Zatoka autobusowa:

Pytanie: 1743 [14]
Obliczeniowe sprawdzenie osiadania eksploatacyjnego drogowej budowli ziemnej:

Pytanie: 1744 [14]
Jaka powinna być szerokość pasa ruchu drogi dwupasowej na łuku w planie?

Pytanie: 1745 [14]
Odległości między ostatnim wjazdem i pierwszym wyjazdem sąsiadujących ze sobą węzłów lub węzła z MOP z jezdni drogi klasy A lub S w rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie są określone:

Pytanie: 1746 [14]
Krętość odcinka drogi to:

Pytanie: 1747 [14]
Skrzyżowanie jest to:

Pytanie: 1748 [14]
Kiedy i na drogach jakich klas część pobocza przylegająca do jezdni może być utwardzona?

Pytanie: 1749 [14]
Jaka powinna być najmniejsza szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nowo budowanej ulicy?

Pytanie: 1750 [14]
Kąt przecięcia osi dróg na skrzyżowaniu powinien być:

Pytanie: 1751 [14]
Dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu powinien mieć:

Pytanie: 1752 [14]
W węźle częściowo bezkolizyjnym typu WB:

Pytanie: 1753 [14]
Przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu. Odległość widoczności określa się w zależności od:

Pytanie: 1755 [14]
Warstwa odsączająca w przekroju drogowym powinna być wykonana:

Pytanie: 1756 [14]
Podane w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne badane przy odbiorze wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowanych są:

Pytanie: 1757 [14]
Określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wskaźniki równości podłużnej nawierzchni przy odbiorze są:

Pytanie: 1758 [14]
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinno się określić:

Pytanie: 1962 [14]
Na ulicach jakich klas dopuszcza się stosowanie przekroju jednopasmowego?


Akt: [15] Onz: 1.2O Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U.99.74.836 Zmiana: Dz.U.09.205.1584
Zakres: dla A,Kb,IS,IE - znajomość całości przepisów dla K,W,T- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 799 [15]
Pomieszczenia w budynku mieszkalnym przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku, użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia, powinny być objęte przeglądami oraz poddawane odpowiedniej konserwacji

Pytanie: 801 [15]
W czasie użytkowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym użytkownik lokalu powinien:

Pytanie: 802 [15]
Czynności konserwacyjne w czasie użytkowania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym zapewnia:

Pytanie: 803 [15]
Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną w budynku mieszkalnym może być powierzona wyłącznie:

Pytanie: 805 [15]
Wprowadzenie przez najemcę lokalu mieszkalnego jakichkolwiek zmian w użytkowanych kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody:

Pytanie: 806 [15]
Okresową legalizację wodomierzy ciepłej wody użytkowej powinien zapewnić

Pytanie: 807 [15]
W celu właściwego użytkowania budynku mieszkalngo kontrole okresowe powinny być przeprowadzane:

Pytanie: 808 [15]
Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych użytkowanych budynków mieszkalnych powinny zawierać m.in. określenie:

Pytanie: 809 [15]
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym powinno wynosić:

Pytanie: 810 [15]
W przypadku wyłączenia z użytkowaniu instalacji gazowej na okres 7 miesięcy należy przed przekazaniem jej do użytkowania:

Pytanie: 811 [15]
Głównej próby szczelności instalacji gazowej przed przekazaniem jej do użytkowania nie trzeba przeprowadzać w przypadku:

Pytanie: 812 [15]
Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym, w której długość nieelastycznego przewodu z rury stalowej przekracza 2,0 m, powinna być po jej remoncie:

Pytanie: 813 [15]
Okresowe kontrole elementów budynku i instalacji - narażonych na bezpośrednie wpływy atmosferyczne oraz instalacji gazowych i przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych - powinny być przeprowadzane co najmniej:

Pytanie: 814 [15]
W toku okresowej kontroli corocznej (elementów budynku , budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu), szczegółowemu sprawdzeniu podlega m.in. stan technicz

Pytanie: 815 [15]
Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej obciąża:

Pytanie: 816 [15]
Okresowe kontrole stanu technicznego całego budynku i jego otoczenia powinny być przeprowadzane (w porze wiosennej) co najmniej:

Pytanie: 817 [15]
Zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować:

Pytanie: 818 [15]
Dokumentacja użytkowania budynku powinna być przechowywana:

Pytanie: 1759 [15]
Przeglądy pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w budynku winny być dokonywane co najmniej:

Pytanie: 1760 [15]
Naprawę i konserwację urządzeń gazowych wykonywać mogą osoby posiadające:

Pytanie: 1761 [15]
Wszelkie zmiany instalacji w lokalu w budynku mieszkalnym dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają:

Pytanie: 1762 [15]
Wprowadzanie zmian instalacji i urządzeń instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wymaga

Pytanie: 1763 [15]
Podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku stanowią:

Pytanie: 1905 [15]
Naprawa uszkodzeń w budynku mieszkalnym, powstałych z winy osoby korzystającej z lokalu znajdującego się w tym budynku, obciąża:

Pytanie: 1906 [15]
Użytkowanie instalacji gazu płynnego zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiorników dozwolona jest:

Pytanie: 1908 [15]
Naprawą główną budynku jest:

Pytanie: 1909 [15]
Do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń instalacji elektrycznych w budynku zobowiązany jest:

Pytanie: 1910 [15]
Zapewnienie nadzoru nad realizacją robów konserwacyjnych, napraw i wymian oraz robót związanych z realizacją zaleceń wynikajacych z okresowych kontroli w lokalach należy do obowiązków:


Akt: [16] Onz: 1.2P Tytuł: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1
Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 819 [16]
Do jakiej szerokości światła mostu na rzekach górskich powinno się projektować mosty jako jednoprzęsłowe?

Pytanie: 820 [16]
Obiekty inżynierskie, dla których obowiązują warunki techniczne podane w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuow

Pytanie: 821 [16]
Maksymalne podłużne pochylenie niwelety jezdni na obiekcie mostowym nie powinno być większe niż:

Pytanie: 822 [16]
Jakie powinno być minimalne pochylenie poprzeczne jezdni na obiekcie mostowym w ciągu drogi na odcinku prostym?

Pytanie: 823 [16]
Ściana boczna przy obiekcie mostowym powinna być wykonana jako ściana oporowa i zdylatowana z korpusem przyczółka, jeżeli jej długość jest:

Pytanie: 824 [16]
Długość skrzydła podwieszonego przyczółka nie może być większa niż:

Pytanie: 825 [16]
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nasypu drogowego na odcinkach przyległych do konstrukcji obiektów inżynierskich obiektu inżynierskiego powinien być nie mniejszy niż:

Pytanie: 826 [16]
Płyty przejściowe pomiędzy nasypem drogowym a obiektem mostowym winny być usytuowane:

Pytanie: 827 [16]
Jaką najmniejszą długość mogą mieć płyty przejściowe mostów?

Pytanie: 828 [16]
Jakie najmniejsze pochylenie podłużne może mieć płyta przejściowa?

Pytanie: 829 [16]
Płyty przejściowe przy obiektach mostowych umieszczone pod jezdnią i poboczami powinny być wykonane:

Pytanie: 830 [16]
Krzyżowanie się z przeszkodą obiektów mostowych, posiadających ustrój nośny z belkowych dźwigarów prefabrykowanych nie powinny odbiegać od kąta prostego o więcej niż:

Pytanie: 831 [16]
Schody związane funkcjonalnie z obiektem mostowym powinny mieć:

Pytanie: 832 [16]
Jaka może być najmniejsza długość spocznika w schodach prostych na obiektach mostowych?

Pytanie: 833 [16]
Pochylnie dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych związane funkcjonalnie z obiektem mostowym nie powinny mieć pochylenia większego niż:

Pytanie: 834 [16]
Jaką szerokość użytkową powinny mieć schody obsługowe na obiektach mostowych?

Pytanie: 835 [16]
Minimalny spadek podłużny ścieku przykrawężnikowego na obiekcie mostowym wynosi:

Pytanie: 836 [16]
Wody opadowe z obiektu inżynierskiego, w razie braku możliwości odprowadzenia do urządzeń odwodnienia bądź do kanalizacji ogólnospławnej, powinny być odprowadzone:

Pytanie: 837 [16]
Przy jakiej ilości wody spływającej z obiektów mostowych można stosować odprowadzenie poprzez rowy trawiaste?

Pytanie: 838 [16]
Mosty o rozpiętości przęseł większej lub równej 50 m powinny być zaprojektowane na obciążenie:

Pytanie: 839 [16]
Przyjęty okres użytkowania dla podpór mostów w nurtach rzek jest:

Pytanie: 840 [16]
Jaką trwałość przyjmuje się dla podpór mostowych na terenach zalewowych?

Pytanie: 841 [16]
Okres użytkowania ochronnych powłok malarskich dla nowych konstrukcji stalowych przęseł obiektów mostowych winien być nie mniejszy niż:

Pytanie: 842 [16]
Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzymałościowych i eksploatacyjnych,

Pytanie: 843 [16]
Przyjęty okres użytkowania dla ustojów nośnych przęseł belkowych i skrzynkowych z pomostami masywnymi jest:

Pytanie: 844 [16]
Betonowe fundamenty obiektów mostowych winny mieć wytrzymałość określoną klasą betonu nie niższą niż:

Pytanie: 845 [16]
Żelbetowe przęsła obiektów mostowych winny mieć wytrzymałość określoną klasą betonu nie niższą niż:

Pytanie: 846 [16]
Beton w konstrukcjach nośnych przęseł obiektów mostowych powinien mieć wytrzymałość określoną klasą nie niższą niż:

Pytanie: 847 [16]
Światło mostu jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona na poziomie miarodajnej rzędnej zwierciadła wody prostopadle do kierunku przepływu

Pytanie: 848 [16]
Światło mostu, jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona:

Pytanie: 849 [16]
Dopuszcza się bezpośrednie oparcie dźwigarów mostowych na podporach w przypadku:

Pytanie: 850 [16]
Łożyska elastomerowe powinny zapewniać poziome przemieszczenia i obroty elementów podpieranych przy:

Pytanie: 851 [16]
Izolacje arkuszowe układane na pomostach obiektów mostowych powinny mieć grubość nie mniejszą niż:

Pytanie: 852 [16]
Nawierzchnia na obiektach mostowych powinna się składać co najmniej z:

Pytanie: 853 [16]
Na potokach górskich i rzekach podgórskich światło mostu powinno być zwiększone w stosunku do wartości określonej w obliczeniach o:

Pytanie: 854 [16]
Najmniejsze światło nurtowego przęsła mostu wieloprzęsłowego zlokalizowanego na rzece podgórskiej powinno wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 855 [16]
Maksymalne odległości pomiędzy wpustami mostowymi są określane w zależności od:

Pytanie: 856 [16]
Minimalna wysokość balustrady dla obiektu mostowego winna wynosić

Pytanie: 857 [16]
Na obiektach mostowych można stosować bariery:

Pytanie: 858 [16]
W celu zapewnienia niezakłóconego spływu lodów w mostach stałych minimalne światło poszczególnych przęseł w korycie rzeki, nie powinno być mniejsze niż:

Pytanie: 859 [16]
Konieczność zastosowania wentylacji w tunelach drogowych uzależnia się od:

Pytanie: 860 [16]
Znaki wysokościowe (repery) powinny być umieszczone w środku rozpiętości przęseł obiektów mostowych dłuższych niż:

Pytanie: 861 [16]
Minimalna szerokość chodnika dla obsługi na nowobudowanych obiektach mostowych wynosi:

Pytanie: 862 [16]
Samochody osobowe mogą garażować pod drogowymi obiektami inżynierskimi o konstrukcjach stalowych pod warunkiem, że spód ustroju nośnego znajduje się w odległości od poziomu terenu:

Pytanie: 863 [16]
Światła przepustów powinny zapewniać swobodny przepływ miarodajny wody, której prawdopodobieństwo występowania p, w zależności od klasy drogi winno wynosić:

Pytanie: 864 [16]
Prędkość przepływu wody przy wysokości przewodu przepustu nie większej niż 1,5 m powinna być:

Pytanie: 865 [16]
Jaką szerokość w świetle powinny mieć przepusty pod drogami klasy A i S? Nie mniej niż:

Pytanie: 866 [16]
Minimalna wysokość przepustu usytuowanego pod drogą publiczną wynosi:

Pytanie: 867 [16]
Wysokość przewodów przepustów przełazowych powinna wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 868 [16]
Jaką minimalną średnicę powinien mieć tunel przeznaczony do przejścia małych zwierząt?

Pytanie: 869 [16]
Konstrukcje oporowe, w tym przyczółki i ściany boczne powinny mieć minimalną grubość żelbetowych elementów płytowych ściennych:

Pytanie: 870 [16]
Jakich ustrojów ciągłych nie dopuszcza się w projektowaniu obiektów mostowych na terenie szkód górniczych?

Pytanie: 871 [16]
Podaj kryteria konieczności budowy schodów skarpowych w rejonie obiektu mostowego.

Pytanie: 872 [16]
Pasy bezpieczeństwa na obiekcie mostowym oddzielające ruch pojazdów samochodowych od ruchu pieszego powinny mieć szerokość:

Pytanie: 873 [16]
Ile powinna wynosić szerokość pasów bezpieczeństwa na moście między pasem ruchu samochodów a pasem ruchu pieszych?

Pytanie: 874 [16]
Minimalne podłużne pochylenie niwelety obiektu mostowego zapewniające właściwy spływ wód opadowych z jezdni powinno wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 1764 [16]
Na terenach górniczych stosowanie ciągłych kratowych konstrukcji nośnych stałych obiektów mostowych jest:

Pytanie: 1765 [16]
Stosowanie stali trudno rdzewiejących na elementy konstrukcji oporowych jest:

Pytanie: 1766 [16]
Przyczółki o ścianach ażurowych są dopuszczone do stosowania dla obiektów w ciągach klas dróg :

Pytanie: 1767 [16]
Dopuszcza się pochylenie skarpy 1:1 w kierunku podłużnym obiektu mostowego pod warunkiem odpowiedniego jej umocnienia i przy wysokości nasypu nie większej niż :

Pytanie: 1769 [16]
Światło mostu, jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona:

Pytanie: 1770 [16]
Łożyska stalowe wałkowe powinny mieć jeden wałek o średnicy nie mniejszej niż:

Pytanie: 1771 [16]
Przerwy dylatacyjne powinny być zabezpieczone wodoszczelnymi urządzeniami dylatacyjnymi zamocowanymi w konstrukcji obiektu mostowego przy przesunięciach

Pytanie: 1772 [16]
Maksymalna wysokość krawężnika ponad poziom nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym wynosi:

Pytanie: 1773 [16]
Dopuszczalny stopień rozmycia P dla fundamentu podpory posadowionej bezpośrednio na gruncie wynosi :

Pytanie: 1774 [16]
Klasa obciążenia taborem samochodowym według PN-85/S-10030 dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy Z i L powinna wynosić:

Pytanie: 1775 [16]
Obliczenia sprawdzające konstrukcje nośne składanych obiektów mostowych powinny być wykonane dla obciążeń pionowych taborem samochodowym:

Pytanie: 1963 [16]
Światło przepustu tymczasowego usytuowanego na drodze klasy A, S, GP pinno być zaprojektowane dla wartości prawdopodobieństwa p:


Akt: [20] Onz: 1.3C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762par.1 , Dz.U.15.1554 par. 1
Zakres: dlaA.Kb,D,M,W,IS,IE- znajomość całości przepisów dla K i T: P i PO - znajomość całości przepisów W i WO - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 875 [20]
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

Pytanie: 876 [20]
Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinien zawierać sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby na wózkach inwalidzkich:

Pytanie: 877 [20]
Projekt architektoniczno- budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 878 [20]
Autor projektu budowlanego jest zobowiązany podać na stronie tytułowej swoje imię i nazwisko wraz:

Pytanie: 879 [20]
Czy na stronie tytułowej projektu budowlanego powinien być zamieszczony spis zawartości tego projektu?

Pytanie: 880 [20]
Czy metrykę projektu zawierającą między innymi nazwę i adres obiektu budowlanego oraz dane dotyczące projektanta należy umieścić:

Pytanie: 881 [20]
Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego projektant winien umieścić:

Pytanie: 882 [20]
Czy każdy rysunek wchodzący w skład projektu budowlanego winien być podpisany przez jego autora?

Pytanie: 883 [20]
Sposób skompletowania i oprawienia projektu budowlanego:

Pytanie: 884 [20]
Czy projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo budowlane może być opracowany w języku innym niż polski?

Pytanie: 1782 [20]
Potwierdzenie sprawdzenia projektu architektoniczno - budowlanego należy udokumentować w postaci:

Pytanie: 1911 [20]
Dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach część rysunkową projektu budowlanego należy opracować w skali nie mniejszej niż:

Pytanie: 3018 [20]
Projekt budowlany sporządza się w ilości:

Pytanie: 3019 [20]
Na rysunku wchodzącym w skąład projektu budowlanego projektant winien umieścić:


Akt: [21] Onz: 1.4C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043
Zakres: dlaA.Kb,D,M,W,IS,IE- znajomość całości przepisów dla K i T - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 886 [21]
Termin rozpoczęcia rozbiórki nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych określony w nakazie rozbiórki nie może być krótszy niż:

Pytanie: 1783 [21]
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego wykonuje się:

Pytanie: 1912 [21]
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego może opracować osobą:


Akt: [22] Onz: 1.5B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.02.108.953 Zmiany: Dz.U.04.198.2042, Dz.U.15.1775 par. 1
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 887 [22]
Sposób prowadzenia dziennika budowy jest określony:

Pytanie: 888 [22]
Kto odpowiada za właściwe prowadzenie dziennika budowy?

Pytanie: 889 [22]
Tablica informacyjna na budowie powinna zawierać informacje określone:

Pytanie: 890 [22]
Czy na tablicy informacyjnej budowy winien być umieszczony numer telefonu okręgowego inspektora pracy?

Pytanie: 891 [22]
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 892 [22]
Czy zgodnie z rozporządzeniem tablice informacyjną budowy należy umieścić?

Pytanie: 893 [22]
Czy informacja o maksymalnej liczbie pracowników zatrudnionych na budowie powinna być podana?

Pytanie: 894 [22]
Czy dziennik budowy prowadzi się:

Pytanie: 895 [22]
O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do:

Pytanie: 896 [22]
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu następuje zmiana kierownika budowy, to:

Pytanie: 897 [22]
Czy zmiana kierownika robót musi być odnotowana w Dzienniku Budowy?

Pytanie: 898 [22]
Kto stwierdza wpisem do Dziennika Budowy fakt zamknięcia Dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?

Pytanie: 899 [22]
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 3160 [22]
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 3183 [22]
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 3187 [22]
Dzienik budowy prowadzi się:

Pytanie: 3212 [22]
Kto stwierdza wpisem do dziennika budowy fakt zamknięcia dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?


Akt: [23] Onz: 1.6B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554
Zakres: dla W - znajomość całości przepisów dla pozostałych: W i WO - znajomość całości przepisów P i PO - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 900 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy prowadzeniu robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 901 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów zamieszkania zbiorowego:

Pytanie: 902 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów użyteczności publicznej:

Pytanie: 903 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie rurociągów ciepłowniczych tradycyjnych:

Pytanie: 904 [23]
Przebudowa lub rozbudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

Pytanie: 905 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie budynków i budowli:

Pytanie: 906 [23]
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy realizacji obiektów, które zawierają elementy konstrukcyjne o:

Pytanie: 907 [23]
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nakłada:

Pytanie: 908 [23]
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru nakłada:


Akt: [24] Onz: 1.7 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 909 [24]
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające:

Pytanie: 910 [24]
Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie wytyczenia obiektów budowlanych przez:

Pytanie: 911 [24]
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów geodezyjnych a ustaleniami projektu budowlanego należy:

Pytanie: 912 [24]
Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się:

Pytanie: 913 [24]
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać:

Pytanie: 914 [24]
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy w ramach dokumentacji powykonawczej:

Pytanie: 915 [24]
Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy:

Pytanie: 916 [24]
Mapa, na której sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu, może być powiększona lub pomniejszona:

Pytanie: 917 [24]
W przypadku braku mapy zasadniczej projekt można sporządzić na:

Pytanie: 918 [24]
Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej:

Pytanie: 919 [24]
Skala map do celów projektowych dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 920 [24]
Skala map do celów projektowych dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 921 [24]
Kto określa w miarę potrzeby wielkość obszaru oraz skalę mapy do celów projektowych?

Pytanie: 922 [24]
Na czyj wniosek wykonawca prac geodezyjnych wykonuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dotyczącą remontu obiektu zabytkowego?

Pytanie: 923 [24]
Podstawą opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania działki są:


Akt: [25] Onz: 1.12C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.14.1278
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 924 [25]
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 925 [25]
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej może projektować budynki jednorodzinne (wg ustawy Prawo budowlane z 1994 r.)?

Pytanie: 926 [25]
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do projektowania z zastrzeżeniami:

Pytanie: 927 [25]
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 928 [25]
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 929 [25]
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 930 [25]
Uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stanowią podstawę do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i u

Pytanie: 931 [25]
Osoba nadzorująca praktykę zawodową do uprawnień budowlanych w zakresie projektowania:

Pytanie: 932 [25]
Czy praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych odbyta za granicą może być uznana za rónoważną z praktyką odbytą w Polsce?

Pytanie: 933 [25]
Osoba kierująca praktyką zawodową do uprawnień budowlanych potwierdza jej charakter z dokonaniem oceny wpisem do książki co najmniej:


Akt: [26] Onz: 1.16B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dz.U.15.1146 Zmiany: Dz.U.15.1961 par. 1
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [27] Onz: 1.17 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.12.463
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 3107 [27]
Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie:

Pytanie: 3108 [27]
Do jakiej kategorii geotechnicznej zalicza się budynki mieszkalne i gospodarcze jedno lub wielo dwukondygnacyjne?

Pytanie: 3109 [27]
Kto określa kategorię geotechniczną obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie badań geotechnicznych gruntu?

Pytanie: 3110 [27]
W przypadku obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej wyniki badania podłoża gruntowego opracowuje się w formie:


Akt: [28] Onz: 1.18B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [29] Onz: 1.22B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U.03.120.1135
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 934 [29]
Inwestor zawiadamia na piśmie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie wykonania prac strzałowych:

Pytanie: 935 [29]
Na terenie rozbiórki kierownik rozbiórki (kierownik robót strzałowych) powinien wyznaczyć

Pytanie: 936 [29]
Przy drogach i dojściach do terenu rozbiórki muszą być umieszczone tablice ostrzegawcze koloru żółtego o wymiarach 1,0 x 0,8 m z czarnym napisem o treści

Pytanie: 937 [29]
Roboty strzałowe w obiekcie budowlanym, dla którego wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę mogą być realizowane na podstawie:

Pytanie: 938 [29]
Roboty strzałowe mogą obejmować:

Pytanie: 939 [29]
Gdy odległość od otaczających obiektów do przewidywanego miejsca odpalenia ładunków lub upadku mas jest mniejsza niż 100 m należy:

Pytanie: 940 [29]
Brak niewypałów na terenie rozbiórki realizowanej w oparciu o pozwolenie rozbiórki po zakończeniu robót strzałowych kierownik rozbiórki potwierdza:

Pytanie: 941 [29]
Obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu nazywamy:

Pytanie: 942 [29]
Projektant w dokumentacji strzałowej dotyczącej powalenia budynku przemysłowego o konstrukcji szkieletowej określając strefy zagrożenia dla otaczających obiektów musi określić między innymi:


Akt: [30] Onz: 1.26B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.10.2014r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odp owiedzialności zawodowej w budownictwie. Dz.U.14.1513
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [31] Onz: 1.27B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 943 [31]
Prowadząc roboty budowlane polegające na zagęszczaniu gruntu materiałem wybuchowym kierownik budowy:


Akt: [32] Onz: 1.31 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [36] Onz: 1.101 Tytuł: Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. Dz.U.01.84.906 Zmiany: Dz.U.10.149.996 art.1, Dz.U.14.768 art.6, Dz.U.15.1830 art.21
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 944 [36]
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 945 [36]
Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku działania żywiołu:


Akt: [37] Onz: 1.201 Tytuł: Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Jednolity tekst Dz.U.14.1946 Zmiany: Dz.U.16.65 art.69
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 946 [37]
Jakie przepisy określają tryb postępowania w sprawach indywidualnych - dotyczących członków izb inżynierów budownictwa - uregulowanych w ustawie o samorządach zawodowych?

Pytanie: 947 [37]
Kto pełni nadzór nad organami samorządu zawodowego w budownictwie?

Pytanie: 948 [37]
Organem okręgowego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest:

Pytanie: 949 [37]
Który z wymienionych niżej organów jest organem okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 950 [37]
Ile lat trwa kadencja organów okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 951 [37]
Osoba fizyczna, która posiada uprawnienia budowlane, staje się członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od momentu:

Pytanie: 952 [37]
Jaki organ okręgowej izby inżynierów budowlanych wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych?

Pytanie: 953 [37]
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatruje sprawy?

Pytanie: 954 [37]
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny w wypadku ukarania osoby w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie może orzekać o:

Pytanie: 955 [37]
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawuje funkcję:

Pytanie: 956 [37]
Jaka jednostka organizacyjna samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest najwyższym organem Krajowej Izby?

Pytanie: 957 [37]
Kto prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art.15 ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 958 [37]
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wydaje decyzje w sprawie nadania:

Pytanie: 959 [37]
Czy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych ma prawo korzystać z pomocy izby:

Pytanie: 960 [37]
Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych - jest obowiązany:

Pytanie: 961 [37]
Skreślenie z listy członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 962 [37]
Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych zawieszenie w prawach członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 963 [37]
Zawieszenie w prawach członka Izby Inżynierów Budownictwa powoduje:

Pytanie: 964 [37]
Członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z ustawą o samorządzie zawodowym, podlega:

Pytanie: 965 [37]
Kto tworzy samorząd zawodowy inżynierów budownictwa:

Pytanie: 966 [37]
Kogo zrzeszają okręgowe izby inżynierów budownictwa?

Pytanie: 967 [37]
Po jakim terminie od chwili popełnienia przewinienia - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych w budownictwie - nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego?

Pytanie: 968 [37]
Okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa w sprawach dyscyplinarnych może orzekać karę zawieszenia w prawach członka izby na okres:

Pytanie: 969 [37]
Osobie ukaranej karą dyscyplinarną przez okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem do:

Pytanie: 970 [37]
Okręgowy sąd dyscyplinarny może rozpatrywać spory między członkami PIIB jako sąd polubowny stosując odpowiednio:

Pytanie: 971 [37]
Majątek samorządu zawodowego (izby) między innymi powstaje:

Pytanie: 972 [37]
Jakie zadania przyjęła Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa po dniu 27.12.2002 r. od organów administracji rządowej (wojewody)?

Pytanie: 973 [37]
Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie członkom:

Pytanie: 974 [37]
Jakie zadania między innymi pełni Izba Inżynierów Budownictwa na rzecz swoich członków?

Pytanie: 975 [37]
Przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa zależy od:

Pytanie: 1913 [37]
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 3256 [37]
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawuje funkcję:


Akt: [38] Onz: 1.202 B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Dz.U.03.220.2174
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [39] Onz: 1.203 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U.02.194.1635
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 3094 [39]
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi sądami dyscyplinarnymi roztrzyga:

Pytanie: 3095 [39]
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3096 [39]
Wniosek o wyłączenie z udziału w sprawie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3097 [39]
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek:

Pytanie: 3098 [39]
Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej powinno być zakończone, licząc od dnia jego wszczęcia, w terminie:

Pytanie: 3099 [39]
Sąd dyscyplinarny I instancji wszczyna postępowanie po otrzymaniu wniosku od:

Pytanie: 3100 [39]
Na rozprawę sąd dyscyplinarny wzwywa m.in..:

Pytanie: 3101 [39]
Właściwym organem izby samorządu zawodowego do wykonania kary upomnienia i kary nagany nałożonych przez sąd dyscyplinarny, jest:


Akt: [40] Onz: 1.301 Tytuł: Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.14.883 Zmiany: Dz. U.15.1165 art. 1 Dz.U.16.542 art.105
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 976 [40]
Na jakiej podstawie prawnej wprowadzane są do obrotu wyroby budowlane?

Pytanie: 977 [40]
Na jakiej podstawie dopuszczane są wyroby budowlane do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym?

Pytanie: 978 [40]
Jaki organ jest właściwy w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 979 [40]
Co zawiera Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych?

Pytanie: 980 [40]
Kto kontroluje wyroby budowlane wprowadzane do obrotu?

Pytanie: 981 [40]
Gdzie przeprowadza się kontrolę wyrobu budowlanego wprowadzanego do obrotu?

Pytanie: 982 [40]
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć?

Pytanie: 983 [40]
Czy informacje uzyskane w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotulub postępowania administracyjnego są jawne czy utajnione?

Pytanie: 984 [40]
Co znacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 985 [40]
Co to jest Krajowa Ocena Techniczna?

Pytanie: 986 [40]
Co to jest krajowa deklaracja zgodności wydana przez producenta wyrobu?

Pytanie: 987 [40]
Co to jest znak budowlany „B”?

Pytanie: 988 [40]
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 989 [40]
Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Pytanie: 990 [40]
W jakiej formie właściwy organ nakazuje wstrzymanie wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego?

Pytanie: 991 [40]
Decyzja wydana przez właściwy organ kontrolujący o wstrzymaniu wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego jest:

Pytanie: 992 [40]
Producent, który umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 993 [40]
Co oznacza w oznakowaniu wyrobu budowlanego znak „CE”?

Pytanie: 994 [40]
Kiedy wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych?

Pytanie: 995 [40]
Co należy rozumieć pod określeniem „regionalny wyrób budowlany”?

Pytanie: 1784 [40]
Wyroby budowlane są wprowadzane do obrotu na podstawie?

Pytanie: 1785 [40]
Co oznacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 3051 [40]
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 3062 [40]
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, podlega karze pieniężnej w wysokości:

Pytanie: 3213 [40]
Jaki dokument zostanie wydany producentowi wyrobu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą?

Pytanie: 3214 [40]
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 3257 [40]
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć:

Pytanie: 3263 [40]
Czy deklaracja zgodności upoważnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą?


Akt: [41] Onz: 1.305 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Dz.U.15.2342
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [44] Onz: 1.308 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz.U.04.237.2375
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [45] Onz: 1.310 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Jednolity tekst Dz.U.14.1040
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 3082 [45]
Czy na wniosek GINB może być uchylona aprobata techniczna?

Pytanie: 3083 [45]
W jakim terminie od dnia wydania aprobaty, zaczyna ona obiwązywać?

Pytanie: 3084 [45]
W jakim terminie następuje rozpatrzenie kompletności niosku o wydanie aprobaty technicznej?

Pytanie: 3085 [45]
W jakim terminie następuje wydanie aprobaty technicznej od dnia złożenia pełnej wymaganej dokumentacji?


Akt: [46] Onz: 2.1A Tytuł: Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. Tekst jednolity: Dz.U.15.1483
Zakres: dla W - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla pozostałych -znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 997 [46]
Kto oznacza wyroby znakiem zgodności z Polską Normą bez uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia podlega:

Pytanie: 998 [46]
Kto oznacza znakiem zgodności z Polską Normą wyroby niespełniające odpowiednich wymagań Polskiej Normy, lub deklaruje zgodność z Polską Normą wyrobów niespełniających tych wymagań podlega:

Pytanie: 999 [46]
Stosowanie Polskich Norm jest:

Pytanie: 1000 [46]
Normy Polskie mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu:

Pytanie: 1001 [46]
Autorskie prawa majątkowe do Polskich Norm przysługują:

Pytanie: 1002 [46]
Prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą przysługuje:

Pytanie: 1003 [46]
Wydanie deklaracji zgodności z Polskimi Normami na własną odpowiedzialność przez producenta lub osobę wprowadzającą wyroby do obrotu:

Pytanie: 3283 [46]
Opracowanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych należy do:


Akt: [47] Onz: 2.PN-W Tytuł: POLSKIE NORMY, WYTYCZNE, INSTRUKCJE, PORADNIKI - których wykaz i zakres znajomości określi Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zakres: znajomość wiedzy i umiejętność praktycznego stosowania Polskich Norm, oraz wytycznych, instrukcji i poradników w zakresie dotyczącym: dla A,Kb,D,M,IS,IE - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, dla K - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki kolejowych obiektów budowlanych, dla W - specjalności wyburzeniowej, dla T - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki telekomunikacyjnych obiektów budowlanych, Uwagi:Akt: [48] Onz: Kpz Tytuł: Książka praktyki zawodowej lub zaświadczenie.
Zakres: umiejętność określenia i wyjaśnienia praktycznych aspektów technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych dotyczących i związanych z zakresem dokumentowanej praktyki zawodowej Uwagi:Akt: [50] Onz: 3.1A Tytuł: Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności. t.j.: Dz.U.16.655
Zakres: znajomość całości przepisów w zakresie dotyczącym budownictwa Uwagi:


Pytanie: 1004 [50]
Zasadnicze wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych określone są

Pytanie: 1005 [50]
Kto obwieszcza tytuły i numery norm zharmonizowanych?

Pytanie: 1007 [50]
Deklaracja zgodności jest to:

Pytanie: 1008 [50]
Oznaczeniem wskazującym, że wprowadzone do obrotu urządzenie telekomunikacyjne spełnia zasadnicze wymagania jest:


Akt: [53] Onz: 4.1 Tytuł: Ustawa z dnia 17.05.1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.15.520 Zmiany: Dz. U.15.831 art.1, Dz.U.15.1137 art.6, Dz.U.15.2281 art.4, Dz.U.16.65art.60, Dz.U.16.585 art.5, Dz.U.16.352 art.27,Dz.U.16.903 art.3
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego + znajomość całości przepisów rozdziału V dla W - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1009 [53]
Ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakłada i prowadzi:

Pytanie: 1010 [53]
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.sprawy:

Pytanie: 1011 [53]
Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach:

Pytanie: 1012 [53]
Osnowa geodezyjna to:

Pytanie: 1013 [53]
Operat ewidencyjny zawiera informację o:

Pytanie: 1014 [53]
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, które zawiera operat ewidencyjny są:

Pytanie: 1015 [53]
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonać:

Pytanie: 1016 [53]
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu obejmuje:

Pytanie: 1017 [53]
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie:

Pytanie: 1018 [53]
Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości podejmuje:

Pytanie: 1019 [53]
Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią:

Pytanie: 1020 [53]
Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie:

Pytanie: 1021 [53]
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest:

Pytanie: 3031 [53]
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.. Sprawy:

Pytanie: 3205 [53]
Czy do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych?

Pytanie: 3206 [53]
Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych?


Akt: [54] Onz: 4.4 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. Dz.U.99.49.493
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1022 [54]
Informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawarte w operacie ewidencyjnym są:


Akt: [56] Onz: 4.8 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz.U.01.38.455
Zakres: dla A,Kb,D,M,IS,IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla K,W,T - znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1023 [56]
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:

Pytanie: 1024 [56]
Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres:

Pytanie: 1025 [56]
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nie przekraczające dla gruntów zabudowanych:

Pytanie: 1026 [56]
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu, nie przekraczające dla gruntów rolnych i leśnych:

Pytanie: 1027 [56]
W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie:

Pytanie: 1028 [56]
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu?

Pytanie: 1029 [56]
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu dla terenów zamkniętych?

Pytanie: 1030 [56]
Operat ewidencyjny sieci uzbrojenia terenu prowadzi się:

Pytanie: 1031 [56]
Zmiana danych objętych ewidencją sieci uzbrojenia terenu następująca w wyniku budowy nowych bądź przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu lub pojedynczych przewodów wymaga:

Pytanie: 1786 [56]
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:


Akt: [57] Onz: 5.1 Tytuł: Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Jednolity tekst: Dz.U.14.1502 Zmiany: Dz.U.14.1662 art.1, Dz.U.15.1066 art.2, Dz.U.15.1220 art.1, Dz.U.15.1224 art.3, Dz.U.15.1240 art.51, Dz.U.15.1268 art.1, Dz.U.15.1735 art.5, Dz.U.16.868 art.33
Zakres: znajomość całości przepisów Działu dziesiątego (Bezpieczeństwo i higiena pracy) Uwagi:Akt: [58] Onz: 5.2B Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Dz.U.96.114.545 Zmiany: Dz.U.02.127.1092, Dz.U.15.1737 par.1
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [59] Onz: 5.3B Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U.04.200.2047 Zmiana: Dz.U.05.136.1145, Dz.U.06.107.724
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [60] Onz: 5.5C Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dz.U.09.105.870
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [61] Onz: 5.6B-4 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Dz.U.09.14.80 Zmiana: Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [66] Onz: 5.11B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860 Zmiany: Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [67] Onz: 5.12 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U.96.62.287
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego w zakresie prac wykonywanych w budownictwie Uwagi:Akt: [68] Onz: 5.19 Tytuł: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.97.109.704 Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986.
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [69] Onz: 5.20 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiany:Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 310 [69]
Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:

Pytanie: 1061 [69]
Zgodnie z wymaganiami BHP, w pomieszczeniu w którym występuje niebezpieczeństwo oblania pracownika środkami żrącymi lub zapalenia się odzieży na pracowniku, powinny być zainstalowane:

Pytanie: 1062 [69]
Praca na wysokości to praca wykonywana na konstrukcji znajdującej się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1063 [69]
Balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszcza się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1064 [69]
Czy inspektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębienia pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 1065 [69]
Środki ochrony zbiorowej w rozumieniu przepisów bhp to:

Pytanie: 1066 [69]
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

Pytanie: 1067 [69]
Pomieszczenia stałej pracy to, pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników, w których jest wykonywana praca o łącznym czasie przebywania w ciągu jednej doby tego samego pracownika:

Pytanie: 1068 [69]
Jakie oświetlenie należy zapewnić w pomieszczeniach stałej pracy?

Pytanie: 1069 [69]
Czy w pomieszczeniach stałej pracy dopuszcza się odstępstwa od warunków technicznych w zakresie wymaganego oświetlenia dziennego:

Pytanie: 1070 [69]
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1071 [69]
Pracodawca jest obowiązany dokonywać oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 1072 [69]
Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

Pytanie: 1073 [69]
Na podstawie pisemnego pozwolenia wykonywane są prace:

Pytanie: 1789 [69]
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody powinny się znajdować nie dalej niż:

Pytanie: 1790 [69]
W pomieszczeniach stałej pracy na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego powinno przypadać wolnej objętości pomieszczenia oraz wolnej powierzchni podłogi

Pytanie: 1791 [69]
Przez pomieszczenie czasowej pracy rozumie się to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa:

Pytanie: 1792 [69]
W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne. Odstępstwo od tego wymogu i zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca ma obowiązek uzyskania zgody:

Pytanie: 1793 [69]
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metody pracy i wysiłku fizycznego pracownika, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1794 [69]
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone, lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej:

Pytanie: 1795 [69]
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydawania pozwoleń:

Pytanie: 1796 [69]
Drabina przenośna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, przy kącie jej nachylenia 65 stopni do 75 stopni, o wartość:

Pytanie: 1797 [69]
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 1798 [69]
W celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa mogą być stosowane łącznie:

Pytanie: 1799 [69]
W pomieszczeniach szatni odzieży własnej pracowników powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni, co najmniej:

Pytanie: 1800 [69]
Ustępy dla pracowników, zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni, nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 1801 [69]
W pomieszczeniu jadalni typ I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 1802 [69]
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej :

Pytanie: 1803 [69]
W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników, o powierzchni niemniejszej niż 8 m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 1931 [69]
Na drogach transportowych w obiektach zawierających pomieszczenia pracy, przy różnych poziomach podłóg, stosuję się wyrównanie pochylniami o nachyleniu nie wiekszym niż:

Pytanie: 3021 [69]
Wysokość pomieszczenia stałej pracy może być zmniejszona do 2,5m w świetle jeżeli:

Pytanie: 3022 [69]
Ile wynosi minimalna wysokośc pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3023 [69]
Ile powinno wynosić maksymalne nachylenie pochylni

Pytanie: 3024 [69]
W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie powinny znajdowac się rurociągi służące do transportu materiałów niebezpiecznych, o których mowa w par. 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo o temperaturze:

Pytanie: 3025 [69]
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych):

Pytanie: 3026 [69]
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami):

Pytanie: 3027 [69]
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między ścianą, a zewnętrznym rzędem wieszaków.

Pytanie: 3028 [69]
Ile powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi w pomieszczeniach szatni odzieży roboczej i ochronnej pracowników, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni?

Pytanie: 3029 [69]
W szatni podstawowej (odzieży własnej razem z odzieżą roboczą) powinno przypadać co najmniej….. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3032 [69]
Ile wynosi minimalna szerokość między dwoma rzędami umywalek?

Pytanie: 3033 [69]
W przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypadać co najniej jedno stanowisko do mycia (zawór czerpalny wody) na każych:

Pytanie: 3034 [69]
Na każdych…….. pracowników najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypadać co najmniej jedna umywalka indywidualna.

Pytanie: 3035 [69]
Na każdych dziesięciu pracowników naliczniejszej zmiany powinna/ powinny w umywalni przypadać co najmniej:

Pytanie: 3036 [69]
Szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin natryskowych, przy zastosowaniu zasłon zasuwanych lub ścianek osłaniających powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3037 [69]
Ile wynosi minimalna szerokość przejścia między kabiną natryskową a ścianą?

Pytanie: 3038 [69]
Do "pracy na wysokości" można nie zaliczyć prac wykonywanych na powierzchni niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta osłonięta jest ze wszystkich stron pełnymi ścianami (także z przeszkolonymi oknami), o wysokości conajmniej:

Pytanie: 3039 [69]
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek, bali lub rur jest dozwolone wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 3042 [69]
Ile wnosi szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych przy jednostronnym ich rozmieszczeniu?

Pytanie: 3043 [69]
Ustępy dla pracowników zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 3044 [69]
W pomieszczeniach ustępów należy zapwnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż:

Pytanie: 3048 [69]
Jeżeli naprzeciwko kabin są umieszczone pisuary, odległości między ścianą, na której są zainstalowane, a kabinami nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3049 [69]
Przejście między rzędami kabin ustępowych powinno mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3052 [69]
Odległość najdalszego stanowiska pracy od ustępu dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3053 [69]
Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż …….. od stanowiska pracy.

Pytanie: 3059 [69]
Na kazdych ośmiu pracowników naliczniejszej zmimany wykonujących prace powodujące zabrudzenia ich ciała powinna/ powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 3060 [69]
W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3061 [69]
W pomieszczniach z natryskami należy co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3102 [69]
Pracodawca powinien zapewnić wodę niezbędną do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej ___ na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi wymagającej zmywania.

Pytanie: 3103 [69]
Czy poniżej poziomu terenu mogą być lokalizowane pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy?

Pytanie: 3104 [69]
Czy ispektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębiania pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 3105 [69]
Ile wolnej objętości pomieszczenia powinno przypadac na każdego z pracowników zatrudnionych na jednej zmianie w pomieszczeniach pracy stałej?

Pytanie: 3106 [69]
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3111 [69]
Na każde…… kobiet zatrudnionych na jednej zmanie powinna przypadać jedna miska ustępowa, lecz nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3112 [69]
Na każdych……..mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niż jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3113 [69]
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów?

Pytanie: 3114 [69]
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych to jadalnia typu?

Pytanie: 3120 [69]
Drzwi wachadłowe w pomieszczeniu pracy:

Pytanie: 3121 [69]
Stosunek wartości średnich natężęnia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinen być większy niż:

Pytanie: 3122 [69]
Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy, w których w razie awarii może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia?

Pytanie: 3123 [69]
W co powinny byc wyposażone okna i świetliki w przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwość skraplania wody na stanowisko pracy?

Pytanie: 3133 [69]
W pomieszczeniu jadalni typu I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 3134 [69]
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu prowadzone sa prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3135 [69]
W pomieszczeniu o stropie pochyłym wuagamoa wysokości minimalnej stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż ___ (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcji sufitu).

Pytanie: 3140 [69]
Przy składaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie co ajmniej do wysokości:

Pytanie: 3141 [69]
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej niż:

Pytanie: 3142 [69]
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3143 [69]
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3146 [69]
Pracodawca powinen zapewnić wodę w ilości co najmniej ___. na dobę za każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, i powierzchni wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pytanie: 3147 [69]
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3148 [69]
Czy wysokość pomieszczeń pracy stałej może być obniżona z 3m w przypadku pomieszczeń gdzie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i 3,3m w przypadku pomieszczeń gdzie te czynniki występują?

Pytanie: 3156 [69]
Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3157 [69]
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej……… wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3158 [69]
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić wymianę powietrza w ciągu godziny:

Pytanie: 3161 [69]
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomiesczeniach biurowych?

Pytanie: 3162 [69]
W pomieszczeniach pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez promieniowanie w ilości przekraczającej na stanowiskach pracy ___ należy stosowac nawiewną wentylację miejscową

Pytanie: 3163 [69]
Jaka jest maksymalna temperatura nawiewanego powietrza?

Pytanie: 3164 [69]
W przypadku zastosowania w pomieszczeniu pracy wentylacji mechanicznej z recylkulacją powietrza ilość świeżego powietrza nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3168 [69]
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w suterenie, piwnicy lub na poddaszu dopuszcza się zmniejszenie wysokości w świetle do:

Pytanie: 3169 [69]
Przy zatrudnieniu ilu pracowników na jednej zmianie nie ma obowiązku urządzenia szatni, umywalni, pomieszczeń z natryskami i ustępów oddzielnie dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie: 3170 [69]
Szatnie urządzone w suterenach lub w piwnicach przeznaczone dla ponad ………. powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.

Pytanie: 3171 [69]
Szatnie w suterenach lub piwnicach muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną, gdy są przeznaczone dla więcej niż:

Pytanie: 3174 [69]
W pomieszczeniu jadalni typu I powinno przypadać co najmniej ……… powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek.

Pytanie: 3175 [69]
W pomieszczeniu jadalni należy zapenić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3184 [69]
Jadalnia z zapleczem- przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych to jadalnia typu?

Pytanie: 3185 [69]
Ile wynosi najmniejsza powerzchnia jadalni?

Pytanie: 3186 [69]
Powierzchnia jadalni typu I nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3190 [69]
W jakich pomieszczeniach pracy nie powinno się stosować recyrkulacji powietrza?

Pytanie: 3191 [69]
Pracodawca jest zobowiązany dokonywac oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 3192 [69]
W przypadku uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zniejszenie wysokości dojścia do stanowiska pracy do ___ m, przy jego odpowienim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą

Pytanie: 3193 [69]
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy szerokość ich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3200 [69]
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych?

Pytanie: 3201 [69]
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między rzędami szaf, a ścianą?

Pytanie: 3202 [69]
W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej …….. zatrudnonych na najliczniejszej zmianie.

Pytanie: 3203 [69]
Na każdego pracownika korzystającego z suszarni powinno przypadać co najmniej …… powierzchni podłogi.

Pytanie: 3210 [69]
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3211 [69]
Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej……. m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrone w inne skuteczne urządznia ochronne.

Pytanie: 3216 [69]
Znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagające zasilania energią elektryczną, w razie przerwy w dopływie tej energii nie muszą mieć zapewnionego zasilania awaryjnego:

Pytanie: 3217 [69]
Kiedy może być usunięty znak bezpieczeństwa?

Pytanie: 3218 [69]
W jaki sposób powinny być oznaczone miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w którch istniej ryzyko kolizji z przeszkodami, upaku lub spadania przedmiotów.

Pytanie: 3225 [69]
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo- budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie. Kto ustala tryb wydawania pozwoleń?

Pytanie: 3226 [69]
Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartośc tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co namniej:

Pytanie: 3227 [69]
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 3228 [69]
W jaki sprzęt ochrony indywidulanej powinien być wyposażony pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika?

Pytanie: 3235 [69]
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3236 [69]
Jeżeli podczas procesów pracy wystęuje niebezpiczeństwo oblania pracowników środkai żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku- nie dalej niż…… w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Pytanie: 3237 [69]
Do pracy na wysokościach nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

Pytanie: 3238 [69]
Pracodawca ma obowiązek zaewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody nie powinny znajdować się dalej niż:

Pytanie: 3239 [69]
Kto pownien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakłdzie pracy znaków i sygnałów?

Pytanie: 3240 [69]
Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne w zakładzie powinny być stosowane jako znaki…

Pytanie: 3241 [69]
W pomieszczeniu szatni odzieży własnej powinno przypadać co najmniej ……. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3242 [69]
Wspólne szatnie odzieży własnej dla mężczyzn i kobiet mogą być wykonane:

Pytanie: 3243 [69]
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach.

Pytanie: 3244 [69]
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3245 [69]
Minimalna wysokość krawężnika balustrady wynosi:

Pytanie: 3246 [69]
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości należy stosować:

Pytanie: 3266 [69]
W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż……. Kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek.

Pytanie: 3267 [69]
Ile wynosi całkowita powierzchnia pomieszczenia do ogrzewania się pracowników:

Pytanie: 3268 [69]
Jaka minimalna powierzchnia powinna przypadać w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników na każdego pracownika naliczniejszej zmiany?

Pytanie: 3269 [69]
W szatniach należy zapewnić przynajmniej ……. wymianę powietrza na godzinę.

Pytanie: 3270 [69]
Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa:

Pytanie: 3271 [69]
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników?

Pytanie: 3272 [69]
Jaki wymiar powinny mieć skośne pasy na przemian żółte/czarne lub białe/czerwone stanowiące oznaczenie miejsca niebezpiecznego?

Pytanie: 3273 [69]
Kto może podjąć decyzję o niestosowaniu przez pracowików znajdujących się w zbiorniku ochron układu oddechowego?

Pytanie: 3274 [69]
Kto powinnien ustalić i podać do wiadomości pracowników warunki jakie powinny być spełnione przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym?

Pytanie: 3275 [69]
Jeżeli sygnał świetlny jest używany zamiast lub razem z sygnałem dźwiękowym, kod tego sygnału:

Pytanie: 3276 [69]
Czy dermatologiczne środki ochrony skóry należą do środków ochrony indywidualnej?

Pytanie: 3277 [69]
Ile wynosi minimalna wysokość w świetle pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?

Pytanie: 3278 [69]
W palarni należy zapewnić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciagu godziny.

Pytanie: 3279 [69]
W palarni powinno przypadać co najmniej……… podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, korzystającgo z tego pomieszczenia.

Pytanie: 3280 [69]
Ile powinna wynosić minimalna powierzchnia palarni?

Pytanie: 3299 [69]
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:


Akt: [73] Onz: 5.28 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 Zmiany: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1077 [73]
Jeden pracownik przy pracy stałej może przenosić przedmioty o masie nie przekraczającej:

Pytanie: 1078 [73]
Jeden pracownik nie może przenosić materiałów ciekłych-gorących, żrących, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza:

Pytanie: 1079 [73]
Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego za pomocą poruszanych ręcznie wózków po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać na pracownika łącznie z masą wózka:

Pytanie: 1080 [73]
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po twardej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1081 [73]
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po nieutwardzonej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1082 [73]
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy stałej nie może przekraczać:

Pytanie: 1083 [73]
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy dorywczej nie może przekraczać:

Pytanie: 1084 [73]
Przypadająca na jednego pracownika masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może przekraczać:

Pytanie: 1085 [73]
Masa przedmiotów ręcznie wtaczanych na pochylnie przez jednego pracownika nie może przekraczać:

Pytanie: 1086 [73]
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej:

Pytanie: 1087 [73]
Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przemieszczane:

Pytanie: 1811 [73]
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach większych niż 5%, masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

Pytanie: 1964 [73]
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika, przy pracy dorywczej, nie może przekraczać:


Akt: [74] Onz: 5.30 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [75] Onz: 5.35 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [77] Onz: 5.48 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1088 [77]
Wysokość ogrodzenia terenu budowy powinna wynosić:

Pytanie: 1089 [77]
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonane w gruntach zwartych do głębokości:

Pytanie: 1090 [77]
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane na wysokości nad poziom terenu

Pytanie: 1812 [77]
Ogrodzenie terenu budowy dokonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1813 [77]
Jaka jest wymagana odległość od najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania:

Pytanie: 1814 [77]
Na rusztowaniach od strony ściany należy zastosować balustrady, jeżeli rusztowanie to jest odsunięte od ściany na odległość ponad:

Pytanie: 1815 [77]
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, gdy w pionie zachowany jest co najmniej jeden wolny, szczelny pomost, zaś w poziomie odległości stanowisk pracy wynoszą co najmniej:

Pytanie: 1816 [77]
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia (wejścia). Ich odległości nie powinny przekraczać:

Pytanie: 1817 [77]
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej, nie powinna być eksploatowana dłużej niż:

Pytanie: 1818 [77]
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 1819 [77]
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:

Pytanie: 1820 [77]
Pochylenie daszków ochronnych na budowie nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy, odpowiednio w kierunku źródła zagrożenia, powinno wynosić:

Pytanie: 1821 [77]
Przenoszone skrzynki przez jedną osobę z materiałami strzałowymi nie powinny mieć większej masy niż:

Pytanie: 1822 [77]
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych o planowanym zatrudnieniu ponad 20 osób właściwego inspektora pracy, z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem budowy, na:

Pytanie: 1823 [77]
Stanowiska obróbki kamieni na budowie, oddalone od siebie o mniej niż 3m, powinny być zabezpieczone ekranami w wysokości co najmniej:

Pytanie: 1824 [77]
Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny mieć prowadnice i zabezpieczenia barierkami oraz być szersze od pojazdów o:

Pytanie: 1825 [77]
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 120 st., powinno wynosić:

Pytanie: 1826 [77]
Drogi transportowe dla wózków i taczek, przebiegające ponad poziomem terenu powyżej 1 m, powinny być zabezpieczone:

Pytanie: 1924 [77]
Formy do produkcji elementów prefabrykowanych powinny być przenoszone za pomocą urządzeń mechanicznych, jeżeli ich masa jest wieksza niż:

Pytanie: 1925 [77]
Strefę niebezpieczną na budowie ogradza się, zaś przejścia, przejazdy i stanowiska pracy zabezpiecza się:

Pytanie: 1926 [77]
W czasie wbijania grodzi przebywające osoby powinny być oddalone od miejsca wbijania nie mniej niż:

Pytanie: 1927 [77]
W okresie zimowym w kabinie żurawia powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż:

Pytanie: 1928 [77]
Minimalny zasięg strefy niebezpiecznej na budowie okresla odległość od płaszczyzny obiektu, nie mniejsza niż:

Pytanie: 1929 [77]
Na budowie daszki ochronne nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy powinny się znajdować na wysokości nie mniejszej niż:

Pytanie: 1930 [77]
Składowanie materiałów w sąsiedztwie elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia do 30 kV może mieć miejsce, lecz w odległości od skrajnych przewodów (liczonej poziomo), nie mniejszej niż:

Pytanie: 1932 [77]
Szerokość drogi na terenie budowy, przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1933 [77]
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na budowie pod względem bezpieczeństwa i oporności izolacji tych urządzeń odbywa się w nastepujących czasookresach:

Pytanie: 1965 [77]
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 45 st., powinno wynosić:


Akt: [78] Onz: 5.51 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Dz.U.04.7.59
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [80] Onz: 5.104 Tytuł: Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Dz.U.54.15.58
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego (bez załącznika nr 1 -utracił ważność) Uwagi:Akt: [81] Onz: 6.1 Tytuł: Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednolity tekst Dz.U.15.1242 Zmiany:Dz. U. 15.1066 art. 12, Dz.U.15.1442 (sprost.)
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Rozdziału 1 (pojęcie wypadków - definicje) Uwagi:Akt: [85] Onz: 7.1B Tytuł: Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jednolity tekst Dz.U.15.640 Zmiany: Dz.U.15.1240 art.77, Dz.U.16.542 art.109, Dz.U.16.691 art.2, Dz.U.16.868 art.38
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [87] Onz: 8.1B Tytuł: Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. t.j.: Dz.U.16.672 Zmiany: Dz.U.16.903 art.6
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dlaA,Kb,D,M,K,IS,IE: Tytuł I - całość Tytuł II -całość Tytuł III -dział I, II, III, IV TytułV -dział II TytułVI -dział I i III Tytuł VII-dział I-rozdział I Tytuł IX - całość dla W: Tytuł I - całość Tytuł II -całość TytułVI -dział I Tytuł VII-dział I Tytuł IX - całość dlaT: Tytuł I - całość Tytuł II -całość Tytuł III -dział I, II, III, IV TytułV -dział II TytułVI -dział I i III Tytuł VII-dział I, rozdział III Tytuł IX - całość Uwagi:


Pytanie: 1091 [87]
Emitowana energia zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1093 [87]
Na czym polega ochrona środowiska przed hałasem wg Prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1094 [87]
Dla jakich jednostek obowiązkowo prowadzi się państwowy monitoring środowiska w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska?

Pytanie: 1095 [87]
Kto sporządza mapy akustyczne środowiska?

Pytanie: 1096 [87]
Czego może żądać właściciel nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wg przepisów prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1097 [87]
Kto tworzy tzw. obszar ograniczonego użytkowania nieruchomości?

Pytanie: 1098 [87]
Kto ustala politykę ekologiczną państwa?

Pytanie: 1099 [87]
Jakie programy ochrony środowiska sporządza się w celu realizacji polityki ekologicznej państwa?

Pytanie: 1100 [87]
Programy ochrony środowiska dla województw, powiatów i gmin uchwala odpowiednio:

Pytanie: 1103 [87]
Oddziaływanie na środowisko wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1104 [87]
Organizacja ekologiczna wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1105 [87]
Czy produkt według definicji zawartej w ustawie Prawo ochrony środowiska to?

Pytanie: 1106 [87]
Standardy emisyjne, wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1107 [87]
Emisja wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1108 [87]
Emitowana energia wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1109 [87]
Organami ochrony środowiska są:

Pytanie: 1110 [87]
Korzystanie ze środowiska wg definicji zawartej w Prawie ochrony środowiska może być to:

Pytanie: 1113 [87]
Przy określaniu standardów jakości środowiska należy kierować się:

Pytanie: 1114 [87]
Czy wg ustawy Prawo ochrony środowiska standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane?

Pytanie: 1115 [87]
Ochrona powietrza polega w szczególności na:

Pytanie: 1116 [87]
Gdzie dokonuje się oceny i jakości powietrza (wg Prawa ochrony środowiska)?

Pytanie: 1117 [87]
Co stanowi strefę oceny jakości powietrza?

Pytanie: 1118 [87]
Kto dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie?

Pytanie: 1119 [87]
Kto dokonuje klasyfikacji stref pod względem czystości powietrza?

Pytanie: 1121 [87]
Na jakiej podstawie Wojewodódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu?

Pytanie: 1122 [87]
Kto określa metody i sposoby oraz zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu?

Pytanie: 1123 [87]
Jak określa się poziom jakości wód według ustawy Prawo ochrony środowiska?

Pytanie: 1124 [87]
Wg jakich kryteriów organy administracji planują i realizują działania w zakresie ochrony poziomu jakości wód?

Pytanie: 1125 [87]
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.:

Pytanie: 1126 [87]
Poważna awaria przemysłowa w rozumieniu Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1127 [87]
Standard jakości środowiska wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1128 [87]
Czy przedsięwzięcia powiązane technologiczne kwalifikuje się wg Prawa ochrony środowiska, jako jedno przedsięwzięcie także, jeżeli są one realizowane przez różne podmioty?

Pytanie: 1827 [87]
Zarządzający drogą zaliczoną do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza mapę akustyczną

Pytanie: 1828 [87]
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać oddanie do użytkowania nowo zbudowanego obiektu, zaliczonego do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który nie spełnia wymagań ochrony środowiska, w formie :

Pytanie: 1829 [87]
Jakie sankcje ponosi ten, kto spowoduje zanieczyszczenie środowiska?

Pytanie: 1830 [87]
Na ile dni przed terminem oddania do użytku obiektu oddziaływującego znacząco na środowisko, inwestor powinien poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska?

Pytanie: 1831 [87]
Co ile lat dokonuje ocenę jakości powietrza w poszczególnych strefach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska?

Pytanie: 3204 [87]
Jakie przepisy stosuje się do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko?


Akt: [94] Onz: 8.101 Tytuł: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. t.j.: Dz.U.16.353
Zakres: DlaA,Kb,D,M,IS,IE- znajomość całości przepisów Dla K - znajomość całości przepisów (bez Działu VIII Rozdział I. Zmiany w przepisach obowiązujących art. 137-152) Dla T - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [95] Onz: 9.1 Tytuł: Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst Dz.U.15.1412
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [97] Onz: 10.1B Tytuł: Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne Jednolity tekst Dz.U.15.469 Zmiany: Dz.U.15.1590 art.2, Dz.U.15.1642 art.6, Dz.U.15.2295 art.1, Dz.U.16.352 art.31
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 3086 [97]
Ustawa Prawo wodne, refuluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą:

Pytanie: 3087 [97]
Dla zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, a w szczególności ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga :

Pytanie: 3088 [97]
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

Pytanie: 3089 [97]
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przy wznoszeniu obiektów budowlanych oraz wykonywaniu innych robót na obszarach:

Pytanie: 3090 [97]
Prozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

Pytanie: 3091 [97]
Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

Pytanie: 3092 [97]
Organem właściwym w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa lub dyrektora regionalnego zarządu wodnego, jest:

Pytanie: 3093 [97]
Organem właściwym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli przeciwpowodziowych jest:


Akt: [102] Onz: 11.1 Tytuł: Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. t.j.: Dz.U.16.191 Zmiany: Dz.U.16.298 (sprostowanie)
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1836 [102]
Dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, wprowadzane do użytkowania w jednostkach straży pożarnej, wydają jednostki badawczo-rozwojowe:

Pytanie: 1876 [102]
Kto użytkuje wybudowany obiekt budowlany bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie pozwolenia na uzytkowanie podlega:

Pytanie: 1967 [102]
Dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, wprowadzane do użytkowania w jednostkach straży pożarnej, wydają jednostki badawczo-rozwojowe:


Akt: [103] Onz: 11.2C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1837 [103]
Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji:

Pytanie: 1838 [103]
Składowanie materiałów palnych poza budynkami może się odbywać w odległości nie mniejszej niż:


Akt: [104] Onz: 11.3D Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.09.124.1030
Zakres: Dla A,Kb,D,M,IS,IE- znajomość całości przepisów dla K,W,T- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1141 [104]
Odległość wzdłuż dróg i ulic między zewnętrznymi hydrantami przeciwpożarowymi nie powinna być większa niż:

Pytanie: 1142 [104]
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej poddawane przeglądom i konserwacji co najmniej:

Pytanie: 1143 [104]
Wodociąg stanowiący żródło wody do celów przeciwpożarowych w jednostce osadniczej powinien zapewniać przez co najmniej 2 godz. ciśnienie na hydrancie zewnętrznym:

Pytanie: 1839 [104]
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż ulic i dróg przy zachowaniu odległości od ściany budynku co najmniej

Pytanie: 1840 [104]
Na terenach poza miastem minimalna szerokość drogi pożarowej i dopuszczany nacisk na oś powinny wynosić odpowiednio:

Pytanie: 3291 [104]
Najbliższy hydrant zewnętrzny winien być oddalony od zewnętrznej ściany budynku chronionego maksymalnie:

Pytanie: 3292 [104]
Wyjścia z obiektów budowlanych, do których konieczne jest doprowadzenie drogi pożarowej powinny mieć połączenie z tą drogą dojściem o:


Akt: [105] Onz: 11.4C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.15.2117
Zakres: dla W - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla pozostałych spec: P i PO - znajomość całości przepisów, W i WO - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1144 [105]
Budynek noclegowy niski, zawierający strefę pożarową zaliczaną do ZL V, podlega uzgodnieniom pod względem zabezpieczeń ppoż., jeżeli ma ponad:

Pytanie: 1968 [105]
Uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej podlega obiekt budowlany (inny niż budynek), przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym na powierzchni do 2000 m2 przewiduje się możliwość przebywania w strefie pożarowej ilości do:


Akt: [107] Onz: 12.1B Tytuł: Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U.00.122.1321 Zmiany:Dz.U.02.74.676 art.215, Dz.U.04.96.959, Dz.U.06.104.708 art.194, Dz.U.06.170.1217 art.56, Dz.U.06.249.1832 art.8, Dz.U.08.227.1505 art.164, Dz.U.09.98.817 art.23, Dz.U.09.98.818 art.2, Dz.U.10.47.278 art.34, Dz. U.11.132.766 art. 3
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [109] Onz: 12.8 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Dz.U.01.79.849 Zmiana: Dz.U.03.50.426
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [110] Onz: 12.12 Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1145 [110]
Kotły parowe podlegają dozorowi technicznemu, gdy:

Pytanie: 1146 [110]
Nie podlegają dozorowi technicznemu kotły cieczowe o pojemności powyżej 2 dm3:

Pytanie: 1147 [110]
Czy rurociągi technologiczne do transportu acetylenu podlegają dozorowi technicznemu?

Pytanie: 1148 [110]
Czy wciągarki i wciągniki służące do przemieszczania ładunków podlegają dozorowi technicznemu:


Akt: [111] Onz: 12.16 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dz.U.03.193.1890
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1149 [111]
Wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia podlegają doraźnym kontrolom prowadzonym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego co:


Akt: [113] Onz: 14.1 Tytuł: Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460 Zmiany: Dz.U.15.774 art.3, Dz.U.15.870 art.1, Dz.U.15.1336 art.2, Dz.U.15.1830 art.7, Dz.U.15.1890 art.50, Dz.U.15.2281 art.3, Dz.U.16.903 art.2
Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozostałych spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 1155 [113]
Zarządcą drogi jest:

Pytanie: 1156 [113]
Kto ustala strefę płatnego parkowania?

Pytanie: 1157 [113]
Drogi publiczne, ze względu na funkcję w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie:

Pytanie: 1158 [113]
Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu należy do:

Pytanie: 1159 [113]
Najmniejsza odległość obiektów budowlanych przy drogach (mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni):

Pytanie: 1160 [113]
Przebudowa drogi jest to wykonanie robót, w wyniku których:

Pytanie: 1161 [113]
Dostępność drogi jest to cecha charakteryzująca:

Pytanie: 1162 [113]
Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje przez:

Pytanie: 1163 [113]
Ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich następuje w drodze:

Pytanie: 1164 [113]
Utrzymanie zjazdów z drogi publicznej do posesji oraz do gruntów przyległych do drogi należy do:

Pytanie: 1165 [113]
Remont drogi jest to wykonywanie robót, w wyniku których następuje:

Pytanie: 1166 [113]
Czy w pasie drogowym można budować kanalizację teletechniczną?

Pytanie: 1167 [113]
Poza terenem zabudowanym linia telekomunikacyjna wzdłuż drogi gminnej powinna być ułożona w odległości nie mniejszej, niż:

Pytanie: 1844 [113]
Ze względu na dostępność drogi publiczne dzielą się na:

Pytanie: 1845 [113]
Do jakiej kategorii funkcjonalnej wg ustawy o drogach publicznych zaliczają się drogi alternatywne dla autostrad płatnych?

Pytanie: 1846 [113]
Do jakiej kategorii, wg ustawy o drogach publicznych, zaliczają się drogi w osiedlach mieszkaniowych?

Pytanie: 1847 [113]
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, zarządza ruchem na drogach krajowych?

Pytanie: 1848 [113]
Zarządcą dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w miastach na prawach powiatu jest:

Pytanie: 1849 [113]
Kto ustala wykaz dróg krajowych , po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 98 kN (10 t)

Pytanie: 1850 [113]
Obiekty budowlane przy drogach krajowych poza terenem zabudowy powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej

Pytanie: 1970 [113]
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, może ustalić strefę płatnego parkowania?


Akt: [118] Onz: 14.303 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz.U.03.177.1729
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [119] Onz: 15.1C Tytuł: Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. Jednolity tekst Dz.U. 15.1297 Zmiany: Dz.U.15.1741 art.1, Dz.U.15.1753 art.1, Dz.U.15.1777 art.42, Dz.U.15.1893 art.28
Zakres: Dla K - znajomość całości przepisów Dla T - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego -Rozdziały 1,2,9 Dla pozostałych spec. -ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego -Rozdziały 1,2,4a i 9 Uwagi:


Pytanie: 3125 [119]
Obszarem kolejowym nazywamy:

Pytanie: 3126 [119]
Kto wykonuje kontrolę wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej związanej z prowadzeniem ruchu kolejowego, przewozem osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów szynowych?

Pytanie: 3127 [119]
Czy użytkownikom bocznicy kolejowej na eksploatowane typy budowli i urządzeń preznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli urządzeń wydaje:

Pytanie: 3128 [119]
Kto wydaje pozwolenie na likwidację linii kolejowych nie mających znaczenia państwowego?

Pytanie: 3300 [119]
Użytkownikom bocznicy kolejowej świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń wydaje:


Akt: [120] Onz: 15.2 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.09.2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Dz.U.03.175.1706
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:Akt: [121] Onz: 15.8B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004 r. w sprawie świadectw dopuszczania do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego. Dz.U.04.103.1090 Zmiany: Dz.U.06.2.13, Dz.U.09.78.654, Dz.U.11.23.123
Zakres: Dla K - znajomość całości przepisów Dla pozost. spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [122] Onz: 15.10 C Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Jednolity tekst Dz.U.14.1227
Zakres: Dla spec. K - znajomość całości przepisów Dla spec. T-????? Dla pozost. spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [123] Onz: 15.12 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych Dz.U.05.212.1772 Zmiana: Dz.U.07.179.1276
Zakres: znajomość całości przepisów w zakresie dotyczącym budowli Uwagi:Akt: [124] Onz: 15.13 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jednolity tekst Dz.U.15.360 Zmiany: Dz.U.15.1476 par. 1
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:Akt: [137] Onz: 19.1 Tytuł: Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Jednolity tekst Dz.U.15.196 Zmiany: Dz.U.14.1133 art.1, Dz.U.15.1272 art. 18, Dz.U.15.1505, MP.15.862, MP.15.817, Dz.U.16.542 art.115, Dz.U.16.544 art.5, Dz.U.16.566 art.1
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Dział I - rozdział 1 Dział II - rozdział 1 i 2 Dział III - rozdział 3 Dział VI - rozdział 1 i 2 Uwagi:Akt: [139] Onz: 19.6 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.05.201.1673
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego rozdział 1 rozdział 4 Uwagi:Akt: [141] Onz: 20.1 B Tytuł: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. t.j.:Dz.U.16.778
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 1193 [141]
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym walor ekonomiczny przestrzeni to:

Pytanie: 1194 [141]
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez wartość nieruchomości należy rozumieć:

Pytanie: 1195 [141]
Co to jest obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ?

Pytanie: 1196 [141]
W jakim dokumencie (opracowaniu) określa się obszar przestrzeni publicznej?

Pytanie: 1198 [141]
Kto sporządza plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1199 [141]
Kto uchwala plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1200 [141]
Do jakiego dokumentu (opracowania) wprowadza się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa?

Pytanie: 1201 [141]
Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Pytanie: 1202 [141]
Czy branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe rekomendują osoby z odpowiednim fachowym przygotowaniem i wykształceniem do komisji urbanistyczno-architektonicznej?

Pytanie: 1203 [141]
Kto sporządza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?

Pytanie: 3176 [141]
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy?

Pytanie: 3197 [141]
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegona terenach zamkniętych?

Pytanie: 3215 [141]
W przypadku braku mniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania dla inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji:

Pytanie: 3234 [141]
Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych?

Pytanie: 3286 [141]
Czy do "powierzchni sprzedaży" obiektu handlowego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zalicza się powierzchnię zajmowaną przez biura?


Akt: [147] Onz: 21.41 Tytuł: Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Jednolity tekst Dz.U.15.1651 Zmiany: Dz.U.15.1045 art.29, M.P.15.1064, Dz.U.16.422 art.2
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego - Rozdziały 1, 4, 9 i 11 dla W - tylko Rozdziały 4 i 9 Uwagi:


Pytanie: 3124 [147]
Kto wydane pozwolenie na usunięcie drzewa lub przewu znajdującego się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?

Pytanie: 3198 [147]
Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości?


Akt: [149] Onz: 22.1 B Tytuł: Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.14.1446 Zmiany: Dz.U.15.397art.27, Dz.U.15.774 art.8, Dz.U.15.1505 art.13
Zakres: znajomość przepisów wyłącznie: Rozdziały 1-4 Rozdział 7 Rozdział 9 Rozdział 11 Rozdział 13 Uwagi:


Pytanie: 1458 [149]
Dla jakiej głębokości podane są w normie PN-83/B-02482 tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?

Pytanie: 1459 [149]
Swoim zakresem zastosowania, norma PN-83/B-02482 obejmuje pale o średnicy:

Pytanie: 1460 [149]
Zasady obliczania pali oparte są na:

Pytanie: 1461 [149]
Swoim zakresem zastosowania norma PN-83/B-02482 obejmuje pale pionowe o nachyleniu do:

Pytanie: 1462 [149]
Obliczeniowa nośność pala jest wynikiem:

Pytanie: 1463 [149]
Dla jakiej głębokości krytycznej hc i dla jakiej średnicy wyjściowej Do, podane są w normie PN-83/B-02482 tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala?

Pytanie: 1464 [149]
Czym może być wywołane tarcie negatywne (ujemne) gruntu?

Pytanie: 1466 [149]
Czy wartość jednostkowego granicznego oporu wzdłuż pobocznicy pala na głębokości od poziomu terenu do głębokości krytycznej 5.0 m jest?

Pytanie: 1467 [149]
Na jaka głębokość należy zagłębić pal w grunt nośny w stanie zagęszczonym i zwartym?

Pytanie: 1468 [149]
Na jaka głębokość należy zagłębić pal w grunt nośny w stanie średnio zagęszczonym, półzwartym i twardoplastycznym?

Pytanie: 1469 [149]
Jaką część nośności pala znajdującego się obok konstrukcji oporowych (ściany, ścianki szczelne), w zasięgu teoretycznego klina odłamu, powinny przejąć warstwy gruntu znajdujące się poniżej teoretycznej powierzchni odłamu?

Pytanie: 1470 [149]
Nośność fundamentów na palach należy obliczać przenosząc całe obciążenie fundamentu wraz z jego ciężarem własnym:

Pytanie: 1471 [149]
Nośność grupy pali wbijanych bez wpłukiwania w piaski luźne jest równa sumie nośności pali pojedynczych, gdy rozstaw między nimi r:

Pytanie: 1472 [149]
Przemieszczenie [s], osiadanie i przechylenie, wyznacza się na podstawie obliczeń osiadań pala lub fundamentu palowego przy założeniu że podłoże:

Pytanie: 1473 [149]
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad teren, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1474 [149]
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad poziom nasypu budowlanego (NB) wykonanego nad terenem pierwotnym, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1475 [149]
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, zakończonych poniżej powierzchni terenu, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:

Pytanie: 1476 [149]
Nośność boczną gruntu oblicza się przy założeniu pala doskonale sztywnego i przyjęciu że obrotowi pala przeciwstawia się:

Pytanie: 1477 [149]
Obliczeniową nośność boczną gruntu uwarstwionego, przy występowaniu najsłabszej warstwy gruntu od poziomu terenu do głębokości równej h/3 oblicza się:

Pytanie: 2021 [149]
Do rejestru zabytków nie wpisuje się:

Pytanie: 2022 [149]
Za pomnik historii może być uznany

Pytanie: 2023 [149]
Na "Listę dziedzictwa światowego" może być wpisany:

Pytanie: 2024 [149]
Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy:

Pytanie: 2025 [149]
Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa:

Pytanie: 2026 [149]
Krajową ewidencję zabytków prowadzi:

Pytanie: 2027 [149]
Wojewódzką ewidencję zabytków prowadzi:

Pytanie: 2028 [149]
Zabytek nieruchomy wpisany do rejestru:

Pytanie: 2029 [149]
Czy nowy właściciel starej chaty drewnianej na Żuławach, wpisanej do wojewódzkiej ewidencji zabytków, który tą chatę nabył ma obowiązek zgłosić ten fakt do wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2030 [149]
Jakie w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wymagania dotyczące wieku nieruchomości uznanej za zabytek?

Pytanie: 2031 [149]
Zabytkiem w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być w szczególności

Pytanie: 2032 [149]
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku obowiązane są między innymi:

Pytanie: 2033 [149]
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym:

Pytanie: 2034 [149]
Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w razie odkrycia przedmiotu, tóry ma cechy zabytku, po powiadomieniu odpowiednich organów i zabezpieczeniu znalezionego przedmiotu:

Pytanie: 2035 [149]
Jakie czynności należy wykonać, gdy w trakcie robót budowlanych prowadzonych w terenie zostanie znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem ?

Pytanie: 2036 [149]
Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi lub przypadkowo znalezionymi stanowią własność:

Pytanie: 2037 [149]
Które z niżej wymienionych czynności wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2038 [149]
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy uzyskania pozwolenia:

Pytanie: 2039 [149]
Które z niżej wymienionych czynności wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

Pytanie: 2040 [149]
Wykonywanie robót budowlanych przy zabytku lub w otoczeniu zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru, wymaga pozwolenia:

Pytanie: 2041 [149]
Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru:

Pytanie: 2042 [149]
Czy wojewódzki konserwator zabytków jest upoważniony do dokonywania wpisów do dziennika budowy?

Pytanie: 2043 [149]
Decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanych bez pozwolenia, wydaje:

Pytanie: 2044 [149]
W razie stwierdzenia, że prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru wykonano niezgodnie z udzielonym pozwoleniem, wojewódzki konserwator zabytków:

Pytanie: 2045 [149]
Opieka nad zabytkiem i utrzymanie go we właściwym stanie jest obowiązkiem:

Pytanie: 2046 [149]
Przedmiotem ochrony i opieki w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą być:

Pytanie: 2047 [149]
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przedmiotem ochrony mogą być między innymi dzieła budownictwa i architektury:

Pytanie: 2048 [149]
Utworzenie parku kulturowego:

Pytanie: 2049 [149]
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru finansuje:

Pytanie: 2050 [149]
Kto może udzielić dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru?

Pytanie: 2051 [149]
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na które udzielono dotacji, powinny być wykonane:

Pytanie: 2052 [149]
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na :

Pytanie: 2053 [149]
Kto prowadzi rejestr zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ?

Pytanie: 2054 [149]
Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji:

Pytanie: 2055 [149]
Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek:

Pytanie: 2056 [149]
Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru:

Pytanie: 3118 [149]
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3119 [149]
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku należy dołączyć:

Pytanie: 3138 [149]
W gminnej ewidencji zabytków ujęte są m. in.:


Akt: [163] Onz: 25.1 Tytuł: Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. t.j.:Dz.U.16.380 Zmiany: Dz.U.16.585 art.3
Zakres: znajomość przepisów Księgi Trzeciej, tytułu XV i XVI Uwagi:


Pytanie: 1260 [163]
W jaki sposób zgodnie z Kodeksem cywilnym można określić wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła?

Pytanie: 1261 [163]
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 1262 [163]
Jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to przyjmujący zamówienie:

Pytanie: 1263 [163]
Jakie są obowiązki przyjmującego zamówienie jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający?

Pytanie: 1264 [163]
Czy wykonawca powinien, w świetle Kodeksu cywilnego, niezwłocznie zawiadomić inwestora o złej jakości dostarczonego przez niego materiału do wbudowania?

Pytanie: 1265 [163]
Kiedy zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła?

Pytanie: 1266 [163]
Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, to jakie uprawnienia posiada przyjmujący zamówienie wobec zamawiającego w zaistniałej sytuacji?

Pytanie: 1267 [163]
Kogo obciąża niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła?

Pytanie: 1268 [163]
Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, to czy w takiej sytuacji przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynag

Pytanie: 1269 [163]
Czy zamawiający ma obowiązek przyjęcia wykonanych robót budowlanych, które wykonawca wydaje zgodnie ze swym zobowiązaniem ?

Pytanie: 1270 [163]
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 1271 [163]
Od którego dnia przedawniają się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 1272 [163]
Czy w umowie o roboty budowlane, o której mowa w Kodeksie cywilnym, musi być określony zakres robót dla wykonawcy ?

Pytanie: 1273 [163]
Czyja zgoda jest wymagana kiedy podwykonawca umowy o roboty budowlane chce zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą?

Pytanie: 1274 [163]
W jakiej formie powinny być zawarte umowy o roboty budowlane?

Pytanie: 1275 [163]
Jaka, w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, powinna być forma umowy na roboty budowlane ?

Pytanie: 1276 [163]
Czy, w świetle Kodeksu cywilnego, wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy o roboty budowlane ?

Pytanie: 1277 [163]
Czy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlanych dla wzniesienia nowego obiektu budowlanego stosuje się odpowiednio do umów  o wykonanie remontu budynku lub budowli ?

Pytanie: 3040 [163]
Kiedy zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstapić od umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania dzieła?

Pytanie: 3247 [163]
Od którego dnia przedstawia się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 3284 [163]
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 3285 [163]
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 3287 [163]
W jakiej formie powinna być zawarta umowa o roboty budowlane między wykonawcą generalnym i podwykonawcą lub między podwykonawcami?


Akt: [164] Onz: 26.1 B Tytuł: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. t.j.:Dz.U.15.2164
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


Pytanie: 3063 [164]
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, umieszczane są oficjalnie w:

Pytanie: 3064 [164]
Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego:

Pytanie: 3065 [164]
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m. inn.:

Pytanie: 3066 [164]
Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie: 3067 [164]
Wg. ustawy Prawo zamówień publicznych, :konkurs" jest:

Pytanie: 3068 [164]
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamwiający może udzielić zamówienia publiczego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, gdy:

Pytanie: 3069 [164]
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki, gdy:

Pytanie: 3070 [164]
Do udziału w konkursie zamawiający dopuszcza uczestników, którzy:

Pytanie: 3071 [164]
Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych:

Pytanie: 3072 [164]
Zgłoszenia konkursowe które nie zostały wybrane podlegają:

Pytanie: 3181 [164]
Czy dokumenty sporządzone w języku obcym, w postępowaniu o zamówienie publiczne, muszą być zawsze składanie z tłumaczenia na język polski?


Akt: [165] Onz: 26.3B Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U.04.130.1389
Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:Akt: [167] Onz: 26.10 Tytuł: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Tekst jednolity Dz.U.13.1129
Zakres: znajomość całości przepisów Uwagi:


Pytanie: 3131 [167]
Program funkcjonalno - użytkowy służy do ustalania:

Pytanie: 3132 [167]
Program funkcjonalno użytkowy służy do:

Pytanie: 3136 [167]
Co powinien zawierać program funkcjonalno - użytkowy?


Akt: [169] Onz: 31.0 Tytuł: Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. t.j.:Dz.U.16.23 Zmiany: Dz.U.16.868 art.30
Zakres: znajomość przepisów działów I i II Uwagi:


Pytanie: 1278 [169]
Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę jest:

Pytanie: 1279 [169]
Organ administracji publicznej załatwiając sprawę wydaje:

Pytanie: 1280 [169]
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w I instancji wymaga :

Pytanie: 1281 [169]
Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego doręczono inwestorowi pocztą. Inwestor może odwołać się od decyzji w terminie:

Pytanie: 1282 [169]
Organ administracji architektoniczno – budowlanej wydał w toku postępowania administra- cyjnego postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych. Na to postanowienie inwestorowi służy:

Pytanie: 1283 [169]
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się za:

Pytanie: 1284 [169]
Organ administracji publicznej w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w Kpa powinien:

Pytanie: 1285 [169]
Decyzja administracyjna jest ostateczna gdy:

Pytanie: 1286 [169]
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego przez organ administracji I instancji powinno nastąpić

Pytanie: 1287 [169]
Strona może żądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia w ciągu:

Pytanie: 1288 [169]
Gdy w toku postępowania administracyjnego okaże się, iż wymagane są wiadomości specjalne organ administracji publicznej może zwrócić się do:

Pytanie: 1289 [169]
Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:

Pytanie: 1290 [169]
W jakim terminie strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do jej rozstrzygnięcia:

Pytanie: 1291 [169]
Organ administracji publicznej obowiązany jest wg Kpa zapewnić stronom czynny udział:

Pytanie: 1292 [169]
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego służy stronie:

Pytanie: 1293 [169]
W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej:

Pytanie: 1294 [169]
Zawieszenie postępowania administracyjnego:

Pytanie: 1295 [169]
Jakie decyzje administracyjne powinny określać datę jej wydania oraz wskazywać strony postępowania?

Pytanie: 1296 [169]
Kiedy organ administracji publicznej może odstąpić od uzasadnienia decyzji?

Pytanie: 1297 [169]
Od kiedy organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 1298 [169]
W jakim terminie od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji strona może zażądać jej uzupełnienia co do prawa odwołania od niej?

Pytanie: 1299 [169]
W jakiej formie organ administracji publicznej dokonuje sprostowania błędów i omyłek decyzji?

Pytanie: 1300 [169]
Wg Kpa na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji administracyjnej służy stronie:

Pytanie: 1301 [169]
W jakim stadium postępowania przed organem administracji publicznej można zawrzeć ugodę administracyjną ?

Pytanie: 1302 [169]
W sprawie w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę, która podlega zatwierdzeniu w formie:

Pytanie: 1303 [169]
Wykonalność ugody administracyjnej następuje:

Pytanie: 1304 [169]
Jakie wg Kpa są skutki zatwierdzenia ugody administracyjnej?

Pytanie: 1305 [169]
Jakich kwestii może dotyczyć postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego?

Pytanie: 1306 [169]
Kto ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 1307 [169]
Organem administracji publicznej właściwym do rozpatrzenia odwołania jest:

Pytanie: 1308 [169]
Czy odwołanie od decyzji administracyjnej wymaga szczególnego uzasadnienia?

Pytanie: 1309 [169]
Jaki jest tryb wniesienia odwołania?

Pytanie: 1310 [169]
Odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej pierwszej instancji wnosi się w terminie:

Pytanie: 1311 [169]
Odwołanie od decyzji wnosi się wg Kpa do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie:

Pytanie: 1312 [169]
Decyzja ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1313 [169]
Czy organ administracji publicznej I instancji może rozpatrzyć odwołanie od wydanej przez siebie dezycji?

Pytanie: 1314 [169]
Jaki organ administracji publicznej stwierdza niedopuszczalność odwołania.

Pytanie: 1315 [169]
Kiedy organ administracji publicznej może wg Kpa uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia?

Pytanie: 1316 [169]
Czy organ odwoławczy może wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się?

Pytanie: 1317 [169]
W jakiej formie organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 1318 [169]
Wg Kpa zażalenie na postanowienie wnosi się w terminie:

Pytanie: 1319 [169]
Kiedy na wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienie służy stronie zażalenie?

Pytanie: 1320 [169]
Czy i kiedy strona może zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 1321 [169]
Wniesienie zażalenia na postanowienie:

Pytanie: 1322 [169]
Jaki wniosek należy złożyć do organu administracji publicznej, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzje ostateczną?

Pytanie: 1323 [169]
Jaki wniosek należy wg Kpa złożyć do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej bez wymaganego prawem stanowiska innego organu?

Pytanie: 1324 [169]
W jakim terminie można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją?

Pytanie: 1325 [169]
Wznowienie postępowania administracyjnego następuje:

Pytanie: 1326 [169]
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do:

Pytanie: 1327 [169]
Wniosek strony o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję w I instancji w terminie:

Pytanie: 1328 [169]
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania, w sytuacji gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 1329 [169]
W jakiej formie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1330 [169]
W jakiej formie organ administracji publicznej rozstrzyga o odmowie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1331 [169]
Wg Kpa postępowanie administracyjne jest:

Pytanie: 1332 [169]
Organem administracji publicznej właściwym do przeprowadzenia wznowionego postępowania jest:

Pytanie: 1333 [169]
Kiedy organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzymuje wykonanie decyzji?

Pytanie: 1334 [169]
Jaki wg Kpa organ administracji publicznej jest właściwy do uchylenia decyzji ostatecznej, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa?

Pytanie: 1335 [169]
Organ administracji publicznej może uchylić decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo (w trybie art. 155 k.p.a.):

Pytanie: 1336 [169]
Kiedy może być zmieniona decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo?

Pytanie: 1337 [169]
Jaki wniosek może złożyć strona w wypadku wydania decyzji ostatecznej, wydanej z naruszaniem przepisów o właściwości organu?

Pytanie: 1338 [169]
Jaki wniosek może wg Kpa złożyć strona do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną?

Pytanie: 1339 [169]
Wskaż organ administracji publicznej właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1340 [169]
W jakim trybie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1341 [169]
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się:

Pytanie: 1342 [169]
Wg Kpa odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w formie:

Pytanie: 1343 [169]
Które decyzje są ostateczne?

Pytanie: 1344 [169]
Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 1345 [169]
Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:

Pytanie: 1346 [169]
Właściwość rzeczową organów administracji publicznej ustala się według:

Pytanie: 1347 [169]
O właściwości miejscowej organu administracji publicznej w sprawie wydania pozwolenia na budowę decyduje:

Pytanie: 1348 [169]
Spory o właściwość rzeczową między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej rozstrzygają:

Pytanie: 1349 [169]
Kto wg Kpa może być stroną w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1350 [169]
Przepisy Kpa nie normują postępowania w sprawach:

Pytanie: 1351 [169]
Nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach:

Pytanie: 1352 [169]
W jakich sprawach w postępowaniu administracyjnym pełnomocnik może reprezentować stronę?

Pytanie: 1353 [169]
Czy strona może działać przez pełnomocnika ?

Pytanie: 1354 [169]
Kto wg Kpa może być ustanowiony pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1355 [169]
W jakim terminie organ odwoławczy powinien załatwić sprawę?

Pytanie: 1356 [169]
Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej I-szej instancji, wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż:

Pytanie: 1357 [169]
Jakie czynności powinien podjąć organ administracji w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie?

Pytanie: 1358 [169]
Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego strona może wnieść do organu administracji państwowej wyższego stopnia:

Pytanie: 1359 [169]
Który organ administracji publicznej jest właściwy do rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie?

Pytanie: 1360 [169]
W toku postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się:

Pytanie: 1361 [169]
W razie braku zawiadomienia organu administracyjnego o zmianie adresu strony, w toku postępowania administracyjnego pismo doręczone pod dotychczasowy adres:

Pytanie: 1362 [169]
Czy odmowa przyjęcia pisma przez adresata, po sporządzeniu adnotacji i umieszczeniu daty odmowy, powoduje skutek doręczenia w dniu odmowy ?

Pytanie: 1363 [169]
Jeżeli termin na wniesienie zażalenia przypada na dzień wolny od pracy, wniesienie zażalenia z zachowaniem terminu należy dokonać:

Pytanie: 1364 [169]
W jakim terminie należy wnieść prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia?

Pytanie: 1365 [169]
Jaki organ administracji publicznej rozstrzyga ostatecznie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1366 [169]
Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania organ administracji może wstrzymać wykonanie decyzji:

Pytanie: 1367 [169]
Czy wniesienie podania do niewłaściwego organu administracji publicznej w terminie uznaje się za:

Pytanie: 1368 [169]
Jeżeli podanie wniesiono do niewłaściwego organu administracji publicznej:

Pytanie: 1369 [169]
Kto powinien podpisać protokół potwierdzający dokonanie czynności urzędowych przed organem administracji publicznej?

Pytanie: 1370 [169]
Kiedy strona może żądać wydania z akt sprawy uwierzytelnianych odpisów?

Pytanie: 1371 [169]
Kiedy organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 1372 [169]
Prawo odmowy składania zeznań w charakterze świadka w toku postępowania administracyjnego służy:

Pytanie: 1373 [169]
Jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może dopuścić dowód z opinii:

Pytanie: 1374 [169]
Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy administracyjnej, strona może być ukarana:

Pytanie: 1375 [169]
Wg. Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 1971 [169]
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się wg Kpa za:

Pytanie: 3041 [169]
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej odmowia wznowienia postępowania?

Pytanie: 3045 [169]
Organami wyższego stopnia do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 3137 [169]
Kodeks postępowania administracyjnego normuje m. in. Postępowania:

Pytanie: 3207 [169]
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 3248 [169]
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 3249 [169]
Wg Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 3250 [169]
Czy i kiedy strona może wg Kpa zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 3251 [169]
Kto wg Kpa ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 3252 [169]
Od kiedy wg Kpa organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 3253 [169]
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 3254 [169]
Kiedy, wg Kpa, organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 3289 [169]
Żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, jeżeli żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania w okresie:

Pytanie: 3290 [169]
Podanie pozostawia się bez rozpoznania, gdy:

enerpro © 2016