kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Raven - data: 2016-11-14 21:18:15
odp. A Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiàzany, na ka˝de ˝àdanie s∏u˝b ustawowo powo∏anych do niesienia pomocy, udost´pniaç, w miar´ mo˝liwoÊci technicznych, w czasie rzeczywistym informacje dotyczàce lokalizacji zakoƒczenia sieci, z którego zosta∏o wykonane po∏àczenie do numeru alarmowego „112” ...
Odpowiedź:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP B Art. 78. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany udostępniać Prezesowi UKE informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innego numeru alarmowego: 1) w czasie rzeczywistym - w przypadku operatora ruchomej publicznej sieci telefonicznej...
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1430 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016