kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Adamo - data: 2016-11-14 21:18:15
mys się myli. Art. 6.4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Zatem odp. B jest poprawna.
Odpowiedź:
Nick: mys - data: 2016-11-14 21:18:15
Odp.A, nie musi być odnotowana
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 897 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016