kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1274 Następne pytanie
W jakiej formie powinny być zawarte umowy o roboty budowlane?
Akt prawny: [163] - ISAP;
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. t.j.:Dz.U.16.380 Zmiany: Dz.U.16.585 art.3

Specjalność: K - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość przepisów Księgi Trzeciej, tytułu XV i XVI
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Marcela - data: 2018-09-25 22:35:34
Art.648.§1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.
Odpowiedź: PYTAJCIE SIĘ O TO PYTANIE NA KURSACH ... CIEKAWE JAK ODPOWIEDZĄ.
Nick: los2311 - data: 2016-11-14 21:18:15
Na prostą interpretację zapisów KC art.647 oraz art.648: umowa między inwestorem a wykonawcą - odp A, natomiast umowa między wykonawcą a podwykonawcą - odp B.
Odpowiedź:
Nick: ImixVega - data: 2016-11-14 21:18:15
art. 648 § 1 k.c. - umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem Odpowiedź A
Odpowiedź:
Nick: johny - data: 2016-11-14 21:18:15
pytanie nie precyzuje czy chodzi o umowę z podwykonawcą czy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami itp. więc po prostu par. 648.1, mają być stwierdzone pismem.. odp A
Odpowiedź:
Nick: rafal - data: 2016-11-14 21:18:15
chyba odpowiedź B !!! Gdzie (w jakiem mieście) potwierdzili Ci odpowiedź C ??
Odpowiedź:
Nick: AS - data: 2016-11-14 21:18:15
Właściwa odp C potwierdzona na kursie
Odpowiedź:
Nick: Unrealord - data: 2016-11-14 21:18:15
Nie do końca (stan na 2012-09-12): Art. 6471. § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. § 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. ©Kancelaria Sejmu s. 119/210 2012-09-12 § 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. § 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odpowiedź:
Nick: KK - data: 2016-11-14 21:18:15
Poprawna odpowiedź to "C" Art 648.1 Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. W ramach tego orzeczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach o sygn. I ACa 1516/04) sąd wskazał, iż stwierdzenie pismem nie oznacza obowiązku zachowania formy pisemnej. Wedle sądu samo „stwierdzenie pismem” nie odnosi się do formy czynności (formy pisemnej), lecz do istnienia pisma stwierdzającego, że umowa została zawarta. Czyli dla celów dowodowych
Odpowiedź:
Nick: KK - data: 2016-11-14 21:18:15
Poprawna odpowiedź to "C" Art 648.1 Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. W ramach tego orzeczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach o sygn. I ACa 1516/04) sąd wskazał, iż stwierdzenie pismem nie oznacza obowiązku zachowania formy pisemnej. Wedle sądu samo „stwierdzenie pismem” nie odnosi się do formy czynności (formy pisemnej), lecz do istnienia pisma stwierdzającego, że umowa została zawarta. Czyli dla celów dowodowych
Odpowiedź:
Nick: iw - data: 2016-11-14 21:18:15
B -> 647.4 umowY o ROBOTY BUDOWLANE w formie pisemnej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem)
Odpowiedź:
Nick: iw - data: 2016-11-14 21:18:15
B -> 647.4 umowY o ROBOTY BUDOWLANE w formie pisemnej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem)
Odpowiedź:
Nick: tojota - data: 2016-11-14 21:18:15
art. 647.4 dotyczy umów o roboty budowlane z podwykonawcą, które "powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności", natomiast Art. 648. § 1. stwierdza ogólnie, że "Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem."' a więc odp. A. zeby było smieszniej dodam, ze na kursie jako poprawną podano mi odpowiedz C...
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1274 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016