kask kask
Pytanie: 1969
Jednostką dopuszczającą wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zdrowia i życia i mienia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jest
Podpowiedź: par.4 ust.1
Akt prawny: [106] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.07.143.1002 Zmiana: Dz.U.10.85.553

Specjalności: Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego (wyłącznie załącznik nr 1)
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: boss - data: 2016-11-14 21:18:15
Dz.U.07.143.1002 § 4. 1. Wniosek o wydanie dopuszczenia, zwany dalej "wnioskiem", składany w jednostce badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej wskazanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, upoważnionej do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, posiadającej akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.4)), zwanej dalej "jednostką dopuszczającą", zawiera: 1) określenie wyrobu; 2) przeznaczenie wyrobu; 3) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia i jego siedziby oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni; 4) określenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.
Odpowiedź:

Nick: nataliaczrz - data: 2011-03-19 08:35:39
odpowiedź właściwa to odp. B
Odpowiedź: poprawioneZgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016