kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1705 (PIIB-500!) Następne pytanie
Niweletę drogi w obrębie przejazdu kolejowego i dojazdów do przejazdu należy projektować:
Akt prawny: [5] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalność: T - P,W,; Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Arkadiusz - data: 2018-04-29 19:21:14
wszystkie odpowiedzi błędne. § 28. 1. Niweletę drogi w obrębie i na dojeździe do przejazdu kolejowo-drogowego projektuje się tak, aby pochylenie podłużne jezdni na dojeździe do przejazdu kolejowo-drogowego nie przekraczało 2,5% na długości nie mniejszej niż 20 m, licząc od skrajnej szyny toru kolejowego.
Odpowiedź:
Nick: Kurs - data: 2016-11-14 21:18:15
par. 28, 2.5%, na 20m od strony dojazdów.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1705 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016