kask kask
Pytania - lista [1292]

Pytanie: 1 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku jest:

Pytanie: 2 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Na terenie budowy można nie umieszczać tablicy informacyjnej, jeżeli realizowane są roboty budowlane polegające na

Pytanie: 3 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego

Pytanie: 4 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W rozumieniu przepisów prawa budowlanego katastrofą budowlaną jest

Pytanie: 5 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń są udzielane w specjalności

Pytanie: 6 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy w sytuacji chwilowej nieobecności kierownika rozbiórki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę terenu budowy

Pytanie: 7 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Niedopuszczalne jest łączenie funkcji:

Pytanie: 8 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi:

Pytanie: 9 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Koszty wykonania rozbiórki obiektu budowlanego objętego nakazem rozbiórki ponosi

Pytanie: 10 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 11 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Rozbiórka budynku nie będącego obiektem zabytkowym o wysokości 7 m, oddalonego od granicy działki o 4 m wymaga:

Pytanie: 12 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego należy określić:

Pytanie: 13 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren budowy

Pytanie: 14 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy projektowania:

Pytanie: 15 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Ustawa prawo budowlane normuje sprawy utrzymania i rozbiórki:

Pytanie: 16 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Ustawa Prawo budowlane normuje sprawy budowy:

Pytanie: 17 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy, który dopuścił się czynu podlegającego odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w trybie ustawy Prawo budowlane może być pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej jeżeli od dnia zakończenia robót budowlanych na której ten czyn popełnił upłyneło nie więcej niż:

Pytanie: 18 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych ustawa Prawo budowlane zalicza do samodzielnych funkcji technicznych?

Pytanie: 19 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 21 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi:

Pytanie: 22 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Osoba, która pozytywnie zdała egzamin na uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielną funkcję techniczną od dnia:

Pytanie: 23 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie bez wpisania się na listę członków właściwego samorządu zawodowego?

Pytanie: 24 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może również wykonywać nadzór inwestorski?

Pytanie: 25 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 26 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ma prawo do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 27 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 28 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie Prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 29 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Praktyka przy sporządzaniu projektów wymagana przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane jest to:

Pytanie: 31 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek zainteresowanego orzeka:

Pytanie: 32 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Pytanie: 33 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Co należy do obowiązków inwestora?

Pytanie: 34 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy a w szczególności zapewnienie:

Pytanie: 35 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Właściwy organ może w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek:

Pytanie: 36 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy ustawę prawo budowlane stosuje się do wyrobisk górniczych?

Pytanie: 37 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

Pytanie: 38 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem budowy?

Pytanie: 39 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kiedy sporządza się plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie?

Pytanie: 40 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Obowiązki kierownika budowy wymienione w ustawie Prawo budowlane to:

Pytanie: 41 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy ma prawo:

Pytanie: 42 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Łączenie jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie jest dopuszczalne w zakresie tego samego procesu budowlanego:

Pytanie: 43 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Pytanie: 44 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 45 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto wyznacza koordynatora przy budowie obiektu budowlanego wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności ?

Pytanie: 46 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenia na budowę, można rozpocząć:

Pytanie: 47 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto jest stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę?

Pytanie: 48 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć:

Pytanie: 49 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo Budowlane przez teren budowy należy rozumieć:

Pytanie: 50 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć:

Pytanie: 51 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Budowle wg przepisów prawa budowlanego to:

Pytanie: 52 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W rozumieniu ustawy - Prawo budowlane budowlą nie jest:

Pytanie: 53 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Nie jest tymczasowym obiektem budowlanym:

Pytanie: 54 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Przez remont należy rozumieć:

Pytanie: 55 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do właściwego organu należy zgłosić budowę:

Pytanie: 56 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W zgłoszeniu budowy należy określić:

Pytanie: 57 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

Pytanie: 58 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

Pytanie: 59 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany między innymi powinien zawierać:

Pytanie: 60 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 61 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 62 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W jakim terminie właściwy organ zobowiązany jest wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, aby uniknąć kary?

Pytanie: 63 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jaka jest wysokość kary w przypadku nie wydania przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę w określonym terminie:

Pytanie: 64 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne:

Pytanie: 65 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 66 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

Pytanie: 67 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany na rzecz innej osoby?

Pytanie: 68 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:

Pytanie: 69 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Minimalny czas obowiązujący inwestora do zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęciu budowy obiektu szkolnego wynosi:

Pytanie: 70 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Rozpoczęcie dostaw energii i wody na potrzeby budowy może nastąpić:

Pytanie: 71 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Za prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny:

Pytanie: 72 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia powinno być umieszczone na budowie:

Pytanie: 73 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają, po ich wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej przez:

Pytanie: 74 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych:

Pytanie: 75 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Dziennik budowy jest prawidłowym dokumentem budowy jeżeli został:

Pytanie: 76 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Dla potrzeb budowy można zająć część sąsiedniego budynku, lokalu lub terenu:

Pytanie: 77 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Decyzję o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości, niezbędny do wykonania robót budowlanych, przy braku zgody właściciela nieruchomości wydaje:

Pytanie: 78 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Właściwy organ podejmuje decyzję administracyjną o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości (przy braku zgody jej właściciela) na wniosek:

Pytanie: 79 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Właściwy organ dokonuje wstrzymania prowadzenia robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę:

Pytanie: 80 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W przypadku niewypełnienia obowiązków zawartych w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych właściwy organ:

Pytanie: 81 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność:

Pytanie: 82 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jeżeli, po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w ciągu dwóch miesięcy, właściwy organ nie wydał decyzji co do dalszego postępowania, oznacza to:

Pytanie: 83 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 84 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych przysługuje:

Pytanie: 85 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Po stwierdzeniu, że wykonywane roboty budowlane w części obiektu w sposób istotny odbiegają od warunków określonych w pozwoleniu na budowę, właściwy organ:

Pytanie: 86 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Koszty związane z rozbiórką obiektu budowlanego lub jego części, wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, pokrywa:

Pytanie: 87 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Dopuszcza się użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, gdy:

Pytanie: 88 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane:

Pytanie: 89 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego powinien zawierać:

Pytanie: 90 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego następuje, gdy:

Pytanie: 91 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto odpowiada za zgodne z przepisami utrzymanie użytkowanego obiektu budowlanego?

Pytanie: 92 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej:

Pytanie: 93 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Okresowa kontrola, co najmniej raz w roku, obejmuje swym sprawdzeniem stan technicznej sprawności:

Pytanie: 94 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Instalacje urządzeń służących ochronie środowiska podlegają okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

Pytanie: 95 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jakie elementy budynku powinny być poddane kontroli corocznej:

Pytanie: 96 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia co najmniej:

Pytanie: 97 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów podlega kontroli okresowej:

Pytanie: 98 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jak często właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzenia badań instalacji odgromowej obiektu budowlanego?

Pytanie: 99 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Obowiązek okresowej kontroli obiektów budowlanych co najmniej raz w roku, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 100 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Okresową kontrolę stanu technicznego grawitacyjnych przewodów kominowych i wentylacyjnych może przeprowadzać zgodnie z przepisami:

Pytanie: 101 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony, może przeprowadzać:

Pytanie: 102 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Przechowywanie przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej (a w razie potrzeby także instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji oraz urządzeń z nim związanych) należy do obowiązków:

Pytanie: 103 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Właściciel lub zarządca obowiązany jest przechowywać dokumentację obiektu tj. dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, decyzje dot. obiektu oraz dokumenty dot. badań i ekspertyz przez:

Pytanie: 104 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Przez jaki okres czasu powinny być przechowywane zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę?

Pytanie: 105 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

Pytanie: 106 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do książki obiektu budowlanego powinny być dołączone m.in.:

Pytanie: 107 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Właściwy organ wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego nie użytkowanego lub niewykończonego z wyjątkiem obiektów budowlanych objętych przepisami o ochronie zabytków, gdy obiekt:

Pytanie: 108 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Komu nakazuje właściwy organ rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu jeśli nieużytkowany lub niewykończony obiekt nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia?

Pytanie: 109 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zawaleniem się budynku właściwy organ:

Pytanie: 110 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do przepisów techniczno budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zalicza się:

Pytanie: 111 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Stwierdzone w protokole z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie dla ludzi, mienia, środowiska winny być usunięte przez właściciela, zarządcę lub użytkownika:

Pytanie: 112 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Osoba dokonująca kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń, jest obowiązana do przedstawienia ich w protokole i bezzwłocznego zawiadomienia:

Pytanie: 113 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną jest:

Pytanie: 114 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 115 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące przyczyn katastrofy budowlanej?

Pytanie: 116 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Postępowanie w sprawie ustalenia przyczyny katastrofy budowlanej prowadzi:

Pytanie: 117 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy jest zobowiązany:

Pytanie: 118 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej w budowanym lub rozbieranym obiekcie budowlanym kierownik budowy ma obowiązek:

Pytanie: 119 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego:

Pytanie: 120 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej w trakcie budowy organ prowadzący postępowanie obowiązany jest powiadomić:

Pytanie: 121 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kogo właściwy organ po zakończeniu prac komisji zobowiązuje decyzją do podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej?

Pytanie: 122 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organem wykonującymi zadania administracji architektoniczno-budowlanej na terenie gminy jest:

Pytanie: 123 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wykonują:

Pytanie: 124 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organem administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu województwa jest:

Pytanie: 125 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wykonującym zadania:

Pytanie: 126 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto wykonuje zadania nadzoru budowlanego na terenie gminy?

Pytanie: 127 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organami nadzoru budowlanego są:

Pytanie: 128 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Zadania nadzoru budowlanego na szczeblu województwa wykonuje:

Pytanie: 129 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują:

Pytanie: 130 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:

Pytanie: 131 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej należy:

Pytanie: 132 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić czynności kontrolne na terenie budowy, pomimo, iż jej kierownik jest chwilowo nieobecny?

Pytanie: 133 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czynności kontrolne obiektów będących w zarządzie obcych państw organ może przeprowadzić:

Pytanie: 134 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Pozwolenie na budowę obiektu użyteczności publicznej wydaje:

Pytanie: 135 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organem odwoławczym od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez starostę, jako organ I instancji jest:

Pytanie: 136 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Pozwolenie na budowę drogi publicznej wojewódzkiej wydaje:

Pytanie: 137 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wojewoda jest organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę:

Pytanie: 138 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organy administracji architektoniczno - budowlanej przekazują organom nadzoru budowlanego:

Pytanie: 139 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Od postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wstrzymaniu budowy można się odwołać do:

Pytanie: 140 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organem odwoławczym w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest:

Pytanie: 141 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest właściwy do kontrolowania:

Pytanie: 142 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wojewoda może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat na wniosek:

Pytanie: 143 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Pytanie: 144 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wnosi się do:

Pytanie: 145 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kontrolę działalności starosty, jako organu administracji architektoniczno- budowlanej przeprowadza:

Pytanie: 146 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych prowadzi:

Pytanie: 147 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi na budowie, polecenie podjęcia działań zabezpieczających może wydać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego:

Pytanie: 148 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych udziela:

Pytanie: 149 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy możliwe jest odstępstwo od wymagań zawartych w rozporządzeniach w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie?

Pytanie: 150 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wniosek w sprawie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych składa do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane:

Pytanie: 151 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy który otrzymał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia, wydane przez organ nadzoru budowlanego, ale nadal roboty te realizuje podlega:

Pytanie: 152 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Osoba, która wykonuje samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, nie posiadając prawa do wykonywania tej samodzielnej funkcji technicznej, podlega:

Pytanie: 153 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Właściciel wielorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie prowadzi książki obiektu budowlanego dla tego budynku podlega:

Pytanie: 154 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kierownik budowy podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 155 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy osoba, która została ukarana w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlega również odpowiedzialności zawodowej wg ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 156 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 157 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy niedbałe spełnianie obowiązków przez kierownika budowy może spowodować pociągnięcie go do odpowiedzialności w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 159 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy projektant uchylający się od podjęcia nadzoru autorskiego podlega odpowiedzialności zawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 160 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydany wg. art.96 ustęp 1 ustawy Prawo budowlane za popełnienie czynu powodującego odpowiedzialność zawodową może być wydany na okres nie dłuższy niż:

Pytanie: 161 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto może złożyć do organu właściwego w sprawach uprawnień budowlanych wniosek o ukaranie kierownika budowy niedbale wykonującego swoje obowiązki?

Pytanie: 162 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wniosek o ukaranie projektanta za uchylanie się od podjęcia nadzoru autorskiego może złożyć do organu właściwego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych:

Pytanie: 163 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Obiekt małej architektury w zrozumieniu ustawy prawo budowlane jest:

Pytanie: 164 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Budynek jednorodzinny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest to budynek wolnostojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w którym:

Pytanie: 165 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy budynek wolnostojący w którym wydzielono jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy może być uznany za budynek jednorodzinny w zrozumieniu przepisów prawa budowlanego?

Pytanie: 166 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe zaliczane są przez przepisy prawa budowlanego do:

Pytanie: 167 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Niewielkie obiekty służące rekreacji takie jak piaskownice, huśtawki są przez ustawę Prawo budowlane zaliczane do:

Pytanie: 168 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wykonywana, bez pozwolenia na budowę, nadbudowa jednorodzinnego domu mieszkalnego z naruszeniem istotnych przepisów techniczno - budowlanych podlega:

Pytanie: 170 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Po stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych, po ich wcześniejszym wstrzymaniu, właściwy organ:

Pytanie: 171 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ wydaje:

Pytanie: 172 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do użytkowania obiektu budowlanego, przy wymaganym pozwoleniu na budowę i braku sprzeciwu właściwego organu, można przystąpić najwcześniej w terminie:

Pytanie: 173 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Którą z niżej wymienionych kar może zostać ukarany projektant za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie wg. przepisów ustawy Prawo budowlane:

Pytanie: 174 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jakie uprawnienia budowlane stanowią podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w określonej specjalności?

Pytanie: 175 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy pracę w organach nadzoru budowlanego zalicza się do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych?

Pytanie: 176 [2] - Specjalność: W - P,W,
W garażu do przetrzymywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, wysokość w świetle konstrukcji powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 177 [2] - Specjalność: W - P,W,
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynkach poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż:

Pytanie: 178 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zespół zabezpieczający, uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji wodociągowej w budynku, należy instalować:

Pytanie: 179 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zestaw wodomierza głównego powinno się sytuować:

Pytanie: 180 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej, jeżeli nie występują szczególne wymagania określone w przepisach, odległość zabudowy od granicy działki ( przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi) powinna w

Pytanie: 181 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość budynku jednorodzinnego od granicy działki budowlanej, przy równoległym sytuowaniu do granicy ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych (przy spełnieniu wymagań przeciwpożarowych) i przy niezabudowanej działce sąsied

Pytanie: 182 [2] - Specjalność: W - P,W,
W jakich budynkach może nie być zapewniony stały obieg wody w instalacji ciepłej wody

Pytanie: 183 [2] - Specjalność: W - P,W,
Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

Pytanie: 184 [2] - Specjalność: W - P,W,
Instalację kanalizacyjną stanowią połączone przewody wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami:

Pytanie: 186 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacji w budynku do przewodów wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń :

Pytanie: 187 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do kanałów wentylacyjnych pomieszczeń jest:

Pytanie: 188 [2] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do kanalizacji deszczowej, dopuszczalne jest odprowadzenie:

Pytanie: 189 [2] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej, przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku można łączyć z instalacją kanalizacyjną:

Pytanie: 190 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:

Pytanie: 191 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zasilanie z kotła na paliwo stałe może być dopuszczone w instalacji wyposażonej w:

Pytanie: 192 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaką temperaturę obliczeniową przyjmuje się dla ogrzewanych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej?

Pytanie: 193 [2] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się w wodnych instalacjach grzewczych stosowania temperatury nośnika ciepła przekraczającego:

Pytanie: 194 [2] - Specjalność: W - P,W,
Do jakiej mocy cieplnej nominalnej kotły na paliwo stałe powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń?

Pytanie: 195 [2] - Specjalność: W - P,W,
W magazynach oleju opałowego może być stosowane wyłącznie ogrzewanie:

Pytanie: 196 [2] - Specjalność: W - P,W,
Szerokość jezdni dojazdu do działki budowlanej od drogi publicznej nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 197 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna szerokość dojazdu do drogi publicznej powinna wynosić:

Pytanie: 198 [2] - Specjalność: W - P,W,
Ciąg pieszo-jezdny zapewniający dojazd i dojście do działki budowlanej powinien mieć szerokość nie mniejszą niż:

Pytanie: 199 [2] - Specjalność: W - P,W,
Pytanie nieaktualne. Czy mo?na wewn?trz budynku stosowa? przewody kominowe z rur stalowych?

Pytanie: 201 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stosowanie zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku jest:

Pytanie: 202 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wydzielone lub oddylatowane od konstrukcji budynku trzony kominowe:

Pytanie: 203 [2] - Specjalność: W - P,W,
Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do mieszkań przyjmowany w projekcie budowlanym na osobę przewidywaną na pobyt stały, nie powinien być mniejszy niż:

Pytanie: 204 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli w budynku będzie występował przepływ powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami, jaki kierunek tego przepływu należy zapewnić?

Pytanie: 205 [2] - Specjalność: W - P,W,
Od jakiej wydajności w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.

Pytanie: 206 [2] - Specjalność: W - P,W,
W przewodach gazowych doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, ciśnienie gazu nie powinno być wyższe niż:

Pytanie: 207 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej:

Pytanie: 208 [2] - Specjalność: W - P,W,
Instalowanie gazomierzy we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi:

Pytanie: 209 [2] - Specjalność: W - P,W,
Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone o co najmniej:

Pytanie: 210 [2] - Specjalność: W - P,W,
Pomieszczenia (poza pomieszczeniami technicznymi), w których instalowane są urządzenia gazowe, powinny:

Pytanie: 211 [2] - Specjalność: W - P,W,
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

Pytanie: 212 [2] - Specjalność: W - P,W,
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać po zaniku oświetlenia podstawowego co najmniej przez:

Pytanie: 213 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez okres nie krótszy niż:

Pytanie: 214 [2] - Specjalność: W - P,W,
W jednym szybie budynków mieszkalnych można umieszczać nie więcej niż:

Pytanie: 215 [2] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku wznoszenia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego, budowa musi być poprzedzona:

Pytanie: 216 [2] - Specjalność: W - P,W,
Budynki mieszkalne oraz części tych budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe (charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi ZL) zalicza się do kategorii:

Pytanie: 217 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) powinny wynosić co najmniej:

Pytanie: 218 [2] - Specjalność: W - P,W,
Klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do jednej z kategorii ZL zależy od:

Pytanie: 219 [2] - Specjalność: W - P,W,
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściana, strop) mogą być wykonane:

Pytanie: 220 [2] - Specjalność: W - P,W,
Na wyjściach dróg ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi:

Pytanie: 222 [2] - Specjalność: W - P,W,
Dodatkowe, własne ujęcie wody powinny mieć działki budowlane przeznaczone na:

Pytanie: 223 [2] - Specjalność: W - P,W,
Instalację wody zimnej w szpitalach i sanatoriach należy zaopatrywać:

Pytanie: 224 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów:

Pytanie: 225 [2] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach kuchennych lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej:

Pytanie: 226 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czy działki budowlane przeznaczone pod zabudowę zagrodową lub rekreację indywidualną:

Pytanie: 227 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego o łącznej pojemności nie większej nić 35m3, przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m, wynosi:

Pytanie: 228 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach użyteczności publicznej minimalna wysokość balustrad, mierzona do wierzchu poręczy wynosi:

Pytanie: 229 [2] - Specjalność: W - P,W,
Pomieszczenie gospodarcze w budynku to:

Pytanie: 230 [2] - Specjalność: W - P,W,
Budynek zamieszkania zbiorowego to:

Pytanie: 231 [2] - Specjalność: W - P,W,
Który z wymienionych obiektów jest budynkiem użyteczności publicznej?

Pytanie: 232 [2] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknięciem, nie może przekraczać:

Pytanie: 233 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zabrania się stosowania balkonów użytkowanych przez ludzi, na kondygnacjach usytuowanych nad terenem:

Pytanie: 234 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem zabrania się stosowania:

Pytanie: 235 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach na kondygnacjach położonych powyżej 25,0 m nad terenem dopuszcza się stosowanie:

Pytanie: 236 [2] - Specjalność: W - P,W,
Tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym stropów, schodów lub pomostów roboczych umieszcza się:

Pytanie: 237 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach wysokich (W) należy zapewnić wyjście na dach:

Pytanie: 238 [2] - Specjalność: W - P,W,
Najmniejsza odległość osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do picia od szczelnego zbiornika nieczystości (i podobnych urządzeń) powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 239 [2] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych z dachów dla budynków:

Pytanie: 240 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 241 [2] - Specjalność: W - P,W,
Na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną należy urządzić, jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, co najmniej:

Pytanie: 242 [2] - Specjalność: W - P,W,
Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów lub drutu kolczastego dopuszczalne jest w przypadku:

Pytanie: 243 [2] - Specjalność: W - P,W,
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić nie więcej niż:

Pytanie: 244 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość (w świetle) pokoi w budynkach mieszkalnych winna wynosić:

Pytanie: 245 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zgodę na wykonanie podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych poniżej poziomu terenu wydaje:

Pytanie: 246 [2] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany powinny mieć powierzchnie zmywalne:

Pytanie: 247 [2] - Specjalność: W - P,W,
Budynek zaliczany do grupy wysokościowe (WW) to budynek:

Pytanie: 248 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kubatura pomieszczenia łazienki mającego wentylację grawitacyjną przy zainstalowanym urządzeniu pobierającym powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 249 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaka powinna być minimalna kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną, w której instaluje się centralne doprowadzenie ciepłej wody lub elektryczne urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowe?

Pytanie: 250 [2] - Specjalność: W - P,W,
Powierzchnia kabiny natryskowej dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 251 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kabina natryskowa zamknięta z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż:

Pytanie: 252 [2] - Specjalność: W - P,W,
Bezpośrednio przy kabinach natryskowych i umywalniach zbiorowych powinna znajdować się:

Pytanie: 253 [2] - Specjalność: W - P,W,
Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniach powinny mieć szerokość w świetle:

Pytanie: 254 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wysokość pomieszczeń technicznych i gospodarczych nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 255 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy (poza budynkami jednorodzinnymi i wnętrzami mieszkań wielopoziomowych) powinna wynosić:

Pytanie: 256 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaką minimalną szerokość powinna mieć stalowa drabina włazowa w wejściu na komin lub maszt?

Pytanie: 257 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna szerokość drogi manewrowej dla samochodów w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych), przy usytuowaniu stanowisk pod kątem 45 st. powinna wynosić:

Pytanie: 258 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość zabudowy od granicy działki budowlanej z otworami okiennymi lub drzwiowymi, jeżeli z warunków nie wynikają inne wymagania, powinna wynosić:

Pytanie: 259 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość urządzenia zsypowego w budynku od drzwi wejściowych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 260 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie:

Pytanie: 261 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem nie mogą być instalowane:

Pytanie: 263 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wysokość ta wynosi:

Pytanie: 264 [2] - Specjalność: W - P,W,
W celu zapewnienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, minimalna szerokość utwardzonego dojścia powinna wynosić:

Pytanie: 265 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym ( dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie ) nie może być mniejsza niż:

Pytanie: 266 [2] - Specjalność: W - P,W,
Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż:

Pytanie: 267 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przeszkodą powinna wynosić dla dźwigów osobowych:

Pytanie: 268 [2] - Specjalność: W - P,W,
Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi oznaczonej:

Pytanie: 269 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni powinny wynosić co najmniej:

Pytanie: 270 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowane pod kątem 90 st. do krawędzi jezdni powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 271 [2] - Specjalność: W - P,W,
Łączna powierzchnia otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie powinna przekraczać:

Pytanie: 272 [2] - Specjalność: W - P,W,
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza:

Pytanie: 273 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna szerokość skrzydła drzwiowego drzwi wahadłowych dwuskrzydłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne wynosi:

Pytanie: 275 [2] - Specjalność: W - P,W,
Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać:

Pytanie: 276 [2] - Specjalność: W - P,W,
Nieobudowane schody zewnętrzne w garażach mogą służyć jako wyjście ewakuacyjne w sytuacji, gdy poziom parkowania leży nad poziomem terenu urządzonego przy budynku nie wyżej niż:

Pytanie: 277 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach tymczasowych ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta poza lico ścian zewnętrznych co najmniej o:

Pytanie: 278 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wystawy sklepowe i gabloty reklamowe nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 metra - przy zachowania użytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niż:

Pytanie: 279 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna odległość od ścian, do których są przymocowane poręcze, przy schodach i pochylniach wynosi:

Pytanie: 281 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jako wyjście z klatki schodowej na dach w budynkach wysokich (W) należy stosować drzwi o wysokości co najmniej:

Pytanie: 282 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynku jednorodzinnym wartość współczynnika przenikania ciepła Uk dla stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, przy ti>16°C, wynosi:

Pytanie: 283 [2] - Specjalność: W - P,W,
Warunek oszczędności energii i izolacyjności cieplnej dla budynku jednorodzinnego jest spełniony, jeżeli:

Pytanie: 284 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Pytanie: 285 [2] - Specjalność: W - P,W,
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż:

Pytanie: 286 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalne nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci, poza zabudową śródmiejską, powinno wynosić:

Pytanie: 287 [2] - Specjalność: W - P,W,
Umieszczenie na ogrodzeniu ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego , tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów jest:

Pytanie: 288 [2] - Specjalność: W - P,W,
W dźwigi osobowe należy wyposażać:

Pytanie: 289 [2] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:

Pytanie: 290 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny dla pokoju mieszkalnego winien być zapewniony w godzinach:

Pytanie: 291 [2] - Specjalność: W - P,W,
Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej:

Pytanie: 292 [2] - Specjalność: W - P,W,
Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej:

Pytanie: 293 [2] - Specjalność: W - P,W,
W drzwiach wejściowych do budynku oraz wejściowych do mieszkań, wysokość progów nie może przekraczać:

Pytanie: 294 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zainstalowanie do budynku schodów lub pochylni ruchomych:

Pytanie: 295 [2] - Specjalność: W - P,W,
Maksymalna wysokość stopni schodów w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wynosi:

Pytanie: 296 [2] - Specjalność: W - P,W,
Szerokość biegu i spocznika schodów w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 297 [2] - Specjalność: W - P,W,
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 298 [2] - Specjalność: W - P,W,
Maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodów stałych w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić nie więcej niż:

Pytanie: 299 [2] - Specjalność: W - P,W,
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie może być większa niż:

Pytanie: 300 [2] - Specjalność: W - P,W,
Suma dwóch wysokości i jednej szerokości stopnia schodów wewnętrznych stałych powinna wynosić:

Pytanie: 301 [2] - Specjalność: W - P,W,
Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 302 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach zakładów opieki zdrowotnej jako dopuszczonych do ruchu pacjentów dopuszcza się stosowanie schodów:

Pytanie: 303 [2] - Specjalność: W - P,W,
Maksymalne nachylenie zewnętrznej pochylni dojazdowej bez przekrycia do garażu podziemnego jednopoziomowego powinno wynosić:

Pytanie: 304 [2] - Specjalność: W - P,W,
Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 305 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przestrzeń manewrowa na spoczniku, związanym z pochylnią przed wejściem do budynku, poza polem otwierania drzwi wejściowych do budynku, powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i wynosić co najmniej:

Pytanie: 306 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość w świetle pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych, przy stałym poziomie stropu, wynosi:

Pytanie: 307 [2] - Specjalność: W - P,W,
Pomieszczenia przeznaczone do pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć minimalną wysokość w świetle:

Pytanie: 308 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych wynosi:

Pytanie: 309 [2] - Specjalność: W - P,W,
Do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego drzwi powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 310 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:

Pytanie: 311 [2] - Specjalność: W - P,W,
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane to obiekty:

Pytanie: 312 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zgodnie z przyjętym w przepisach podziałem, budynki wysokie (W) to:

Pytanie: 313 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną, przy zastosowaniu urządzenia gazowego pobierającego powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 314 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż:

Pytanie: 315 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej:

Pytanie: 316 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynku wielorodzinnym szerokość (w świetle ścian) pokoju sypialnego, przewidzianego dla dwóch osób, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 317 [2] - Specjalność: W - P,W,
Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż:

Pytanie: 318 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody od strony instalacji należy instalować:

Pytanie: 319 [2] - Specjalność: W - P,W,
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpania wody nie mniej niż:

Pytanie: 320 [2] - Specjalność: W - P,W,
W instalacji wodociągowej budynku ciśnienie wody, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym:

Pytanie: 321 [2] - Specjalność: W - P,W,
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku poza hydrantem p. poż. przed każdym punktem czerpalnym nie powinno być większe niż:

Pytanie: 322 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli minimalne ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku nie może być uzyskane, ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy:

Pytanie: 323 [2] - Specjalność: W - P,W,
Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego zgodnie z:

Pytanie: 324 [2] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku połączenia zewnętrznej instalacji zimnej wody na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w więcej niż w jednym miejscu należy:

Pytanie: 325 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zestaw wodomierza głównego może być umieszczony w studzience, poza budynkiem, jeżeli:

Pytanie: 326 [2] - Specjalność: W - P,W,
Obejście przeciwporażeniowe zestawu wodomierzowego wymagane jest w przypadku, gdy instalacja wykonana jest z rur:

Pytanie: 327 [2] - Specjalność: W - P,W,
Studzienka wodomierzowa powinna mieć otwór włazowy o średnicy co najmniej:

Pytanie: 328 [2] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku budynku wyposażonego w umywalki wymóg doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy:

Pytanie: 329 [2] - Specjalność: W - P,W,
Skanalizowanie pomieszczeń położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania:

Pytanie: 330 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czy może być skanalizowana piwnica w budynku mieszkalnym położona poniżej poziomu, z którego nie jest możliwy krótkotrwale grawitacyjny spływ ścieków?

Pytanie: 331 [2] - Specjalność: W - P,W,
Pozioma odległość przewodów wentylacyjnych kanalizacji w budynku od górnych krawędzi okien i drzwi powinna wynosić:

Pytanie: 332 [2] - Specjalność: W - P,W,
Elementy wywiewne pionów grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być:

Pytanie: 333 [2] - Specjalność: W - P,W,
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzane jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górną krawędzi drzwi i okien znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż:

Pytanie: 334 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czy przewody wentylujące rury kanalizacyjne mogą być wprowadzane do przewodów spalinowych?

Pytanie: 335 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czy przewody wentylujące piony kanalizacyjne mogą być wprowadzane do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi?

Pytanie: 336 [2] - Specjalność: W - P,W,
Dokąd mogą być odprowadzone wody opadowe z dachów?

Pytanie: 337 [2] - Specjalność: W - P,W,
Dokąd mogą być odprowadzone wody opadowe z tarasów?

Pytanie: 338 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czy wody opadowe gromadzone w zbiorniku retencyjnym mogą być wykorzystane do spłukiwania toalet?

Pytanie: 339 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości:

Pytanie: 340 [2] - Specjalność: W - P,W,
Na działce przewidzianej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi,w razie braku warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ścieki sanitarne mogą być odprowadzane do bezodpływowego zbiornika, jeżeli ich ilość nie przekracza:

Pytanie: 341 [2] - Specjalność: W - P,W,
Które działki budowlane powinny mieć dodatkowe własne ujęcie wody?

Pytanie: 342 [2] - Specjalność: W - P,W,
Działki przeznaczone pod budowę letnich domów rekreacyjnych:

Pytanie: 343 [2] - Specjalność: W - P,W,
W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych:

Pytanie: 344 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni do granicy działki:

Pytanie: 345 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni do budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości:

Pytanie: 346 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość studni dostarczającej wodę do picia od szczelnych zbiorników nieczystości powinna wynosić:

Pytanie: 347 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna odległość studni (nie wymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej) dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód:

Pytanie: 348 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość studni dostarczającej wodę do picia od przewodu rozsączającego ścieki kanalizacji lokalnej bez urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków, powinna wynosić:

Pytanie: 349 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie wymagającej ustanowienia strefy ochronnej od granicy działki, może być mniejsza niż 5,0 m licząc od osi studni w wypadku:

Pytanie: 350 [2] - Specjalność: W - P,W,
Usytuowanie studni wspólnej na granicy dwóch działek, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochrony sanitarnej jest możliwe, jeżeli:

Pytanie: 351 [2] - Specjalność: W - P,W,
Część nadziemna studni kopanej nie wyposażonej w urządzenia pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 352 [2] - Specjalność: W - P,W,
Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 353 [2] - Specjalność: W - P,W,
Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenia pompowe, powinna mieć wysokość od poziomu terenu co najmniej:

Pytanie: 354 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaką szerokość powinna mieć nawierzchnia utwardzona wokół studni wierconej?

Pytanie: 355 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną może mieć miejsce, jeżeli:

Pytanie: 356 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zbiorniki na nieczystości ciekłe pochodzenia zwierzęcego na działkach budowlanych, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną, mogą być stosowane, jeżeli:

Pytanie: 357 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 358 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłeo pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie wielorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 359 [2] - Specjalność: W - P,W,
W zabudowie jednorodzinnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:

Pytanie: 360 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość pokryw i wylotów wentylacyjnych ze zbiorników na nieczystości ciekłe od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 361 [2] - Specjalność: W - P,W,
Usytuowanie zbiornika na nieczystości ciekłe przy granicy sąsiada jest możliwe, jeżeli:

Pytanie: 362 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjną co najmniej:

Pytanie: 363 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przepływowe szczelne osadniki podziemne stanowiące część indywidualnego urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych służące do oczyszczania wstępnego:

Pytanie: 364 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość neutralizatora ścieków od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych powinna wynosić:

Pytanie: 365 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość osadników błota od okien otwieranych i drzwi zewnętrznych do pomieszczań przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 366 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przygotowanie ciepłej wody z wykorzystaniem instalacji ogrzewczej:

Pytanie: 367 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stały obieg wody w instalacji ciepłej wody należy stosować:

Pytanie: 368 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych powinna wynosić:

Pytanie: 369 [2] - Specjalność: W - P,W,
Możliwość podwyższenia temperatury ciepłej wody do minimum 70°C i nie wyższej niż 80 st. C należy zagwarantować:

Pytanie: 370 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody przed wzrostem ciśnienia i temperatury ponad wielkość dopuszczalną powinno być zgodne:

Pytanie: 371 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach, poza jednorodzinnymi, zagrodowymi i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody o konieczności zainstalowania stałego obiegu wody decyduje:

Pytanie: 372 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg ciepłej wody, także na odcinkach przewodów prowadzących do punktów czerpalnych, o objętości wewnątrz przewodu powyżej:

Pytanie: 373 [2] - Specjalność: W - P,W,
Temperatura ciepłej wody uzyskiwanej w punktach czerpalnych instalacji ciepłej wody powinna być:

Pytanie: 374 [2] - Specjalność: W - P,W,
W instalacji ciepłej wody wymagane jest przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż:

Pytanie: 375 [2] - Specjalność: W - P,W,
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

Pytanie: 376 [2] - Specjalność: W - P,W,
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody:

Pytanie: 377 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaką minimalną temperaturę powinna mieć woda używana do okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody w budynkach?

Pytanie: 378 [2] - Specjalność: W - P,W,
W armaturze czerpalnej i mieszającej przewód ciepłej wody powinien być podłączony:

Pytanie: 379 [2] - Specjalność: W - P,W,
W których z niżej wymienionych budynków należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody?

Pytanie: 380 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stosowanie ogrzewania pomieszczeń za pomocą pieców na paliwo stałe w budynkach o wysokości powyżej 4 kondygnacji jest:

Pytanie: 382 [2] - Specjalność: W - P,W,
Centralną sieć odpowietrzającą instalację c.o. można stosować:

Pytanie: 383 [2] - Specjalność: W - P,W,
Instalacja ogrzewania wodnego zabezpieczona przeponowym naczyniem w zbiorczym nie może być zasilana:

Pytanie: 384 [2] - Specjalność: W - P,W,
Pompa obiegowa centralnego ogrzewania jest częścią:

Pytanie: 385 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czy instalacja wentylacji mechanicznej może pełnić funkcję ogrzewania powietrznego?

Pytanie: 386 [2] - Specjalność: W - P,W,
Automatyczne regulatory dopływu ciepła do grzejników należy stosować:

Pytanie: 387 [2] - Specjalność: W - P,W,
Zawór automatycznej regulacji przy grzejniku w pokoju mieszkalnym powinien umożliwić obniżenie temperatury w pomieszczeniu do wielkości nie niższej niż:

Pytanie: 388 [2] - Specjalność: W - P,W,
Urządzenia automatycznej regulacji dopływu ciepła, odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych, powinny być stosowane:

Pytanie: 389 [2] - Specjalność: W - P,W,
Rozmieszczenie armatury odcinającej w instalacji ogrzewczej powinno zapewniać:

Pytanie: 390 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynku ogrzewanym z przerwami wodna instalacja ogrzewcza powinna być:

Pytanie: 391 [2] - Specjalność: W - P,W,
Ciepłomierzy do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku można nie stosować:

Pytanie: 392 [2] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi maksymalna temperatura czynnika grzejnego nie może przekraczać:

Pytanie: 393 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stosowanie ogrzewania parowego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest:

Pytanie: 394 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kotły na olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane:

Pytanie: 395 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2000 kW powinny być instalowane:

Pytanie: 396 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wentylacja nawiewna i wywiewna w magazynie oleju opałowego powinna zapewniać:

Pytanie: 397 [2] - Specjalność: W - P,W,
W magazynie oleju opałowego można stosować:

Pytanie: 398 [2] - Specjalność: W - P,W,
Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej:

Pytanie: 399 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć minimalny wymiar:

Pytanie: 400 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć:

Pytanie: 401 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kominki z otwartym paleniskiem mogą być przyłączone:

Pytanie: 402 [2] - Specjalność: W - P,W,
W jakim celu w niektórych pomieszczeniach stosuje się wentylację mechaniczną nadciśnieniową?

Pytanie: 403 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czy w instalacjach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, można łączyć ze sobą przewody z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i różnych wymaganiach sanitarno zdrowotnych?

Pytanie: 404 [2] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych wyposażonych w wentylację mechaniczną i klimatyzację, a użytkowanych okresowo, wentylacja ta powinna działać:

Pytanie: 405 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaką maksymalną wysokość należy przyjmować do obliczania wentylowanej kubatury hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej użytkowanych okresowo, jeżeli wysokości tych pomieszczeń jest większa niż 4m?

Pytanie: 406 [2] - Specjalność: W - P,W,
W jakim przypadku w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych, wyposażonych w wentylację mechaniczną należy zapewnić stałą półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w wykorzystaniu tych pomieszczeń?

Pytanie: 407 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaki rodzaj wentylacji należy stosować w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z paleniskiem na paliwo stale, olejowe lub gazowe i odprowadzeniem spalin jeżeli urządzenia te pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym się znajdują?

Pytanie: 408 [2] - Specjalność: W - P,W,
W instalacjach wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewnego przy wydajności co najmniej:

Pytanie: 409 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym od krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 410 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego terenowych i ściennych czerpni powietrza wentylacyjnego od powierzchni terenu powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 411 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czerpnia terenowa lub ścienna powinna znajdować się w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych na więcej niż 20 samochodów w odległości co najmniej:

Pytanie: 412 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jakie warunki należy spełnić dla czerpni powietrza wentylacyjnego sytuowanych na dachu budynku?

Pytanie: 413 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się powyżej powierzchni dachu co najmniej:

Pytanie: 414 [2] - Specjalność: W - P,W,
Czerpnia powietrza usytuowana na dachu budynku powinna być tak lokalizowana, aby jej minimalna odległość od wywiewek kanalizacyjnych wynosiła:

Pytanie: 416 [2] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, jeżeli zostanie zachowana odległość w poziomie od okien:

Pytanie: 417 [2] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku jeżeli zostanie zachowana odległość od okien powyżej lub poniżej wyrzutni, co najmniej:

Pytanie: 418 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przewody powietrzne instalacji klimatyzacji powinny mieć:

Pytanie: 419 [2] - Specjalność: W - P,W,
Przewody instalacji powietrznych stosowane do recyrkulacji i prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia powinny mieć izolację:

Pytanie: 420 [2] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekłe lub gazowe, pod warunkiem zastosowania urządzeń zabezpieczających, automatycznie wyłączających ogrzewanie po osiągnięciu temperatury:

Pytanie: 421 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wentylatory instalacji oddymiajacej powinny być odporne na działanie temperatury:

Pytanie: 422 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaką klasę powinny mieć wentylatory, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 st. C:

Pytanie: 423 [2] - Specjalność: W - P,W,
Samoczynne urządzenia oddymiające należy stosować w garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej:

Pytanie: 424 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrzne, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia i na wysokości 3,5 m od poziomu podłogi nie może przekroczyć:

Pytanie: 425 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w którym przewidziano ogrzewanie powietrzne, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia i wysokości poniżej 3,5 m nie może przekroczyć:

Pytanie: 426 [2] - Specjalność: W - P,W,
W budynku z ogrzewaniem powietrznym i wylotami powietrza na wysokości 2 m od podłogi maksymalna temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu nie może przekraczać:

Pytanie: 427 [2] - Specjalność: W - P,W,
Grzejniki w budynku przedszkola:

Pytanie: 429 [2] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach klimatyzowanych z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza, temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody powinna być:

Pytanie: 430 [2] - Specjalność: W - P,W,
Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie budynku w celu sprawdzenia współczynnika E jest zbędne dla:

Pytanie: 431 [2] - Specjalność: W - P,W,
Do jakiej wartości dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno-wyciągową w budynku mieszkalnym, hotelu, motelu i pensjonacie?

Pytanie: 432 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jaka powinna być minimalna kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną w której instaluje się urządzenie gazowe pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia?

Pytanie: 434 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość instalacyjnego kanału przechodniego o długości większej niż 4 m oraz studzienki rewizyjnej w budynku powinna wynosić w świetle co najmniej:

Pytanie: 435 [2] - Specjalność: W - P,W,
Urządzenia do pomiaru zużycia gazu instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o:

Pytanie: 436 [2] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli, maksymalna liczbie butli w baterii nie może przekraczać:

Pytanie: 437 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna odległość przewodów elektrycznych od rur gazowych ułożonych poziomo wynosi:

Pytanie: 438 [2] - Specjalność: W - P,W,
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach:

Pytanie: 439 [2] - Specjalność: W - P,W,
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować we wszystkich pomieszczeniach?

Pytanie: 440 [2] - Specjalność: W - P,W,
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

Pytanie: 441 [2] - Specjalność: W - P,W,
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować między innymi w pomieszczeniach:

Pytanie: 442 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy oświetlenie ewakuacyjne jest wymagane w pomieszczeniach razem z oświetleniem bezpieczeństwa?

Pytanie: 443 [2] - Specjalność: W - P,W,
Oświetlenie ewakuacyjne od zaniku oświetlenia podstawowego powinno działać przez co najmniej:

Pytanie: 444 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wymagana odległość pozioma i pionowa stacji transformatorowej od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi:

Pytanie: 445 [2] - Specjalność: W - P,W,
Miejsce montażu złącza instalacji elektrycznej powinno się znajdować:

Pytanie: 446 [2] - Specjalność: W - P,W,
W instalacjach elektrycznych budynku przewód ochronny i neutralny należy stosować:

Pytanie: 447 [2] - Specjalność: W - P,W,
W instalacjach elektrycznych odbiorczych budynku w celu uzupełniającej ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim, należy stosować:

Pytanie: 448 [2] - Specjalność: W - P,W,
W instalacjach elektrycznych budynku w celu ochrony nadprądowej obwodów odbiorczych należy stosować:

Pytanie: 449 [2] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy należy stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe?

Pytanie: 450 [2] - Specjalność: W - P,W,
W jaki sposób powinny być prowadzone trasy przewodów instalacji elektrycznej w budynkach?

Pytanie: 451 [2] - Specjalność: W - P,W,
W instalacjach elektrycznych należy stosować przewody z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza:

Pytanie: 452 [2] - Specjalność: W - P,W,
Z jakiego materiału należy stosować żyły przewodów w instalacjach elektrycznych?

Pytanie: 453 [2] - Specjalność: W - P,W,
W jakim miejscu umieszcza się przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Pytanie: 454 [2] - Specjalność: W - P,W,
Odcięcie dopływu prądu w budynku wyłącznikiem przeciwpożarowym:

Pytanie: 455 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jako uziomy w instalacji elektrycznej należy wykorzystywać:

Pytanie: 456 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jakie instalacje można przeprowadzać przez mieszkania w budynku wielorodzinnym?

Pytanie: 457 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna grubość tynku przykrywająca elektryczny przewód podtynkowy wynosi:

Pytanie: 458 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna ilość wyodrębnionych obwodów odbiorczych w instalacji elektrycznej w mieszkaniu:

Pytanie: 459 [2] - Specjalność: W - P,W,
Którędy należy prowadzić główne ciągi instalacji telekomunikacyjnych w budynku wymagającym wyposażenia w te instalacje?

Pytanie: 566 [8] - Specjalność: W - P,W,
Minimalny promień łuku trasy kanału nieżeglownego nie powinien być mniejszy niż krotność szerokości zwierciadła wody w kanale przy największym przepływie obliczeniowym:

Pytanie: 567 [8] - Specjalność: W - P,W,
Promienie łuków trasy kanałów nieżeglownych powinny być:

Pytanie: 568 [8] - Specjalność: W - P,W,
Budowle piętrzące ziemne (wały, zapory ziemne)

Pytanie: 569 [8] - Specjalność: W - P,W,
Minimalne nachylenie dna spustów w kierunku dolnej wody wynosi:

Pytanie: 570 [8] - Specjalność: W - P,W,
Które budowle hydrotechniczne mogą nie być wyposażone w urządzenia kontrolno-pomiarowe:

Pytanie: 571 [8] - Specjalność: W - P,W,
Drogi dojazdowe do zapór bocznych i obwałowań przeciwpowodziowych powinny posiadać połączenia z drogami publicznymi nie rzadziej niż co:

Pytanie: 572 [8] - Specjalność: W - P,W,
Hydrotechniczne budowle piętrzące mogą być przekazane do użytku:

Pytanie: 573 [8] - Specjalność: W - P,W,
Przy jakim napełnieniu należy przeprowadzić próbne obciążenie wodą zbiornika wodnego dla nawodnień rolniczych?

Pytanie: 574 [8] - Specjalność: W - P,W,
Przekroczenie przepływu nieszkodliwego dla dolnego stanowiska i odcinka rzeki poniżej jest dopuszczalne:

Pytanie: 575 [8] - Specjalność: W - P,W,
Dla jakiej budowli hydrotechnicznej należy określić przebieg lub zasięg fali wezbraniowej, wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem tej budowli:

Pytanie: 576 [8] - Specjalność: W - P,W,
Przy jakiej wielkości gromadzonej wody w zbiorniku wodnym powinno się określić przebieg i zasięg fali wezbraniowej, wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem budowli hydrotechnicznej do nawodnień?

Pytanie: 577 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jak dzielą się budowle hydrotechniczne do nawodnień?

Pytanie: 578 [8] - Specjalność: W - P,W,
Budowle hydrotechniczne tymczasowe to:

Pytanie: 579 [8] - Specjalność: W - P,W,
Budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej klasyfikuje się w oparciu o:

Pytanie: 580 [8] - Specjalność: W - P,W,
Klasę budowli hydrotechnicznej drugorzędnej przyjmuje się w stosunku do ustalonej klasy budowli głównej:

Pytanie: 581 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jaka powinna być wartość obszaru nawadnianego (F [km2]) dla budowli do nawodnień klasy III?

Pytanie: 582 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jaka wymagana jest wartość obszaru chronionego (F [km2]) dla budowli przeznaczonej dla ochrony przeciwpowodziowej zaliczonej do II klasy budowli hydrotechnicznej?

Pytanie: 583 [8] - Specjalność: W - P,W,
Konstrukcja z betonu słabo zbrojonego to:

Pytanie: 584 [8] - Specjalność: W - P,W,
Czy wysokość piętrzenia budowli hydrotechnicznej to:

Pytanie: 585 [8] - Specjalność: W - P,W,
Normalny poziom piętrzenia (NPP) to:

Pytanie: 586 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jaki przepływ wezbraniowy wody decyduje o bezpieczeństwie budowli przeznaczonej do ochrony przeciwpowodziowej podczas jej użytkowania?

Pytanie: 587 [8] - Specjalność: W - P,W,
Przepływ miarodajny to:

Pytanie: 588 [8] - Specjalność: W - P,W,
Upusty tymczasowych budowli hydrotechnicznych ulegających zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody projektuje się na przepływy o prawdopodobieństwie pojawienia się (przewyższenia) p %:

Pytanie: 589 [8] - Specjalność: W - P,W,
Maksymalny przepływ budowlany to:

Pytanie: 590 [8] - Specjalność: W - P,W,
Bezpieczne wzniesienie korony zapory ziemnej i obwałowania kl. I nad poziomem wywoływanym falowaniem w wyjątkowych warunkach eksploatacji wynosi:

Pytanie: 591 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jakie jest wymagane bezpieczne wzniesienie korony obwałowania zaliczonego do II klasy budowli hydrotechnicznej nad statycznym poziomem wody, spowodowanym miarodajnym przepływem wezbraniowym?

Pytanie: 592 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jakie jest wymagane bezpieczne wzniesienie korony zapory ziemnej zbiornika wodnego, zaliczonej do IV klasy budowli hydrotechnicznej do nawodnień, nad poziomem wywołanym falowaniem, przy maksymalnym lub normalnym poziomie piętrzenia wód?

Pytanie: 593 [8] - Specjalność: W - P,W,
Przy jakiej długości zbiornika nie potrzeba uwzględniać piętrzenia spowodowanego przez wiatr:

Pytanie: 594 [8] - Specjalność: W - P,W,
Dla zbiorników o długości do 3 km piętrzenie spowodowane przez wiatr oblicza się dla prędkości wiatru:

Pytanie: 595 [8] - Specjalność: W - P,W,
Uszczelnienia zapór ziemnych w postaci rdzeni pionowych muszą mieć górną krawędź wzniesioną ponad zwierciadło wody przy przepływie miarodajnym o:

Pytanie: 596 [8] - Specjalność: W - P,W,
Gdy przelanie się wody przez koronę tymczasowej budowli wodnej zagraża jej zniszczeniem bezpieczne wzniesienie korony nad poziomem wody przy maksymalnym przepływie budowlanym powinno wynosić:

Pytanie: 597 [8] - Specjalność: W - P,W,
Bezpieczne wzniesienie spodu budowli hydrotechnicznych znajdujących się nad wodą powinno wynosić co najmniej:

Pytanie: 598 [8] - Specjalność: W - P,W,
Progi wlotów urządzeń do przepuszczania wody budowlanej powinny być umieszczane:

Pytanie: 599 [8] - Specjalność: W - P,W,
Zdolność przepustowa przelewu w normalnych warunkach eksploatacji powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 600 [8] - Specjalność: W - P,W,
Zdolność przepustowa przelewu w normalnych warunkach eksploatacji powinna wynosić co najmniej .....% przepływu eksploatacyjnego.

Pytanie: 601 [8] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku przepuszczania przepływu miarodajnego 4 spustami należy dodatkowo przewidzieć:

Pytanie: 602 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jeśli łączna długość przęseł jazów przekracza 6,0 m, to liczba przęseł powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 603 [8] - Specjalność: W - P,W,
Przepływ jednostkowy na progu jazu i przelewu posadowionego na gruntach rozmywalnych przy przejściu przez budowlę miarodajnego przepływu wezbraniowego nie może być większy niż:

Pytanie: 604 [8] - Specjalność: W - P,W,
Kanały prowadzone w nasypach należy wyposażyć w:

Pytanie: 605 [8] - Specjalność: W - P,W,
Górna krawędź wlotów do przewodów ujęć wód działających pod ciśnieniem powinna być:

Pytanie: 769 [14] - Specjalność: W - P,W,
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dotyczą:

Pytanie: 770 [14] - Specjalność: W - P,W,
Wymiary urządzeń odwadniających drogę określa się na podstawie:

Pytanie: 771 [14] - Specjalność: W - P,W,
Najmniejsza szerokość jezdni manewrowej przy stanowiskach postojowych zależy od:

Pytanie: 772 [14] - Specjalność: W - P,W,
Prędkość projektową na drodze określa się w zależności od:

Pytanie: 773 [14] - Specjalność: W - P,W,
Bariery ochronne na pasie dzielącym drogi klasy A lub S powinny być stosowane:

Pytanie: 774 [14] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszczalne naciski pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni drogi klasy A i S powinny wynosić:

Pytanie: 775 [14] - Specjalność: W - P,W,
Na drodze dwupasowej dwukierunkowej na łuku kołowym w planie, poszerzenie pasa ruchu należy stosować:

Pytanie: 776 [14] - Specjalność: W - P,W,
Najmniejszą wielkość promienia łuku drogi w planie ustala się w zależności od:

Pytanie: 777 [14] - Specjalność: W - P,W,
Najmniejszą wielkość promienia krzywej wypukłej w przekroju podłużnym drogi ustala się w zależności od:

Pytanie: 778 [14] - Specjalność: W - P,W,
Krzywa przejściowa powinna spełniać warunki wynikające z:

Pytanie: 779 [14] - Specjalność: W - P,W,
Węzeł drogowy jest to:

Pytanie: 780 [14] - Specjalność: W - P,W,
Natężenia miarodajne ruchu jest to:

Pytanie: 781 [14] - Specjalność: W - P,W,
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie teren zabudowy to:

Pytanie: 782 [14] - Specjalność: W - P,W,
Prędkość miarodajna jest to:

Pytanie: 783 [14] - Specjalność: W - P,W,
Pasy awaryjnego postoju na drogach klasy A i S:

Pytanie: 784 [14] - Specjalność: W - P,W,
Usytuowanie chodnika względem jezdni zależy od:

Pytanie: 785 [14] - Specjalność: W - P,W,
Skrajnia drogi to wolna przestrzeń nad drogą:

Pytanie: 786 [14] - Specjalność: W - P,W,
Największe dopuszczalne pochylenie podłużne wlotu ulicy na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną:

Pytanie: 787 [14] - Specjalność: W - P,W,
Na skrzyżowaniu skanalizowanym o jednym pasie ruchu na wprost szerokość tego pasa zależy od:

Pytanie: 788 [14] - Specjalność: W - P,W,
Najmniejsza szerokość wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu w miejscu wyznaczonej strefy oczekiwania pieszych:

Pytanie: 789 [14] - Specjalność: W - P,W,
Zjazd publiczny jest to:

Pytanie: 790 [14] - Specjalność: W - P,W,
Najmniejsze dopuszczalne odstępy pomiędzy węzłami lub skrzyżowaniami określa się w celu:

Pytanie: 791 [14] - Specjalność: W - P,W,
Linia telekomunikacyjna nadziemna przy skrzyżowaniu z drogą ekspresową powinna być zawieszona nad drogą na wysokości co najmniej:

Pytanie: 792 [14] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszczalne wartości osiadań eksploatacyjnych korpusu i podłoża drogowej budowli ziemnej wynoszą:

Pytanie: 793 [14] - Specjalność: W - P,W,
Grupę nośności podłoża pod nawierzchnie drogową określa się w zależności od:

Pytanie: 794 [14] - Specjalność: W - P,W,
Mrozoodporność podłoża pod nawierzchnię drogową należy sprawdzać:

Pytanie: 797 [14] - Specjalność: W - P,W,
Przy odbiorach nawierzchni dróg klasy Z i wyższej sprawdza się:

Pytanie: 798 [14] - Specjalność: W - P,W,
Dla nowych nawierzchni dróg klasy S, GP i G ocenia się własności przeciwpoślizgowe:

Pytanie: 799 [15] - Specjalność: W - P,W,
Pomieszczenia w budynku mieszkalnym przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku, użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia, powinny być objęte przeglądami oraz poddawane odpowiedniej konserwacji

Pytanie: 801 [15] - Specjalność: W - P,W,
W czasie użytkowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym użytkownik lokalu powinien:

Pytanie: 802 [15] - Specjalność: W - P,W,
Czynności konserwacyjne w czasie użytkowania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym zapewnia:

Pytanie: 803 [15] - Specjalność: W - P,W,
Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną w budynku mieszkalnym może być powierzona wyłącznie:

Pytanie: 805 [15] - Specjalność: W - P,W,
Wprowadzenie przez najemcę lokalu mieszkalnego jakichkolwiek zmian w użytkowanych kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody:

Pytanie: 806 [15] - Specjalność: W - P,W,
Okresową legalizację wodomierzy ciepłej wody użytkowej powinien zapewnić

Pytanie: 807 [15] - Specjalność: W - P,W,
W celu właściwego użytkowania budynku mieszkalngo kontrole okresowe powinny być przeprowadzane:

Pytanie: 808 [15] - Specjalność: W - P,W,
Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych użytkowanych budynków mieszkalnych powinny zawierać m.in. określenie:

Pytanie: 809 [15] - Specjalność: W - P,W,
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkalnym powinno wynosić:

Pytanie: 810 [15] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku wyłączenia z użytkowaniu instalacji gazowej na okres 7 miesięcy należy przed przekazaniem jej do użytkowania:

Pytanie: 811 [15] - Specjalność: W - P,W,
Głównej próby szczelności instalacji gazowej przed przekazaniem jej do użytkowania nie trzeba przeprowadzać w przypadku:

Pytanie: 812 [15] - Specjalność: W - P,W,
Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym, w której długość nieelastycznego przewodu z rury stalowej przekracza 2,0 m, powinna być po jej remoncie:

Pytanie: 813 [15] - Specjalność: W - P,W,
Okresowe kontrole elementów budynku i instalacji - narażonych na bezpośrednie wpływy atmosferyczne oraz instalacji gazowych i przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych - powinny być przeprowadzane co najmniej:

Pytanie: 814 [15] - Specjalność: W - P,W,
W toku okresowej kontroli corocznej (elementów budynku , budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu), szczegółowemu sprawdzeniu podlega m.in. stan technicz

Pytanie: 815 [15] - Specjalność: W - P,W,
Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej obciąża:

Pytanie: 816 [15] - Specjalność: W - P,W,
Okresowe kontrole stanu technicznego całego budynku i jego otoczenia powinny być przeprowadzane (w porze wiosennej) co najmniej:

Pytanie: 817 [15] - Specjalność: W - P,W,
Zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować:

Pytanie: 818 [15] - Specjalność: W - P,W,
Dokumentacja użytkowania budynku powinna być przechowywana:

Pytanie: 819 [16] - Specjalność: W - P,W,
Do jakiej szerokości światła mostu na rzekach górskich powinno się projektować mosty jako jednoprzęsłowe?

Pytanie: 820 [16] - Specjalność: W - P,W,
Obiekty inżynierskie, dla których obowiązują warunki techniczne podane w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuow

Pytanie: 821 [16] - Specjalność: W - P,W,
Maksymalne podłużne pochylenie niwelety jezdni na obiekcie mostowym nie powinno być większe niż:

Pytanie: 822 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jakie powinno być minimalne pochylenie poprzeczne jezdni na obiekcie mostowym w ciągu drogi na odcinku prostym?

Pytanie: 823 [16] - Specjalność: W - P,W,
Ściana boczna przy obiekcie mostowym powinna być wykonana jako ściana oporowa i zdylatowana z korpusem przyczółka, jeżeli jej długość jest:

Pytanie: 824 [16] - Specjalność: W - P,W,
Długość skrzydła podwieszonego przyczółka nie może być większa niż:

Pytanie: 825 [16] - Specjalność: W - P,W,
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nasypu drogowego na odcinkach przyległych do konstrukcji obiektów inżynierskich obiektu inżynierskiego powinien być nie mniejszy niż:

Pytanie: 826 [16] - Specjalność: W - P,W,
Płyty przejściowe pomiędzy nasypem drogowym a obiektem mostowym winny być usytuowane:

Pytanie: 827 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jaką najmniejszą długość mogą mieć płyty przejściowe mostów?

Pytanie: 828 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jakie najmniejsze pochylenie podłużne może mieć płyta przejściowa?

Pytanie: 829 [16] - Specjalność: W - P,W,
Płyty przejściowe przy obiektach mostowych umieszczone pod jezdnią i poboczami powinny być wykonane:

Pytanie: 830 [16] - Specjalność: W - P,W,
Krzyżowanie się z przeszkodą obiektów mostowych, posiadających ustrój nośny z belkowych dźwigarów prefabrykowanych nie powinny odbiegać od kąta prostego o więcej niż:

Pytanie: 831 [16] - Specjalność: W - P,W,
Schody związane funkcjonalnie z obiektem mostowym powinny mieć:

Pytanie: 832 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jaka może być najmniejsza długość spocznika w schodach prostych na obiektach mostowych?

Pytanie: 833 [16] - Specjalność: W - P,W,
Pochylnie dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych związane funkcjonalnie z obiektem mostowym nie powinny mieć pochylenia większego niż:

Pytanie: 834 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jaką szerokość użytkową powinny mieć schody obsługowe na obiektach mostowych?

Pytanie: 835 [16] - Specjalność: W - P,W,
Minimalny spadek podłużny ścieku przykrawężnikowego na obiekcie mostowym wynosi:

Pytanie: 836 [16] - Specjalność: W - P,W,
Wody opadowe z obiektu inżynierskiego, w razie braku możliwości odprowadzenia do urządzeń odwodnienia bądź do kanalizacji ogólnospławnej, powinny być odprowadzone:

Pytanie: 837 [16] - Specjalność: W - P,W,
Przy jakiej ilości wody spływającej z obiektów mostowych można stosować odprowadzenie poprzez rowy trawiaste?

Pytanie: 838 [16] - Specjalność: W - P,W,
Mosty o rozpiętości przęseł większej lub równej 50 m powinny być zaprojektowane na obciążenie:

Pytanie: 839 [16] - Specjalność: W - P,W,
Przyjęty okres użytkowania dla podpór mostów w nurtach rzek jest:

Pytanie: 840 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jaką trwałość przyjmuje się dla podpór mostowych na terenach zalewowych?

Pytanie: 841 [16] - Specjalność: W - P,W,
Okres użytkowania ochronnych powłok malarskich dla nowych konstrukcji stalowych przęseł obiektów mostowych winien być nie mniejszy niż:

Pytanie: 842 [16] - Specjalność: W - P,W,
Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzymałościowych i eksploatacyjnych,

Pytanie: 843 [16] - Specjalność: W - P,W,
Przyjęty okres użytkowania dla ustojów nośnych przęseł belkowych i skrzynkowych z pomostami masywnymi jest:

Pytanie: 844 [16] - Specjalność: W - P,W,
Betonowe fundamenty obiektów mostowych winny mieć wytrzymałość określoną klasą betonu nie niższą niż:

Pytanie: 845 [16] - Specjalność: W - P,W,
Żelbetowe przęsła obiektów mostowych winny mieć wytrzymałość określoną klasą betonu nie niższą niż:

Pytanie: 846 [16] - Specjalność: W - P,W,
Beton w konstrukcjach nośnych przęseł obiektów mostowych powinien mieć wytrzymałość określoną klasą nie niższą niż:

Pytanie: 847 [16] - Specjalność: W - P,W,
Światło mostu jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona na poziomie miarodajnej rzędnej zwierciadła wody prostopadle do kierunku przepływu

Pytanie: 848 [16] - Specjalność: W - P,W,
Światło mostu, jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona:

Pytanie: 849 [16] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszcza się bezpośrednie oparcie dźwigarów mostowych na podporach w przypadku:

Pytanie: 850 [16] - Specjalność: W - P,W,
Łożyska elastomerowe powinny zapewniać poziome przemieszczenia i obroty elementów podpieranych przy:

Pytanie: 851 [16] - Specjalność: W - P,W,
Izolacje arkuszowe układane na pomostach obiektów mostowych powinny mieć grubość nie mniejszą niż:

Pytanie: 852 [16] - Specjalność: W - P,W,
Nawierzchnia na obiektach mostowych powinna się składać co najmniej z:

Pytanie: 853 [16] - Specjalność: W - P,W,
Na potokach górskich i rzekach podgórskich światło mostu powinno być zwiększone w stosunku do wartości określonej w obliczeniach o:

Pytanie: 854 [16] - Specjalność: W - P,W,
Najmniejsze światło nurtowego przęsła mostu wieloprzęsłowego zlokalizowanego na rzece podgórskiej powinno wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 855 [16] - Specjalność: W - P,W,
Maksymalne odległości pomiędzy wpustami mostowymi są określane w zależności od:

Pytanie: 856 [16] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość balustrady dla obiektu mostowego winna wynosić

Pytanie: 857 [16] - Specjalność: W - P,W,
Na obiektach mostowych można stosować bariery:

Pytanie: 858 [16] - Specjalność: W - P,W,
W celu zapewnienia niezakłóconego spływu lodów w mostach stałych minimalne światło poszczególnych przęseł w korycie rzeki, nie powinno być mniejsze niż:

Pytanie: 859 [16] - Specjalność: W - P,W,
Konieczność zastosowania wentylacji w tunelach drogowych uzależnia się od:

Pytanie: 860 [16] - Specjalność: W - P,W,
Znaki wysokościowe (repery) powinny być umieszczone w środku rozpiętości przęseł obiektów mostowych dłuższych niż:

Pytanie: 861 [16] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna szerokość chodnika dla obsługi na nowobudowanych obiektach mostowych wynosi:

Pytanie: 862 [16] - Specjalność: W - P,W,
Samochody osobowe mogą garażować pod drogowymi obiektami inżynierskimi o konstrukcjach stalowych pod warunkiem, że spód ustroju nośnego znajduje się w odległości od poziomu terenu:

Pytanie: 863 [16] - Specjalność: W - P,W,
Światła przepustów powinny zapewniać swobodny przepływ miarodajny wody, której prawdopodobieństwo występowania p, w zależności od klasy drogi winno wynosić:

Pytanie: 864 [16] - Specjalność: W - P,W,
Prędkość przepływu wody przy wysokości przewodu przepustu nie większej niż 1,5 m powinna być:

Pytanie: 865 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jaką szerokość w świetle powinny mieć przepusty pod drogami klasy A i S? Nie mniej niż:

Pytanie: 866 [16] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość przepustu usytuowanego pod drogą publiczną wynosi:

Pytanie: 867 [16] - Specjalność: W - P,W,
Wysokość przewodów przepustów przełazowych powinna wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 868 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jaką minimalną średnicę powinien mieć tunel przeznaczony do przejścia małych zwierząt?

Pytanie: 869 [16] - Specjalność: W - P,W,
Konstrukcje oporowe, w tym przyczółki i ściany boczne powinny mieć minimalną grubość żelbetowych elementów płytowych ściennych:

Pytanie: 870 [16] - Specjalność: W - P,W,
Jakich ustrojów ciągłych nie dopuszcza się w projektowaniu obiektów mostowych na terenie szkód górniczych?

Pytanie: 871 [16] - Specjalność: W - P,W,
Podaj kryteria konieczności budowy schodów skarpowych w rejonie obiektu mostowego.

Pytanie: 872 [16] - Specjalność: W - P,W,
Pasy bezpieczeństwa na obiekcie mostowym oddzielające ruch pojazdów samochodowych od ruchu pieszego powinny mieć szerokość:

Pytanie: 873 [16] - Specjalność: W - P,W,
Ile powinna wynosić szerokość pasów bezpieczeństwa na moście między pasem ruchu samochodów a pasem ruchu pieszych?

Pytanie: 874 [16] - Specjalność: W - P,W,
Minimalne podłużne pochylenie niwelety obiektu mostowego zapewniające właściwy spływ wód opadowych z jezdni powinno wynosić nie mniej niż:

Pytanie: 875 [20] - Specjalność: W - P,W,
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

Pytanie: 876 [20] - Specjalność: W - P,W,
Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinien zawierać sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby na wózkach inwalidzkich:

Pytanie: 877 [20] - Specjalność: W - P,W,
Projekt architektoniczno- budowlany powinien zawierać:

Pytanie: 878 [20] - Specjalność: W - P,W,
Autor projektu budowlanego jest zobowiązany podać na stronie tytułowej swoje imię i nazwisko wraz:

Pytanie: 879 [20] - Specjalność: W - P,W,
Czy na stronie tytułowej projektu budowlanego powinien być zamieszczony spis zawartości tego projektu?

Pytanie: 880 [20] - Specjalność: W - P,W,
Czy metrykę projektu zawierającą między innymi nazwę i adres obiektu budowlanego oraz dane dotyczące projektanta należy umieścić:

Pytanie: 881 [20] - Specjalność: W - P,W,
Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego projektant winien umieścić:

Pytanie: 882 [20] - Specjalność: W - P,W,
Czy każdy rysunek wchodzący w skład projektu budowlanego winien być podpisany przez jego autora?

Pytanie: 883 [20] - Specjalność: W - P,W,
Sposób skompletowania i oprawienia projektu budowlanego:

Pytanie: 884 [20] - Specjalność: W - P,W,
Czy projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo budowlane może być opracowany w języku innym niż polski?

Pytanie: 885 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany winien być sporządzony:

Pytanie: 886 [21] - Specjalność: W - P,W,
Termin rozpoczęcia rozbiórki nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych określony w nakazie rozbiórki nie może być krótszy niż:

Pytanie: 887 [22] - Specjalność: W - P,W,
Sposób prowadzenia dziennika budowy jest określony:

Pytanie: 888 [22] - Specjalność: W - P,W,
Kto odpowiada za właściwe prowadzenie dziennika budowy?

Pytanie: 889 [22] - Specjalność: W - P,W,
Tablica informacyjna na budowie powinna zawierać informacje określone:

Pytanie: 890 [22] - Specjalność: W - P,W,
Czy na tablicy informacyjnej budowy winien być umieszczony numer telefonu okręgowego inspektora pracy?

Pytanie: 891 [22] - Specjalność: W - P,W,
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 892 [22] - Specjalność: W - P,W,
Czy zgodnie z rozporządzeniem tablice informacyjną budowy należy umieścić?

Pytanie: 893 [22] - Specjalność: W - P,W,
Czy informacja o maksymalnej liczbie pracowników zatrudnionych na budowie powinna być podana?

Pytanie: 894 [22] - Specjalność: W - P,W,
Czy dziennik budowy prowadzi się:

Pytanie: 895 [22] - Specjalność: W - P,W,
O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do:

Pytanie: 896 [22] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu następuje zmiana kierownika budowy, to:

Pytanie: 897 [22] - Specjalność: W - P,W,
Czy zmiana kierownika robót musi być odnotowana w Dzienniku Budowy?

Pytanie: 898 [22] - Specjalność: W - P,W,
Kto stwierdza wpisem do Dziennika Budowy fakt zamknięcia Dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?

Pytanie: 899 [22] - Specjalność: W - P,W,
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 900 [23] - Specjalność: W - P,W,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy prowadzeniu robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 901 [23] - Specjalność: W - P,W,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów zamieszkania zbiorowego:

Pytanie: 902 [23] - Specjalność: W - P,W,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów użyteczności publicznej:

Pytanie: 903 [23] - Specjalność: W - P,W,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie rurociągów ciepłowniczych tradycyjnych:

Pytanie: 904 [23] - Specjalność: W - P,W,
Przebudowa lub rozbudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

Pytanie: 905 [23] - Specjalność: W - P,W,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie budynków i budowli:

Pytanie: 906 [23] - Specjalność: W - P,W,
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy realizacji obiektów, które zawierają elementy konstrukcyjne o:

Pytanie: 907 [23] - Specjalność: W - P,W,
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nakłada:

Pytanie: 908 [23] - Specjalność: W - P,W,
Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru nakłada:

Pytanie: 924 [25] - Specjalność: W - P,W,
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 925 [25] - Specjalność: W - P,W,
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej może projektować budynki jednorodzinne (wg ustawy Prawo budowlane z 1994 r.)?

Pytanie: 926 [25] - Specjalność: W - P,W,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do projektowania z zastrzeżeniami:

Pytanie: 927 [25] - Specjalność: W - P,W,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 928 [25] - Specjalność: W - P,W,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 929 [25] - Specjalność: W - P,W,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania (z zastrzeżeniami) robotami budowlanymi w obiektach:

Pytanie: 930 [25] - Specjalność: W - P,W,
Uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stanowią podstawę do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i u

Pytanie: 931 [25] - Specjalność: W - P,W,
Osoba nadzorująca praktykę zawodową do uprawnień budowlanych w zakresie projektowania:

Pytanie: 932 [25] - Specjalność: W - P,W,
Czy praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych odbyta za granicą może być uznana za rónoważną z praktyką odbytą w Polsce?

Pytanie: 933 [25] - Specjalność: W - P,W,
Osoba kierująca praktyką zawodową do uprawnień budowlanych potwierdza jej charakter z dokonaniem oceny wpisem do książki co najmniej:

Pytanie: 934 [29] - Specjalność: W - P,W,
Inwestor zawiadamia na piśmie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie wykonania prac strzałowych:

Pytanie: 935 [29] - Specjalność: W - P,W,
Na terenie rozbiórki kierownik rozbiórki (kierownik robót strzałowych) powinien wyznaczyć

Pytanie: 936 [29] - Specjalność: W - P,W,
Przy drogach i dojściach do terenu rozbiórki muszą być umieszczone tablice ostrzegawcze koloru żółtego o wymiarach 1,0 x 0,8 m z czarnym napisem o treści

Pytanie: 937 [29] - Specjalność: W - P,W,
Roboty strzałowe w obiekcie budowlanym, dla którego wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę mogą być realizowane na podstawie:

Pytanie: 938 [29] - Specjalność: W - P,W,
Roboty strzałowe mogą obejmować:

Pytanie: 939 [29] - Specjalność: W - P,W,
Gdy odległość od otaczających obiektów do przewidywanego miejsca odpalenia ładunków lub upadku mas jest mniejsza niż 100 m należy:

Pytanie: 940 [29] - Specjalność: W - P,W,
Brak niewypałów na terenie rozbiórki realizowanej w oparciu o pozwolenie rozbiórki po zakończeniu robót strzałowych kierownik rozbiórki potwierdza:

Pytanie: 941 [29] - Specjalność: W - P,W,
Obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu nazywamy:

Pytanie: 942 [29] - Specjalność: W - P,W,
Projektant w dokumentacji strzałowej dotyczącej powalenia budynku przemysłowego o konstrukcji szkieletowej określając strefy zagrożenia dla otaczających obiektów musi określić między innymi:

Pytanie: 943 [31] - Specjalność: W - P,W,
Prowadząc roboty budowlane polegające na zagęszczaniu gruntu materiałem wybuchowym kierownik budowy:

Pytanie: 944 [36] - Specjalność: W - P,W,
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 945 [36] - Specjalność: W - P,W,
Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 946 [37] - Specjalność: W - P,W,
Jakie przepisy określają tryb postępowania w sprawach indywidualnych - dotyczących członków izb inżynierów budownictwa - uregulowanych w ustawie o samorządach zawodowych?

Pytanie: 947 [37] - Specjalność: W - P,W,
Kto pełni nadzór nad organami samorządu zawodowego w budownictwie?

Pytanie: 948 [37] - Specjalność: W - P,W,
Organem okręgowego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest:

Pytanie: 949 [37] - Specjalność: W - P,W,
Który z wymienionych niżej organów jest organem okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 950 [37] - Specjalność: W - P,W,
Ile lat trwa kadencja organów okręgowych izb inżynierów budownictwa?

Pytanie: 951 [37] - Specjalność: W - P,W,
Osoba fizyczna, która posiada uprawnienia budowlane, staje się członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od momentu:

Pytanie: 952 [37] - Specjalność: W - P,W,
Jaki organ okręgowej izby inżynierów budowlanych wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych?

Pytanie: 953 [37] - Specjalność: W - P,W,
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatruje sprawy?

Pytanie: 954 [37] - Specjalność: W - P,W,
Czy okręgowy sąd dyscyplinarny w wypadku ukarania osoby w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie może orzekać o:

Pytanie: 955 [37] - Specjalność: W - P,W,
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawuje funkcję:

Pytanie: 956 [37] - Specjalność: W - P,W,
Jaka jednostka organizacyjna samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest najwyższym organem Krajowej Izby?

Pytanie: 957 [37] - Specjalność: W - P,W,
Kto prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art.15 ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 958 [37] - Specjalność: W - P,W,
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wydaje decyzje w sprawie nadania:

Pytanie: 959 [37] - Specjalność: W - P,W,
Czy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych ma prawo korzystać z pomocy izby:

Pytanie: 960 [37] - Specjalność: W - P,W,
Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych - jest obowiązany:

Pytanie: 961 [37] - Specjalność: W - P,W,
Skreślenie z listy członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 962 [37] - Specjalność: W - P,W,
Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych zawieszenie w prawach członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:

Pytanie: 963 [37] - Specjalność: W - P,W,
Zawieszenie w prawach członka Izby Inżynierów Budownictwa powoduje:

Pytanie: 964 [37] - Specjalność: W - P,W,
Członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z ustawą o samorządzie zawodowym, podlega:

Pytanie: 965 [37] - Specjalność: W - P,W,
Kto tworzy samorząd zawodowy inżynierów budownictwa:

Pytanie: 966 [37] - Specjalność: W - P,W,
Kogo zrzeszają okręgowe izby inżynierów budownictwa?

Pytanie: 967 [37] - Specjalność: W - P,W,
Po jakim terminie od chwili popełnienia przewinienia - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych w budownictwie - nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego?

Pytanie: 968 [37] - Specjalność: W - P,W,
Okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa w sprawach dyscyplinarnych może orzekać karę zawieszenia w prawach członka izby na okres:

Pytanie: 969 [37] - Specjalność: W - P,W,
Osobie ukaranej karą dyscyplinarną przez okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem do:

Pytanie: 970 [37] - Specjalność: W - P,W,
Okręgowy sąd dyscyplinarny może rozpatrywać spory między członkami PIIB jako sąd polubowny stosując odpowiednio:

Pytanie: 971 [37] - Specjalność: W - P,W,
Majątek samorządu zawodowego (izby) między innymi powstaje:

Pytanie: 972 [37] - Specjalność: W - P,W,
Jakie zadania przyjęła Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa po dniu 27.12.2002 r. od organów administracji rządowej (wojewody)?

Pytanie: 973 [37] - Specjalność: W - P,W,
Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie członkom:

Pytanie: 974 [37] - Specjalność: W - P,W,
Jakie zadania między innymi pełni Izba Inżynierów Budownictwa na rzecz swoich członków?

Pytanie: 975 [37] - Specjalność: W - P,W,
Przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa zależy od:

Pytanie: 976 [40] - Specjalność: W - P,W,
Na jakiej podstawie prawnej wprowadzane są do obrotu wyroby budowlane?

Pytanie: 977 [40] - Specjalność: W - P,W,
Na jakiej podstawie dopuszczane są wyroby budowlane do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym?

Pytanie: 978 [40] - Specjalność: W - P,W,
Jaki organ jest właściwy w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 979 [40] - Specjalność: W - P,W,
Co zawiera Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych?

Pytanie: 980 [40] - Specjalność: W - P,W,
Kto kontroluje wyroby budowlane wprowadzane do obrotu?

Pytanie: 981 [40] - Specjalność: W - P,W,
Gdzie przeprowadza się kontrolę wyrobu budowlanego wprowadzanego do obrotu?

Pytanie: 982 [40] - Specjalność: W - P,W,
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć?

Pytanie: 983 [40] - Specjalność: W - P,W,
Czy informacje uzyskane w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotulub postępowania administracyjnego są jawne czy utajnione?

Pytanie: 984 [40] - Specjalność: W - P,W,
Co znacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 985 [40] - Specjalność: W - P,W,
Co to jest Krajowa Ocena Techniczna?

Pytanie: 986 [40] - Specjalność: W - P,W,
Co to jest krajowa deklaracja zgodności wydana przez producenta wyrobu?

Pytanie: 987 [40] - Specjalność: W - P,W,
Co to jest znak budowlany „B”?

Pytanie: 988 [40] - Specjalność: W - P,W,
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 989 [40] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Pytanie: 990 [40] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie właściwy organ nakazuje wstrzymanie wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego?

Pytanie: 991 [40] - Specjalność: W - P,W,
Decyzja wydana przez właściwy organ kontrolujący o wstrzymaniu wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego jest:

Pytanie: 992 [40] - Specjalność: W - P,W,
Producent, który umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 993 [40] - Specjalność: W - P,W,
Co oznacza w oznakowaniu wyrobu budowlanego znak „CE”?

Pytanie: 994 [40] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych?

Pytanie: 995 [40] - Specjalność: W - P,W,
Co należy rozumieć pod określeniem „regionalny wyrób budowlany”?

Pytanie: 997 [46] - Specjalność: W - P,W,
Kto oznacza wyroby znakiem zgodności z Polską Normą bez uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia podlega:

Pytanie: 998 [46] - Specjalność: W - P,W,
Kto oznacza znakiem zgodności z Polską Normą wyroby niespełniające odpowiednich wymagań Polskiej Normy, lub deklaruje zgodność z Polską Normą wyrobów niespełniających tych wymagań podlega:

Pytanie: 999 [46] - Specjalność: W - P,W,
Stosowanie Polskich Norm jest:

Pytanie: 1000 [46] - Specjalność: W - P,W,
Normy Polskie mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu:

Pytanie: 1001 [46] - Specjalność: W - P,W,
Autorskie prawa majątkowe do Polskich Norm przysługują:

Pytanie: 1002 [46] - Specjalność: W - P,W,
Prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą przysługuje:

Pytanie: 1003 [46] - Specjalność: W - P,W,
Wydanie deklaracji zgodności z Polskimi Normami na własną odpowiedzialność przez producenta lub osobę wprowadzającą wyroby do obrotu:

Pytanie: 1004 [50] - Specjalność: W - P,W,
Zasadnicze wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych określone są

Pytanie: 1005 [50] - Specjalność: W - P,W,
Kto obwieszcza tytuły i numery norm zharmonizowanych?

Pytanie: 1007 [50] - Specjalność: W - P,W,
Deklaracja zgodności jest to:

Pytanie: 1008 [50] - Specjalność: W - P,W,
Oznaczeniem wskazującym, że wprowadzone do obrotu urządzenie telekomunikacyjne spełnia zasadnicze wymagania jest:

Pytanie: 1009 [53] - Specjalność: W - P,W,
Ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakłada i prowadzi:

Pytanie: 1010 [53] - Specjalność: W - P,W,
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.sprawy:

Pytanie: 1011 [53] - Specjalność: W - P,W,
Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach:

Pytanie: 1012 [53] - Specjalność: W - P,W,
Osnowa geodezyjna to:

Pytanie: 1013 [53] - Specjalność: W - P,W,
Operat ewidencyjny zawiera informację o:

Pytanie: 1014 [53] - Specjalność: W - P,W,
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, które zawiera operat ewidencyjny są:

Pytanie: 1015 [53] - Specjalność: W - P,W,
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonać:

Pytanie: 1016 [53] - Specjalność: W - P,W,
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu obejmuje:

Pytanie: 1017 [53] - Specjalność: W - P,W,
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie:

Pytanie: 1018 [53] - Specjalność: W - P,W,
Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości podejmuje:

Pytanie: 1019 [53] - Specjalność: W - P,W,
Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią:

Pytanie: 1020 [53] - Specjalność: W - P,W,
Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie:

Pytanie: 1021 [53] - Specjalność: W - P,W,
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest:

Pytanie: 1023 [56] - Specjalność: W - P,W,
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:

Pytanie: 1024 [56] - Specjalność: W - P,W,
Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres:

Pytanie: 1025 [56] - Specjalność: W - P,W,
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nie przekraczające dla gruntów zabudowanych:

Pytanie: 1026 [56] - Specjalność: W - P,W,
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu, nie przekraczające dla gruntów rolnych i leśnych:

Pytanie: 1027 [56] - Specjalność: W - P,W,
W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie:

Pytanie: 1028 [56] - Specjalność: W - P,W,
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu?

Pytanie: 1029 [56] - Specjalność: W - P,W,
Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu dla terenów zamkniętych?

Pytanie: 1030 [56] - Specjalność: W - P,W,
Operat ewidencyjny sieci uzbrojenia terenu prowadzi się:

Pytanie: 1031 [56] - Specjalność: W - P,W,
Zmiana danych objętych ewidencją sieci uzbrojenia terenu następująca w wyniku budowy nowych bądź przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu lub pojedynczych przewodów wymaga:

Pytanie: 1061 [69] - Specjalność: W - P,W,
Zgodnie z wymaganiami BHP, w pomieszczeniu w którym występuje niebezpieczeństwo oblania pracownika środkami żrącymi lub zapalenia się odzieży na pracowniku, powinny być zainstalowane:

Pytanie: 1062 [69] - Specjalność: W - P,W,
Praca na wysokości to praca wykonywana na konstrukcji znajdującej się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1063 [69] - Specjalność: W - P,W,
Balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszcza się na wysokości co najmniej:

Pytanie: 1064 [69] - Specjalność: W - P,W,
Czy inspektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębienia pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 1065 [69] - Specjalność: W - P,W,
Środki ochrony zbiorowej w rozumieniu przepisów bhp to:

Pytanie: 1066 [69] - Specjalność: W - P,W,
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

Pytanie: 1067 [69] - Specjalność: W - P,W,
Pomieszczenia stałej pracy to, pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników, w których jest wykonywana praca o łącznym czasie przebywania w ciągu jednej doby tego samego pracownika:

Pytanie: 1068 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jakie oświetlenie należy zapewnić w pomieszczeniach stałej pracy?

Pytanie: 1069 [69] - Specjalność: W - P,W,
Czy w pomieszczeniach stałej pracy dopuszcza się odstępstwa od warunków technicznych w zakresie wymaganego oświetlenia dziennego:

Pytanie: 1070 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1071 [69] - Specjalność: W - P,W,
Pracodawca jest obowiązany dokonywać oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 1072 [69] - Specjalność: W - P,W,
Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

Pytanie: 1073 [69] - Specjalność: W - P,W,
Na podstawie pisemnego pozwolenia wykonywane są prace:

Pytanie: 1077 [73] - Specjalność: W - W,
Jeden pracownik przy pracy stałej może przenosić przedmioty o masie nie przekraczającej:

Pytanie: 1078 [73] - Specjalność: W - W,
Jeden pracownik nie może przenosić materiałów ciekłych-gorących, żrących, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza:

Pytanie: 1079 [73] - Specjalność: W - W,
Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego za pomocą poruszanych ręcznie wózków po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać na pracownika łącznie z masą wózka:

Pytanie: 1080 [73] - Specjalność: W - W,
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po twardej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1081 [73] - Specjalność: W - W,
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po nieutwardzonej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:

Pytanie: 1082 [73] - Specjalność: W - W,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy stałej nie może przekraczać:

Pytanie: 1083 [73] - Specjalność: W - W,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy dorywczej nie może przekraczać:

Pytanie: 1084 [73] - Specjalność: W - W,
Przypadająca na jednego pracownika masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może przekraczać:

Pytanie: 1085 [73] - Specjalność: W - W,
Masa przedmiotów ręcznie wtaczanych na pochylnie przez jednego pracownika nie może przekraczać:

Pytanie: 1086 [73] - Specjalność: W - W,
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej:

Pytanie: 1087 [73] - Specjalność: W - W,
Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przemieszczane:

Pytanie: 1088 [77] - Specjalność: W - P,W,
Wysokość ogrodzenia terenu budowy powinna wynosić:

Pytanie: 1089 [77] - Specjalność: W - P,W,
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonane w gruntach zwartych do głębokości:

Pytanie: 1090 [77] - Specjalność: W - P,W,
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane na wysokości nad poziom terenu

Pytanie: 1091 [87] - Specjalność: W - P,W,
Emitowana energia zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1093 [87] - Specjalność: W - P,W,
Na czym polega ochrona środowiska przed hałasem wg Prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1094 [87] - Specjalność: W - P,W,
Dla jakich jednostek obowiązkowo prowadzi się państwowy monitoring środowiska w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska?

Pytanie: 1095 [87] - Specjalność: W - P,W,
Kto sporządza mapy akustyczne środowiska?

Pytanie: 1096 [87] - Specjalność: W - P,W,
Czego może żądać właściciel nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wg przepisów prawa ochrony środowiska?

Pytanie: 1097 [87] - Specjalność: W - P,W,
Kto tworzy tzw. obszar ograniczonego użytkowania nieruchomości?

Pytanie: 1098 [87] - Specjalność: W - P,W,
Kto ustala politykę ekologiczną państwa?

Pytanie: 1099 [87] - Specjalność: W - P,W,
Jakie programy ochrony środowiska sporządza się w celu realizacji polityki ekologicznej państwa?

Pytanie: 1100 [87] - Specjalność: W - P,W,
Programy ochrony środowiska dla województw, powiatów i gmin uchwala odpowiednio:

Pytanie: 1103 [87] - Specjalność: W - P,W,
Oddziaływanie na środowisko wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1104 [87] - Specjalność: W - P,W,
Organizacja ekologiczna wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1105 [87] - Specjalność: W - P,W,
Czy produkt według definicji zawartej w ustawie Prawo ochrony środowiska to?

Pytanie: 1106 [87] - Specjalność: W - P,W,
Standardy emisyjne, wg Prawa ochrony środowiska, to:

Pytanie: 1107 [87] - Specjalność: W - P,W,
Emisja wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1108 [87] - Specjalność: W - P,W,
Emitowana energia wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1109 [87] - Specjalność: W - P,W,
Organami ochrony środowiska są:

Pytanie: 1110 [87] - Specjalność: W - P,W,
Korzystanie ze środowiska wg definicji zawartej w Prawie ochrony środowiska może być to:

Pytanie: 1113 [87] - Specjalność: W - P,W,
Przy określaniu standardów jakości środowiska należy kierować się:

Pytanie: 1114 [87] - Specjalność: W - P,W,
Czy wg ustawy Prawo ochrony środowiska standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane?

Pytanie: 1115 [87] - Specjalność: W - P,W,
Ochrona powietrza polega w szczególności na:

Pytanie: 1116 [87] - Specjalność: W - P,W,
Gdzie dokonuje się oceny i jakości powietrza (wg Prawa ochrony środowiska)?

Pytanie: 1117 [87] - Specjalność: W - P,W,
Co stanowi strefę oceny jakości powietrza?

Pytanie: 1118 [87] - Specjalność: W - P,W,
Kto dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie?

Pytanie: 1119 [87] - Specjalność: W - P,W,
Kto dokonuje klasyfikacji stref pod względem czystości powietrza?

Pytanie: 1121 [87] - Specjalność: W - P,W,
Na jakiej podstawie Wojewodódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu?

Pytanie: 1122 [87] - Specjalność: W - P,W,
Kto określa metody i sposoby oraz zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu?

Pytanie: 1123 [87] - Specjalność: W - P,W,
Jak określa się poziom jakości wód według ustawy Prawo ochrony środowiska?

Pytanie: 1124 [87] - Specjalność: W - P,W,
Wg jakich kryteriów organy administracji planują i realizują działania w zakresie ochrony poziomu jakości wód?

Pytanie: 1125 [87] - Specjalność: W - P,W,
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.:

Pytanie: 1126 [87] - Specjalność: W - P,W,
Poważna awaria przemysłowa w rozumieniu Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1127 [87] - Specjalność: W - P,W,
Standard jakości środowiska wg Prawa ochrony środowiska to:

Pytanie: 1128 [87] - Specjalność: W - P,W,
Czy przedsięwzięcia powiązane technologiczne kwalifikuje się wg Prawa ochrony środowiska, jako jedno przedsięwzięcie także, jeżeli są one realizowane przez różne podmioty?

Pytanie: 1141 [104] - Specjalność: W - P,W,
Odległość wzdłuż dróg i ulic między zewnętrznymi hydrantami przeciwpożarowymi nie powinna być większa niż:

Pytanie: 1142 [104] - Specjalność: W - P,W,
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej poddawane przeglądom i konserwacji co najmniej:

Pytanie: 1143 [104] - Specjalność: W - P,W,
Wodociąg stanowiący żródło wody do celów przeciwpożarowych w jednostce osadniczej powinien zapewniać przez co najmniej 2 godz. ciśnienie na hydrancie zewnętrznym:

Pytanie: 1144 [105] - Specjalność: W - P,W,
Budynek noclegowy niski, zawierający strefę pożarową zaliczaną do ZL V, podlega uzgodnieniom pod względem zabezpieczeń ppoż., jeżeli ma ponad:

Pytanie: 1145 [110] - Specjalność: W - P,W,
Kotły parowe podlegają dozorowi technicznemu, gdy:

Pytanie: 1146 [110] - Specjalność: W - P,W,
Nie podlegają dozorowi technicznemu kotły cieczowe o pojemności powyżej 2 dm3:

Pytanie: 1147 [110] - Specjalność: W - P,W,
Czy rurociągi technologiczne do transportu acetylenu podlegają dozorowi technicznemu?

Pytanie: 1148 [110] - Specjalność: W - P,W,
Czy wciągarki i wciągniki służące do przemieszczania ładunków podlegają dozorowi technicznemu:

Pytanie: 1149 [111] - Specjalność: W - W,
Wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia podlegają doraźnym kontrolom prowadzonym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego co:

Pytanie: 1155 [113] - Specjalność: W - P,W,
Zarządcą drogi jest:

Pytanie: 1156 [113] - Specjalność: W - P,W,
Kto ustala strefę płatnego parkowania?

Pytanie: 1157 [113] - Specjalność: W - P,W,
Drogi publiczne, ze względu na funkcję w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie:

Pytanie: 1158 [113] - Specjalność: W - P,W,
Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu należy do:

Pytanie: 1159 [113] - Specjalność: W - P,W,
Najmniejsza odległość obiektów budowlanych przy drogach (mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni):

Pytanie: 1160 [113] - Specjalność: W - P,W,
Przebudowa drogi jest to wykonanie robót, w wyniku których:

Pytanie: 1161 [113] - Specjalność: W - P,W,
Dostępność drogi jest to cecha charakteryzująca:

Pytanie: 1162 [113] - Specjalność: W - P,W,
Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje przez:

Pytanie: 1163 [113] - Specjalność: W - P,W,
Ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich następuje w drodze:

Pytanie: 1164 [113] - Specjalność: W - P,W,
Utrzymanie zjazdów z drogi publicznej do posesji oraz do gruntów przyległych do drogi należy do:

Pytanie: 1165 [113] - Specjalność: W - P,W,
Remont drogi jest to wykonywanie robót, w wyniku których następuje:

Pytanie: 1166 [113] - Specjalność: W - P,W,
Czy w pasie drogowym można budować kanalizację teletechniczną?

Pytanie: 1167 [113] - Specjalność: W - P,W,
Poza terenem zabudowanym linia telekomunikacyjna wzdłuż drogi gminnej powinna być ułożona w odległości nie mniejszej, niż:

Pytanie: 1260 [163] - Specjalność: W - P,W,
W jaki sposób zgodnie z Kodeksem cywilnym można określić wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła?

Pytanie: 1261 [163] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 1262 [163] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to przyjmujący zamówienie:

Pytanie: 1263 [163] - Specjalność: W - P,W,
Jakie są obowiązki przyjmującego zamówienie jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający?

Pytanie: 1264 [163] - Specjalność: W - P,W,
Czy wykonawca powinien, w świetle Kodeksu cywilnego, niezwłocznie zawiadomić inwestora o złej jakości dostarczonego przez niego materiału do wbudowania?

Pytanie: 1265 [163] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła?

Pytanie: 1266 [163] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, to jakie uprawnienia posiada przyjmujący zamówienie wobec zamawiającego w zaistniałej sytuacji?

Pytanie: 1267 [163] - Specjalność: W - P,W,
Kogo obciąża niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła?

Pytanie: 1268 [163] - Specjalność: W - P,W,
Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, to czy w takiej sytuacji przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynag

Pytanie: 1269 [163] - Specjalność: W - P,W,
Czy zamawiający ma obowiązek przyjęcia wykonanych robót budowlanych, które wykonawca wydaje zgodnie ze swym zobowiązaniem ?

Pytanie: 1270 [163] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 1271 [163] - Specjalność: W - P,W,
Od którego dnia przedawniają się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 1272 [163] - Specjalność: W - P,W,
Czy w umowie o roboty budowlane, o której mowa w Kodeksie cywilnym, musi być określony zakres robót dla wykonawcy ?

Pytanie: 1273 [163] - Specjalność: W - P,W,
Czyja zgoda jest wymagana kiedy podwykonawca umowy o roboty budowlane chce zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą?

Pytanie: 1274 [163] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie powinny być zawarte umowy o roboty budowlane?

Pytanie: 1275 [163] - Specjalność: W - P,W,
Jaka, w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, powinna być forma umowy na roboty budowlane ?

Pytanie: 1276 [163] - Specjalność: W - P,W,
Czy, w świetle Kodeksu cywilnego, wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy o roboty budowlane ?

Pytanie: 1277 [163] - Specjalność: W - P,W,
Czy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlanych dla wzniesienia nowego obiektu budowlanego stosuje się odpowiednio do umów  o wykonanie remontu budynku lub budowli ?

Pytanie: 1278 [169] - Specjalność: W - P,W,
Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę jest:

Pytanie: 1279 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organ administracji publicznej załatwiając sprawę wydaje:

Pytanie: 1280 [169] - Specjalność: W - P,W,
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w I instancji wymaga :

Pytanie: 1281 [169] - Specjalność: W - P,W,
Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego doręczono inwestorowi pocztą. Inwestor może odwołać się od decyzji w terminie:

Pytanie: 1282 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organ administracji architektoniczno – budowlanej wydał w toku postępowania administra- cyjnego postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych. Na to postanowienie inwestorowi służy:

Pytanie: 1283 [169] - Specjalność: W - P,W,
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się za:

Pytanie: 1284 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organ administracji publicznej w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w Kpa powinien:

Pytanie: 1285 [169] - Specjalność: W - P,W,
Decyzja administracyjna jest ostateczna gdy:

Pytanie: 1286 [169] - Specjalność: W - P,W,
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego przez organ administracji I instancji powinno nastąpić

Pytanie: 1287 [169] - Specjalność: W - P,W,
Strona może żądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia w ciągu:

Pytanie: 1288 [169] - Specjalność: W - P,W,
Gdy w toku postępowania administracyjnego okaże się, iż wymagane są wiadomości specjalne organ administracji publicznej może zwrócić się do:

Pytanie: 1289 [169] - Specjalność: W - P,W,
Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:

Pytanie: 1290 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim terminie strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do jej rozstrzygnięcia:

Pytanie: 1291 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organ administracji publicznej obowiązany jest wg Kpa zapewnić stronom czynny udział:

Pytanie: 1292 [169] - Specjalność: W - P,W,
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego służy stronie:

Pytanie: 1293 [169] - Specjalność: W - P,W,
W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej:

Pytanie: 1294 [169] - Specjalność: W - P,W,
Zawieszenie postępowania administracyjnego:

Pytanie: 1295 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jakie decyzje administracyjne powinny określać datę jej wydania oraz wskazywać strony postępowania?

Pytanie: 1296 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy organ administracji publicznej może odstąpić od uzasadnienia decyzji?

Pytanie: 1297 [169] - Specjalność: W - P,W,
Od kiedy organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 1298 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim terminie od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji strona może zażądać jej uzupełnienia co do prawa odwołania od niej?

Pytanie: 1299 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie organ administracji publicznej dokonuje sprostowania błędów i omyłek decyzji?

Pytanie: 1300 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wg Kpa na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji administracyjnej służy stronie:

Pytanie: 1301 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim stadium postępowania przed organem administracji publicznej można zawrzeć ugodę administracyjną ?

Pytanie: 1302 [169] - Specjalność: W - P,W,
W sprawie w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę, która podlega zatwierdzeniu w formie:

Pytanie: 1303 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wykonalność ugody administracyjnej następuje:

Pytanie: 1304 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jakie wg Kpa są skutki zatwierdzenia ugody administracyjnej?

Pytanie: 1305 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jakich kwestii może dotyczyć postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego?

Pytanie: 1306 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kto ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 1307 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organem administracji publicznej właściwym do rozpatrzenia odwołania jest:

Pytanie: 1308 [169] - Specjalność: W - P,W,
Czy odwołanie od decyzji administracyjnej wymaga szczególnego uzasadnienia?

Pytanie: 1309 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jaki jest tryb wniesienia odwołania?

Pytanie: 1310 [169] - Specjalność: W - P,W,
Odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej pierwszej instancji wnosi się w terminie:

Pytanie: 1311 [169] - Specjalność: W - P,W,
Odwołanie od decyzji wnosi się wg Kpa do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie:

Pytanie: 1312 [169] - Specjalność: W - P,W,
Decyzja ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1313 [169] - Specjalność: W - P,W,
Czy organ administracji publicznej I instancji może rozpatrzyć odwołanie od wydanej przez siebie dezycji?

Pytanie: 1314 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jaki organ administracji publicznej stwierdza niedopuszczalność odwołania.

Pytanie: 1315 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy organ administracji publicznej może wg Kpa uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia?

Pytanie: 1316 [169] - Specjalność: W - P,W,
Czy organ odwoławczy może wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się?

Pytanie: 1317 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 1318 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wg Kpa zażalenie na postanowienie wnosi się w terminie:

Pytanie: 1319 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy na wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienie służy stronie zażalenie?

Pytanie: 1320 [169] - Specjalność: W - P,W,
Czy i kiedy strona może zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 1321 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wniesienie zażalenia na postanowienie:

Pytanie: 1322 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jaki wniosek należy złożyć do organu administracji publicznej, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzje ostateczną?

Pytanie: 1323 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jaki wniosek należy wg Kpa złożyć do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej bez wymaganego prawem stanowiska innego organu?

Pytanie: 1324 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim terminie można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją?

Pytanie: 1325 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wznowienie postępowania administracyjnego następuje:

Pytanie: 1326 [169] - Specjalność: W - P,W,
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do:

Pytanie: 1327 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wniosek strony o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję w I instancji w terminie:

Pytanie: 1328 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania, w sytuacji gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 1329 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1330 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie organ administracji publicznej rozstrzyga o odmowie wznowienia postępowania?

Pytanie: 1331 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wg Kpa postępowanie administracyjne jest:

Pytanie: 1332 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organem administracji publicznej właściwym do przeprowadzenia wznowionego postępowania jest:

Pytanie: 1333 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzymuje wykonanie decyzji?

Pytanie: 1334 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jaki wg Kpa organ administracji publicznej jest właściwy do uchylenia decyzji ostatecznej, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa?

Pytanie: 1335 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organ administracji publicznej może uchylić decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo (w trybie art. 155 k.p.a.):

Pytanie: 1336 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy może być zmieniona decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo?

Pytanie: 1337 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jaki wniosek może złożyć strona w wypadku wydania decyzji ostatecznej, wydanej z naruszaniem przepisów o właściwości organu?

Pytanie: 1338 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jaki wniosek może wg Kpa złożyć strona do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną?

Pytanie: 1339 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wskaż organ administracji publicznej właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1340 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim trybie organ administracji publicznej wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?

Pytanie: 1341 [169] - Specjalność: W - P,W,
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się:

Pytanie: 1342 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wg Kpa odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w formie:

Pytanie: 1343 [169] - Specjalność: W - P,W,
Które decyzje są ostateczne?

Pytanie: 1344 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 1345 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:

Pytanie: 1346 [169] - Specjalność: W - P,W,
Właściwość rzeczową organów administracji publicznej ustala się według:

Pytanie: 1347 [169] - Specjalność: W - P,W,
O właściwości miejscowej organu administracji publicznej w sprawie wydania pozwolenia na budowę decyduje:

Pytanie: 1348 [169] - Specjalność: W - P,W,
Spory o właściwość rzeczową między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej rozstrzygają:

Pytanie: 1349 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kto wg Kpa może być stroną w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1350 [169] - Specjalność: W - P,W,
Przepisy Kpa nie normują postępowania w sprawach:

Pytanie: 1351 [169] - Specjalność: W - P,W,
Nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach:

Pytanie: 1352 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakich sprawach w postępowaniu administracyjnym pełnomocnik może reprezentować stronę?

Pytanie: 1353 [169] - Specjalność: W - P,W,
Czy strona może działać przez pełnomocnika ?

Pytanie: 1354 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kto wg Kpa może być ustanowiony pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym?

Pytanie: 1355 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim terminie organ odwoławczy powinien załatwić sprawę?

Pytanie: 1356 [169] - Specjalność: W - P,W,
Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej I-szej instancji, wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż:

Pytanie: 1357 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jakie czynności powinien podjąć organ administracji w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie?

Pytanie: 1358 [169] - Specjalność: W - P,W,
Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego strona może wnieść do organu administracji państwowej wyższego stopnia:

Pytanie: 1359 [169] - Specjalność: W - P,W,
Który organ administracji publicznej jest właściwy do rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie?

Pytanie: 1360 [169] - Specjalność: W - P,W,
W toku postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się:

Pytanie: 1361 [169] - Specjalność: W - P,W,
W razie braku zawiadomienia organu administracyjnego o zmianie adresu strony, w toku postępowania administracyjnego pismo doręczone pod dotychczasowy adres:

Pytanie: 1362 [169] - Specjalność: W - P,W,
Czy odmowa przyjęcia pisma przez adresata, po sporządzeniu adnotacji i umieszczeniu daty odmowy, powoduje skutek doręczenia w dniu odmowy ?

Pytanie: 1363 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli termin na wniesienie zażalenia przypada na dzień wolny od pracy, wniesienie zażalenia z zachowaniem terminu należy dokonać:

Pytanie: 1364 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim terminie należy wnieść prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia?

Pytanie: 1365 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jaki organ administracji publicznej rozstrzyga ostatecznie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania?

Pytanie: 1366 [169] - Specjalność: W - P,W,
Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania organ administracji może wstrzymać wykonanie decyzji:

Pytanie: 1367 [169] - Specjalność: W - P,W,
Czy wniesienie podania do niewłaściwego organu administracji publicznej w terminie uznaje się za:

Pytanie: 1368 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli podanie wniesiono do niewłaściwego organu administracji publicznej:

Pytanie: 1369 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kto powinien podpisać protokół potwierdzający dokonanie czynności urzędowych przed organem administracji publicznej?

Pytanie: 1370 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy strona może żądać wydania z akt sprawy uwierzytelnianych odpisów?

Pytanie: 1371 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 1372 [169] - Specjalność: W - P,W,
Prawo odmowy składania zeznań w charakterze świadka w toku postępowania administracyjnego służy:

Pytanie: 1373 [169] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może dopuścić dowód z opinii:

Pytanie: 1374 [169] - Specjalność: W - P,W,
Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy administracyjnej, strona może być ukarana:

Pytanie: 1375 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wg. Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 1453 [155] - Specjalność: W - P,W,
Czy osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub zdrowiu ludzi albo mienia może mieć dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Pytanie: 1454 [155] - Specjalność: W - P,W,
Przedsiębiorca posiadający pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych do celów cywilnych powinien przechowywać dokumentację nabytych i zużytych materiałów wybuchowych przez co najmniej :

Pytanie: 1455 [155] - Specjalność: W - P,W,
Pozwolenie na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wydaje

Pytanie: 1456 [155] - Specjalność: W - P,W,
Do jakiej klasy, podklasy i grupy zgodności zgodnie z przepisami ADR zalicza się dynamity:

Pytanie: 1457 [155] - Specjalność: W - P,W,
Końcowy produkt czynności pakowania gotowy do przewozu, składający się z opakowania lub DPPL wraz z zawartością towaru niebezpiecznego to:

Pytanie: 1660 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jakie projekty budowlane nie wymagają sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego?

Pytanie: 1661 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

Pytanie: 1662 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Komu może być wydane pozwolenie na budowę?

Pytanie: 1663 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy w trakcie prowadzenia robót budowlanych obiektu liniowego, kierownik budowy jest obowiązany wprowadzać zmiany w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ?

Pytanie: 1664 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na:

Pytanie: 1666 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organ nadzoru budowlanego ustala wysokość opłaty legalizacyjnej za wybudowanie obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia wydając :

Pytanie: 1667 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jakiego dokumentu nie zwraca organ nadzoru budowlanego inwestorowi, po zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ?

Pytanie: 1668 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Osoba dokonująca kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² jest obowiązana zawiadomić właściwy organ o przeprowadzanej kontroli:

Pytanie: 1669 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jak często należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW ? (art.62 ust.1pkt 5 lit.a)

Pytanie: 1670 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Gdzie w budynku dworca lotniczego (o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2), właściciel lub zarządca jest obowiązany umieścić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ?

Pytanie: 1671 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu, właściwy organ nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze:

Pytanie: 1672 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Protokół z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzający zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, ma obowiązek przesłać do właściwego organu:

Pytanie: 1673 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kto ponosi koszty zabezpieczenia obiektu budowlanego po katastrofie budowlanej ?

Pytanie: 1674 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W razie katastrofy budowlanej organ nadzoru budowlanego może nakazać właścicielowi lub zarządcy, zabezpieczenie miejsca katastrofy w drodze:

Pytanie: 1675 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organem uprawnionym do wydania decyzji nakazującej przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu budowlanego jest:

Pytanie: 1676 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wydaniu polecenia usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przez starostę, wójta, burmistrza, prezydenta:

Pytanie: 1677 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organem uprawnionym do ukarania z tytułu utrzymania obiektu w złym stanie technicznym jest

Pytanie: 1678 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Nie przesłanie protokółu z kontroli rocznej, pięcioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzającego zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, wg ustawy Prawo budowlane podlega karze:

Pytanie: 1695 [2] - Specjalność: W - P,W,
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

Pytanie: 1696 [2] - Specjalność: W - P,W,
Budynek centrali telefonicznej stanowiący strefę pożarową zalicza się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania do grupy obiektów

Pytanie: 1697 [2] - Specjalność: W - P,W,
Jakie wymagania klas odporności ogniowej elementów konstrukcji nośnej stawia się budynkowi o klasie odporności pożarowej E

Pytanie: 1698 [2] - Specjalność: W - P,W,
Ściany wewnętrzne i stropy w budynku o odporności pożarowej B lub C, stanowiące obudowę klatki schodowej, powinny mieć klasę odporności ogniowej

Pytanie: 1699 [2] - Specjalność: W - P,W,
Ruchome schody i pochylnie zaliczane są do dróg ewakuacyjnych:

Pytanie: 1700 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna powierzchnia niezamkniętej kabiny natryskowej, stanowiącej wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych wynosi:

Pytanie: 1740 [14] - Specjalność: W - P,W,
Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane do odbiornika wody lub do ziemi powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących:

Pytanie: 1741 [14] - Specjalność: W - P,W,
Między oświetlonym a nie oświetlonym odcinkiem drogi:

Pytanie: 1742 [14] - Specjalność: W - P,W,
Zatoka autobusowa:

Pytanie: 1743 [14] - Specjalność: W - P,W,
Obliczeniowe sprawdzenie osiadania eksploatacyjnego drogowej budowli ziemnej:

Pytanie: 1744 [14] - Specjalność: W - P,W,
Jaka powinna być szerokość pasa ruchu drogi dwupasowej na łuku w planie?

Pytanie: 1745 [14] - Specjalność: W - P,W,
Odległości między ostatnim wjazdem i pierwszym wyjazdem sąsiadujących ze sobą węzłów lub węzła z MOP z jezdni drogi klasy A lub S w rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie są określone:

Pytanie: 1746 [14] - Specjalność: W - P,W,
Krętość odcinka drogi to:

Pytanie: 1747 [14] - Specjalność: W - P,W,
Skrzyżowanie jest to:

Pytanie: 1748 [14] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy i na drogach jakich klas część pobocza przylegająca do jezdni może być utwardzona?

Pytanie: 1749 [14] - Specjalność: W - P,W,
Jaka powinna być najmniejsza szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nowo budowanej ulicy?

Pytanie: 1750 [14] - Specjalność: W - P,W,
Kąt przecięcia osi dróg na skrzyżowaniu powinien być:

Pytanie: 1751 [14] - Specjalność: W - P,W,
Dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu powinien mieć:

Pytanie: 1752 [14] - Specjalność: W - P,W,
W węźle częściowo bezkolizyjnym typu WB:

Pytanie: 1753 [14] - Specjalność: W - P,W,
Przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu. Odległość widoczności określa się w zależności od:

Pytanie: 1755 [14] - Specjalność: W - P,W,
Warstwa odsączająca w przekroju drogowym powinna być wykonana:

Pytanie: 1756 [14] - Specjalność: W - P,W,
Podane w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne badane przy odbiorze wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowanych są:

Pytanie: 1757 [14] - Specjalność: W - P,W,
Określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wskaźniki równości podłużnej nawierzchni przy odbiorze są:

Pytanie: 1758 [14] - Specjalność: W - P,W,
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinno się określić:

Pytanie: 1759 [15] - Specjalność: W - P,W,
Przeglądy pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w budynku winny być dokonywane co najmniej:

Pytanie: 1760 [15] - Specjalność: W - P,W,
Naprawę i konserwację urządzeń gazowych wykonywać mogą osoby posiadające:

Pytanie: 1761 [15] - Specjalność: W - P,W,
Wszelkie zmiany instalacji w lokalu w budynku mieszkalnym dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają:

Pytanie: 1762 [15] - Specjalność: W - P,W,
Wprowadzanie zmian instalacji i urządzeń instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wymaga

Pytanie: 1763 [15] - Specjalność: W - P,W,
Podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku stanowią:

Pytanie: 1764 [16] - Specjalność: W - P,W,
Na terenach górniczych stosowanie ciągłych kratowych konstrukcji nośnych stałych obiektów mostowych jest:

Pytanie: 1765 [16] - Specjalność: W - P,W,
Stosowanie stali trudno rdzewiejących na elementy konstrukcji oporowych jest:

Pytanie: 1766 [16] - Specjalność: W - P,W,
Przyczółki o ścianach ażurowych są dopuszczone do stosowania dla obiektów w ciągach klas dróg :

Pytanie: 1767 [16] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszcza się pochylenie skarpy 1:1 w kierunku podłużnym obiektu mostowego pod warunkiem odpowiedniego jej umocnienia i przy wysokości nasypu nie większej niż :

Pytanie: 1769 [16] - Specjalność: W - P,W,
Światło mostu, jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona:

Pytanie: 1770 [16] - Specjalność: W - P,W,
Łożyska stalowe wałkowe powinny mieć jeden wałek o średnicy nie mniejszej niż:

Pytanie: 1771 [16] - Specjalność: W - P,W,
Przerwy dylatacyjne powinny być zabezpieczone wodoszczelnymi urządzeniami dylatacyjnymi zamocowanymi w konstrukcji obiektu mostowego przy przesunięciach

Pytanie: 1772 [16] - Specjalność: W - P,W,
Maksymalna wysokość krawężnika ponad poziom nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym wynosi:

Pytanie: 1773 [16] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszczalny stopień rozmycia P dla fundamentu podpory posadowionej bezpośrednio na gruncie wynosi :

Pytanie: 1774 [16] - Specjalność: W - P,W,
Klasa obciążenia taborem samochodowym według PN-85/S-10030 dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy Z i L powinna wynosić:

Pytanie: 1775 [16] - Specjalność: W - P,W,
Obliczenia sprawdzające konstrukcje nośne składanych obiektów mostowych powinny być wykonane dla obciążeń pionowych taborem samochodowym:

Pytanie: 1782 [20] - Specjalność: W - P,W,
Potwierdzenie sprawdzenia projektu architektoniczno - budowlanego należy udokumentować w postaci:

Pytanie: 1783 [21] - Specjalność: W - P,W,
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego wykonuje się:

Pytanie: 1784 [40] - Specjalność: W - P,W,
Wyroby budowlane są wprowadzane do obrotu na podstawie?

Pytanie: 1785 [40] - Specjalność: W - P,W,
Co oznacza określenie wyrób budowlany w rozumieniu przepisów obowiązujących w budownictwie?

Pytanie: 1786 [56] - Specjalność: W - P,W,
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:

Pytanie: 1789 [69] - Specjalność: W - P,W,
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody powinny się znajdować nie dalej niż:

Pytanie: 1790 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach stałej pracy na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego powinno przypadać wolnej objętości pomieszczenia oraz wolnej powierzchni podłogi

Pytanie: 1791 [69] - Specjalność: W - P,W,
Przez pomieszczenie czasowej pracy rozumie się to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa:

Pytanie: 1792 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne. Odstępstwo od tego wymogu i zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca ma obowiązek uzyskania zgody:

Pytanie: 1793 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metody pracy i wysiłku fizycznego pracownika, lecz nie niższą niż:

Pytanie: 1794 [69] - Specjalność: W - P,W,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone, lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej:

Pytanie: 1795 [69] - Specjalność: W - P,W,
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydawania pozwoleń:

Pytanie: 1796 [69] - Specjalność: W - P,W,
Drabina przenośna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, przy kącie jej nachylenia 65 stopni do 75 stopni, o wartość:

Pytanie: 1797 [69] - Specjalność: W - P,W,
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 1798 [69] - Specjalność: W - P,W,
W celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa mogą być stosowane łącznie:

Pytanie: 1799 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach szatni odzieży własnej pracowników powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni, co najmniej:

Pytanie: 1800 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ustępy dla pracowników, zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni, nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 1801 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniu jadalni typ I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 1802 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej :

Pytanie: 1803 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników, o powierzchni niemniejszej niż 8 m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 1811 [73] - Specjalność: W - W,
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach większych niż 5%, masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

Pytanie: 1812 [77] - Specjalność: W - P,W,
Ogrodzenie terenu budowy dokonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1813 [77] - Specjalność: W - P,W,
Jaka jest wymagana odległość od najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania:

Pytanie: 1814 [77] - Specjalność: W - P,W,
Na rusztowaniach od strony ściany należy zastosować balustrady, jeżeli rusztowanie to jest odsunięte od ściany na odległość ponad:

Pytanie: 1815 [77] - Specjalność: W - P,W,
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, gdy w pionie zachowany jest co najmniej jeden wolny, szczelny pomost, zaś w poziomie odległości stanowisk pracy wynoszą co najmniej:

Pytanie: 1816 [77] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia (wejścia). Ich odległości nie powinny przekraczać:

Pytanie: 1817 [77] - Specjalność: W - P,W,
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej, nie powinna być eksploatowana dłużej niż:

Pytanie: 1818 [77] - Specjalność: W - P,W,
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 1819 [77] - Specjalność: W - P,W,
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:

Pytanie: 1820 [77] - Specjalność: W - P,W,
Pochylenie daszków ochronnych na budowie nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy, odpowiednio w kierunku źródła zagrożenia, powinno wynosić:

Pytanie: 1821 [77] - Specjalność: W - P,W,
Przenoszone skrzynki przez jedną osobę z materiałami strzałowymi nie powinny mieć większej masy niż:

Pytanie: 1822 [77] - Specjalność: W - P,W,
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych o planowanym zatrudnieniu ponad 20 osób właściwego inspektora pracy, z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem budowy, na:

Pytanie: 1823 [77] - Specjalność: W - P,W,
Stanowiska obróbki kamieni na budowie, oddalone od siebie o mniej niż 3m, powinny być zabezpieczone ekranami w wysokości co najmniej:

Pytanie: 1824 [77] - Specjalność: W - P,W,
Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny mieć prowadnice i zabezpieczenia barierkami oraz być szersze od pojazdów o:

Pytanie: 1825 [77] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 120 st., powinno wynosić:

Pytanie: 1826 [77] - Specjalność: W - P,W,
Drogi transportowe dla wózków i taczek, przebiegające ponad poziomem terenu powyżej 1 m, powinny być zabezpieczone:

Pytanie: 1827 [87] - Specjalność: W - P,W,
Zarządzający drogą zaliczoną do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza mapę akustyczną

Pytanie: 1828 [87] - Specjalność: W - P,W,
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać oddanie do użytkowania nowo zbudowanego obiektu, zaliczonego do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który nie spełnia wymagań ochrony środowiska, w formie :

Pytanie: 1829 [87] - Specjalność: W - P,W,
Jakie sankcje ponosi ten, kto spowoduje zanieczyszczenie środowiska?

Pytanie: 1830 [87] - Specjalność: W - P,W,
Na ile dni przed terminem oddania do użytku obiektu oddziaływującego znacząco na środowisko, inwestor powinien poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska?

Pytanie: 1831 [87] - Specjalność: W - P,W,
Co ile lat dokonuje ocenę jakości powietrza w poszczególnych strefach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska?

Pytanie: 1839 [104] - Specjalność: W - P,W,
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż ulic i dróg przy zachowaniu odległości od ściany budynku co najmniej

Pytanie: 1840 [104] - Specjalność: W - P,W,
Na terenach poza miastem minimalna szerokość drogi pożarowej i dopuszczany nacisk na oś powinny wynosić odpowiednio:

Pytanie: 1844 [113] - Specjalność: W - P,W,
Ze względu na dostępność drogi publiczne dzielą się na:

Pytanie: 1845 [113] - Specjalność: W - P,W,
Do jakiej kategorii funkcjonalnej wg ustawy o drogach publicznych zaliczają się drogi alternatywne dla autostrad płatnych?

Pytanie: 1846 [113] - Specjalność: W - P,W,
Do jakiej kategorii, wg ustawy o drogach publicznych, zaliczają się drogi w osiedlach mieszkaniowych?

Pytanie: 1847 [113] - Specjalność: W - P,W,
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, zarządza ruchem na drogach krajowych?

Pytanie: 1848 [113] - Specjalność: W - P,W,
Zarządcą dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w miastach na prawach powiatu jest:

Pytanie: 1849 [113] - Specjalność: W - P,W,
Kto ustala wykaz dróg krajowych , po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 98 kN (10 t)

Pytanie: 1850 [113] - Specjalność: W - P,W,
Obiekty budowlane przy drogach krajowych poza terenem zabudowy powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej

Pytanie: 1852 [10002] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót , do wniosku o jego zajęcie zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

Pytanie: 1864 [152] - Specjalność: W - P,W,
Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej prowadzi:

Pytanie: 1865 [152] - Specjalność: W - P,W,
Pozwolenia na nabywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wydaje lub cofa:

Pytanie: 1866 [152] - Specjalność: W - P,W,
Przedsiębiorca i kierownik jednostki naukowej są obowiązani zawiadomić organ, który wydał pozwolenie, o zmianie danych zawartych w pozwoleniu, w terminie:

Pytanie: 1867 [152] - Specjalność: W - P,W,
Przedsiębiorca zobowiązany jest przechowywać dokumentację ewidencji materiałów wybuchowych i oceny ryzyka zawodowego przy ich używaniu, co najmniej przez:

Pytanie: 1868 [152] - Specjalność: W - P,W,
Osoba mająca mieć dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, obowiązana jest przedłożyć:

Pytanie: 1869 [152] - Specjalność: W - P,W,
Czyjej kontroli podlega przedsiębiorca w zakresie nabywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i prowadzenia prac przy ich użyciu:

Pytanie: 1870 [152] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku przewożenia MW bez zgody na przemieszczanie:

Pytanie: 1878 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna odległość między budynkami, a zbiornikami podziemnymi oleju opałowego, przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5m wynosi:

Pytanie: 1880 [2] - Specjalność: W - P,W,
Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi oznaczonej:

Pytanie: 1881 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowane pod kątem 90 st. do krawędzi jezdni powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 1883 [2] - Specjalność: W - P,W,
Suterena, to kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub w całości znajduję się poniżej projektowanego lub urządz. terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami znajduje się nie niżej niż:

Pytanie: 1884 [2] - Specjalność: W - P,W,
Stosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach budowlanych mających możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Pytanie: 1885 [2] - Specjalność: W - P,W,
Umieszczenie na ogrodzeniu ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego , tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów jest:

Pytanie: 1887 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Budynki średniowysokie (SW) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane to obiekty:

Pytanie: 1889 [2] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość dolnej krawędzi otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza od powierzchni na której wyrzutnia jest zamontowana, powinna wynosić:

Pytanie: 1890 [2] - Specjalność: W - P,W,
Wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie na działanie temperatury powyżej 400°C przez co najmniej:

Pytanie: 1894 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Kiedy należy stosować warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności:

Pytanie: 1905 [15] - Specjalność: W - P,W,
Naprawa uszkodzeń w budynku mieszkalnym, powstałych z winy osoby korzystającej z lokalu znajdującego się w tym budynku, obciąża:

Pytanie: 1906 [15] - Specjalność: W - P,W,
Użytkowanie instalacji gazu płynnego zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiorników dozwolona jest:

Pytanie: 1908 [15] - Specjalność: W - P,W,
Naprawą główną budynku jest:

Pytanie: 1909 [15] - Specjalność: W - P,W,
Do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń instalacji elektrycznych w budynku zobowiązany jest:

Pytanie: 1910 [15] - Specjalność: W - P,W,
Zapewnienie nadzoru nad realizacją robów konserwacyjnych, napraw i wymian oraz robót związanych z realizacją zaleceń wynikajacych z okresowych kontroli w lokalach należy do obowiązków:

Pytanie: 1911 [20] - Specjalność: W - P,W,
Dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach część rysunkową projektu budowlanego należy opracować w skali nie mniejszej niż:

Pytanie: 1912 [21] - Specjalność: W - P,W,
Ekspertyzę techniczną dotyczącą rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego może opracować osobą:

Pytanie: 1913 [37] - Specjalność: W - P,W,
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto:

Pytanie: 1915 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jaka powinna być wysokość szczelnego ogrodzenia, przy składowaniu materiałów pylastych luzem, ponad wysokość składowania:

Pytanie: 1916 [8] - Specjalność: W - P,W,
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero przy uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydania pozwoleń:

Pytanie: 1917 [8] - Specjalność: W - P,W,
Jadalnia, przeznaczona dla pracowników do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów, zakwalifikowana jest jako:

Pytanie: 1918 [8] - Specjalność: W - P,W,
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach BHP, jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być, z pewnymi wyjątkami, wykonywane co najmniej przez:

Pytanie: 1924 [77] - Specjalność: W - P,W,
Formy do produkcji elementów prefabrykowanych powinny być przenoszone za pomocą urządzeń mechanicznych, jeżeli ich masa jest wieksza niż:

Pytanie: 1925 [77] - Specjalność: W - P,W,
Strefę niebezpieczną na budowie ogradza się, zaś przejścia, przejazdy i stanowiska pracy zabezpiecza się:

Pytanie: 1926 [77] - Specjalność: W - P,W,
W czasie wbijania grodzi przebywające osoby powinny być oddalone od miejsca wbijania nie mniej niż:

Pytanie: 1927 [77] - Specjalność: W - P,W,
W okresie zimowym w kabinie żurawia powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż:

Pytanie: 1928 [77] - Specjalność: W - P,W,
Minimalny zasięg strefy niebezpiecznej na budowie okresla odległość od płaszczyzny obiektu, nie mniejsza niż:

Pytanie: 1929 [77] - Specjalność: W - P,W,
Na budowie daszki ochronne nad przejściami, przejazdami i stanowiskami pracy powinny się znajdować na wysokości nie mniejszej niż:

Pytanie: 1930 [77] - Specjalność: W - P,W,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia do 30 kV może mieć miejsce, lecz w odległości od skrajnych przewodów (liczonej poziomo), nie mniejszej niż:

Pytanie: 1931 [69] - Specjalność: W - P,W,
Na drogach transportowych w obiektach zawierających pomieszczenia pracy, przy różnych poziomach podłóg, stosuję się wyrównanie pochylniami o nachyleniu nie wiekszym niż:

Pytanie: 1932 [77] - Specjalność: W - P,W,
Szerokość drogi na terenie budowy, przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego, powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 1933 [77] - Specjalność: W - P,W,
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na budowie pod względem bezpieczeństwa i oporności izolacji tych urządzeń odbywa się w nastepujących czasookresach:

Pytanie: 1962 [14] - Specjalność: W - P,W,
Na ulicach jakich klas dopuszcza się stosowanie przekroju jednopasmowego?

Pytanie: 1963 [16] - Specjalność: W - P,W,
Światło przepustu tymczasowego usytuowanego na drodze klasy A, S, GP pinno być zaprojektowane dla wartości prawdopodobieństwa p:

Pytanie: 1964 [73] - Specjalność: W - W,
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika, przy pracy dorywczej, nie może przekraczać:

Pytanie: 1965 [77] - Specjalność: W - P,W,
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami. Jeżeli obciążenie zawiesia w układzie pionowym wynosi 100%, to w przypadku kąta wierzchołkowego 45 st., powinno wynosić:

Pytanie: 1968 [105] - Specjalność: W - P,W,
Uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej podlega obiekt budowlany (inny niż budynek), przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym na powierzchni do 2000 m2 przewiduje się możliwość przebywania w strefie pożarowej ilości do:

Pytanie: 1970 [113] - Specjalność: W - P,W,
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, może ustalić strefę płatnego parkowania?

Pytanie: 1971 [169] - Specjalność: W - P,W,
Podanie wniesione do organu niewłaściwego w danej sprawie przed upływem przepisanego terminu uważa się wg Kpa za:

Pytanie: 2092 [9999] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jaka waga wózka dwukołowego jest dopuszczalna po pochylni o nachyleniu powyżej 5%

Pytanie: 2093 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalnościach określanych w ustawie prawo budowlane należy wykazać się praktyką:

Pytanie: 3014 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego:

Pytanie: 3015 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Organem administracji architektoniczno - budowlanej na szczeblu wojwództwa jest:

Pytanie: 3016 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w terminie:

Pytanie: 3017 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy niedbałe wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego może spowodować pociągnięcie osoby pełniącej ten nadzór do odpowiedzialnościzawodowej w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie: 3018 [20] - Specjalność: W - P,W,
Projekt budowlany sporządza się w ilości:

Pytanie: 3019 [20] - Specjalność: W - P,W,
Na rysunku wchodzącym w skąład projektu budowlanego projektant winien umieścić:

Pytanie: 3021 [69] - Specjalność: W - P,W,
Wysokość pomieszczenia stałej pracy może być zmniejszona do 2,5m w świetle jeżeli:

Pytanie: 3022 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna wysokośc pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3023 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile powinno wynosić maksymalne nachylenie pochylni

Pytanie: 3024 [69] - Specjalność: W - P,W,
W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie powinny znajdowac się rurociągi służące do transportu materiałów niebezpiecznych, o których mowa w par. 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo o temperaturze:

Pytanie: 3025 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych):

Pytanie: 3026 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż (przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami):

Pytanie: 3027 [69] - Specjalność: W - P,W,
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między ścianą, a zewnętrznym rzędem wieszaków.

Pytanie: 3028 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile powinno przypadać wolnej powierzchni podłogi w pomieszczeniach szatni odzieży roboczej i ochronnej pracowników, na każdego pracownika korzystającego z tej szatni?

Pytanie: 3029 [69] - Specjalność: W - P,W,
W szatni podstawowej (odzieży własnej razem z odzieżą roboczą) powinno przypadać co najmniej….. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3031 [53] - Specjalność: W - P,W,
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje m.in.. Sprawy:

Pytanie: 3032 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna szerokość między dwoma rzędami umywalek?

Pytanie: 3033 [69] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypadać co najniej jedno stanowisko do mycia (zawór czerpalny wody) na każych:

Pytanie: 3034 [69] - Specjalność: W - P,W,
Na każdych…….. pracowników najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypadać co najmniej jedna umywalka indywidualna.

Pytanie: 3035 [69] - Specjalność: W - P,W,
Na każdych dziesięciu pracowników naliczniejszej zmiany powinna/ powinny w umywalni przypadać co najmniej:

Pytanie: 3036 [69] - Specjalność: W - P,W,
Szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin natryskowych, przy zastosowaniu zasłon zasuwanych lub ścianek osłaniających powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3037 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna szerokość przejścia między kabiną natryskową a ścianą?

Pytanie: 3038 [69] - Specjalność: W - P,W,
Do "pracy na wysokości" można nie zaliczyć prac wykonywanych na powierzchni niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta osłonięta jest ze wszystkich stron pełnymi ścianami (także z przeszkolonymi oknami), o wysokości conajmniej:

Pytanie: 3039 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek, bali lub rur jest dozwolone wyłącznie do wysokości:

Pytanie: 3040 [163] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstapić od umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania dzieła?

Pytanie: 3041 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej odmowia wznowienia postępowania?

Pytanie: 3042 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wnosi szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych przy jednostronnym ich rozmieszczeniu?

Pytanie: 3043 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ustępy dla pracowników zatrudnionych na stałe na otwartej przestrzeni nie powinny być lokalizowane w odległości od miejsca pracy przekraczającej:

Pytanie: 3044 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach ustępów należy zapwnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż:

Pytanie: 3045 [169] - Specjalność: W - P,W,
Organami wyższego stopnia do organów jednostek samorządu terytorialnego według Kpa są:

Pytanie: 3048 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli naprzeciwko kabin są umieszczone pisuary, odległości między ścianą, na której są zainstalowane, a kabinami nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3049 [69] - Specjalność: W - P,W,
Przejście między rzędami kabin ustępowych powinno mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3051 [40] - Specjalność: W - P,W,
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości

Pytanie: 3052 [69] - Specjalność: W - P,W,
Odległość najdalszego stanowiska pracy od ustępu dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3053 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż …….. od stanowiska pracy.

Pytanie: 3059 [69] - Specjalność: W - P,W,
Na kazdych ośmiu pracowników naliczniejszej zmimany wykonujących prace powodujące zabrudzenia ich ciała powinna/ powinno przypadać co najmniej:

Pytanie: 3060 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3061 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczniach z natryskami należy co najmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3062 [40] - Specjalność: W - P,W,
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, podlega karze pieniężnej w wysokości:

Pytanie: 3063 [164] - Specjalność: W - P,W,
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, umieszczane są oficjalnie w:

Pytanie: 3064 [164] - Specjalność: W - P,W,
Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego:

Pytanie: 3065 [164] - Specjalność: W - P,W,
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m. inn.:

Pytanie: 3066 [164] - Specjalność: W - P,W,
Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie: 3067 [164] - Specjalność: W - P,W,
Wg. ustawy Prawo zamówień publicznych, :konkurs" jest:

Pytanie: 3068 [164] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamwiający może udzielić zamówienia publiczego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, gdy:

Pytanie: 3069 [164] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku roztrzygnięcia konkursu, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki, gdy:

Pytanie: 3070 [164] - Specjalność: W - P,W,
Do udziału w konkursie zamawiający dopuszcza uczestników, którzy:

Pytanie: 3071 [164] - Specjalność: W - P,W,
Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych:

Pytanie: 3072 [164] - Specjalność: W - P,W,
Zgłoszenia konkursowe które nie zostały wybrane podlegają:

Pytanie: 3073 [151] - Specjalność: W - P,W,
Przedmiotem prawa utorskiego są m. in. utwory:

Pytanie: 3075 [151] - Specjalność: W - P,W,
Komu przysługuje prawo autorskie?

Pytanie: 3076 [151] - Specjalność: W - P,W,
Pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu z chwilą jego przyjęcia, gdy:

Pytanie: 3077 [151] - Specjalność: W - P,W,
Budowa wg projektu achitektonicznego lub urbanistyczno - architektonicznego, udostępnionego przez członków rodzinyu lub znajomych inwestora, wymaga:

Pytanie: 3078 [151] - Specjalność: W - P,W,
W celu budowy i remontu obiektu budowlanego wolno korzystać nieodpłatnie z utworu w postaci:

Pytanie: 3079 [151] - Specjalność: W - P,W,
Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze:

Pytanie: 3080 [151] - Specjalność: W - P,W,
Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (pod rygorem jej nieważności) wymaga:

Pytanie: 3081 [151] - Specjalność: W - P,W,
Jeżęli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub urbanistyczno - architektonicznego, obejmuje prawo zastosowania go:

Pytanie: 3094 [39] - Specjalność: W - P,W,
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi sądami dyscyplinarnymi roztrzyga:

Pytanie: 3095 [39] - Specjalność: W - P,W,
Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3096 [39] - Specjalność: W - P,W,
Wniosek o wyłączenie z udziału w sprawie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej roztrzyga:

Pytanie: 3097 [39] - Specjalność: W - P,W,
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek:

Pytanie: 3098 [39] - Specjalność: W - P,W,
Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej powinno być zakończone, licząc od dnia jego wszczęcia, w terminie:

Pytanie: 3099 [39] - Specjalność: W - P,W,
Sąd dyscyplinarny I instancji wszczyna postępowanie po otrzymaniu wniosku od:

Pytanie: 3100 [39] - Specjalność: W - P,W,
Na rozprawę sąd dyscyplinarny wzwywa m.in..:

Pytanie: 3101 [39] - Specjalność: W - P,W,
Właściwym organem izby samorządu zawodowego do wykonania kary upomnienia i kary nagany nałożonych przez sąd dyscyplinarny, jest:

Pytanie: 3102 [69] - Specjalność: W - P,W,
Pracodawca powinien zapewnić wodę niezbędną do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej ___ na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi wymagającej zmywania.

Pytanie: 3103 [69] - Specjalność: W - P,W,
Czy poniżej poziomu terenu mogą być lokalizowane pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy?

Pytanie: 3104 [69] - Specjalność: W - P,W,
Czy ispektor pracy może wydać decyzję w zakresie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących zagłębiania pomieszczeń stałej pracy?

Pytanie: 3105 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wolnej objętości pomieszczenia powinno przypadac na każdego z pracowników zatrudnionych na jednej zmianie w pomieszczeniach pracy stałej?

Pytanie: 3106 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?

Pytanie: 3111 [69] - Specjalność: W - P,W,
Na każde…… kobiet zatrudnionych na jednej zmanie powinna przypadać jedna miska ustępowa, lecz nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3112 [69] - Specjalność: W - P,W,
Na każdych……..mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niż jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Pytanie: 3113 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów?

Pytanie: 3114 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jaki typ jadalni jest przeznaczony do spożywania posiłków własnych to jadalnia typu?

Pytanie: 3120 [69] - Specjalność: W - P,W,
Drzwi wachadłowe w pomieszczeniu pracy:

Pytanie: 3121 [69] - Specjalność: W - P,W,
Stosunek wartości średnich natężęnia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinen być większy niż:

Pytanie: 3122 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy, w których w razie awarii może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia?

Pytanie: 3123 [69] - Specjalność: W - P,W,
W co powinny byc wyposażone okna i świetliki w przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwość skraplania wody na stanowisko pracy?

Pytanie: 3124 [147] - Specjalność: W - P,W,
Kto wydane pozwolenie na usunięcie drzewa lub przewu znajdującego się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?

Pytanie: 3133 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniu jadalni typu I, na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powinna przypadać powierzchnia nie mniejsza niż:

Pytanie: 3134 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia czasowej pracy, jeżeli w pomieszczeniu prowadzone sa prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3135 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniu o stropie pochyłym wuagamoa wysokości minimalnej stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż ___ (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcji sufitu).

Pytanie: 3137 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kodeks postępowania administracyjnego normuje m. in. Postępowania:

Pytanie: 3139 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do obowiązków:

Pytanie: 3140 [69] - Specjalność: W - P,W,
Przy składaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie co ajmniej do wysokości:

Pytanie: 3141 [69] - Specjalność: W - P,W,
Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej niż:

Pytanie: 3142 [69] - Specjalność: W - P,W,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3143 [69] - Specjalność: W - P,W,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3144 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wydanie pozwolenia na budwę na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym niewpisanym do rejestru zabytków, a ujętym w gminnej ewidencji zabytków:

Pytanie: 3145 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Maksymalny termin wydania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane to:

Pytanie: 3146 [69] - Specjalność: W - P,W,
Pracodawca powinen zapewnić wodę w ilości co najmniej ___. na dobę za każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, i powierzchni wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pytanie: 3147 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

Pytanie: 3148 [69] - Specjalność: W - P,W,
Czy wysokość pomieszczeń pracy stałej może być obniżona z 3m w przypadku pomieszczeń gdzie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i 3,3m w przypadku pomieszczeń gdzie te czynniki występują?

Pytanie: 3149 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

Pytanie: 3150 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Inwestor winien zawiadomić projektanta (sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę:

Pytanie: 3151 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jeżeli dotyczy:

Pytanie: 3152 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Katastrofą budowlaną nie jest:

Pytanie: 3153 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie jest:

Pytanie: 3154 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę wymaga:

Pytanie: 3155 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, inwestor jest zobowiązany:

Pytanie: 3156 [69] - Specjalność: W - P,W,
Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku nie powinna przekraczać:

Pytanie: 3157 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynajmniej……… wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3158 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić wymianę powietrza w ciągu godziny:

Pytanie: 3159 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Jak długo jest ważna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany, poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytanie: 3160 [22] - Specjalność: W - P,W,
Tablica informacyjna budowy ma kształt:

Pytanie: 3161 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomiesczeniach biurowych?

Pytanie: 3162 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniach pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez promieniowanie w ilości przekraczającej na stanowiskach pracy ___ należy stosowac nawiewną wentylację miejscową

Pytanie: 3163 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jaka jest maksymalna temperatura nawiewanego powietrza?

Pytanie: 3164 [69] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku zastosowania w pomieszczeniu pracy wentylacji mechanicznej z recylkulacją powietrza ilość świeżego powietrza nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3165 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Nie wymaga zgłoszenia, właściwemu organowi administracji archiektoniczno - budowlanej, remontu uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

Pytanie: 3166 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Wg ustawy Prawo budowlane przez określenie "dokumentacja powykonawcza" należy rozumieć

Pytanie: 3167 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu:

Pytanie: 3168 [69] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w suterenie, piwnicy lub na poddaszu dopuszcza się zmniejszenie wysokości w świetle do:

Pytanie: 3169 [69] - Specjalność: W - P,W,
Przy zatrudnieniu ilu pracowników na jednej zmianie nie ma obowiązku urządzenia szatni, umywalni, pomieszczeń z natryskami i ustępów oddzielnie dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie: 3170 [69] - Specjalność: W - P,W,
Szatnie urządzone w suterenach lub w piwnicach przeznaczone dla ponad ………. powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.

Pytanie: 3171 [69] - Specjalność: W - P,W,
Szatnie w suterenach lub piwnicach muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną, gdy są przeznaczone dla więcej niż:

Pytanie: 3174 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniu jadalni typu I powinno przypadać co najmniej ……… powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek.

Pytanie: 3175 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniu jadalni należy zapenić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pytanie: 3181 [164] - Specjalność: W - P,W,
Czy dokumenty sporządzone w języku obcym, w postępowaniu o zamówienie publiczne, muszą być zawsze składanie z tłumaczenia na język polski?

Pytanie: 3182 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, zalicza się sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych?

Pytanie: 3183 [22] - Specjalność: W - P,W,
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika budowy:

Pytanie: 3184 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jadalnia z zapleczem- przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych to jadalnia typu?

Pytanie: 3185 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi najmniejsza powerzchnia jadalni?

Pytanie: 3186 [69] - Specjalność: W - P,W,
Powierzchnia jadalni typu I nie powinna być mniejsza niż:

Pytanie: 3187 [22] - Specjalność: W - P,W,
Dzienik budowy prowadzi się:

Pytanie: 3190 [69] - Specjalność: W - P,W,
W jakich pomieszczeniach pracy nie powinno się stosować recyrkulacji powietrza?

Pytanie: 3191 [69] - Specjalność: W - P,W,
Pracodawca jest zobowiązany dokonywac oceny ryzyka zawodowego:

Pytanie: 3192 [69] - Specjalność: W - P,W,
W przypadku uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zniejszenie wysokości dojścia do stanowiska pracy do ___ m, przy jego odpowienim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą

Pytanie: 3193 [69] - Specjalność: W - P,W,
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy szerokość ich powinna wynosić co najmniej:

Pytanie: 3198 [147] - Specjalność: W - P,W,
Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości?

Pytanie: 3200 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych?

Pytanie: 3201 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna szerokość przejść między rzędami szaf, a ścianą?

Pytanie: 3202 [69] - Specjalność: W - P,W,
W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej …….. zatrudnonych na najliczniejszej zmianie.

Pytanie: 3203 [69] - Specjalność: W - P,W,
Na każdego pracownika korzystającego z suszarni powinno przypadać co najmniej …… powierzchni podłogi.

Pytanie: 3204 [87] - Specjalność: W - P,W,
Jakie przepisy stosuje się do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko?

Pytanie: 3205 [53] - Specjalność: W - P,W,
Czy do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych?

Pytanie: 3206 [53] - Specjalność: W - P,W,
Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych?

Pytanie: 3207 [169] - Specjalność: W - P,W,
Utrata ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych:

Pytanie: 3210 [69] - Specjalność: W - P,W,
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, powinny mieć szerokość co najmniej:

Pytanie: 3211 [69] - Specjalność: W - P,W,
Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej……. m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrone w inne skuteczne urządznia ochronne.

Pytanie: 3212 [22] - Specjalność: W - P,W,
Kto stwierdza wpisem do dziennika budowy fakt zamknięcia dziennika, lub jego kontynuację w następnym tomie?

Pytanie: 3213 [40] - Specjalność: W - P,W,
Jaki dokument zostanie wydany producentowi wyrobu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą?

Pytanie: 3214 [40] - Specjalność: W - P,W,
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?

Pytanie: 3216 [69] - Specjalność: W - P,W,
Znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagające zasilania energią elektryczną, w razie przerwy w dopływie tej energii nie muszą mieć zapewnionego zasilania awaryjnego:

Pytanie: 3217 [69] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy może być usunięty znak bezpieczeństwa?

Pytanie: 3218 [69] - Specjalność: W - P,W,
W jaki sposób powinny być oznaczone miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w którch istniej ryzyko kolizji z przeszkodami, upaku lub spadania przedmiotów.

Pytanie: 3225 [69] - Specjalność: W - P,W,
Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo- budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie. Kto ustala tryb wydawania pozwoleń?

Pytanie: 3226 [69] - Specjalność: W - P,W,
Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartośc tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co namniej:

Pytanie: 3227 [69] - Specjalność: W - P,W,
W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

Pytanie: 3228 [69] - Specjalność: W - P,W,
W jaki sprzęt ochrony indywidulanej powinien być wyposażony pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika?

Pytanie: 3235 [69] - Specjalność: W - P,W,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3236 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli podczas procesów pracy wystęuje niebezpiczeństwo oblania pracowników środkai żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku- nie dalej niż…… w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Pytanie: 3237 [69] - Specjalność: W - P,W,
Do pracy na wysokościach nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

Pytanie: 3238 [69] - Specjalność: W - P,W,
Pracodawca ma obowiązek zaewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody nie powinny znajdować się dalej niż:

Pytanie: 3239 [69] - Specjalność: W - P,W,
Kto pownien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakłdzie pracy znaków i sygnałów?

Pytanie: 3240 [69] - Specjalność: W - P,W,
Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne w zakładzie powinny być stosowane jako znaki…

Pytanie: 3241 [69] - Specjalność: W - P,W,
W pomieszczeniu szatni odzieży własnej powinno przypadać co najmniej ……. wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

Pytanie: 3242 [69] - Specjalność: W - P,W,
Wspólne szatnie odzieży własnej dla mężczyzn i kobiet mogą być wykonane:

Pytanie: 3243 [69] - Specjalność: W - P,W,
Szerokość przejścia dla obsługi szatni odzieży własnej powinna wynosić co najmniej …… między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach.

Pytanie: 3244 [69] - Specjalność: W - P,W,
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

Pytanie: 3245 [69] - Specjalność: W - P,W,
Minimalna wysokość krawężnika balustrady wynosi:

Pytanie: 3246 [69] - Specjalność: W - P,W,
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości należy stosować:

Pytanie: 3247 [163] - Specjalność: W - P,W,
Od którego dnia przedstawia się roszczenia wynikające z umowy o dzieło, jeżeli dzieło nie zostało oddane?

Pytanie: 3248 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

Pytanie: 3249 [169] - Specjalność: W - P,W,
Wg Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie:

Pytanie: 3250 [169] - Specjalność: W - P,W,
Czy i kiedy strona może wg Kpa zaskarżyć postanowienie, na które nie służy zażalenie?

Pytanie: 3251 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kto wg Kpa ma legitymację do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Pytanie: 3252 [169] - Specjalność: W - P,W,
Od kiedy wg Kpa organ administracji publicznej związany jest wydaną decyzją?

Pytanie: 3253 [169] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie wg Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawy?

Pytanie: 3254 [169] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy, wg Kpa, organ administracji publicznej powinien uwzględnić żądanie strony o przeprowadzenie postępowania dowodowego?

Pytanie: 3255 [2] - Specjalność: W - P,W,
Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary, poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku, co najmniej:

Pytanie: 3256 [37] - Specjalność: W - P,W,
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawuje funkcję:

Pytanie: 3257 [40] - Specjalność: W - P,W,
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu może dotyczyć:

Pytanie: 3258 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Czy kierownik budowy, który spowodował powstanie znacznej szkody materialnej na prowadzonej przez siebie budowie może być ukarany w trybie ustawy Prawa budowlanego?

Pytanie: 3259 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Pytanie: 3263 [40] - Specjalność: W - P,W,
Czy deklaracja zgodności upoważnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą?

Pytanie: 3266 [69] - Specjalność: W - P,W,
W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż……. Kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek.

Pytanie: 3267 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi całkowita powierzchnia pomieszczenia do ogrzewania się pracowników:

Pytanie: 3268 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jaka minimalna powierzchnia powinna przypadać w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników na każdego pracownika naliczniejszej zmiany?

Pytanie: 3269 [69] - Specjalność: W - P,W,
W szatniach należy zapewnić przynajmniej ……. wymianę powietrza na godzinę.

Pytanie: 3270 [69] - Specjalność: W - P,W,
Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa:

Pytanie: 3271 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników?

Pytanie: 3272 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jaki wymiar powinny mieć skośne pasy na przemian żółte/czarne lub białe/czerwone stanowiące oznaczenie miejsca niebezpiecznego?

Pytanie: 3273 [69] - Specjalność: W - P,W,
Kto może podjąć decyzję o niestosowaniu przez pracowików znajdujących się w zbiorniku ochron układu oddechowego?

Pytanie: 3274 [69] - Specjalność: W - P,W,
Kto powinnien ustalić i podać do wiadomości pracowników warunki jakie powinny być spełnione przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym?

Pytanie: 3275 [69] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli sygnał świetlny jest używany zamiast lub razem z sygnałem dźwiękowym, kod tego sygnału:

Pytanie: 3276 [69] - Specjalność: W - P,W,
Czy dermatologiczne środki ochrony skóry należą do środków ochrony indywidualnej?

Pytanie: 3277 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile wynosi minimalna wysokość w świetle pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?

Pytanie: 3278 [69] - Specjalność: W - P,W,
W palarni należy zapewnić przynajmniej…….. wymianę powietrza w ciagu godziny.

Pytanie: 3279 [69] - Specjalność: W - P,W,
W palarni powinno przypadać co najmniej……… podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, korzystającgo z tego pomieszczenia.

Pytanie: 3280 [69] - Specjalność: W - P,W,
Ile powinna wynosić minimalna powierzchnia palarni?

Pytanie: 3282 [92] - Specjalność: W - P,W,
O jakiej maksymalnej średnicy zewnętznej opon nie składować na składowiskach odpadów?

Pytanie: 3283 [46] - Specjalność: W - P,W,
Opracowanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych należy do:

Pytanie: 3284 [163] - Specjalność: W - P,W,
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, to:

Pytanie: 3285 [163] - Specjalność: W - P,W,
Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie?

Pytanie: 3287 [163] - Specjalność: W - P,W,
W jakiej formie powinna być zawarta umowa o roboty budowlane między wykonawcą generalnym i podwykonawcą lub między podwykonawcami?

Pytanie: 3289 [169] - Specjalność: W - P,W,
Żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, jeżeli żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania w okresie:

Pytanie: 3290 [169] - Specjalność: W - P,W,
Podanie pozostawia się bez rozpoznania, gdy:

Pytanie: 3291 [104] - Specjalność: W - P,W,
Najbliższy hydrant zewnętrzny winien być oddalony od zewnętrznej ściany budynku chronionego maksymalnie:

Pytanie: 3292 [104] - Specjalność: W - P,W,
Wyjścia z obiektów budowlanych, do których konieczne jest doprowadzenie drogi pożarowej powinny mieć połączenie z tą drogą dojściem o:

Pytanie: 3293 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej:

Pytanie: 3294 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć m. inn.:

Pytanie: 3295 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budwę nei wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Pytanie: 3296 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Nie ustala się, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, charakterystyki energetycznej budynków:

Pytanie: 3297 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów należy do obowiązków:

Pytanie: 3298 [1] - Specjalność: W - P,W,PO,WO,
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich oraz powierzchni zabudowy:

Pytanie: 3299 [69] - Specjalność: W - P,W,
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego, w których odbywa się proces pracy, określony:

enerpro © 2016