kask kask
Pytanie: 340
Na działce przewidzianej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi,w razie braku warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ścieki sanitarne mogą być odprowadzane do bezodpływowego zbiornika, jeżeli ich ilość nie przekracza:
Podpowiedź: art. 26.3
Akt prawny: [2] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: cookie_monster - data: 2017-11-11 17:12:28
...jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.
Odpowiedź:

Nick: Mariusz - data: 2016-11-14 21:18:15
Nie ma ograniczeń, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016